Çap

Qarabağımızı kim qurtaracaq?

 

   Minsk qurupu ölçür, Erməni biçir,

   Antitürk Rusyanı Bakı dost seçir,

   Bu səbəbdəndir ki, Elçibəy demiş;

   “Qarabağın yolu Təbrizdən keçir,”

 

   Qarabağımızı

                      kim qurtaracaq?

 

          (Haçan baş qaldırdın Qarabağ üçün?)

                (Ki bağışlana yirmi illik suçun.)

 

                          Baltacı Araz

 

(Azərbaycan Türkünün əl kitabı)

 

Qarabağdan sonra hara batacaq?

Bizdən başqa kim bizi qurtaracaq?

 

Hörmətli yurdsevər soydaşlarım!

İqtidar and içib yurdumu sata,

Sər verə, sirr verməyə, yeyə yata,

Ki ağası Rusya dâdına çata,

İqtidar deyir stol üçün savaş;  (... demokrasi)

Qarabağ unutula yavaş-yavaş.

 

Haçan baş qaldırdın Qarabağ üçün?

Ki bağışlana xəyanətli suçun.  (“El gücü sel gücü”)

 

Araz ifşa etdi yüzlərcə gizi,  (sirri)

Ki doğru adresə göndərə sizi.

 

Keçici olaraq taylara bölünmüş Azərbaycanın bölünməz xalqı ilə

millətinin milli varlıqlarına aid mülkiyyət haqları da bölünməzdir.

______________________________________________

O cümlədən “Qarabağımızı kim qurtaracaq?” adlı sunduğum

əsərin çap haqqı sərbəstdir.         28.05.2012 Baltacı Araz

______________________________________________

08.03.2012-də qadın haqları haqda ateist Mina xanım Əhə-

diyə (Antitürk “İran kommunist işçi partısı”nın üyəsinə) haq-

lı olaraq söz haqqı verən “Günaz Tv” sitəsi, nədən Baltacı

Arazın o cümlədən səkkiz min beytdən fazla yazdığı türkcə

və farsca şerlərini boykot edibdir?!  Cavab: Boykot edibdir

ki, (1-) ümmətçiləri də boykot etsinlər ki, (2-) kökü quranda

olan gerici kültürümüzün və siyası islamın kökü qazılmasın.

 

Sən dedin oyad qurtaraq vətəni  / Böyləmi qarşılayacaqdın məni?!

Sən dedin oyad qurtaraq zənəni / Böyləmi qarşılayacaqdın məni?!

Arazizm düşüncə devrimi yapar   / Düşüncə devrimi yapmayan sapar.

Arazizmi gömmək istəyən çoxdur / Tez də vardır ki antitezi yoxdur.

 

Araz qan ağlar

1

Azərbaycanın bugünkü dövləti

Təmsil etməyir yurdsevər milləti

Yoxsa məhv etməz qırx milyon qeyrəti

Silahlandırar qırx milyon qoçağı

Qurtarar Tərbiz ilə Qarabağı

2

Azərbaycanda bu gün höküm sürən

Verdiyi sözün üstünə tüpürən

Qeyrət öldürən xətti məşygötürən

Rusqulu Heydər Əliyevdir bala

Yuxladır ki, qâsib yurdumda qala

3

Erməni Rus “güc”ü ilə bəy durur

Azərbaycanda köçmənistan qurur

Çünkü Türk milli qeyrətini burur

Erməni Türk öldürür, torpaq alır

Fələkin çərxini heyrətə salır

4

Yurdsevərliyin odu sönsün deyə

Bütövçü lider taxtdan ensin deyə

Qovulmuş Rus ordusu dönsün deyə

Erməni əliylə Rusya qan tökür

Rusqulu Heydər Rusa edir şükür

5

Azərbaycan bütövləşməsin deyə,

Otayı Rusya, butayı Fars yeyə,

Probləm yaradırlar, qara geyə.

İntiqamçı Türk gərək kəfən geyə,

İbrət dərsi verə bu Erməniyə.

6         Haqq verilməz, alınar.

Savaş işqalçının burnunu ovar

İşqalçını yurdumdan geri qovar

Savaş qurtarar, barış satar sovar

İşqalçıya satılan barış istər

Atəşkəsi qoruyan yarış istər

7

Olmaz ki, Rus Türkün gözünü oya

Həm öldürə, həm yurduna əl qoya

Həm də işqal etdirə başqa soya

Türkün Torpaqları qurtulmalıdır

Rus rəqibi dəstəkçi bulmalıdır

8

Dövlətdə qurtuluşa yoxdur meyil

Çünkü oluşduranı milli deyil

Düşmənə qarşı savaş başladsa el

Elə məğlubiyyət istər, bunu bil

İnanma düşmənqulu soydaşına

Günəş də dolanmaz yerin başına

 

Sunduğum bu neçə bənd 2000-ci ildə yazılmış və ilk kəz 12.02.2004

tarixində “Azadtribun” adlı sitəmizdə yayımlanmış “Araz qan ağlar”

başlığı daşıyan və o zamankı 200 bəndi içərən şer dəftərimə âiddilər.

 

     Lənət olsun

satqın əkib-doğana!

    (Dâvâmız Qarabağın dâvâsıdır.)

 

Ay cənab “M. Eynalı”!

Reklam etmə “Zeynal”ı!

(18.03.2012 “Quba olayları ...” məqaləsi)

9

Rusyanın süngüsü Heydər Əliyef

Rus orkestrasında çalırdı dəf

Rus sazına oynadıb sürürdü kef

Lənət olsun satqın əkib-doğana

10    *- Günəbaxan Heydər

Rus imperyası çökmək dövründəydi

Əliyev don dəyişmək zorundaydı*

Bu işi də Rusyanın uğrundaydı  <

Lənət olsun satqın əkib-doğana

11

Heydər gəldi qoyun edə, otara

Qovulan Rusyanı geri qaytara

Gəlməmişdi Qarabağı qurtara

Lənət olsun satqın əkib-doğana

12

Heydər gəldi sülh ala, ölkə sata

Qarabağı Ermənistana qata

Rus maşası Erməni kama çata

Lənət olsun satqın əkib-doğana

13

Satqın Fars satılır köləçi qala

Satqın Türk satılır barışcıl ola

Savaşa sülh ilə qələbə “çala”    (atəşkəs)

Savaşdan sülh ilə haqqını “ala”

Lənət olsun satqın əkib-doğana

14

Heydər Əliyev on il şahlıq etdi

Qarabağı geri almadan getdi

Mafyasından başqa kim kama yetdi?

Lənət olsun satqın əkib-doğana

15

İşqalın ömründən on dörd il keçdi

İşqal edən savaş qanımı içdi

Qeyrət öldürən sülh nə əkdi, biçdi?

Lənət olsun satqın əkib-doğana

16

Haqq verilməz ki, zor ilə alınar

Top-tüfəng ilə qələbə çalınar

Sülh ilə nəcat geriyə salınar

Lənət olsun satqın əkib-doğana

17

Erməni torpaq alır, biz satırıq

Neft gəliri ilə kama çatırıq

Rifa vədəsi ilə aldadırıq

Silahsız ordu qurdurub, yatırıq

Lənət olsun satqın əkib-doğana.

10.11.2005

 

Utan Azərbaycanımın

      ... yazarı!

 

     (Yarınlar toplandı on dörd il oldu,)

      (Qarabağın səbir kasası doldu.)

18       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın “lider”i

Qarabağı satıb gedən Heydəri

Taxta çıxarmış özündən mundarı

Ankara öz işini özü görür

Bakı özgəyə buraxıb kef sürür

19       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın kıralı

Rusqulu Heydər Əliyevin alı

Qurtar Erməni əlindən mahalı

Ankara çanakkalada savaşır

Bakı vaxt öldürmək üçün uğraşır

 

Sözü bir kərə deyərlər:

İnanma rusqulu hakimiyetə,

Savaşı uğradar məğlubiyətə.

20       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımındövləti

Niyə paysız qoydun müxalifəti

Qarabağa can yandıran milləti

Qarabağı qurtarmayan dövləti

Nə üçün bəsləməlidir milləti?

21       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın milləti

Niyə qurmusan bu güclü dövləti

Ki atəşkəsə sata məmləkəti

Qarabağ düşmən əlində əsirdir

Çünkü dövlət milli deyil, qısırdır

22       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın məclisi

Qoyma qanun qoya xalqın nəcisi

Qarabağ getsə çəkilməz acısı

Ankara qeyrətli insan eyidir

Bakı qaçqını qeyrətsiz böyüdür

23       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın satqını

İncitmə milyondan artıq qaçqını

Qarabağ üçün qullan ... musiqini

Dərdli xalqın ürəyini sıxma çox

Savaş marşı lazımdır, muğamat yox

24       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın taciri

Hakim qılma Rus uçuran qəciri

Yüz yirmi min Erməni müstəciri

Qaçqın çadırda çürüyür iylənir

“Prezident”i ... konsertdə əylənir

25       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın şimalı

Həm ordun var, həm də xalqın kamalı

Niyə Qarabağım"olub” yad malı?!

Tehran Türkün gücü ilə “bəy” durur

Bakı on dörd ildir ki, qeyrət burur

26       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın petrolu

Ki əmniyyət üçün satdın bu eli

Bağladın Qarabağa gedən yolu

Tehran atom bombasına düşünür

Başına kül tökən Bakı deşinir

27       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın bütcəsi

(Pul ilə təslim etdi xədicəsi)     (islam ...)

Səndən nə xeyir görübdür Göyçəsi

Ankaranı gücləndirən ordudur

Bakıdan xeyir görməyən yurdudur

28       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın ordusu

On dörd il xəyanət etdin doğrusu

Qoymadın savaşa xalqın yavrusu

Türk qurtardı farsın sömürgəsini

Silahlansa qurtarar ölkəsini

29       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın əskəri

Qarabağın olub düşmən məskəni

Sən qurtaracaqsan, yoxsa miskəri?

Ankara türkçü edir ki qurtara

Bakı qeyrət öldürür ki, otara

“Baran”a tütək çalarlar,     (> muğam musiqisi)

 Südləndirib sağarlar.

 

“Xər”i minərlər, ağzını tikərlər, damarındakı qanını tökərlər.

Miniş verməyəni minməzlər. Qoyun olmayanı çöllərdə (dün

pambıq tarlalarında, bu gün qaçqın çadırlarında) otarmazlar.

30       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın yazarı

Öylə oyad ki, bağlaya bazarı

Coşdura dövlətə qarşı Xəzəri

İşqalçı Tehran tərbizlini vurur

Yerli Bakı qaçqınımızı burur

31       Haçan utanacaqsınız?

Utan Azərbaycanımın aydını

Səsləndir Qarabağın fəryadını

Oyadmasan aydın qoyma adını

Bir milyon Türk, yüz yirmi min Erməni

Dərdə salıb həm vətəni, həm məni.

12.12.2007

 

Türkə Atatürk təkin lider gərək.

32

Pişəvəri çağdaş yurdsevər idi

Çünki kənd də devrim paltarı geydi

Azərbaycan xalqı ona baş əydi

Pişəvəri istiqlaldan “vazkeçdi”

Çünki silahsızlandıran “dost” seçdi

(Səhvlərimizdən öyrənməliyik.)

33

Əbulfəzl Elçibəy istiqlal aldı

(Liderliyi Heydər Əliyev çaldı)

(Qarabağ işqalçı əlində qaldı)

Laik olsaydı istiqlalçı lider,*

Liderliyi çala bilməzdi Heydər.

*- Yeni dinlədiyim kasetlərinə görə bir növ islamist idi.

    (Yəni qafası cinlərin, mozalanların məskəni idi.)

34           *- Diqqət!

1- Qanı ilə istiqlal alan xalqdır       (almadımı?)

2- Geriçini taxtdan salan xalqdır   (salmadımı?)

3- Ovçusuna təbil çalan xalqdır    (çalmadımı?)

Çağdaş ol ki, xalqını ovlamaya*

Heydər Əliyev təkin tovlamaya

35

Yurda bütövlük ilə el lazımdır.

Elə rifah ilə moral lazımdır,

Çağdaşlıq ilə istiqlal lazımdır.

Bunlara inanan gərçək liderdir

Əfsanə sanan rusqulu Heydərdir

36

Yurdsevər olmaq yetərli deyildir

Çağdaş olmasa keçərli deyildir

Dindən asılı çəpərli deyildir

Geriçiyə ürək döyünə bilməz

Çəpərsizə kimsə güvənə bilməz

 

      *- Çəpərsiz gah nala, gah mıxa döyər,

           bir gün “laik” olar, bir gün islamist.

37

Elçibəy dinin harayına yetdi

(Elçibəy peyqəmbərləriaratdı)

Ovçu Heydər Əliyev haca getdi

Kim dinsiz etmişdi ki, dinçi etdi?

İlhamın lideri hacı Heydərdir

Atatürk Türkə yaraşan liderdir*

      *- Laik, sekular, yurdsevər, türkçu, ...

38

Türkə Atatürk təkin lider gərək

Gərəkirsə yolunda şəhid verək

Ölməsək qalsaq məhsulunu dərək

Atatürkün səhvi montajçı etdi

Qazandığı istiqlal əldən getdi.

(Antifeodalist Çin kama yetdi.)    (Hindistan yox.)

      *- Hər istiql da istiqlal sayılmaz.

09.01.2008

 

Gecikmək lazımdır

    işqalçı üçün.

 39

Gecikmək lazımdır xain dövlətə

Torpaqdan pay verə özgə millətə

Xəyanət edə yetim məmləkətə

Rusyaçı “Türk” torpağını paylayar

“Lider”lik yaylalarında yaylayar

40

Gecikmək lazımdır işqalçı üçün

Ki qurtuluş üzü görməyə ... Laçın

Sonra deyələr ki xeyrindən keçin

Geciktirən istər iş-işdən keçə

Qarabağ da ola Zəngəzur, Göyçə

41

Gecikmək lazımdır cahil qardaşa

Ki savaşsız ömürü çata başa

Hər gün aşıq ola bir “qələm-qaş”a

Geciktirən iqtidar qurar duzaq

Ki qarabağımızı da uduzaq

İqtidar və “müxalifət”dən oluşan rəsmi Bakı, Qarabağı satıb

xərcləməsi üçün, yəni pullu rütbə qazanması üçün, gərəkəndə

“Siz yatın, biz oyağıq” anlamında aldadıcı və yuxladıcı hava-

lar çaldırmaq ilə oyunlar oynamaqla, nə fəqət azərbaycanlı

Türk milləti ilə Türk xalqının milli namusu olan tarixi torpa-

ğını “atəşkəs” hiləsi yardımı ilə milli düşmənlərimiz olan köç-

mən Ermənilərin ixtiyarında qoyublar, bəlkə qazandıqları pul-

lu rütbələrin bahasına, bölünmüş və işqal olunmuş yurdunu

qanlarının bahasına işqaldan qurtaracaq və bütövləşdirəcək

otaylı butaylı xalqımıza qeyrətsizliq ruhu aşılayırlar ki, ailə-

lərini belə qoruya bilməsinlər.           

