Çap

94 - Şəhryar ancaq bir faiz Türk idi

Şəhryar ancaq bir faiz Türk idi.

Qeyrətsiz anlama ki, qeyrət nədir,

Çünkü manqurt edibdir molla qədir.

 

Xəyanət yollarını bağlamaq üçün xainləri tanıtmalıyıq.

Sökdürün Şəhryarın məzarını,

Ki farslaşdırmaya Türk yazarını.

 

Şəhryar nə fəqət türkcəni yasallaşdıran milli devrim ilə

türkçü və azərbaycançı (yəni gizli istiqlalçı və vahid azər-

baycançı) firqəçi şairlərimizdən öyrənmək istəmədi, nə fə-

qət qulağının dibində şerini ana dilində yazan çağdaş şai-

rimiz Möcüzdən öyrənmək istəmədi ki, Möcüzün şeiri ilə

müqayisədə irticaçı şerini ana dilində yazsın, bəlkə 1946-da

şovenist və faşist Fars dövlətinin öldürdüyü 30 mindən faz-

la Türk şəhidinin anasını ağlatmaq üçün də hər bir Türk

şəhidi qarşısında yaxlaşıq bir beyt farsca şeir yazdı ki, türk-

çülük və azərbaycançılıq qeyrəti öldürən faşit Fars şahının

yarı sayıla ki, sayıldı. (Deyilmi? Cənab Reza bəy Bərahəni!)

 

İnanmasanız Şəhryar boyda utandırıcı tariximizdən sorub və

öyrənlim ki, utanmağı da öyrənib və öyrədəlim.

 

Şəhryar “Heydər baba ...” adlı kitabını Türk milləti və Türk

xalqı üçün* yox, bəlkə farsca bilməyən anası üçün yazdı, nə

yaxşı ki, yazdı. Elə ona görə, və o ölçüdə Türk sayılır.

1112

Şəhryar bir-iki faiz Türk idi

Doxsan səkkiz faiz antitürk idi

Antitürk təkin ürəyi bərk idi

Çünkü Fars türkcəyə qəbir qazırdı

Türkcənin qatili farsca yazırdı

1113

Şəhryar milli devrimi görmüşdü

Bir il öz dilində ömür sürmüşdü

“Heydər baba”sına plan qurmuşdu

Şəhryar bilərək yolundan azdı

Şəhidlər qədər farsca şeir yazdı

 

Şəhryarı rütbə eylədi geda

Ki türkcəni farscaya edə fəda

1114   “Arxadan atılan daş topuğa dəyər.”

Şəhryarın yazdığı “Səhəndiyə”

İstər Şəhryarı qaldıra göyə

Həm axırdan, həm də torbadan yeyə.

Türk yazarını sapdıran Şəhryar

“Səhəndiyə”siylə olmaz bəxtiyar

1115

Şəhryar Türk yazarını sapdırdı

Milli şüurunu Farsa qapdırdı

Şüursuz Türkün yurdunu çapdırdı

Şəhryarı qurtarmaz “Səhəndiyə”

Qatil bağışlanmaz verməsə diyə*

 

    *- Azərbaycanın etdiyi milli zərərlərdən söz gedir

 

“Cahan mər ast vətən, məzhəbe mən əst həqiqət!”

“Çe kafər o çe mosəlman? Çe asiya çe urupa?”

(Hərcayi) Şəhryar

1116

Şəhryardan öyrənən farsca yazar

Farsca yazan Türk öz kökünü qazar

Özgəni bəzəyər, özü lüt gəzər

Şəhryarı bənzətmə Bəxtiyara

Yaramızın üstünə vurma yara

1117

Şəhryarı sevdirən irançıdır

Ovlanan təcrübəsiz öyrəncidir

İrançının düşməni turançıdır

Şəhryar bir faiz inanmalıdır

Doxsan doqquz faiz qınanmalıdır.

 

Şəhryar farsca yazdı farslaşdıra,     (hədəf)

Farslaşdıran Fars ilə doslaşdıra.

28.12.2009

393

Nizamı Türkə xeyirli olmadı

Çünkü oxucusu yerli olmadı

Türk qədər Türkə dəyərlı olmadı

Nizamı qeyrət öldürən Türk idi

Firdovsiləri güldürən Türk idi

395

Nizamıların qeyrəti yox idi

Satqınlıq istedadları çox idi

Türkə verdiyi dərsləri yox idi

Qeyrətsiz Türkkökənli Türk sayılmaz

Gərçəkləri bilməyən xalq ayılmaz.