Çap

3 - Boğaram federalist düşsə əlimə

         Boğaram

federalist düşsə əlimə.

208

Çox az vaxt qaldı ki, İran qarışa,

Silahlandıran Rusyadan ayrışa,

Amerika ilə şərtli barışa.

Azərbaycan İrandan ayrılmasa,

İrana sömürgə edəcək masa.

209

Yuqoslavya da dilim-dilim oldu,

Hər ölkəsi müstəqil iqlim oldu,

Kim üçün Kosovaya zülüm oldu?

Kim federalçı oldu? kim etdi? Niyə?

Arnavutluq bütövləşməsin deyə.

210

Bölünmüş ölkə tayları yapışar

Neçə ölkəli ölkələr qapışar

Çapılan istiqlal üçün çarpışar

İstiqlal lazımsa, federalizm nədi?

Butay dənəmədi, otay dənədi

211        *- Unudmayın!

Hər nəsil bir səfər inqilabedər*

Başarılı olmasa olar hədər

Başqa nəsil onun yolunu gedər

Qurban olacaqsan ol istiqlala

Federalizmin qurbanı olma bala

212

Yuqoslavyada da əlli il sürdü

Dincəldikdən sonra ayağa durdu

Federalizmi yıxdı istiqlal qurdu

Əlli il boşuna saqqal ağartdı

Çapqınçının dərdlərini sağaltdı

213

Federalizmi otay sınamadımı?

Yetmiş il boyunca qınamadımı?

Ayrılanda “burnu” qanamadımı?

Geriçi millətlərin federalizmi

Qoymaz gərçəkləşə istiqlal əzmi

 

Türkiyə türkçəsində: mürtəci ~ gerici

Azərbaycan türkcəsində: mürtəce ~ irticaçı (~ geriçi)

214

Devrim yapılmadan federalizm olmaz

Sonbahar gəlmədən gülləri solmaz

Sınanılmadan da öncə son bulmaz

Federalçı nəsil ölmədən öncə

İstiqlalı gərəkdirməz düşüncə

215    *-Sözünün üstündə dur!

Savaşın hədəfi federalizm olsa

Müqəddəs sayılmalıdır ulusa

Alçağı təcavüz edər namusa*

Əkib-doğanın borcu böyütməkdir

Tutduğu yolu sapmadan getməkdir

216       (Kölə köləçisinə qulluq edər)

Federal ordu bölücü qorumaz

Mərkəzdəki dövlətdən hesab sormaz

Naxırçı(-milləti -dövləti) vurmaz

Bölücü istəsə istiqlal ala

Savaşmalıdır ki, qələbə çala

217

İki bayraqlı millət ola bilməz

Bütöləşmək arzusu sola bilməz

Cahil lider düz yolu bula bilməz

Özünü dərdə salan xalqın səhvi

Liderin səhvidi, ölkənin məhvi

218        (Elçibəy doğru demiş.)

Başçımız Elçibəy federalçı deyil

Deməmiş federalçı ola bir nəsil

Demiş istiqlal üçün yarad meyil

Ayırdığınız tayda dövlət qurun

Bütövləşmək işini önə sürün

 

(Keçmişin səhvlərini düzəltmək)

(Gələcəyin müqəddəs işidir.)

219

Elçibəyin dərdi xalqın dərdidir

Müstəqil dövlətdir milli ordudur

Vahid Azərbaycan onun yurdudur

İstiqlal doktoru Məmmədəmindir

Federalçı edən şovenist Lenindir

220

Elmdən bəslənən teoru solmaz

İstiqlal istəyən federalçı olmaz

Hədəfinə zərərli çarə bulmaz

Hədəf tarixi zərurətdən doğar

Yolundan sapan taktikini boğar

221

Taktik hədəfindən asılı olar

Hədəfinə çatdıran yolu bular

Dostun zərərli qanadını yolar

Yoxsa zərərli dost kütləni bölər

Bölünmüş kütlənin birliyi ölər

222

Zərərli dost düşmənə qulluq edər

Kütləsi düşmənin yolunu gedər

Xəyanət edər sapıldığı qədər

Düşmənin yapa bilmədiyi işi

Zərərli dostlar yaparlar “A kişi”