42

Gecikmək lazımdır neft firmasına

Milli qeyrətimizin ölməsinə

Milli namusun əldə qalmasına

Qeyrətsiz yetişdirən iqtidardır

Qeyrət öldürən ən böyük qəddardır

43

Gecikmək lazımdır unutdurmağa

Bir milyon qaçqına qan utdurmağa

Qarabağın yasını tutdurmağa

İlham da deyir qalmaz qiyamətə

Qarabağ “qaytarılacaq” millətə

 

“Eşşəyim ölmə, arpa bitincə,

arpabitmə, torba tikincə.”

44

Gecikdirən lazımdır işqalçıya

Ki dözüm aşılaya xiyalçıya

Göz tikdirə “Minsk” təkin falçıya

Erməni alıbdır ki, “Minsk” “qaytara”,

Türk də ordu qurdurub ki, otara.*

 

      *- Qardaş, qeyrətsizliyin də “həddi” var.

 

Nə gərək var çalıb-çapan dövlətə,

Torpağını qaytarmasa millətə?  <

21.01.2008

 

“Günü günə sat!” siyasəti

                 satar.

(Satqına buraxılan itib-batar.)

45         *- Hər iki tayda

Türk ancaq Türk əli ilə yenilər

Türk ancaq Türk əli ilə minilər

Satqın tanınsa minilməz enilər

Türkün yurdu o zaman qurtulacaq*

Ki gizlədici pərdə yırtılacaq.

46

Tanı şah Heydərə “lider” deyəni

Tanı Rus köləsinə baş əyəni

Tanı satqınları dəstəkləyəni

Torpaq bahasına rüşvət alınmaz

Satqın “lider”lərə təbil çalınmaz

47

Otay şəhid verdi Rusyadan qopa

Öncə quzey bölüm istiqlal tapa

Sonra tayları vahid ölkə yapa

Rusya (ilə İran) pozdu planı

İşqala uğratdı Azərbaycanı

48

Rusya Surət Hüseynovu göndərdi

Tankları Türkün üstünə döndərdi

Heydər Əliyevi taxta mindirdi

Elçibəyin aldığı istiqlalı

Əliyev etdi Rusyanın halalı

“Lider”ə bax, “lider”ə,

Rus köləsi Heydərə,

Boyun əydi “qədər”ə,

Torpaq getdi hədərə.

49      *- Koroğlu operası ...

Heydər Əliyev “Keçəl Həmzə” idi*

Bacarığı siyası qəmzə idi

Hiləsini yedirən imza idi

Heydər nökərov iqtidarı çaldı

Üzeyirdən öyrənməyən mat qaldı

 

Demə Heydər başqa, Həmzə bəy başqa,

Həmzəlik etdi onu “alnı qaşqa”.

50    *- Türk düşməni Heydər Ə.

Heydər Əliyev kimliyini dandı

Dedi boy dilimiz “azərbaycan”dı*

Səbəbini bilən od tutdu yandı

Türk-dünyasını bölən Rus xeyrinə,

(Tayları yadlaşdıran Rus xeyrinə)

Qoymadı “... oğlu” gələ “... ov” yerinə

 

     *- O zamanTürkiyə türkcəsinin adı nədir?

          Guya türkcə yox, “türkiyə”dir.     (ha ha ha)

51

Şah Heydərin oğlu iqtidar oldu

“Günü günə sat!” hiləsinə daldı     (atəşkəs)

İşqalın ömrü on beş ili buldu

“Günü günə sat!” siyasəti satar

İmzasını işqal etdirən atar

52

Niyə Rus Türk torpağını paylayır?

Hansı Türk Rusyaya uşaq bələyir?

Hansı Türk düşməninə dost söyləyir?

Neftini yeyən, yurdunu satan Rus

Düşmənmi sayılmalıdır? Yoxsa dost?

53

İqtidarın planını Rus qurub

İqtidarın arxasında Rus durub

Hansı “lider”ləri iqtidar burub?

Qarabağdan danışan “lider” çoxdur

Qarabağa düşünən lider yoxdur*

 

      *- Dövlət bütcəsindən partılarına ayrılan pul ilə

stol və məqam davasına düşünürlər.

54

“Günü günə sat!” siyasəti bilir;

İşqalçı əskəri qeyrətə dolur,

Torpaq itirənin qeyrəti ölür.

İqtidar milli qeyrəti öldürür

Həm də Türkün saqqalına güldürür

55           *- Deməyin demədilər.

Qaçqın həm ev itirib, həm də vətən

Vətənsiz evə bənzər ruhsuz bədən

Ruhu ölmüşə geydirərlər kəfən

İqtidar ev tikir ruhsuz bədənə,

Ki geri qayıdmayalar vətənə*

56

Xalqın vergisi ilə neft pulundan

Bir azabad olur yurdun çölündən    (reklam üçün)

Qalanı paylanır rüşvət yolundan

Hansı ana fabrikanı qurdurub?

Yoxsa,milli inkişafı durdurub.

57

İqtidarın hədəfi yurd satmaqdır

İşqalçı Farsın dadına çatmaqdır*

(Rus uşağının dadına çatmaqdır)**

Bu səbəbdən işi yeyib yatmaqdır

On beş ildir ki, günü günə satıb

İşqalçı Ermənistan kama çatıb

 

      *- O cümlədən BMT-də

    **- Sömürgəçi Rusyanın sömürgə anlamında gəzəgənləri.

58

İqtidarı dəstəkləyən satqındır

Satqın sürüdən ayrılmış xalqındır

Qurbanı... yurdsuz yaşayan qaçqındır

Otayda yurd, butayda Türk satılır

“Əti yeyilir sümüyü atılır”

59          *- Diqqət!

Satqın sənətçi, alimlər utanın!

Oğlu da satılar satqın ... atanın

Kimə xeyri var aldığın xaltanın?

Xalta üçün satqınlara satılma!*

Qarabağı satanlara qatılma!

60    **- 64-cü səhifəyə baxın!

Ağadadaşa de ölsün, ərisin

Yosa xalqı səriyəni sərisin

Haqq yolunda soysalar da dərisin.

Erməni öldürür torpaq qazana

Heydər nə etdi ki, ömrü uzana?!*

Təzəkdən konfet olmaz ki, bəzənə.**

 

Bəyəndirirlər ki, taxtda qalalar

Qarabağın halvasını çalalar

61

Ay Məşhədi İbadın fəhlələri!

(Ay İlham Nökərovun fəhlələri!)

Yetər artıq, tökməyin zəhlələri!

Satmayın rüşvətə o kəllələri!

Ürək yurdun dərdinə yanmalıdır

Satqın liderdənüzü dönməlidir

62

Bu nə millətdir? Bu nə məmləkətdir?

Bu nə yüz illik milli hərəkətdir?

Bu hərəkətin nəyi bərəkətdir?

Hər kəs deyir ki, məni ələşdirmə!

Xain çıxsam qanıma bələşdirmə!

Rüşvətzadələrimi mələşdirmə!

Qoy ölü təkin kəfəni batırım!

Alim adlanım, rütbəmi artırım!

15.05.2008

 

         Ermənistan

    qovmadımı Türkləri?

 

“THE AZERBAIJANI TURKS

Power and identiy under Russien

Rule AUDREYL- ALTSTADT”

 

Yuxarıda adı çəkilən kitabın otuz birinci səhi-

fəsində yazılmış ki, Rusya imperyasının 1897-

nci ildəki rəsmi nüfus sayısına görə İrəvanın

Rus soylu nüfusu:         3.313 ( %2.4 ),

Erməni soylu nüfusu: 55.141 ( %40.6 ),

Türk soylu nüfusu:     77.441 ( %57 ) imiş.

63

Ermənistan qovmadımı Türkləri?

Daşıtmadımı belində yükləri?

Alçaltmadımı yerli böyükləri?

Əlli beş faiz İrəvan Türkünü,

Kim kəsibdir İrəvandan kökünü?

 

Bir milyondan çox Qarabağ Türkünü

Kim kəsibdir Qarabağdan kökünü?

 

Kim ayırıb Göyçəni, Zəngəzuru?

Ki qazıla Naxcıvanın da goru.

 

Düşmən ilə düşmən təkin davranın!

Gərəkirsə Babək təkin doğranın!

64

Min doqquz yüz doxsan dörddəki bilik

Demiş qarabağda vardır iki ırk

Yüz yirmi min Erməni, bir milyom Türk

Araz deyər gərəkirsə qovula

Azınlığın burnu gərək ovula

65

Xocalıda soyumu qıran elə

Haqq verilməz Şuşada qala bilə

Hər gün düşmənin oyununa gələ

Erməni yurdumu tərk etməlidir

Yoxsa kökü kəsilib bitməlidir

66

Rusya Ermənistan yolu kəsilir

Ermənistan orta küpə basılır

Uğraşdırıcı barışdan asılır

İrəvan sayılsa Türkün vətəni

Şuşa yaşadar Erməni köçməni

67

Azərbaycanda bugünkü iqtidar

Seçə bilməz özünə başqa mədar

Sər verər, sirr verməz öldürsə də dar

Rusyaya “qarşı” çıxışı oyundur

(Şuşa haqda “can atdığı” oyundur)

1- İfşa etməyən siyası qoyundur

2- Qoyun deyilsə demək ki, xaindir.

24.09.2008

 

  Rusya

      düşmənlikdan başqa nə etdi?

   Moral pozuçu Rusu yurdundan qov!

      Silahlandıran rus rəqibini sev!

68

Bütöv Azərbaycanı Rusya böldü

Hər iki tayı Rusya dərdə saldı

Bu səbəbdən bu qara günə qaldı

Rusya bağımsız Bakını çökdürdü

Pişəvərinin belini bükdürdü

69

Ermənini Rus köçdürdü yurduma

Ki Türkə qarşı çağıra yardıma

Rus qoymadı çarə qılam dərdimə

Rusya düşmənlikdan başqa nə etdi?

Ki İlham sülh üçün Rusyaya getdi!

70

Ermənini Rusya tamahlandırdı

İşqal etmək üçün silahlandırdı

Xocalı Rusyanı günahlandırdı

Nə üçün Rusya soyumu qırdırdı?

Moral pozmaq üçün plan qurdurdu.

71

Rusya torpaq istəyəni hayladı

Türkün torpağını yada payladı

İrəvan, Borçalı, dərbənd ... ağladı

İndi də dağlıq qarabağı verir*

Erməniyə ki, Rusya üçün hürür

 

      *- Yudumun göbəyində yerləşən

dağlıq Qarabağdan söz gedir.

72

Qovun Azərbaycandan Ermənini!

Yaşadmayın xalqımın düşmənini!

Yoxsa yandırar Türkün xərmənini.

Daşnaq Erməni Rusun maşasıdır,

Çünki Rus Erməninin paşasıdır.

73

Bakının silahı yoxdur savaşa

Rusya silah satmayır ki, barışa

Bu səbədəndir ki, edir tamaşa

Bakı Rus mədarından çıxmalıdır

Ev yıxanın evini yıxmalıdır.

30.11.2008

 

   Ay Qarabağa

xəyanet edən Türk!

74

Ay Qarabağa xəyanət edən Türk

Xain Heydərin yolunu gedən Türk

Əbədi şah olmağını güdən Türk

Rusya öncə atanı, sora səni

Şah etdi ki, kama çata Erməni

75

Ay ölmüş xainləri dirildən Türk

Rusyanın planını yürüdən Türk

Qarabağ qaçqınını çürüdən Türk

On altı il prezident oldunuz

Hansı dərdimizə çarə qıldınız?

76

Ay Ermənidən, Farsdan da alçaq Türk

Alçq Farsa qulluq edən qolçaq Türk

Köləlik üçün doğulmuş yaltaq Türk

Türkün Farsdan böyük düşməni yoxdur

Hansı Türkün antitürk dostu çoxdur?

 

Bugünkü Erdoğan bəyləri haqlı olaraq qına-

yanlar özlərini də qınamalıdırlar ki, on altı

ildən bəri işqalçı Ermənistanın xeyrinə milli

qeyrət öldürürlər.

77

Ay prezident olmaq istəyən Türk

Rusya köləsi qalmaq istəyən Türk

Yurdumu dərdə salmaq istəyən Türk

Hansı Türk qulluq edər faşist Farsa?   (BMT-də)

Qarabağı işqal etdirən Rusa?

78

Ay xalqın vergisini paylaşan Türk

(Ay yurdun sərvətini paylaşan Türk)

Paylaşmaq üçün taxtda əyləşən Türk

Milli düşmənlər ilə çaylaşan Türk

Şah lazımdır ki, yurdunu qurtara

Lazım deyil ki, qarnını otara

79

Ay on altı il taxtda oturan Türk

Ölü təkin “kəfəni batıran” Türk

İşqalın ömürünü artıran Türk

Savaş başladmasan geri almağa

Nə haqqın var prezident olmağa?

780

Ay Qarabağı rütbəyə satan Türk

Şah olduqdan sonra yeyib-yatan Türk

Atası təkin günaha batan Türk

Yurdunu qurtaran ATATÜRK olar

Satqına şahlıq yox ki, lənət qalar.

16.04.2009

 

Qənirə xanım (Paşayeva)

      gərçəkləri danır!

      (Günaz Tv-dəki)

      (23.04.2009 tarixli çıxışına görə.)

 

          Torpağı verin torpağı sevənə,

         Yoxsa ürək yandırın bu vətənə.

81

Qənirə xanım deyir türkcə öyrət

Diyasporamıza eleman ürət

Biz tökdüyümüz zibilləri kürət

Siyası işləri bizə buraxın*

Siz ancaq kültürəl işlərə baxın

 

      *- Buraxdıq, nə etdiniz???

82

Qənirə xanım “savunur” Kərkükü

Ki bəlli olmaya hardadır kökü

(Ordadır ki, qaçqın etdirib Türkü)

Deyir işqalçıya qapını açma

Həm də işqal etdirən Rusdan qaçma

83

Qənirə xanım İlhamın quludur

İlhamın yolu Rusyanın yoludur

Kanıtı* sözləri yok ki, roludur

Qənirə xanım gərçəkləri danır

İşqal etdirən Rusyanı dost sanır

 www.tdkterim.gov.tr/bts/

84

Qənirə xanım kökü bəlirtməyir

Kökü bəlirdən fikir yürütməyir

Demək ki, milli şüur ürətməyir

Lilləndirilmiş suyu durultmayır

Rusçu dövlətin sazını kökləyir

Suçları xalqın boynuna yükləyir

85

Qənirə xanım suçlu ovuclayır

Ermənidən yana Türkü suçlayır

Türkiyə ilə işi sonuclayır

Sanki Türkiyəsiz yurdum qurtulmaz

Qarın yırtanın qarını yırtılmaz

86

Qənirə xanım təkrardan doymayır

Gizi gizlədən dərini soymayır

Bilikin üstünə bilik qoymayır

Hər kəsin bildiyi sözdən söz edir

Bilmədiyini öyrətmədən gedir

 (Az de, öz de, nağıl demə!)

87

Qənirə xanımın ağası Rusdur

(Ağasının başqa köləsi Farsdır)

Erməniyə deyir Türkə qan qusdur

Çünkü Türk vahid azərbaycançıdır

Başqa cür yorumlayan yalançıdır

88         *- Rusyanın siyasəti

Qənirə xanım deyir qaz sat Rusa

Qapını bağlama işqalçı Farsa

(UN-də dəstək ver işqalçı Farsa)    (BMT-də)

Düşünmə Qarabağ ilə Salmasa:

Türkiyə yox ki, Azərbaycan sapsın

Türkiyə sapmış olsa hay-küy qopsun*

89        *- Sabahimiz hara gedir?

