Çap

9 - Çapılan millətə qeyrət lazımdır

Çapılan millətə  qeyrət lazımdır.

301

İstəsən “azəri” qal, oda tapın

Yaxud müslim qal, dəyişməsin yapın

Çağdaşlığın üzünə bağla qapın,

Vəlakin yaşadma milli düşməni

Bağımsız et, bütövləşdir vətəni

302

Qoyma Babəkin qanı yerdə qala!

Qoyma Fars Türk öldürə dərdə sala!

Qoyma işqal edə milli bac ala!

Qov Azərbaycandan fars dövlətini!

Bütövləşdir yurdunu millətini!

303

Hansı millət qoyar yurdu bölünə?

Kim qoyar yat dəyələr mürgülünə?

Kim qoyar axmaya sular gölünə?

Qoyma milli iqtisadımız bata

Bağımsız et ki, arzusuna çata

304

Qoyma bitləndirə farsca türkcəni!

Qoyma Fars Türkə bənzədə dayçanı!

Qoyma Fars qurtarmış ola paçanı!

Farsı dünya çapında rəzil eylə

“Xər” qusanın ağzını hinzil eylə*

 

    *- Ağzından qusduğunu ağzına qaytar.

305

Farsın qat-qat bağışlanmaz suçu var

Türkə çəkdirdiyi minlər acı var

Nifrətli Türklərin savaş gücü var

Burjuvazı silahlandırmalıdır

Çünkü sərmayəsi xalqın malıdır

306

Fars “xər” axtarır ki, nalını çəkə

Farsa milli kölə toxumu əkə

Miniş verməyənin qanını tökə

Fələstinə “istiqlal” istəyən Fars

Otuz milyon Türkə vermədi kilas

307

Fars Türkə milli lumpən yetişdirir

Türk soylu-milli düşmən yetişdirir

Milli haqq satıb-yeyən yetişdirir

Milli olmayan sinfi ola bilməz

Haqqını satan geri ala bilməz

308

Qoyma satqın Türk düşmansevər edə

Düşmənsevər edən bu gedə-güdə

Səni federalist edən ... hizbe “tudə”

Fars sənə pislik edib ki, atasan

Dərdindən ölən otaya çatasan

309

Farsın pisliklərini al hesaba

Yazılsa siğmaz qalın bir kitaba

Fars Türkü salıbdır dərdə əzaba

“Cəhənnəm” hikmətini xalqa qandır

Türkü yandıran suçlu Farsı yandır

İntiqam al, ədaləti sevindir

310

İranın hər şeyi bölünməlidir

Çapılmış sərvət geri dönməlidir

Yoxsa oda çəkilib yanmalıdır

Çapılan millətə qeyrət lazımdır

Çapqınçı millətə ibrət lazımdır   17.02.2005

__________________________________________

türkcədə:                ərəbcədə, farscada:

1- zalım                               zalim

    çünkü                              çunke

2- anlam                              məna

    ürətmək                           istehsal (etmək)

    geriçi                               irticaçı

 

Biz Türklər də bizim dil bilgimizin ilkələrinə uymayan hər

hansı pozucu qonaq sözcüyü yaşadmamalıyıq. (1)

Şovenist Farsı, Ərəbi saqqalımıza güldürməmək üçün,

Azərbaycan türkcəsi də ən azından Türkiyə türkcəsi qədər

türkcələşməlidir.

(1999 – Dədə Qurqud ili – UN-ə görə də) Dəniz altı savaş

gəmisinə bənzər və dünyanın üçüncü müstəqil və gəlişmiş

dili olan türkcəmiz, Nuh gəmisinə bənzər və ərəbcənin otuz

üçüncü şivəsinə dönüşmüş “farsca”dan dilənməməlidir. (2)