(Çöhrəqanlılar yaparlar “A kişi”)

223

 Hər kəs öz milli xeyrinə düşünür

Azərbaycanlı qeyrinə düşünür

Oyunlarının seyrinə düşünür

Çünkü gah nala, gah da mıxa döyür

Butayı federalizm yolunda qoyur

224

Sənin qırx milyon ucuz iş gücün var

Şahları mat etməyə kiş gücün var

Dəngə pozanlar ilə eş gücüm var

İstiqlalçı olsan istiqlal istə

Səndən yana istəyə de baş üstə

Başqa dərman yedirib etmə xəstə

225        (Tanı düşmənləri!)

Düşmən istəməz ki, İran bölünə

İstər ki, Azərbaycan məhv oluna

Zərər dəyməyə çapdığı puluna

Mənim milli zərərimdən qazana

Sömürgəçiliyin ömrü uzana

226     (Öldütdürəni öldür!)

İç etkən olaylara yazqı yazar

Edər, yaxud etməz özgəyə bazar

Yaşadar, yoxsa da kökünü qazar

O qədər tacir öldür milli olsun

Milli olsa görəvi bəlli olsun

 

Satqın sinfi buraxsan öz halına,

Yanarsan el-obanın əhvalına.

227

Satqın Türk hə dedi türkmənçaya

Biganə Fars təkin baxdı otaya

Fars qədər milli deyil vətən saya

İranın bütövlüyündən yanadır

Bölünmüş ölkəsinə biganədir

 

228

Milli gəlir ölkədə qalmaq üçün

Qoruyucu ordusu olmaq üçün

Qarabağı qurtarıb almaq üçün

Azərbaycana istiqlal gərəkir

Federalist köləlik toxumu əkir

229     *- 12.06. – 21.09.1345

Xalqımınbaşçısı yurdsevər olsa

Qulam Yəhya təkinsatmasa Rusa

Silahlandıran Rusrəqibi bulsa

Üçay içində başladıb bitirər*

Müstəqil olmasa genə itirər.

 

Sınanılmış Azərbaycan sınanmaz,

Haqlını silahlandıran qınanmaz.

230    (22.05.2006 böcək demədimi?)

Fars soylu Türk soylunu “eşşək” sanır

Səbəbini bilməyən Türk utanır

Tarixini bilən od tutur yanır

Fars ilə davamız soy davasıdır

Türk ilə davamız demokrasıdır

231     *- Təcrübələrdən sor!

Demokrası hakim olsa savaşa

Eyni haqqı verər bacı-qardaşa

Neçə sinifdən oluşmuş soydaşa

Demokrası “haqq” verər hakim soya*

Ki əsir millətin gözünü oya

232

Azərbaycan ayrılıb dövlət qursa

Minlər fabrika qurdurar ulusa

Necə ki, Farsistan qurdurur Farsa

Xalqımız şad olar, yurdumuz abad

Bütövləşsə Qarabağ olar azad

233

Butay ayrılsa Qarabağ qurtular

Silah satan dövlətə dəstək olar

Yoxsa bambaşqa bir dəstəkçi bular

Sökdürər düşmən quran firmaları

Düşmən malı almaz ki, ola karı

234

İlhaqçı görsə kəsinləşir xətər

Don dəyişdirər ki, etməyə zərər

Federalçı olar ki, içməyə zəhər

Zəhər içirən istiqlalçı olsa

Yenilməz ki, qırx-əlli il də susa

235    ( Şuar vermə, ağıl ver )

Xalqımın dərdi qeyrətsizləşməkdir

Düşmənlərinə nifrətsizləşməkdir

Bütövləşməyə həsrətsizləşməkdir

Aldanar biliksiz el,biliksizfərd

Yada sərvət yaradar, özünə dərd

Çatla bağrım Araza çəkdirmə dərd

236

Vətənim iki əsirdir ağlayır

Yurdsevər ürəklərini dağlayır

Araz ayrılıq dərdindən dığlayır

Canım qurban vətənimə, elimə

Boğaram federalist düşsə əlimə.

01.04.2004