Qənirə xanım deyir qoy Rus çapsın,

Bakını sömürsün Moskova yapsın,

Qoyma Azərbaycan Rusyadan qopsun.

Erməniyə verilən Rus silahı,

Türkə verilməz ki, görə sabahı.*

90            *- Diqqət!

Qənirə xanım deyir dilənçi ol

“Minsk” qurupu təkin “qurtarıcı” bul

(“Minsk” qurupu təkin otarıcı bul)

Günü günə sat ki, həm saral, həm sol

(Qoy qanın axsın ki, həm sarar, həm sol)

“Minsk” qurupunun sədri riskə dalmaz

İşqal etdirdiyini geri almaz*

91

Qənirə xanım bilir ki, qardaş Türk

Doxsan üçdən iki min doqquza dək

Qoymadı qırpına Erməni köpək

(On altı) ili (yüz altmış) il edən   (əbədiləşdirən)

Nə bəkləyir namuslu Türkiyədən?!

25.04.2009

 

Rusya ayırmaq istər

     Qarabağı.

92

Rusya işqal etdirdi məmləkəti

Ki çökdürə bütövçü hökuməti

Hakim qıla bugünkü səltənəti

Bugünkü iqtidar Rus mafyasıdır

Bu gərçəyi anlayan siyasıdır

93

Azərbaycan bütövləşməsin deyə

Qarabağ da işqal olunub “əyə”

Həm də xəyanət olub Elçibəyə

Hədəfə çatdıran yolun tərsidir

Satqın üçün rütbə ilə kürsüdür

94

Kaşki Türkün dostu Rusya olardı

Türk də Rusyanı yaxşı dost bulardı

Silahını da Rusyadan alardı

Bizə Rus rəqibi lazımdır bugün

Ordumuzu silahlandırmaq üçün

95

Öncə silahlandıran dost bulunar

Sonra Rus mafyası taxtdan salınar

Verilməz haqlar qan ilə alınar

Qanından qorxan insan kölə qalar

Bir ömür öz başını dərdə salar

96

Rusya ayırmaq istər Qarabağı

Birləşmiş olsa Türkün solu, sağı

Sona çatsa Rus mafyasının çağı

Türkü silahlandıran Rus rəqibi

Göz önünə almalıdır ... təqibi

97

İstər Türk soylu Rus mafyası çökə

Yaxud qolçaq Fars güneydən əl çəkə

Qarabağ verilməyəcəkdir Türkə

Qarabağ qan ilə alınacaqdır

Çünkü satqın taxtdan salınacaqdır.

29.04.2009

 

Türkün düşməni

Türkə “yazqı” yazır.

98

Türkün düşməni Türkə yazqı yazır

Türk əli ilə Türkə qəbir qazır

Düşməni tanıdan yoxdur ki, azır

Türk itirib Güneyi, Qarabağı

Geri qaytarılmaz geciksə çağı

99    (UN-dən amac BMT-dir)

UN bəlli edib istiqlalçını

Həm də dörd kəz qınayıb işqalçını

“Minsk” qurupu qaytarmayıb ... Laçını

BMT-yə qarşı bu “Minsk” qurupu

(Yasalara qarşı bu “Minsk” qurupu)

İçirə bilməz zəhərli şurupu

100

Antitürk Rusya istər dərdə sala

Fıransa zəiflədir ki, pay ala

Amerika göz yumur ki,dost bula

Minsk qurupunun sonuncu qərarı

Sübut etdi ki, kimdir kimin yarı

101

Türk düşməni deyər ki, dilənçi ol

Minsk qurupu təkin otarıcı bul

Qoy qanın axsın ki, həm sarar, həm sol

BMT-nin ürəyi Türkə yanır

Hansı Türk Minsk qurupunu dost sanır?

102

Türk ancaq qanlı savaşda qazanar

Yuxuya dalsa yuxusu uzanar

Unudqanlıqdan yasında bəzənər

Türkün bu eybini bilən Antitürk

Deyər çal oynat ki, kefi ola kök   (Qeyrətsizləşə)

103

Türkün ruhu yox ki, cismi canlıdır*

Qatili satqın azərbaycanlıdır

İfşa etməyənin əli qanlıdır

İfşa et ki, Türkün zehni durulsun

Bizi öldürsələr də Türk dirilsin

 

      *- Türk müsəlman olduğu gündən ölüb

Çünkü bəndə edənə bəndə olub

(~ Ərəbə, Farsa, Rusa manqurt olub)

104

Çörəyi təndirdə yapmaq gərəkir

Antitürk qonşudan qopmaq gərəkir

Düşmənə qarşı dost tapmaq gərəkir

Silah qayırmadan öncə silah al

Atatürkün daldığı savaşa dal.

 

Erməniyə verilən Rus silahı,

Türkə verilməz ki, görə sabahı.

01.05.2009

 

İqtidar “müxalifət”i

     ... otarır.

(Heç bir iş görməmək üçün biz varıq,)

(Keçmişin yetişdirdiyi “davar”ıq.)

 

105   (Koroğlu operasındakı Həmzə)

Necəki Rusyaya külfət lazımdır,

Qulluq edən tülkü sifət lazımdır.

(Həmzə təkin tülkü sifət lazımdır.)

Bizim üçün müxalifət lazımdır;

Otaydakı bügünkü “müxalifət”,

Nə kəmmiyyət qazanıb, nə keyfiyyət.

106    * Nə Qarabağ, nə bütöv Ayərbaycan.

Türk soylu iqtidar Rus mafyasıdır

Onu iqtidar edən Rusyasıdır

Suçlarını daşıyan dosyasıdır

“Müxalifət”i “müxalif” edən şey

Nə Qarabağdır, nə də ki, ... Elçibəy*   <

 

(Əlbəttə ki, Atdıqlar müsbət və dəyərli addımları üçün)

(o cümlədən Əli bəy Kərimlilərimizə çox minnətdarıq.)

107

Bir milyon qaçqın müxalif deyilmi?

Yurdsevər xalqın müxalif deyilmi?

Verilməz haqqın müxalif deyilmi?

“Müxalifət” qullanmayır haqqını

Çünkü örgütləməyir Türk xalqını

108

Rus mafyası gücünü Rusdan alır

“Müxalifət”içiboş təbil çalır

Başsız qalmış müxalif ... başsız qalır

Müxalifət müxalifdən güc alar

Yoxsa yurdu düşmən əlində qalar

109

Bir milyon qaçqının igidi yoxmu?

Yurdsevər xalqımın vücudu yoxmu?

Sazlı-sözlü Dədəqurqudu yoxmu?

İqtidarı çökdürən gücümüz var

Olmasa idi “müxalifət” “davar”

110   *- “Arif işarədən qanar.”

İqtidar “müxalifət”i otarır

Küçələrdən evlərinə qaytarır

Razı salır ki, yaxanıqurtarır

Müxalifət də ... yeniləşməlidir*   <<<

Söz ilə əməl eyniləşməlidir

 

Sağ “müxalifət”in dərdi rütbədir,  (sol ~ radikal)

Kanıtı yirmi illik təcrübədir.        (milli məsələdə)

111

“Müxalifət” on altı il sınandı

“Müxalifət”i qınayan qınandı

Sadəlövh siyasətçimiz inandı

Heç bir qatil öz romanını yazmaz

Ağlını qullanan aldanıb azmaz.

11.05.2009  

  

Elçibəyin taxtından

     en aşağı!

112

Rədd ol ay şarlatan oğlu şarlatan

On altı il barmağına fırladan

Xalqımın milli gücünü korladan

Elçibəyin taxtından en aşağı

Ay atası təkin Rusya uşağı

113

Siz varsız vergidən bəslənmək üçün*

Çaldırıb, oynadıb, əylənmək üçün

Gölmək suyu təkin iylənmək üçün

Qarabağ üçün ATATÜRK lazımdır

Rusya üçün siz təkin börk lazımdır

 

      *- Yoxsa bambaşqa bir iş bulardınız.

114

On səkkiz il işqal olunmuş torpaq

Sormazmı hardaydın alçaqdan alçaq?

Nə bilsin ki, Rusya edib oyuncaq

Rusya hansı uşağının xeyrinə?

Birindən torpaq alır o birinə

115         *- İçiboş vədə

Dünya deməzmi itirən arayar?

Yurdunu qoruyan işə yarayar?

Gərəkirsə düşmənini tarayar?

Rus uşağının dünyası Rusyadır

Alçaqdan alçağın payı nisyədir*

116

Mən öyünürəm ki, Atatürküm var

Utanıram ki, lidersiz Bakım var

Yaxud Fars əsarətində Makım var

Necə çörəyini yeyib-yatırsız?

Qarabağı atəşkəsə satırsız?

117

Sənin olsaydı liderlik dəyərin

Kabab olsaydı yurduna ciyərin

Səni dəstəkləyərdi yurdsevərin

Yediyin yeyib, içdiyin içmisən

Çix-get Rusyaya ki, özün seçmisən

118

Azərbaycana ... Ecevit lazımdır

Həm vergi, həm qaz, həm nöyüt lazımdır

Kıbrısı qutaran igit lazımdır

Həm qaz, həm neft, həm vergi, həm igit var

İlhamı ancaq ki, Ecevit qovar

Silah üçün Rus rəqibinə yalvar.

17.05.2009

Mən ölümümdən qorxmayan Arazam

Doğulmuşam ki, gərçəkləri yazam

... Qarabağın probləmini çözəm

Tənqidçisini sevməz xain İlham

Həm də xalqı qorxudan Səməd Niknam*

 

*- Loristanlı Ayətullah Kərrubiyə səs verin deyən və “Məşhədi-

    nin xətirinə!” adlı yazının yazarından söz gedir ki, Arazın Qara-

    bağ haqqında yazdığı yazıları yayanları ölümdən qorxudurdu.

 

   Bakı

“Ver yesin, ört yatsın.”

   ürətir.

119

On səkkiz ildir ki, səbir uzanır

İqtidar ilə işqalçı qazanır

“Ziyalı” kəsim yasımda bəzənir

Rus mafyası tükətdi səbrimizi

İndi qullanmalıyıq cəbrimizi

Yoxsa qazmış olarıq qəbrimizi

120

Dövlət “Ver yesin, ört yatsın.” ürətir

Arsız-namussuz yaşamaq öyrədir   <<<

Qarabağın ürəyini göynədir

Görəsən hara gedir sabahımız?

Necə yuyulacaq bu günahımız?

121       Mən də utanıram ...

Ay yurdsevər xalqım ilə millətim

Olsaydı mənim də milli dövlətim

Əsarətdə qalmazdı məmləkətim

Dövlət öncə torpağını qurtarar   <<<

Sonra əyləndirər, yaxud “otarar”

122

Rus mafyası savaş ruhu yaratmır

Çanakkala savaşını aratmır

Əyləncənin meydanını daratmır

Bakını uyudan Rus mafyasıdır

Heydər Əliyevin əşqiyasıdır

123

Bəxtiyarın dili bizə uzandı        (B. Vahabzadə)

Çirkinlər onun sözündə bəzəndi

Çünki oğluna səfirlik qazandı

Demək xalq şairi də yaltaq çıxdı

Azərbaycan yaltaq şairdən bıxdı

124

Tarçı Ramiz ... Əliyevləri öydü     (R. Quluyev)

(Çünki rütbə yeyən oğlu da doydu)

Qarabağın ürəyinə dağ qoydu

Demək xalq artisti də yaltaq çıxdı

Azərbaycan yaltaq artistdən bıxdı

125

Qoyun olmayan yerdə öyərmişlər

Keçiyə “Əbdolkərim” deyərmişlər

Dadlandırdıqdan sora yeyərmişlər

Televiziyon kanallarımızda

Öyünənlərdən bıxıb elimiz də

126   *- Azərbaycandan, Sətarxandan, ... qazanan baqqallar

Həm yazar, həm şair, həm də sanatçı*

Olublar rütbəçi, yaxud manatçı

Rütbə, yaxud pul edibdir inadçı

Rus mafyasını ifşa edən yoxdur,

Həm də bəyəndirən sevdirən çoxdur

 

İnanma hər “Azərbaycan” deyənə!

Ovlayan arac-ına “can” deyənə!    (~vəsait, yem)

127

Namussuzdur bu ikisindən biri

Ya dövlətin “arvad”ı, yaxud “ər”i

Ki geri qaytarmayıbdırlar yeri

Namussuz deyilsə namuslu xalqım

Namussuz dövlətə yedirər zəqqum

128

Sözünü dinlə, əməlindən tanı!

Bax gör kim qoruyur Azərbaycanı?

Qurtarır işqal olunmuş Şuşanı?

Qarabağ “Minsk” qurupunun deyil ki,

“Minsk” qurupundan satın ala Bakı.

129

Öncə torpaq problemi çözülər

Sonra başqa iş peşində gəzilər

Torpaq uğrunda hər şeyə dözülər

Torpaq başqa işlərə fəda olmaz

Fəda edən milli dövlət sayılmaz

130      *- Atatürk

“Heç bir ana bir qarış torpaq doğmaz”*

Heç bir od yağan yerdə yağış yağmaz

Milli dövlət milli səsini boğmaz

Nəyin yoxdur milli dövlətdən başqa

Milli dövlət qurmaq üçün gəl aşqa.

13.06.2009

 

  Ordumuzu göndərin pambıq əkə.

(Dünyanın ən rəzil ordusu hansı ordudur?)

 

   (Sanki bilən yoxdur!)

          (Sanki göz önündə deyil!)

         (Utanmaq da yaxşı şeydir.)

        (Satqın deməz ki, satqınam.)

131

Əskərim! Sən də vergidən yeyirsən

“Yurdumu qurtaracağam” deyirsən

Həm də özünü boşuna öyürsən

Ya əskərlik məsləyini seçməzdin

Ya da iş görmədən yeyib-içməzdin.

132

Qeyrətsiz əskər xalqa nə öyrədər?

Qeyrətsizlik ölkədə nə törədər?

Qeyrətsizlik varlığımı çürüdər.

Əskərlik qeyrəti olmayan yurddaş

Başka iş bulmalıdır ki, edə baş

133

Çünkü əskər haqda götür-qoy olur

Mənim övladım da sizə tay olur

Verdiyim qeyrət dərslərim zay olur

Hansı işqal olmuş yurdun ordusu,

Canlandırmaz ki, dirilə “mürdə”si?

134       *- Ağlayanı yoxdur.

On səkkiz ildir ki, Qrabağ “ölüb”*

Çünkü qoruqçusu qeyrətsiz olub

Çaldırıb, oynadıb, əylənib, gülüb

Ölən maddəsi deyil ki, ruhudur   (qeyrətidir)

Öldürən Rus mafyasının şahıdır

135

Nə ziyalı istəyir düyün aça

Nə ordu istəyir canından keçə

Nə savaş uçağımız var ki, uça

Qarabağın halına yanan yoxdur

Qarabağdan danışan baqqal çoxdur*

136

Silahın yoxsa silahlandıran bul!

Dostuna dost, düşməninə düşmən ol!

Sən də öz dərdinə özün çarə qıl!

Ordusundan xeyir görməyən ölkə,

Deyər ordunu göndər pambıq əkə. 

