Çap

83 - Yetər artıq, manqurtluğuna son ver!

Yetər artıq, manqurtluğuna son ver!

    (Hər formasında.)

1022   *- ... ideoloju yön verər.

Özünə gəl ki,özünə qulluq et

Öz sinfinin,xalqınınyolunu get

Verilməz haqqını al ki,kama yet

Yetər artıq, maqurtluğuna son ver

Özünə gəl ki,öz xeyrinə yön ver*

1023

Özünə gəl ki,öz lampana yağ ol

Düşmən önündə əyilməz bir dağ ol

Namusunu qoru ki,üzü ağ ol    <<<

Namus həm sinfdir, həm el-obadır

Çöpləri dışlayan sinfi ləpədir

1024

Özünə gəl ki,kimsəyə qul olma

Palanlayıb-minənlərə çul olma

Bir ömür yanıb-yaxılıbkül olma

Miniş verməyəni minə bilməzlər

Haqqsöz söyləyənə dinə bilməzlər*

 

*- İnanmasan tənqid atəşinə tutduğum qondarma alim-lərdən sor!

1025

Özünə gəl ki,bağımsız olasan

Asılı edəni yanlış

Manqurtçuluğu kökündən yolasan

İstiqlalın məhsulu ədalətdir

Azadlıq ilə sərbəst qəzavətdir

1026

Özünə gəl ki,özün kimi düşün

Manqurt edən Ərəp dinindən daşın

Yoxsa bacını qurtarmaz qardaşın

Antiqadınsinfəsəndə üz çevir

Quranı uyqulayan dini devir

1027   *- İzahı “Uyqarlaş!” adlı əsərimdə.

Özünə gəl ki,özlüyündən çıxma

Heç bir düşməninin əlini sıxma

Öz əlin ilə öz evini yıxma

Manqurt edən dinin peşində gəzmə*

... Oğlunun xeyrinə qızını əzmə

1028

Özünə gəl ki,öz sinfinə səs ver

Verdiyin səs ilə yavruna dərs ver

Ölməkdə olan ruhuna nəfəs ver

Hər sinfin öz partısı olmalıdır

Sinfi dərdinə çarə bulmalıdır

Həm də alax-bulaxı yolmalıdır

1029

Özünə gəl ki, özünü məhv etmə

Məhv edən düşmənin yolunu getmə

Türk düşməninin harayına yetmə

Manqurtu sevər həm Fars, həm Erməni

Çünkü işqal edibbizim vətəni

1030

Özünə gəl ki,manqurta yol göstər

Ki özgədən asılı olmaq istər

Üz vermə ki,istəyə bilə astar

Federalistin manqurtluğu gizlidir

Gizlərini gizlədən min üzlüdür

(O cümlədən Ziya bəy Səroləşrafi)

 

Şəkil dəyişdirmiş sömürgələrdə federalizmi

ifşa edən siyasi məktəb varsa, o da arazizmdir.

(Dünya çapında)

1031

Özünə gəl ki,düşmənidost sanma

Yandırılan kitabların tək yanma

Otuz min Türk öldürən Farsı danma

Fars istər ki,Türkü antitürk edə

Qullana bilməsə it təkin didə

1032

Özünə gəl ki,soyuna bel bağla

Doğranmış Babəkin halına ağla

Qatilin ürəyini səndə dağla

Türk nəsilini Türk soylu qoruyub

Soyuna üz çevirən Türk çürüyüb

1033   *- Gəlişi gözəl hər sözə inanma!

Özünə gəl ki,özgələri tanı

Eyniolsaydı millətlərin qanı*   <<<

İşqal etməzdilər Azərbaycanı

Türkü birləşdirən tökülən qandır

Tökülmüş qanın məhsulu Turandır

1034

Özünə gəl ki,özündən yana ol!

Səndə biganələrə biganə ol!

Divanələrə qarşı divanə ol!

Antitürk Fars millətindən nə gördün?

Ki Farsın xeyrinə özünü burdun!

1035   *- Namussuz Nizamini çöplüyə at!

Özünə gəl ki,özgələşə bilmə

Özgə qazanında əriyib-ölmə

Fars siləntarixdən adını silmə

ÖzgələşmişNizaminiTürk sayma*

Namusun göstərdiyi yoldan cayma

1036

Özünə gəl ki,anan ilə barış

Ananın öyrətdiyi dildə danış

Yoxsa bağışlamaz ki,edər qarğış

Ananın hər şeyi dadlıdır, dadlı

Ananın övladı olmaz iyradlı    (eyibli)

1037

Özünə gəl ki,öz dilini qoru

Yaradan yaşadan elini qoru

Bağındakıəkdiyi gülü qoru

Namuslu olmağı Farsdan öyrənin

Farsın işqalçılığından iyrənin

1038

Özünə gəl ki,öz tütəyini çal

İdarə haqqı yox ki,istiqlal al

Ancaq istiqlal üçün savaşa dal

Ərəbə Farsa yoxki,Türkə yaraş

Babək təkin istiqlal üçün savaş

1939

Özünə gəl ki,istiqlalını al

Bütöv Azərbaycan savaşına dal

Maniə törədənləri taxtdan sal

Özünə gəl ki,öz yurdunu qoru

Arxadan vurulan ordunu qoru

1040

Özünə gəl ki,Qarabağ qurtula

Qurtulmaq üçün gücünü artıra

Qarın yırtanların qarnı yırtıla

“Ermənistan” qovmadımı Türkləri?

Türk də qovar Erməni köpəkləri

1041

Özünə gəl ki,öz dərdinə yara

Düşmənsevər Türk təkin vurma yara

Biganə olma otaydakıyara

Yar yolunda hər kəs canından keçər

Canına yoxki,yarına and içər

1042

Özünə gəl ki,Bakın ağlamaya

Tərbizə qovuşa ki,dığlamaya

Dığladan satqına bel bağlamaya

Heydər Əliyev Xoya biganədir*

Dedi bütövləşməsi əfsanədir**

 

       *- Rusqulu Heydər

      **-“Komunist” Heydər döndü oldu hacı*

“Əfsanə” də gərçəkləşər ay bacı

 

       *- Günəbaxan Heydər / min üzlü “lider”.

1043

Özünə gəl ki,unutma özünü

Otaydakıyolda qalan gözünü

Gərçəkləşdir Elçibəyin sözünü

Sən bölmədin ki,düşmən böldü yurdu

Ki bütövləşdirə xalqın bozqurdu

1044

Özünə gəl ki,bayrağımız əsə

Qaldırılmış bayraq qoyulmaz səsə

Yoxsa bayraq qaldırarlar hər kəsə  (dərəbəylik)

Hər bir millətin bir bayrağı olar

Bölücüyə qarşı çarəni bular.

24.08.2009