Çap

33 - Ay bazar əhli nə yatmısan oyan!

Ay bazar əhli nə yatmısan oyan!

564

Ay bayar əhli nə yatmısan oyan!

Yirmi iki Mayın dalında dayan!

Ödə borcunu hər nə düşsə payan!

Bazarı bağla düşmənin üzünə!

Qatıl xalqın istəyinə sözünə!

565

Türk soylu tacirin deputatları

Hakim ediblər fars soylu Tatları

... Millidir tacirdən başqa qatları

Milli dövlət milli tacir yaradar

(Yetər ki,dövləti verə etibar)

Bazar əhlindən ki, istedadı var

 

Türk soylu tacirbazarın şefidir,

Türkü Farsa satan tacir sinfidir.

566

Azərbaycan Fars sömürgəsi olub

Milli iqtisadı saralıb-solub

İşsizlikdən Farsistanda iş bulub

Azərbaycanı Farsistan sömürür

Milli haqq satan Türk sümük gəmirir

567

Azərbaycan manufakturçu qalıb

Çünkü Farsistan sərvətini çalıb

İnkişaf haqqını əlindən alıb   <

Farsistan sayısız fabrika qurub

Çünkü Fars dövləti dalında durub

568    *- Qullandığı yabancı mala.

Azərbaycanında yaşayan nüfus

Banka faizi verir təlis-təlis

(+Gömrük vergisi verir təlis-təlis)*

Yatırılmayır yurdunda bir fülus

Faizlər yatırılmaz sömürgədə

Ki işsizlikdə yarana bölgədə

569

Azərbaycanın ən böyük məhsulu

İşsizlikdir ki, edirFarsın qulu

Bağımsızlıqdır qurtuluşun yolu

İşsizə işverən könlünü alar

İşsiz ölkə xalqını dərdə salar

570

Azərbaycanın bollu mədəni var

Ki Fars dövlətinə sağlayırlar kar

Hər il bəlkədə onlar milyad dolar

(Və Süngündən onyeddi milyard dolar)

İsfəhan dörd yüz altmış milyon alır

On üç milyonu Ərdəbilə qalır*

 

    *- Diqqət: İsfəhan şəhərinə, Ərdəbil vilayətinə.

571

Azərbaycanın heç bir şəhərində

Həm başkəndində, həm də Əhərində

Firma yoxdur fabrika təhərində

Bu həddə cinayət edən Fars ilə

Hansı qeyrətli Türk verər əl-ələ?

572

İki min beş yüz il öncəni danan

Dilini öldürmək üçün Fars sanan

Turanı tərk etməsinə inanan

Rus “güc”üylə bəy duran siyası Fars

Türk düşməni deyilsə, nədir? xənnas!

573

Firdovsunun şeirini silmək olmaz

Qullanılacağnı bilmək olmaz

Duvağını bulmayan çölmək olmaz

Antitürk fars ədəbiyyatı ilə*

Namuslu Türk barışmaz qaragilə

574

El gücündən qorxan düşmən “barışar”

“Ədalət” ilə “birlikdən” danışar

İqtisadı gücü ilə yarışar

Haqsız, qanundan yana ola bilməz

Doqquz aylıq qarında qala bilməz

575

Hər kəs odu öz qabağına deşər

Hər dalda üstün olmağa əlləşər

Çox millətli məclisdə dava düşər

İqtisadı güclü millət zor deyər

Közü alışdıran kötəyin yeyər

576     *- Barişmaz təzadların ...

Barışmazın barışcil həlli olmaz*

Çalacağı havalar bəlli olmaz

Yaddan asılı məclis milli olmaz  <

Federalizm sömürgəçinin yoludur

Federalist satqın tacirin quludur

577

“Haqqını istəməki öldürərlər”

Ölümdən qorxmayanı güldürərlər

Düyün açanlar üçün bildirərlər:

Kim kimi yer üzündən silə bilməz?

Dövlətmi? Millətmi? Kim bilə bilməz?

578

Neçə millətli federal ölkədə

Ortaq olmayan dil qalar kölgədə

Ortaq dil əridər qeyri özgədə

Çoxunluq ortaq dildə təhsil alar

Çünkü hər ölkəyə getsə iş bular

 

Türkcələşdirmək ilə birlikdə, unudulmuş türkcə sözcüklərimiz

“Azərbaycan türkcəsinin açıqlanmış sözlüyü”nə artırılmalıdırlar!

Azərbaycanda bügünkü dövlətimizin antitürk siyasətinə son ve-

rildikdən sonra, o cümlədən “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”

adlı kitabın həm adı, həm də içəriyi türkcələşəcəkdir.

579

Sömürgəyə lazım olan sənayi

Farsistanda qurulubdur ənayi

Qoymazlar Turanda qurula tayı

Azərbaycan ayrılsa olmaz hədər

Sənayesi olar Farsistan qədər

580

Farsistandakı dövləti sərmaya

Bölünməlidir ki, yanmaya taya

Hər millət yetişə verdiyi paya

Necəki Moskova hesaba qatdı

Yüz altmış təyyarə Bakıya çatdı

   (???)

581

Köləliyin kökünü qazmalıyıq

Özgə yazan yazqını pozmalıyıq

Yazqımızı özümüz yazmalıyıq

Özgəyə umud olan şamsız qalar

Yetmiş ildən sonra haqqını alar

582

İran ikinci bir İsveç sayılsa

Loristanı qorumaq borç sayılsa

Otayı vətən saymaq suç sayılsa

Sataram federalizmi Farsa Rusa

Xəyanət etmərəm milli namusa

583

Türkü Farsa satan sinf satılacaq

Bazar əhli qiyama qatılacaq

Atılacaq addımlar atılacaq

Bazar əhli yerini bulmalıdır

Hərəkətin lideri olmalıdır.

24.07.2006