137

Türk ordusu Türk öldürmək üçündür,

Etirazlara saldırmaq üçündür,   (Milli üsyanda)

Müxalifəti yıldırmaq üçündür,

Saqqalımıza güldürmək üçündür,

Türk ordusuna haram olsun çörək,

Yurduna yanmasa ondakı ürək.

138

Türk ordusunun ağası Rusyadır,   (Unutma!)

Sanmakı Qafqazla orta Asiyadır,

Satqın Türkün payı Rusdan nisyədir;

Türk ordusu vədə ilə uyudur,

Batan Qarabağ ilə Türk soyudur.

09.10.2009

 

İç düşmən dış düşmənə qulluq edər.

Dış düşmən budaqdı, iç düşmən kökü,

Türkdən başqa kimsə yenmədi Türkü.

139

Aydın kəsim toplumun motorudur

Xalqını xəstə edən qoturudur

Qotur yazarı, qotur aktorudur

Aydının da qoturu ölçüb-biçər

Həm də bulağın gözündən su içər

140

Parailə rütbə paylayan Bakı

Qotur aydınlara daşıdır yükü

Ki xəstə edələr Türkoğlu Türkü

Rütbə üçün savaşan aydın çoxdur

İç düşmənə qarşı savaşan yoxdur

141

İç düşmən dış düşmənə qulluq edir

Dış düşmənin getdiyi yolu gedir

Bugünkü iç düşmən Rus mafyasıdır

Rus mafyası xalqımı ağlar quyub

Erməni işqal edib, Rusya soyub

142       *- Deməyin demədilər

Olmaz ki, işqal etdirə yudumu

Qoymaya silahlandıram ordumu

“Minsk” də dərman etməyə dərdimi

Rus mafyası qovulmasa yurdumdan

Heç nə bəkləməməliyik ordumdan*

143

Türkiyə on altı il yardım etdi

Ümidi üzüldü, səbiri bitdi

On altı ildən sonra “çıxdi-getdi”

Hansı yaş qurunun oduna yanar,

İşqal etdirən düşməni dost sanar?

144       *- Boykota son!

Xalqım əyri ölçüb-biçməsə idi

Namussuz deputat seçməsə idi

Rus mafyası başa geçməsə idi

İşqal olmuş Qrabağ qurtulmuşdu

Qarın yırtanın qarnı yırtılmışdı.

11.10.2009

 

İlhamı deviren qurtarar yurdu.

      İkisindən birini seçməliyik:

Ya Qarabağ, ya Türk soylu Rus mafyası.

145

El-oba qurban verilməz düşmana

Yası unutduran tara kamana

Səbir aşılayan dinsəl imana

Hərəkətin məhsulu bərəkətdir

İtirilən tar deyil, məmləkətdir   <<<

 

Xainlər bir birlərini sevərlər,

İş başında qalmaq üçün övərlər.    (İs. şivəsi)

 

İnanmasanız, yasımızda toy tutan Əlibaba “müəllim”

Məmmədovlardan sorunuz!

 

(Muğamatçı aradan cəhli bulduq,)

(O qədər anqırdıq ki, “eşşək” olduq.)

146

El-oba qurban verilməz boş sözə

Boş söz istər ki, qurtarıcı dözə

Dözümün ömürü yüksələ yüzə

Yüz ildən sonra deyələr qoy çıx get!

Sınanmış sınanmazı təcrübə et!

147

El-oba qurban verilməz liderə

Rus mafyasının başçısı Heydərə

Ki uğradıbdır bugünkü qədərə

Elçibəyi devirə bilən ordu   <<<

İlhamı devirsə qurtarar yurdu

148

El-oba qurban verilməz rifaha

Rifah üçün batmaq olmaz günaha

Qarabağsız nə gərək vardır şaha

Pul-para şah təkin gəldi gedərdir

El-oba dəyişməz milli qədərdir

149      *- On altı illik “atəşkəs”ə

El-oba qurban verilməz “barış”a*

Geri qaytarmayan istər barışa

Geri qaytaran gərəkdir savaşa

El-oba hər millət üçün namusdur

Namusunu qorumayan dəyyusdur

150

El-oba qurban verilməz özgəyə

O özgəyə ki, hakimdir bölgəyə

Yurdumu bölübdür tikə-tikəyə*

Yurdumun göbəyindəki Xankəndi

Yurdumdan ayrıla bilməz əfəndi

 

     *- Dərbənd, Borçalı, Göyçə, Zəngəzur, İrəvan, ...

151

Rusyaya Türk soylu külfət lazımdır

Həmzə təkin tülkü sifət lazımdır

Bizim üçün müxalifət lazımdır

Otaydakı bugünkü “müxalifət”

Nə kəmmiyyət qazanıb, nə keyfiyyət.

12.10.2009

 

      Bəxtiyar

gəl gör nə edir “şah”ımız?

152

Bəxtiyar gəl gör nə edir “şah”imiz?

Görəsən “hara gedir sabahımız?”

Necə yuyulacaqdır günahımız?

Qarabağı işqal etdirən Rusya,

Qoymaz ki, qurtara qurduğu mafya

153

Rusya Azərbaycanda höküm sürür

Qurduğu mafyasına plan qurur

Türk soylu mafyası xalqımı burur

Türk soylu Rus mafyası rütbə alır

Çünkü qeyrət qırımı yola salır*

154    Yaltaq Bəxtiyarların məhsulu bu olar.

Türk soylu Rus mafyası deyir ki, sus

Susa bilmək üçün qeyrətini as

Yoxsa məndən yox ki, qeyrətindən küs

Bir milyondan artıq qaçqın çürüyür

Çünkü qeyrətsizlik yurdu bürüyür*

155

On altı il şahlıq edən sülalə

Qaçqına çəkdirir ah ilə nalə

Özü mey içir piyalə-piyalə

Vergilər ilə çaldırır oynadır

Garabağın ürəyini göynədir

156

Bir gün Dərbənd gedir, bir gün Borçalı

Bir gün göyçə, bir gün Zəngəzur çölü

Bir gün Qarabağ adlanan mahalı

Belə getsə yazıq Xoya, Makıya

Ki lənət oxuyacaqlar Bakıya

157

Qarabağı savaş qurtaracaqdır

Silah ilə geri qaytaracaqdır

Vergi verən davar otaracaqdır

Silahdan başqa hər şeyimiz vardır

Düşmənimin düşməni mənə yardır

Yurdumun düşməni çaroğlu çardır.

 

İlgili bilimlər ilə bilimsəl fəlsəfədən anlama-

dıqları üçün şeirlərimi şüar sanan inkarçı və

boykotçu bəy əfəndilər!

 

Arazın şerinin yükü gərçəkdir,

Bilimsəl olduğu üçün göyçəkdir.

 

Sömürüçü ruhun kökünü qazmaq üçün

deməliyəm ki:

Arazdan öyrəndiklərinizin dışında sunmağa

nəyiniz var? Nə sundunuz?

Arazdan öncəmi? Sonramı?

14.10.2009

 

   Gömülmüş haqları silah dirildər.

     Böylə getsə nə olacaq halımız?

     Düşmən istər ki, burula elimiz.

158

Hansı sülh verilməz haqları alıb?

Hansı mitinq zalımı taxtdan salıb?

Fəthedən ... silahlı savaşa  dalıb.

Yetər artıq, xalqımı sapdırmayın!

Ələ düşmüş fürsəti qapdırmayın!

159               *- Diqqət!

Hər çalınan saza qardaş oynama!

Hər əridici qazanda qaynama!

Hər baqqalın saqqızını çeynəmə!

Çünki yanlış fikir ürətənlər var*

Həm də milli gücü çürüdənlər var

Bir milyon qaçqını unudanlar var

 

Araz sən buldun dərdin çarasını

Ağlatdın iç düşmənin anasını

 (Ağlatdın federalistin anasını)

160

Türk xalqının ulusal bilinci var

Doğru ölçüp-biçməyə qarıncı var

Qoç Koroğlusu ilə qılıncı var

Türkü Türk edən milli bilincidir

Yenilgiyə uğradan qılıncıdır

161

Türkün silahlanmağa pulu yoxdur

Silahlanmaqdan başqa yolu yoxdur

Hərəkətin silahlı qolu yoxdur

Türk xalqından qazanan Türk milləti

Silahlandırmalıdır hərəkəti

162      *- Diqqət!

Silahsız savaşdan düşmən qazanar

Çünki savaşın ömürü uzanar

Uzanan savaş barışa özənər

Savaş verilməz haqları aldırar

Sülh haqların halvasını çaldırar*

163

Türk milləti xain dövlət qurdurub

Dövlətin əliylə xalqı burdurub

Çünki silahlı savaşı durdurub

Türk milləti düşünməyir suçuna

Əsarətdə qalmış ... Xoya, ... Laçına

164         *- Diqqət!

Hər kəs işqalçıya qarşı kinlənər

İşqalçılıq silah ilə önlənər

Topun ağzından çıkan söz dinlənər*

Haqq ilə haqlını bilik bəlirdər

Gömülmüş haqları silah dirildər.

06.01.2010

 

      Bakı

Qarabağıma qəbir qazır.

165

On altı il dedizniz susun, susduq

Qarabağ qan ağladı, biz qan qusduq

Sınamaq üçün səsimizi qısdıq

Yetər artıq, səsini qaldır göyə

Tanıtdır düşməni hər iki taya

166

Bakını milli kölə edən yaddır

Milli köləliyi gizlədən addır*

İçiboş adı sevdirən bədzatdır

Moskovanın ağzına baxan Bakı

İşqalçıya qarşı qullanmaz tankı

(Qaçqın Türkə qarşı qullanar tankı)**

 

      *- “Ad mənim, yar (yəni istiqlal) özgənin.”

    **- İnanmasan, o cümlədən Surət Hüseinovdan sor!

167

Xalq çalışır ki, övladı keçinə

Vergi ödəyə ... silahlı gücünə

Ki çarə qıla ... Xoy ilə ... Laçına

Erməni vergidən bütcə sağlayır

Vergisi, nefti olan Türk dığlayır

Laçının dərdi ürəyi dağlayır*

 

     *- Çünki xoylu dövlətini, laçınlı vətənini itiribdir.

168

Bakı dövləti ancaq vergi alır

Yabancı firmalar üçün ... yol salır

Rüşvət gücüylə susdurmağa dalır

Türkün aydınını rüşvət susdurur

Bir milyon qaçqın Türkə qan qusdurur

169

Necəki toy-düyün xalqı oynadar

Savaş da xalqın qanını qaynadar

Göynədici ürəkləri göynədər

Bir milyon qaçqın Türkün yurdu batır

Çünki ordumuz yeyir, içir, yatır

170

Bakının silah almağa pulu var

Türkoğlu Türkün döyüşkən eli var

Savaş başlatmağa haqlı yolu var

Bakı Qarabağıma qəbir qazır

Çünki Rusya Bakıya yazqı yazır.

08.01.2010

 

Daşnak Erməni Hitleri diriltdi.

171

Qatil Erməni Hitleri diriltdi

26 Fevralı da kövrətdi

Xocalıda soy qırımı törətdi*

Yetimə vay-vay deyən Türk çox oldu

Qanda boğulduğu zaman yox oldu

 

     *- Ağlamağı burax! Nə etməliyik?

172

İnanma seçdiyin liderlərinə

Dünkü və bugünkü Heydərlərinə

Boş sözləri ilə “kədər”lərinə        (oyunlarına)

Türkü bu günə qoyanları danma

Türkün ağsaqqlarına inanma*

 

      *- Ağıl yaşda olmaz, başda olar. Satılmayan başda.

173

“Qızıl” ordunu qovan o qeyrəti

Xocalıda yaranan o nifrəti

İşqal altında qalan məmləkəti

Öldürən, ağladan liderlərindir*

Dünkü və bugünkü Heydərlərindir.

 

- Əlli milyonluq dünya azərbaycanlısından, dünya Türkləri

  birliyindən, Qarabağ üçün müharibədən gedən danışıqlar

  və verilən içiboş vədələr Aldadıcı oyunlardırlar.

- Daşnaq Erməni Türkün cisimini öldürür. Rusqulu Türk

  Türkün milli kimliyini, milli varlığını, varlığını qoruyan

  milli mənliyini (milli qeyrətini), moralını (qızğınlığını)

  öldürür. İnanmasan 1994-ün rəqəminə görə bir milyon-

  dan artıq qaçqınımızdan, ağlar Qarabağımızdan sorunuz!

174    *- Satqın deməz ki, satqınam.

Türk soylu rusmafyası Rusu seçib

Bu səbəbdən ... Qarabağdan vazkeçib

Geri qaytarmamasına and içib*

Rusmafyasının türk soylu budağı

Türk deyil ki, qurtara ... Qarabağı

175

On altı il günü günə satdınız

Qarabağ batdıqca, siz də batdınız

Arsızlığın zirvəsinə çatdınız      (utanın!)

Dünyanın yoxdur ordulu milləti

Ki on səkkiz il bata məmləkəti

   (Haçan utanacaqsınız?)

176

Türkün ağsaqqalı rütbə acıdır

Rütbələndirən başının tacıdır

Unutduğu qaçqın ana-bacıdır

Dinc yola soxan “lider” qan qusdurur

Rütbə də ağsaqqalları susdurur*

177            (populizmə son!)

Hər savaşda top vurar yerə sərər

Topun cavabını ancak top verər

İki tərəfli atəş sona irər*

Verilməz haqq silah ilə alınar

Dilənçi əli boş yola salınar

Yəni qeyrətin halvası çalınar*

178

Dünya bankasının sunduğu əldə:

Min doqquz yüz doxsan dördüncü ildə,

Yazdı dağlık Qarabağ adlı “çöl”də

Yüzsəksən min şəhərlidir, köylüdür,

Üçdə ikisi Erməni soyludur.

179

Bir milon Türk qaçıbdır ölkəsindən

Həm dağlık, həm də aran bölgəsindən

Yurdunun işqal olmuş tikəsindən

Yüz yirmi min Erməni “başdan sovub”

Bir milyon Türkü Türk yurdundan qovub

180

Sənin on doqquz illik dövlətin var

Vergi verən xalqın var, millətin var

Sovet dövründəkindən çox neftin var

“Qızıl” ordunu qovan qeyrətin var

İntiqamını alan nifrətin var    (Nəyin yoxdur?)

Sən də Qarabağından vazkeçmisən

Çünki satqınları lider seçmisən

Rus köləsi qalmağa and içmisən.

 

     *- “Bütöv Azərbaycan” donuna girmiş bugünkü

rusqulu “ağsaqqal”lardan, yəni rusqulu yazar-

lardan, şairlərdən, sənətçilərdən ... söz gedir.

23.02.2010

 

 

     Namusu əllərdə qalan

            əylənməz.

Şamın pərvanəsi, gülün bülbülü,

Sevginin sülhü edər yadın qulu.

181         (Cəlil münacat vaxtıdır.)

Deyir yerdən yox ki, göydən danışın!

Ağlı zəhərləyən “mey”dən danışın!

Cəhlin yaratdığı şeydən danışın!*

Ki cib kəsən Kükəmər seyidləri

Dərəyə buraxalar meyitləri

 

    *- Cəlil Məmmədquluzadənin bugünkü

“ziyalı” düşmənlərindən söz gedir.

182

Deyir gül ilə bülbüldən danışın!

Xalqıma karsız sünbüldən danışın!

Yaltağın eşqi ödüldən danışın!

Budur satqın şairimizin dərdi,

Ki toplumdan ayıra bilə fərdi.

 

     *- Deyirlər “Siyasətə qatılma ki,

Məryəm təkin “bakirə” qal!”

183

Deyir mumla kəpənəkdən danışın!

Nazlı-qəmzəli mələkdən danışın!

Kişisəl arzı-diləkdən danışın!

Ki xalq düşünməyə milli dərdinə;

İşqalçı əlində qalmış yurduna.

184

Deyir sülh ilə sevgidən danışın!

Milli nifrəti gömməyə çalışın!*

(Sinfi nifrəti gömməyə çalışın!)

İşqalçının zülümünə alışın!

(Zalım sinfin zülümünə alışın!)

Namusu əllərdə qalan əylənməz,

Əyləndirənə “namuslu” söylənməz.

 

(Haçan utanacaqsınız?)

 

     *- Cürətin qaynağı nifrətdi, kindi,

(Bizim bombamız nifrət ilə kindi,)

Bilikli kinin gücü birə mindi.   (Arazizm)

 

Devrimci teorusuz devrim olmaz,

Biliksiz duyğu doğru yolu bulmaz.

185

Deyir öyrətməmək üçün danışın!

Yüzeysəl olaraq işə qarışın!

Səbəbini gizlətməyə çalışın!   <<<

İfşa etməyin rusqulu dövləti,

Ki istər öldürə milli qeyrəti,

Pay-bölüş olmuş ola məmləkəti.

13.06.2010

 

 

Rus mafyası

  Qarabağı qurtarmaz.

186

Yurduna girən evinə də girər   (...)

Namussuzluq namusu əldən verər

Hər kəs əkdiyi məhsulunu dərər

Bunlar olayların sonuclarıdır

Qeyrət öldürənlərin suçlarıdır

“Mənə nə?”deyənlərin suçlarıdır

 

“Millət necə tarac olur-olsun, nə işim var?!”

Atamız mirzə Ələkbər Sabir

187

Satqına dəyyus deməyək, nə deyək?!

Acanda yemək yeməyək, nə yeyək?!

Soyuqda paltar geyməyək, nə geyək?!

Ədəbsiz mən deyiləm ki, satqındır,

Dəyyusu tanıtmaq sənin haqqındır.

188

Bugünkü dövlətimiz milli deyil

Mənə bəllidir, sənə bəlli “deyil”

Çünki dərdin dərdimin həlli deyil

Hər kəs qəsb olmuş yurdunu qurtarır

Rusqulu Türk öz qarnını otarır

 

“Ancaq mənim avazeye şanım ocalansın”

Mirzə Ələkbər Sabir

189

Satqın istər qəsbin ömrü uzana

İşqal etdirəndən dəstək qazana

Qulluq edə yazqısını yazana*

Bugünkü dövlətimiz Rus quludur

Getdiyi yol ağasının yoludur

 

     *- Satıram ki, şah olam,

Satqınlıq payı alam.

190

Rus paylayıb Azərbaycanı yada

Acımayıb Türkə aid bir zada

Bu gün də Qrabağı verir bada

Dünya, Türkü dəyyus dəyərləndirir*

Namuslu xalqımı ... qəhərləndirir

 

    *- Haçan utanacaqsınız?

191

Rus mafyası Qrabağı qurtarmaz

Qoyun olmayanı kimsə otarmaz

Dərdlərinin üstünə dərd artırmaz

Namuslu vətən uğrunda baş qoyar

Şərəfsiz milli səngəri boş qoyar.*

 

    *- “Müxalifət”dən söz gedir

16.06.2010

 

 

Rütbəyə satılır Türkün vətəni!

Dəyyusa heç bir şey öyrətmək olmaz,

Yazdım ki, tariximizdə səbt ola.

192

Yazıq işqal olmuş Qarabağıma!

Həm də o boyda Savalan dağıma!

Başqa nə deyə bilərəm çağıma?

Utanıram bugünkü durumumdan

Həm Qarabağımdan, həm Urumumdan

193

Söylə dünya bankının qələminə

Doxsan dörddə verdiyi rəqəminə    (1994)

Bir milyon satılır yüz yirmi minə

Çünki dövlətimiz milli deyildi

Bir milyon qaçqının haqqı yeyildi

194

Ağılımız, neftimiz, ordumuz var

İşqal altında qalmış yurdumuz var

Sağalması gərəkən dərdimiz var

Çünki dövlətimiz qeyrət öldürür

Dünyanı saqqalımıza güldürür*

 

    *- Haçan utanacaqsınız?

195

Harda ki, Rusyanın barmağı vardır

Orada ən az tapılan şey ardır

Xalqın çoxunluğu sanki davardır

Rusya rəsmi Bakını edib quldur

Deyib həm ağıl, həm də qeyrət öldür

196       *- Yunus Əmrə təkin

Könüllü kölənin qeyrəti olmaz

İşqal etdirənə nifrəti olmaz*

Nifrətsiz ağılın cürəti olmaz    (Qorxaqlığın səbəbi)

Satqın satılıb ki, yurdunu sata     <<<

Yüz yirmi min Erməni kama çata

Bir milyon qaçqın Türkün yurdu bata

  (Türk millətinin Qarabağı bata)

197

Həm iqtidar, həm də ki, müxalifət

Rütbə üçün yarışırlar ay millət!

Ki işqal altında qala məmləkət

On yeddi il, yüz yetmiş il də olsa

Heç bir şey öyrətmək olmaz dəyyusa

Dəyyusa rütbə verərlər ki, susa.

198

Müxalifət də rütbə peşindədir

Qarabağ rütbəsinin dışındadır

Qaşığına çıxan şey aşındadır

Aşına qeyrətsizliq salınıbdır

Cəsarəti əlindən alınıbdır

199      *- Boykot etsən yetər.

Müxalifəti də rütbə susdurub

Susduğu üçün kütləni küsdürüb

Bir milyon qaçqın Türkə qan qusdurub

Rütbəyə satılır Türkün vətəni

Qınama satqını ifşa edəni*

200

Müxalifətin gücü xalqımdadır

Xalqımın bəlirtdiyi haqqımdadır

Öldürəni öldürən çaqqımdadır

Müxalifət gücünü başsız qoyub

Çünki rütbə üçün yolundan cayıb

201

Bakının ünivesitə ustadı

Həm dövlətdən alır əmək ücrəti

Həm də öyrəncidən alır rüşvəti

Bax bu namussuzluğun lap özüdür

Səbəbi rüşvət verənin ... qızıdır

202

Boykotçu Türk ifşa etməz Bakını

İstər uyuda Qarabağ Türkünü

Daşıda Rus mafyasının yükünü

Boykotçu Türk yaymaz ağlın şeirini

İşqal edər haqlı sözün yerini

 

Həm faşist Fars, həm də faşist Erməni,

Sevərlər Arazı boykot edəni.   Deyilmi Cənablar?

203

... Xoyun da boykotçularını tanı*

Bilikləndirməzlər Azərbaycanı

Ki gərçəkləşməyə xalqın planı  <

(Komprador üçün tökülə qanı)

(Milli burjuvazının çıxa canı)

Boykotçunun dərdi rütbə dərdidir  <

Sanmayın ki, xalqı ilə yurdudur

     *- İş işdən keçdikdən sonra nə fayda?

204   *- Deməkdən dilimdə tük bitdi.

Sonuc bəllidir, səbəb bəlli “deyil”

Səbəbləri gizlədən milli deyil

Çünkü istəyi dərdin həlli deyil

Səbəbi bulunmayan dərd çözülməz  <

Boykotçunun zülümünə dözülməz*

205         *- Belə də iş olar?

Kim kimə deyib ki, Arazı sayma?

Yazdığı minlər bryt şeirini yayma?*

Boykotçu edənin yolundan cayma?

Tənqid edə bilməyən boykot edər

Burjuva-məllakın yolunu gedər

206

Türkün qurtuluş gücü bilikdədir

Bilikin doğurduğu birlikdədir

Birlik üçün döyünən ürəkdədir

Birliyin düşməni tacir sinfidir

O sinfin qazancı ilə kefidir

207    **- “Uyqarlaş!” adlı əsərimə baxın!

Boykotçu Türk palanlayar ki, minə

Çünkü miniş verən yer verməz kinə*

Həm də toxunmaz manqurt edən dinə**

Boykotçu Türk qoymaz fikir gəlişə

Çünkü istəməz fikirlər çəlişə

 

     *- “Düşmanımız kindir bizim”,

“Biz kimsəyə kin tutmayız

kamu aləm birdir bizə”

(Feodalların şairi) Yunus Əmrə

 

Yuxarıdakı ağıl azdıran Yunus Əmrənin sözləri

sömürüçü siniflər ilə işqalçı və işqal etdirən

millətlərin ağıl azdırıcı sözlərindəndirlər.

 

Halbuki:  Cürətin qaynağı nifrətdir, kindir,

Bilikli kinin gücü birə mindir.   B. Araz

208

Boykotçu istəməz xalqı oyana

İstər tənqidçi qanına boyana

Qatılma xalqı biliksiz qoyana  <<<

Boykotçu haqlı sözün düşmanıdır

Düşməni tanıtmağın zamanıdır.

 

Boykotçunu buraxsan öz halına,

Yanarsan el-obanın əhvalına.

       (Məndən demək, sizdən eşitmək.)

26.06.2010

 

   Qrabağ üçün

hər kəs baş qaldırar.

209   *- Cənab Əli bəy Kərimli

İngiliz Hindistanı satmamışdı

Qonşu torpaqlarına qatmamışdı

Qandının yurdu itib-batmamışdı**

      1- “Ad sənin, yar mənim” deyən yağı var***

      2- Dinc savaşı aşılayan yağı var*

Türkün itirdiyi Qarabağı var

 

  **- Silah ilə alınan silah ilə qaytarıla bilər.

***- O cümlədən bugünkü Hindistan və bənzərləri,

sömürgə biçimlərini yeniləşdirən imperialist-

lərin sömürgələri deyillərmi?

(Hind millətinə verilən iradə haqqı deyil, idarə haqqıdır.)

210

Türkün Qarabağı itib-batıbdır

Çünkü Bakısı özünü satıbdır

Bəslədiyi ordu yeyib-yatıbdır

Bir milyon qaçqını ordu susdurub

Yıxdığı dövlətinə qan qusdurub

(İnanmasan, Surət Hüseyinovdan sor!)

211

Öncə yurdu, sonra xalqı qurtular

Yoxsa işqal olmuş bölüm qırtılar

Qaçqın qadınının qarnı yırtılar

Ortaq mal üçün hər kəs baş qaldırar

(Qarabağ üçün hər kəs baş qaldırar)

İzin verməyəni taxtdan saldırar

212

Aksiya üçün izin almalıyıq

Hər həftə küçələrə dalmalıyıq

Qarabağı yadlara salmalıyıq

Dövlət itirər aldatdığı xalqı

Aksiyaya verməsə izin haqqı

213

Qarabağ aksiyası gücləndirər

Aksiya düşmənini suçlandırar

İç düşmən olaraq sonuclandırar

Qarabağ aksiyasının düşmanı

Qazanar xalqından ən pis yamanı

İfşa etməyin gəlibdir zamanı

214

Qarabağ aksiyasına izin al!

Xalqı küçələrdə oyadmağa dal!

Ordunun səhvlərini başa sal!

“Heç bir ana bir qarış torpaq doğmaz”*

Kimsə yurdərini öldürməz, boğmaz.

     *- Böyük Atatürk

07.07.2010

 

 

Rus mafyasının

yalanına uyma!

215

İlham Əliyev aldadır budunu;

Deyir silahlandırmışık ordunu,

Ki qurtara bilə ana yurdunu.    Halbuki:

Qarabağı işqal etdirən Rusya,

Gərəkən silahı satmaz dəyyusa.

 

Ədəbsiz mən deyiləm ki, satqındı.

Satqına dəyyus deməyək, nə deyək?

216     **- Uzunqalağı minərlər.

Gücsüz Erməni satılıb güclənə

Güclü Türk satılıb yurdu xərclənə

İşqalçının xeyrinə sonuclana

Erməni satılıb torpaq qazana

Türk satılıb ödül ilə bəzənə*     (“avazə” və ...)

Aldanan Türkün qulağı uzana**  (uzunqulaq)

 

      *- Reklam gücü ilə təzəkdən konfet düzəltdikləri

Heydər Əliyevləri milli düşüncəsiz, qələmsiz

və xain məramlı olduqları üçün “dahı” liderlər

adlandırarlar ki, aldanan Türkün qulağı uzana.

 

Araz oyadar ki, ağlı uzana:

Araz deyər ki, o cümlədən Heydər Əliyev Azər-

baycanın iç düşmənlərinin (dünkü brokrat bur-

juvazının) lideri idi.

Çünkü iki yüz ildən bəri Azərbaycanın ən böyük

düşməni olan Rus millətinin güvəndiyi və seçdiyi

“lider”lərin sonuncusu da Heydər Əliyev idi.

Satqın deməz ki, satqınam. Uslu (ağıllı) ol!

217

Rus mafyasının yalanına uyma!

(İqtidarın yalanlarına uyma!)

Yalanını doğru yerinə qoyma!

İfşa edənin dərisini soyma!

Desə “Silahlı quvvə son havardı”,

O “son”un içində sonsuzluq vardı.

218   Rus mafyası imtahanını verdi.

Səkkiz il ata, səkkiz il də bala,

Prezident oldular satqınlara,

Ki Qarabağ düşmən əlində qala.  <<<

Rusya istər İlhamı şah edə ki,

Qarabağın yasını tuta Bakı,

Bütövləşməyə Tərbiz ilə Şəki.

219

Rus mafyasının oyununa gəlmə!

On yeddi illik təcrübəni silmə!

Silahlanmış ol siyası bilimə!    (Arazizminə)

İçiboş sözləri zibilliyə at!

Xalqının, yurdunun harayına çat!

14.07.2010

 

    Tehran

Bakıya başqa yol aradır,

(Çünkü iqtidarın üzü qaradır.)

220

Tehran Rus mafyasının Fars qoludur

Türk qolu təkin Rusyanın quludur

Getdikləri yol Rusyanın yoludur

Çünkü iqtidarın üzü qaradır

Tehran Bakıya başqa yol aradır

Rus mafyasına dinçi qol yaradır   (quzeydə)

221

Rusya ikiləyir Rus mafyasını

Dəyişdirir şəklini, boyasını

Ki söndürə güneyin ziyasını

Rus mafyası dinçi qolunu qurur

Tehranın əliylə işini görür

222

Tehran pul ilə işsiz Türkü alır     (quzeydə)

Məkkə xərci də verir, yola salır  (quzeydə)

Boşaldığı beyində qatıq çalır   (güneyə düşünməsin)

Ki birinci Rus mafyası çökəndə

İkinci Rus mafyası çəkə bəndə

223

Bakı-Tehran bir bezin qırağıdır

Sömürgəçi Rusyanın yarağıdır

Qarabağ içdirdiyi arağıdır

Rus mafyasının şahı satıb-sovar

Etiraz edəni ... meydandan qovar

224

Azərbaycanlının dış düşməni var

Biri Rusyadır ki, Türkü edib ... XAR

Deyir Qarabağ üçün “Minsk”ə yalvar

“Minsk” istər ... işqalın ömrü uzana

İşqalçının bazarını qazana

225

Rus mafyası bilərəkdən cayıbdır

Rüşvətin adını “hörmət” qoyubdur

Demək “sayqı”nın canına qıyıbdır

Pislikdən bəslənən bu Rus mafyası

İstər tökülə xalqımın həyası

226

Bakının ünivesitə ustadı

Həm dövlətdən alır əmək ücrəti

Həm də öyrəncidən alır rüşvəti

Bax bu namussuzluğun lap özüdür

Səbəbi rüşvət verənin ... qızıdır

227

Rus mafyası məqamı pula satır

Rüşvətçi sədri mafyasına qatır

Haqqından rüşvət verən kama çatır

Ad qazandırsınlar deyə həqirə   (iqtidara)

Yardım edirlər bir neçə fəqirə

Yarısını* yedirirlər pulgirə           (Sədrə)

  *- ~Sosyal yardımın öncəki altı ayını

228     *- Belə də məmləkət olar?

Rus mafyası sağlam ömür sürməyir

Rüşvət almadan heç bir iş görməyir    <<<

Rüşvət verənin üstünə hürməyir

Xalqı sağlam yaşadan həyasıdır

Həyasızlaşdıran Rus mafyasıdır    (Tu!)

229    *- 294-cü bəndə baxınız!

Azərbaycanlının aclıq dərdi var

Rüşvətçi aydını edib onu ... XAR

Deyir... rifah üçün İlhama yalvar

Ən yaxşı reform qol-budağı kəsər

Zülmün kökünü kəsməyən qan qusar

 

Şərayit hazırdır milli üsyana,

Çünkü Qarabağ da gəlibdir cana.

230

Rifahsız azərbaycanlı çürüyür

Susuzluqdan gül-çiçəyi quruyur

Yoxsulluqdan fəsad yurdu bürüyür

Rus mafyası ölkəmizi çapdırır

Rüşvətçi aydın da xalqı sapdırır

231

Türkiyə Türkü şan qazanır Türkə

Azərbaycan Türkü düşüb pis kökə

Çünkü aydını bulaşıbdır ... çirkə*

Yaltaq aydının məhsulu satılar

(Satqın aydının məhsulu satılar)

Hər millət aydını ilə dartılar.     (ölçülər)

 

Qarabağımızı unudan cənablar!

Doğrudur, necə ki, Arif işarədən qanar”,

eləcə də rütbə ilə rüşvətə yaşayan du-

zaqçı aydın da başqa cür düşünər.

01.02.2011

 

Qarabağ istər ki, ordu bölünə.

232

Rus mafyasının oyununa gəlmə!

Rusqulu mafyanı özündən bilmə!

Satqın timsahın göz yaşını silmə!

Satqın həm yurd, həm də milli haqq satar

“Ətini yeyər, sümüyünü atar.”

233

Rus mafyası hər gün bir film oynayır*

İşqal etdirən Rusyanı “qınayır”

Taktikləri ilə xalqı ... sınayır

Film oynayır ki, səbir aşılaya

Qarabağın yasını qarşılaya

 

      *- O cümlədən “Savaş havadan başlayacaq.”

Adlı yazıya baxınız!

234

Qırx il şahlıq edən bu sülaləni

(Çəkdirdikləri ... ah ilə naləni)

(Gözdən axdırdıqları şəlaləni)

Özündən sandın ki, düşdün pis kökə

Rəzalət qazandırdın şanlı Türkə  <<

235

Ordumuz ikiyə bölünməlidir

Fərqli fikirlər bilinməlidir

İkisindən biri silinməlidir

Ordumuz bölünmüş olsa ikiyə

Milli qolu qismət olmaz tülküyə

236

Ordunun bir qolu Rus mafyasıdır

Qeyrət öldürmək onun qayəsidir

Dilədiyi Qarabağın yasıdır

Qarabağı satıb pullu rütbəyə

Rütbə qoymaz ki, düşünə dəbbəyə

237

Ordunun yurdsevər qolu millidir

Millinin dərdi hər Türkə bəllidir:

... Qarabağ probleminin həllidir.

Qarabağ istər ki, bölünə ordu

Yoxsa sağalmaz Qarabağın dərdi

238

Silah Rus mafyasının əlindədir

Silaha əl qoyan güc elindədir

Elin gücü bağıran dilindədir

Ordunun satqın qolu baş əyəcək

O zaman ki, başı daşa dəyəcək.   

300

Azərbaycanın ordusu dekordur,

Sanki poker kartındakı jokerdir,

Qeyrətsiz olduğu üçün nökərdir,

Azərbaycanın ordusu vardır ki,

... Qarabağı da sata rəsmi Bakı.

301

Türk ordusu rəzil etmək üçündür,

Törənlərdə rejə getmək üçündür,

Sonra yeyib içib yatmaq üçündür;

Türk ordusu Türk öldürmək üçündür,

Türkün halına ağlayan ... Laçındır.

19.02.2011

 

Yazqısını Rusya yazan Türkə

sor!

239

Bakının yazqısını Rusya yazır      (Rəsmi Bakı)

Yazqısını Rusya yazan Türk azır

Öz əli ilə özünə gor qazır

Rus mafyası milli qeyrət öldürür

Həm də Türkün saqqalına güldürür

240

Yazqısını Rusya yazan Türkə bax

Deyir yazılı haqları yandır-yax

Qarabağ fəryadına verməyin hax

Çünkü Rusya dərdə salıb Bakını

Qurtara bilməyə ... Xoyu, Makını

241

Yazqısını Rusya yazan Türkə gül

Başına toplayıb bir sürü “bülbül”   (yaltaq şair)

Ki közləri yandırıb-edələr kül

Deyələr iqtidara ... olma yağı

İqtidar “qurtaracaq” Qarabağı

242

Yazqısını Rusya yazan Türkə sor!

Sizdən başqa kim edibdir bizi kor?

Kim qazıbdır Qarabağımıza gor?

Qırx il xəyanət etdiniz vətənə,

Yazıq batırdığınız bu kəfənə.

243         *- İş bölgüsünə görə.

Yazqısını Rusya yazan Türkə sor!

Hansı qanun deyib ki, xalqımı bur?

O qədər bəklət ki, əsabını yor?

Türk soylu Rus mafyasına düşən iş*

Moral öldürmək olub ki, edə baş

244

Yazqısını Rusya yazan Türkə sor!

Hansı qanun deyib ki, bığları bur?

Qarabağdan yana aksiyanı vur?

İqtidar xalqı döyür ki, susdura

İşqalçı Erməni də qan qusdura

245

Yazqısını Rusya yazan Türkə sor!

Hansı qanun deyib ki, həm ordu qur,

Həm də düşmənə qarşı qullanma zor?

Ordu varmı ki, yeyə, içə, yata,

Qarabağı yirmi il dərdə bata?

 

Bu səbəbdəndir ki, quzeydə də devrim gərəkir.

08.03.2011

 

Ma-şa-allah

bizim güney bölümə!

246

Silahlı Türk ordusu yeyir yatır

Gücü ancaq silahsız Türkə çatır

Qarabağı Ermənistana satır

Ma-şa-allah bizim bu ordumuza

Düşünməz işqal olmuş yurdumuza

247

Ma-şa-allah bizim müxalifətə

Qandıdan öyrəndiyi nəsihətə

Ki dinc savaş aşılayır millətə

Erməninin silahı işqal edib

Dinc savaşın torpağı əldən gedib

248

Ma-şa-allah bizim bozqurdumuza

Silahlı qol sunmayıb yurdumuza

Ki savaş günü dəyə dərdimizə

(Çanakkalada dəyə dərdimizə)

Umaram soy qırımı olmaz ... Xoyda

İş işdən keçdikdən sonra nə fayda?

249    *- 294-cü bəndə baxınız!

Ma-şa-allah bizim güney bölümə    (önçülər)

Qarabağı sürükləyir ölümə

Çünkü iqtidarı ... öyür elimə

İqtidardan yana yaman istəyər     (qarqış)

Qarabağsız Azərbaycan istəyər

250

Ma-şa-allah bizim bu aydınlara

Sevdirirlər  quranı ... qadınlara

Satqın iqtidarı da budunlara

Deyirlər pisdi, satqındı, vəhşidi

Bizimki sizinkilərdən yaxşıdı.*

 

      *- Halbuki, ... o cümlədən Təbrizin “Aşura” adlı ordusu

yardımı ilə Farsistanın işqal olunmuş sömürgəsini İraq

ordusunun əlindən qurtarıb və geri qaytaran Rus

mafyasının Fars soylu qolu İLƏ yirmi ildən bəri işqala

uğradılmış Qarabağ ilə ogünkü bir milyondan artıq

qaçqınTürkün yazqısını “Minsk” qurupunun istəyindən

asılı qılan ordulu Azərbaycan dövlətinin hakimiyyətini

oluşduran Türk soylu Rus mafyasının ortaq yanı yoxdur.

 

Çünkü uşaqdır hələ, savaşmaq bacarmayır.

09.03.2011

 

    Vətən mənimdir əgər,

   qurtarmıram, əl çəkin!

(Sabirin şerinin bugünkü şəkli)

251      *- Öz yazqını özün yazma!

Gərçi siyasi elmə, xalqım həvəskardır,

Gizləri kəşf etməyə səyi dəxi vardır,

Məncə bu işlər bütün şiveyi-küffardır,

Bizə zərərdir, zərər, siyasətdən əl çəkin!*

Eyləməyin dəngsər, siyasərdən əl çəkin!

252

Bəski, xalqım cahildir, bizi xain sanmayır,

Qırx illik xəyanəti anlamayır, qanmayır,

Bizləri ifşa edən sözlərə aldanmayır,

Eyləyir ömrün hədər, iqtidardan əl çəkin!

Eyləməyin dəngsər, iqtidardan əl çəkin!

253

Qoysanız öz xalqımı mən salım öz halıma?!

Satqınlığı öyrədib, uydurum əhvalıma,

Dün bu siyasətimi ərz elədim alimə,

Söylədi: “həza kəfər”, sirr verməkdən əl çəkin!

Eyləməyin dəngsər, qır verməkdən əl çəkin!

254

Bəsdi, cəhənnəm olun, bunca ki, aldatmısız,

İndi beş ildir tamam işimə əl qatmısız,    (Arazim)

Ələhvazı qurtaran Farslara oxşatmısız,

Duydum işi sərbəsər, Qarabağdan əl çəkin!

Eyləməyin dəngsər, Qarabağdan əl çəkin!

255

Eyləmərəm rəhm onun gözdən axan yaşına,

Baxsın ordudan yoxsun güneyli qardaşına,

Ölsə də verməm riza silahlı savaşına,

“Minsk”qurupu deyir ki, öldürməkdən əl çəkin!*

Eyləməyin dəngsər, öldürməkdən əl çəkin!

 

     *- Torpaq insana fəda!    (Bizə gəlincə.)

256

Vətən bizimdir əgər, dəxli nədir sizlərə?

Qarabağı satdıran rütbə verib bizlərə,         (Rusya)

Haqq verin atəşkəsə qulluq edən sözlərə,*

Bir kərə qan, müxtəsər, Qarabağdan əl çəkin!

Eyləməyin dəngsər, Qarabağdan əl çəkin**

 

     *- ~ Əbədiləşsin!

   **- Yoxsa sərəncam imzalaram haaaaaa.

10.03.2011

 

Yurduma

öncə Qarabağ lazımdır.

257

Rus mafyasından yana siyası Türk,*

Deyir həm avtoban çək, həm bina tik!

Həm də əyləndir ki, ola “kefi kök”,   (qeyrətsiz)

Qarabağı unutduran yolu get!

İşqal etdirən Rusyaya qulluq et!

258

*- (Tanıdınmı satqına qulluq edən düşmanları?)

(Arazı boykot edən rüşvətçi qəhrəmanları?)

(Sən də özlərinə qaytarmalısan yamanları;)

(Yəni Arazizmin dadına yetiş!)

(Yoxsa sən də boykotçu ilə ötüş!)

259

Otayın dörddə bir bölümü batıb

Çünkü satqın iqtidar kama çatıb

Bu səbəbdən ordumuz yeyib-yatıb

Savaşın xərci xərclənir bölgəyə

Ki Qarabağ qismət ola özgəyə

260

İqtisad cəngə qulluq etməlidir

Savaş cəbhələrinə getməlidir

Ordumuzun dadına yetməlidir

Əylənmək üçün tikilən binalar

Qarabağı qurtarmazlar zurnalar

261

Yurduma öncə Qarabağ lazımdır

Sonra yağsız aşıma yağ lazımdır

Şəhərdə zavod, kəddə bağ lazımdır

Turistlər üçün tikilən binalar

Qarabağı qurtarmazlar sonalar

 

(Hansı başkənd yerində sayıbdır ki,)

(“İnkişaf”dan danışa ... bizim Bakı?)

262

Türkün dərdi itirilmiş topraqdır

Torpağı geri qaytaran yaraqdır

Yarağı qullanan milli maraqdır

İqtisad savaşa həsr olmalıdır

Öldürən-dərdə çarə bulmalıdır.  (Haçan?)

263

Satmaram Qarabağımı bunlara:

Yeni yapılmış nə ... avtobanlara,

Nə də turistsəl hər cür məkanlara.

Yurdumu sülhə satanı sataram,

Savaş ilə hədəfimə çataram.

16.03.2011

 

Bayrağımız

yüz metrə alçalıbdır.

264

Kim deyir bayrağımız ucalıbdır?!

Çünkü Rusya ağlımızı çalıbdır,

Bayrağımız yüz metrə alçalıbdır,

Çünkü Qarabağda əsən fırtına,

Bayrağımızı gömüb yer altına.

265

Çünkü işqalçı Qarabağı alıb,

Gömdüyü bayrağımız dərdə salıb,

Otuz metrə yerin altında qalıb,               (-31)

Üzə çıxmayıbdır yer altındakı,

Ki yetmiş metrə də ucalda Bakı.   (+69)

266

Yetmiş metrə sapı uzanmış bayraq,

Çəkilən tiryakdır, içilən araq,   (cahillər üçün)

Ağıl uyuşduran doğurmaz maraq.

Ağlı yetmiş metrə olan bir millət,

Yaradmaz özünə yüz metrə zillət.

267

Rus mafyası deyir ki, Türk cocuqdur,

Sümükləri bərkiməmiş sucuqdur,

Bəzək üçün qullanılan muncuqdur,

Türk böyük oğlan olmayıbdır hələ,

Ki ... Qarabağını qurtara bilə.

268

Rus mafyası rəzil edib xalqımı,

Əlimdən alıbdır savaş haqqımı,

Boykotçuları boğubdur nitqimi,

Bayrağımın sapını uzaldıb ki,   (özünü yox)

Böyük gözükə alçaq rəsmi Bakı.

 

Vurun satqını ucaldan alçağı!

Yıxın uşaqlıq edən oyuncağı!

17.03.2011

 

Azərbaycana dəstəkçi lazımdır.

269

Arazizm bəlirdib xalqın haqqını,     (hər alanda)

Ki bilikləndirə haqlı xalqını,            (hər sahədə)

Çaldırmaya hər oynadan çalqını.     (hər alanda)

Arazizm göstəribdir doğru yolu,    (hər alanda)

Tanıdıbdır caydıran sağı, “sol”u.   (hər alanda)

270

Doğru yolu gərçəkləşdirən eldir,

Yurdunu qoruyan silahlı qoldur,

Arazizm deyər işqalçını öldür.

“Minsk” gurupu deyir Türk insanına,

Qıyma qatil Erməninin canına.

271

“Minsk” gurupu deyir Türk insanına,

Təcavüz etsə Azərbaycanına,

Torpaq üçün qıyma qasib canına:

Yurdunu fəda et insanlığına,

Can fəda olmaya heyvanlığına.

 

Yirmi ildən bəri işqal olunmuş Qarabağımız ilə ogünkü

bir milyondan artıq qaçqın Türk xalqının yazqısını

“Minsk” qurupuna xətt verən Rusya yazdığı üçün,

nə fəqət yazqısını Rusyaya yazdıran Türk soylu Rus

mafyasının, bəlkə iqtidardan rütbə qoparmaq üçün

iqtidarın əl-ayağına dolaşan və bir milyon yarımdan

artıq bugünkü qaçqınları yetim qoymuş müxalifətin

də saqqalına gülür ki, oyanalar. lakin bilməyirlər ki,

rütbə ilə rüşvətə alışmış qoca nəsili dəyişdirmək olmaz.

 

272

Bazarları yenidən bölmək üçün,

“Şərq”in bazarı “Qərb”in olmaq üçün,*

Demokratları hakim qılmaq üçün,

Xarici bazarlarda savaş gedir,

Yerli xalq da özgürlük əldə edir.

 

      *- “Şərq” ~ Rusya ilə Çinin sömürgə

anlamında gəzəgənləri.

273

Türk xalqının həm özgürlük dərdi var,

Həm də işqalçı əlində yurdu var,

Yurdunu qurtaracaq bozqurdu var,

Şərayit hazırdır milli üsyana,

Çünkü ... Qarabağ da gəlibdir cana,

Dəstəkçi lazımdır Azərbaycana.

274

Düzü əyridən ayırmadan öncə,

Ehtiyac devrim doğurmadan öncə,

Çin təkin silah qayırmadan öncə,

Azərbaycana dəstəkçi lazımdır,

Nədənini açıqlayan yazımdır.

20.03.2011

 

Zəngəzuru satanları unutduq!

275

Zəngəzuru satanları unutduq!

Çünkü xaini yurdsevər tanıtdıq!

Xaini devirən xalqı yanıltdıq!

Qarabağı satan xain liderdir,

Bugünkü İlhamdır, dünkü Heydərdir.

276

Azərbaycan Rusyanın bazarıdır,

Yazqısını yazan Rus “sezar”ıdır,   (çar)

Türkə çəkdirdiyi Rus azarıdır;

Çəkilən dərd iqtidarın suçudur,

Rus bazarı olmağın sonucudur.    <<<

 

*- Verilmiş bilgilərə görə 1991-dən bəri Azərbaycanın o cüm-

lədən neft və qaz yataqlarında Londonda olan BP adlı neft

və qaz fermaları 31 milyard dolar mali (sənaye) sərmayə ya-

yarırıblar. Yəni Azərbaycan xarici bazar olaraq “qərb” sər-

mayələrinə də yer veribdir. Və lakin “qərb” sərmayələrinə

yer vermədən öncəki Azərbaycanın milli yazqısını yazdıran

silah və ürətim aracları ticariti ilə xam maddə ürədən bazar-

ları olduqları kimi hələ də Rusyanın xarici bazarlarıdırlar.

277

Azərbaycanın sənaye sistəmi

Teknolojusunun növü, biçimi

Nə istixrac edəcək kölə kimi

Nələr montaj edəcək kölə kimi

Rusya iqtisadından asılıdır

Çünkü ... traktoru da Rus malıdır

278

Xarici bazar edən mal silahdır

Silah satan yazqı yazan Allahdır

Başqa malları satan zillullahdır

Azərbaycanın Tanrısı Rusyadır,

Bu səbəbdən vədələri nisyədir.

279

Azərbaycanı aclıq bürüyübdür,

Aclıqdan min bir fəsad törüyübdür,

Fəsad törədən rejim çürüyübdür.

Türkün iş gücünə Rus dəyər verir,

Maaşımı artır deyəni vurur.

(Türk soylu mafyasının əli ilə)

280

Azərbaycan ancaq adam qayırır,

Yaradıcı istəyindən ayırır,

Özgəyə montaj etməyə çağırır.

(Özgə köləsi olmağa çağırır.)

Bağımsız olmaq istəsən devrim yap!

Yoxsa devrimə zəmin yaradan tap!

 

(~ Azərbaycana dəstəkçi lazımdır.)

23.03.2011

 

İqtidara sözünü küçədə de!

281

Qarabağı işqal etdirən Rusdur,

Qarabağımı satan Türk dəyyusdur,

Satılan Qarabağ milli namusdur,

Dün Dərnənd, Borçalı, Zəngəzur, Göyçə,

Bu gün Qarabağ satılır “İliç”ə.   (Viladmir İliç)

 

Yirmi ildir Qarabağ bizim deyil,*

Geri qaytarmağa da yoxdur meyil.**

 

       *- “Ad mənim, yar özgənin.”

     **- İqtidarın əməlindən sor!

282      *- Hər liderə inanma!

Çünkü Türk inandı hər bir liderə,

Namusunu tapışırdı Heydərə,

Satqın uğratdı bugünkü qədərə.

Türk seçdiyi lideri “Tanrı” sanır,  (müqəddəs)

Bu səbəbdən... cəhənnəmində yanır.

283

Türk doğada materialist olsa da,

Dünyada yeddinci xalı alsa da*

(Norvejdən sonrakı yeri bulsa da,)

İçiboş Tanrını yola salsa da,

Türkün getdiyi yol dinin yoludur,

Çünkü yaratdıqlarının quludur:     (dərdin kökü)

Çünkü seçdiyi liderin quludur.  <<<

 

www.gallup.com/poll/114211/alabamians-iranians-common.aspx

284

Hər çalğıçı oynayanı oynadar,

Tanrı yaradan Tanrısın yönəldər,

(Seçdiyi lideri seçən yönəldər,)

Satqın lider ürəkləri göynədər,

Ağlını versən satqının əlinə,   <<<

Bugünkü yazqının yazar elinə.

285

Hər diktator öz elinin suçudur,   <<<

Hər devrim el gücünün sonucudur,

Hər qorxunu gedərən el gücüdür,

El dəstəkləməyən rejim devrilər,

Yandıranın külü göyə sovrular.

286

İqtidara sözünü küçədə de!

“A”dan anlayana anlaşılar “z”e,

Söz dinləməyənin söz haqqını ye!

Atalar demiş “El gücü, sel gücü.”,

El gücü bəlli edər hər sonucu.   

24.03.2011

 

Göyçəli

qarqış edir atamıza.

287

Atamız qıymadı heç bir serçəyə,

Çünkü haqq vermədi çənlibelçiyə;

Düşmənə qarşı çıxmadı küçəyə,

Dedi Nəsimi təkin savaşa dal!    (Rus siyasəti)

“Misri” qılıncı sat, taxta qılınc al!

(Polad qılıncı sat, taxta qılınc al!)

288

Atamız xəyanət etdi Göyçəyə,

Borçalını fəda etdi gürcüyə;

Etiraz üçün çıxmadı küçəyə.

Göyçəli qarqış edir atamıza,

Ki düşünək bugünkü xətamıza.

289

Atamız satıldı kəlləpaçaya,    (~ nisbi rifaha)

Dərbəndi satan qondarma solçuya;

Etiraz üçün çıxmadı küçəyə.

Yirmi ildir Qarabağ işqal olub,

Küçələr bomboş qalıb, evlər dolub.

290

Atamız satıldı büryan beçəyə,

Satılmadı Zəngəzura, Göyçəyə;

Zəngəzur üçün çıxmadı küçəyə.

Yirmi ildir küçəyə çıxan yoxdur,

Qarabağın evini yıxan çoxdur.

291

Atamız satdı Dərbəndi neçəyə?

İki qoyun ilə iki keçiyə;

Etiraz üçün çıxmadı küçəyə.

Vətənin dəyəri ölçüyə gəlməz,

Leylisiz heç bir Məcnun dağı dəlməz.

292     İnanma qondarma liderlərinə!

Atamız dolu yağdırdı qönçəyə,

Həm də çirkini bənzətdi göyçəyə;

Etiraz üçün çıxmadı küçəyə.

Atamızın verdiyi dərsləri göm!*

Küçədə bağırmayan ağzını yum!

 

*- Sən də hər şeyin yenisini yarat!   (bilim, yöntəm, arac.)

    Eski ölçünün təkəlindən çıxart!           (ideoloji)

    Yıpradanların təkəlindən çıxart!          (inhisar)

    (Köləçilərin təkəlindən çıxart!)

    (Yadlaşdıranın təkəlindən çıxart!)

    (Yad sözcüyünün təkəlindən çıxart!)

    (Eski nəsilin təkəlindən çıxart!)         (köhnə ....)

 

    (Yəni xalqa arazizmini arat!)

27.03.2011       Baltacı Araz

 

 

Arazın hər yazısı bir açardır.

“Keçmə namərd körpüsündən, qoy aparsın sel səni.”

İrəvan şahı olur azərbaycanlı Erməni.    (Robert Gocharyan)

 

293     *- Başqa adresə göndərər.

Ağıllı ... iç düşmənini unutmaz,

Başqa adresə göndərib-yanıltmaz,

Düşmən iç və dış düşməni tanıtmaz.*   (satanı, satdıranı.)

İnanma hər “Azərbaycan” deyənə;**

Ovlayan aracına “can” deyənə.   (vəsait, “yem”.)

 

   **- Ovlayan araclarına “can” deyən o cümlədən bugünkü

satqın iqtidarın başçıları ilə məddah şairlərinə inanma!

294     Utanmaq da yaxşı şeydir.

İqtidarı qullanmaq istəyən Türk,

Sunmamalıdır alçaqları böyük,

Yoxsa Qarabağ da deyər ondan ürk.

Qarabağı satan mafya sevilməz,   (249-cü bənd)

Dilənilən yardım üçün öyülməz.  (229-cü bənd)

 

      *- Satqını “dahi” tanıtmaq eyibdir,      (Səhifə 66)

Eyibinə düşünməyən “GAİP”dır.

 

İqtidardan yana yaman istəyər,       (qarqış)

... Qarabağsız Azərbaycan istəyər.

 

*  *  *  *  *  *  *  *

 

GAİP prezident İlham Əliyevə açıq məktub göndərib:

 

Azərbayca Respublikasinin Prezidenti

Ali Cənab İlham Əliyev

Dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlıların qibləsi və umudu

Azərbaycan Cumhuriyətidir. Böyük vətənimizin bir parçası-

nın müstəqil və millətlər arasında başı uca durmağı bizim

fəxrimizdir. Güney Azərbaycanın gələcəği və səadəti yolun-

da çalışan Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi (GAİP) dəfələr-

cə Azərbaycan Cumhuriyətinin gələcəğinin Güney Azərbay-

candan ayrı olmadığını, və bütün dünya Azərbaycanlılarının

istiqbalı  sizin dahi lidərliğinizlə olacağını  vurqulamışdır.
Mərhum  Prezident Cənab Heydər Əliyevin xaricdə yaşayan

vətəndaşlarımıza münasib və müvafiq nəzəri və sizin dahi

liderliğiniz idarəsində olan vətənimizin özgür parçası hər

Azərbaycanlının iftixarıdır.

Güney Azərbaycanda insan haqları yolunda çalışan və İran

İslam diktatorluğunun basqısından qaçqın vəya sürgün dü-

şən vətəndaşların bəzisi Azərbaycan Cumhuriyətinə mültəci

olarak sığınmışlar. Bu sığınmacılara haqq etdikləri kimin

Azərbaycan Cumhuriyətinin vətəndaşlığını rahatlık yaratmaq

üçün onlara nəzərə almanızı istəyirik. Əlbəttə ki dünyada

hər özünü Azərbaycanlı bilen şexsin iqtidarlı Azərbaycan

Cumhuriyətindən başqa baxacağı, özünü bağlı biləcəği, və

gedəcəği yer yoxdur.


Əlavə olaraq uzun illər boyu İran İslam basqısına məruz

qalan Güney Azərbaycandan qaçqın vəya sürgün düşən və

xaricdə yaşayanlara vətəndaşlıq rahatlığını sağlamanızı sizin

ali məqamınızdan tələb edib, istəyirik. Sizin və ali devlətimizin

uyqun görəcəği bu yöntəm, Güney Azərbaycan vətəndaşının

xaric ülkələrdə əriyib getməsini önləyəcəkdir.
Sizə bütün Azərbaycan namına minnətdarlığımızı bıldırırık.
Dərin hörmətlərimizlə
Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi  3 May. 2011

  Telefon nömrəsi: 0014169108049

 

Ay Bakı,

bükmə güneyin belini!

295

İki min ön birin muğam yarışı,

Antitürk farscaya sundu girişi,

Yasaq türkcəyə yedirə barışı:

Muğamat yarışı bəhanə oldu,

Antitürk siyasətinə yol buldu.

296

Bakı istəyini dilə gətirdi,   (Rəsmi Bakı)

Ərəb dili ilə izi itirdi,      <<<

Fars dili ilə sözünü bitirdi:

Rus mafyasının Fars ilə Türk qolu,

“Ərbab”ı ilə tanıtdılar “qul”u,*

Büküldü əlli milyon Türkün beli.

 

      *- Azərbaycanın güneyindən qatılan qonaqları.

297

Farsın haqqı var ki, Türkə “xər” deyə,

O Türkə ki, istər farsca pox yeyə,

Türkcənin qatili Farsa baş əyə.

Ay Bakı, bükmə güneyin belini!

Antitürk Farsa satma Türk elini!

 

Türkün üsyandan başqa yolu yoxdur,

Nə yazıq ki, satqın aydını çoxdur.

10.06.2011

 

Rəzil edin ordunu ordu günü!

(26.06.2011)

(Türk ordusunun ağası Rusyadır,)

(Sanmakı Qafqazla orta Asiyadır.)

298

Qeyrətsiz ordu yeyər, içər, yatar,

El-obasını atəşkəsə satar,

Gücü ancaq silahsız Türkə çatar:  (Milli üsyanda)

Türk ordusu Türk öldürmək üçündür,

Türkün halına ağlayan ... Laçındır.

299

Türk ordusunun utanmaz üzü var,

Buynuzlu yalan deməyə sözü var,

Düşməni yaxmağa guya “köz”ü var,  (Silah)

Qarabağda nə izi, nə tozu var:*   (Nəticə)

Qarabağa göz yummaq istəsən sus,

Yoxsa tanıt ki, rəzil ola dəyyus.

 

      *- Qarabağın qurtuluşuna gərəkən pulları o cümlədən

örovziyon ilə turistlərə xərcləyirlər ki, ...

300

Azərbaycanın ordusu dekordur,

Sanki poker kartındakı jokerdir,

Qeyrətsiz olduğu üçün nökərdir:

Azərbaycanın ordusu vardır ki,

Qarabağı da sata rəsmi Bakı.

301

Türk ordusu rəzil etmək üçündür,

Törənlərdə rejə getmək üçündür,

Sonra yeyib içib yatmaq üçündür;

Türk ordusu Türk öldürmək üçündür,

Türkün halına ağlayan ... Laçındır.

302

Ay Azərbaycanın ordusu düşün!

Düşün gör nə üçün qurulub qoşun!

Niyə yeyib yatmaq olubdur işin!

Qarabağı işqal etdirən ağa,     (Rusya)

İstəməz düşünəsən qarabağa.

303

Ay Azərbaycanın satqın ordusu,

Xain ordunun çürüyər pərdisi,

İşqal olunar hər gün bir kərdisi,        (... Urmusu)

Sən su qatdın Elçibəyin aşına,

Yıxdın Türkün dam-daşını başına.

 

Sənəskərin əl-qolunu bağladın,  (iç düşmən)

Atəşkəsə uzun ömür sağladın.

304

Ay Azərbaycanın ordusu oyan!

Ay qanlı Xocalını ağlar qoyan!

Çağırma yaslı xalqımızı toyan!      (Hərbi parada)

Dəyişməyəcəksə ordunun yönü,

Rəzil edin ordunu ordu günü!  

15.06.2011

 

“Əmniyyət” lazımdır

“müftə neft” üçün.

305

Açılmayır Qarabağın dügünü,

Unudulub Qarabağın sürgünü,

Neft doğurub Türkə bu qara günü:   <<<

“Əmniyyet” lazımdır “müftə neft” üçün,

Ki yeyə, içə, yata milli gücün.

306

Türkü bu günə qoyan nefti batır,     <<<

Əti yox ki, sümüyü Türkə çatır,

Sümük gəmirən Türk də yeyir, yatır:

“Müftə neft” istər ki, “əmniyyət” ola,

Türkün yurdu işqal altında qala.

307

Sümük gəmirən Türk deyir ay qoşun!

Qarabağsız Azərbaycana düşün!     <<<

Ki yemək, içmək, yatmaq ola işin,

Yoxsa Bakımız da işqal olunar,   (ha ha ha)

(İşqalçıya qarşı çarə bulunar.)*

308

Türk oynayır “müftə neft”in sazına,

Ki atəşkəsin ömürü uzana,

“Xoş” keçə qaçqın oğluna, qızına:

Qarabağını satır “əmniyyət”ə,    <<<

Deyir” əmniyyət” lazımdır millətə.

309

“Müftə neft” haqq verməyir Türk savaşa,

Ki ömürü savaşsız çata başa,

Düşünməyə itirdiyi ... dağ-daşa:

“Müftə neft” deyir düşünmə günaha,

Savaşın xərcini xərclə ... rifaha!*

Deyələr “Allah ömür versin şaha”.

 

      *- Rüşvət alan “quzeyli” və “güneyli”

yaltaqların rifahlarından söz gedir.

04.07.2011

 

Türk, Rus köləsi olub ki,

  uduza!

310       **- Pərdə arxasında.

Moskovanın gəzəgənləri olan,

Rəsmi Bakı ilə Tehran, İrəvan,

Stratejik dostdurlar, Azərbaycan!

Rusya höküm sürür Azərbaycanda,*

Həm siyası, həm də hərbi alanda.

(Axdarsan tapa bilərsən dalanda.)**

 

      *- Bu səbəbdən ordumuz yeyir, yatır,

Yurdunu Erməniyə, Farsa satır.

311

Rusya rejiminin şəklini pozdu,

Ekonomu sahəsində uduzdu,

Uduzduğu sahələrdə lüt gəzdı:

Zəifləmiş Rusya artırdı dərdi,

Bakının neftindən “qərb”ə pay verdi.

312

Azərbaycandan “qərb”ə yetişən pay,

İynə ucu qədərdir ki, edə zay,

Deyə sümük gəmir ki, yerində say!

Azərbaycan Rusyanın bazarıdır,

Nəfəsli ölülərin məzarıdır.   (Sən də ağla!)

313

Rus köləsi Türk ... nəfəsli ölüdür,

Bombasını yapdığı Fars “dəli”dir,

Qasib etdiyi Erməni elidir.

Türk, Rus köləsi olub ki, uduza,

Rusyanın xəstə etdiyi quduza.

(Erməni ilə Fars təkin quduza.)

07.07.2011

 

Rus mafyasının yükü

     Rus yüküdür.

314

Pul əl çirki təkin gəldi-gedərdir,

Neft sümüyü gəmirtdirən Heydərdir,

(Torpağı sümüyə satan Heydərdir,)

Torpaq qazandıran qasib liderdir.

Qasib Erməni qıydı Qarabağa,

Neft tranzitini satdı torpağa.*

 

     *- Rüşvətçi Türkün ölçüsü manatdır.

 

“Heç bir ana bir qarış topraq doğa bilməz.”

Böyük Atatürk

315

Şah Heydərin öyrəncisi şah İlham,

Özü ilə daşıyır xain məram,

Məramına qazansın deyə inam,

Deyir mən “prezident”iyəm bu gün,

Əlli milyon azərbaycanlı Türkün.

316

Şah İlhamın aldadıcı sözləri,

İstərlər ki, gizlədələr gizləri,

Ki bəlli ola bilməyə bezləri,*

Əlli milyon azərbaycanlı Türkü,

Aldadır ki, daşına Rusun yükü.

 

     *- Hansı bezin qırağından olduqlarından söz gedir.

317

Erməni qulluq edir paşasına,

Ki torpaq qazandıra maşasına,

Türk qayıda bilməyə ... Şuşasına,

Türk qulluq edir Türk soylu dəyyusa,

Qarabağı işqal etdirən Rusa.

318

Rus mafyasının oyununa gələn,

Rusyanın yükünü yükləyər belən,

Xəyanət edər yurdun ilə elən;

Oyuncaq özgələr üçün yaşıyar,

Yaşatdığının yükünü daşıdar.

319

Rus mafyası istər Türkü ovlaya

Buynuzlu yalanlar ilə tovlaya,

Ki qulluq edə antitürk mövlaya,

Rus mafyasının mövlası Rusyadır,

Qarabağın payı ondan nisyədir.

08.07.2011

 

Qeyrətsizliyin qurbanı

     ... Laçındır.

(18.10.2011) Dövlət müstəqilliyi günü

320

Röyamada gördüm Dağıstan çobanı,

İşqal edib Sumqayıtı, Qubanı,

Türkü ölümdən qurtarıb dabanı;

İşqalçı Dağıstan Türkü köçdürüb,

Dirənən Türkün qanını içdirib.

 

      *- Soy qırımına uğradılan bugünkü məzlum

Türkün qurtulması üçün dabanından baş-

qa harayına çatacaq nəyi (hansı silahı) və

kimi (hansı oyadıcısı və milli ordusu) var?

321

Qubadan qayıtdım gəldim Bakıya

Dedilər qubalı köçüb Şəkiyə,

Allah ömür versin bizim “zəki”ə

“Zəki” deyər yurd üçün qıyma cana,

Sülh qaytarar yurdu Azərbaycana.

322

Gördüm nə dövlət qubadan danışır,

Nə də xalqım el-obadan danışır,

Satqınlıq ilə rebadan danəşır;      (riba ~ faiz)

Quba da ikinci Qarabağ olub,

Çünkü Türkün milli qerəti ölüb.

323

Dedim Gürcüstan da girsə yurduma,

Qeyrət aşılanmasa bozqurduma,

Güvənilməz ki, qeyrətsiz orduma.

Dedi Turan işqal olmaq üçündür,

Çünkü qeyrətsizlik “mənim” suçumdur,

Qeyrətsizliyin qurbanı ... Laçındır.

324

Dedim iç düşmənin Rus mafyasıdır,   (Bugünkü dövlət)

Onda bulunmayan şey həyasıdır,

Onu “bəyəndirən” şey riyasıdır,

Dedi milli qeyrəti o öldürüb,

Dünyanı saqqalımıza güldürüb.

325

Dedim dövlət milli qeyrəti burdu,

İç düşməni qoruyan ordu qurdu,

Kim qurtaracaq işqal olmuş yurdu?

Dedi ümidimiz qalmış Tərbizə,*

Bütöv Azərbaycan lazımdır bizə.   (tarixi zərurət)

 

     *- Çatla bağrım Araza çəkdirmə dərd!

Niyə Qarabağ haqqında susublar?

Niyə ifşaçı Arazdan küsüblər?

Boykotçular hansı haqqı asıblar?

Bugünkü boykotçu iqtidar olsa,

Sabahkı ifşaçı gərək qan qusa.

18.10.2011        Baltacı Araz

 

“Biz”ə əmniyyət lazımdır,

 NƏ... Laçın.

326

Montaj ferma imtiyazı satırıq,

(+ Neft ferması imtiyazı satırıq,)

Rüşvət alıb, yeyib, içib, yatırıq,    <<<

İşçi ürətib, sürüyə qatırıq,

Sağılan südümüz yurdu tərk edir,

(Artıq dəyərimiz yurdu tərk edir,)

Montaj ferma quran ölkəyə gedir.

Neft ferması quran ölkəyə gedir.

327   (Sərmayə ilə ağalıq satılmaz.)

Ək dəyər fermaçı məmləkətindir,

Rüşvət imtiyaz satan brökratındır,*

İdarəçilik payı dövlətindir,

Öyrənmədən siyasətə qatılma!

Özün ol ki, özgələrə satılma!

 

      *- Rüşvət ilə millət vəkillərinin səslərini alan dövlət başçılarından

söz gedir ki, həm də dövlətə yetişən idarəçilik payından çalırlar.

328   (Çinlidən yox, Türkdən sor gör ...?)

Milli iqtisaddan sor gör nə deyir?

Deyir qazancımızı özgə yeyir,

Montajdan ölkəmiz görməyi xeyir;

    1- Yurd bizimdir, fermalar özgələrin,    <<<

Karımız sömürgəçi ölkələrin.

    2- Ad bizimdir, bankalar özgələrin,       <<<

Verdiyimiz faiz yad ölkələrin.

329

Biz adam qayırırıq özgələrə,        (1)

Çapdırırıq yabancı ölkələrə,         (2)

Rüşvət qazandırırıq tülkülərə,      (3)

Deyirik Azərbaycan “abad”olub,

Halbuki sömürgəçi azad olub.

330

Sömürgəçiliyin üçüncü şəkli,

Cahilə seçdirir millət vəkili,

Şah qıldığına sürdürür kəkili,  (~ Tac)

Deyir yabancı sərmayələr üçün,

“Biz”ə əmniyyət lazımdır, nə ... Laçın.

 

Dövlət deyir yurd üçün qıyma cana,

Sülh qaytarar yurdu Azərbaycana.

331

(Sömürgəçiliyin ikinci şəkli,)

(Federalizmdir ki, edər asılı,)

(Deyər azad olsun burulmuş dili,)

(Mərkəzə hakim millətin dövləti,)

(Başqa dövlətləri etsin külfəti.)

 

(Deyər dil haqqını ver ki, sapmasın,)

(Yəni reform et ki, devrim yapmasın,)

(Çapdığın yurdu İrandan qopmasın.)

23.10.2011    Baltacı Araz

 

İlham Əliyevdən Quzey Azərbaycanda Misir

senarisi arzulayanlara xəbərdarlıq  (5.2.2012)

]Quzey Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Münhendə (Münxen

Təhlükəsizlik Konfransında) təxribat xarakterli sualla qarşılaşıb. …

ANS-in xəbərinə görə, o (iştirakçılardan bir), “Alyans”ın sədri

Maykl Dikmana sual verib:

“... Misir kimi ölkələrin təcrübəsindən misal gətirərək, - burada

Azərbaycan Prezidenti də iştirak edir, - öz siyasi strukturuna görə

Mübarəkin devrilməsindən əvvəlki Misirə çox bənzəyən Azərbay-

can kimi ölkəyə sərmayə yatıracaqsınızmı?”.

Azərbaycan prezidenti Azərbaycandakı vəziyyəti Misirdəki vəziyyət

kimi təqdim etməyə cəhd olunan sualı şərh edib:

“Düşünürəm ki, bu qəribə suala ən yaxşı cavab iştirakçıların reaksi-

yası oldu. Mən bayaqkı şəxsin savadından irəli gələrək bilmədiyi

bir neçə göstəricini diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Mənim 8 illik pre-

zidentlik dövrümdə Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 3 dəfə –

300 faiz artıb. Yoxsulluğun səviyyəsi 50 faizdən 7,6 faizə enib.

İnflyasiyanın səviyyəsi 5,4 faiz təşkil edir. Son 8 il ərzində 1 mil-

yondan artıq iş yeri yaradılıb. Xarici borc bizim ümumi daxili məh-

sulumuzun 6 faizini təşkil edir. İqtisadiyyatın şaxələnməsi sabitdir.

Siyasi vəziyyət sabitdir. Bizim çoxpartiyalı sistemimiz var. Bizim

parlamentdə təmsil olunan 10-dan çox partiyamız var. Bizim azad

mətbuatımız var. Bizdə söz azadlığı var. Bizdə din azadlığı var.

Nəhayət, bizdə azad internet var. Qeyd etmək istərdim ki, bizim

regionda heç də bütün ölkələrdə azad internet yoxdur. Azərbaycan-

da internet istifadəçilərinin sayı 50 faizdən artıqdır və bu rəqəm ar-

tmaqdadır”.

Dövlət başçısı Azərbaycanda Misir ssenarisi arzulayanlara sərt

cavab verib (Bəşər Əsədin cavablarından. Baltacı Araz):

“Azərbaycanda müasir, sabit cəmiyyət var. Kimsə Azərbaycanda

Misirdə baş verən hadisələr kimi nə isə görmək istəyirsə, sizi əmin

edirəm ki, nəyisə arzu edib-etməməyinizdən asılı olmayaraq bunu

görməyəcəksiniz”.

Xatırladaq ki, son illərdən başlayan etiraz aksiyaları getdikcə ge-

nişlənməkdədir və hakimiyətin özbaşınalığı və milli dəyərləri heçə

sayıb korrapsiyaya batması bu etirazları yayqınlaşdırmaqdadır. ....

_________________________________________________

Milli haqlarını və milli mənfəətlərini sinfi və fərdi çıxarlarına satan

yalançı və tülkü sifət Rus mafyasının liderliyini etmiş Heydər Əli-

yevin oğlu İlhamın buynuzlu yalanlarını öyrənmək üçün Azərbay-

canda yaşanmaqda olan durumlar ilə olaylardan, və o olayların çox

kiçik bölümünü yansıdan (o cümlədən) Əli Kərimlinin məqalələri

ilə çıxışlarına müraciət edin. Baltacı Araz             

 

Minsk qurupu ölçür, Erməni biçir,

Antitürk Rusyanı Bakı dost seçir,

Bu səbəbdəndir ki, Elçibəy demiş;

“Qarabağın yolu Təbrizdən keçir,”

 

(İşqal etdirən Rusu Kim dost seçir?)

(Düşmanı Kim stratejik dost seçir?)

(Cavab: İqtidarın sinfi çıxarları.)

 

Ay ... sənətçi, alim, hərbçı, siyası!

Satqınlardan oluşub Rus mafyası,

O məddahlardan ki, olmaz həyası.

Satqın yurdunu da rütbəyə satar,

Qeyrət öldürmək üçün yeyər, yatar.

   (Satqına uyanın varlığı batar.)

 

Şərait hazırdır milli üsyana,

Çünkü Qarabağ da gəlibdir cana.

 

Millətin satqını yurdunu satar,

Satqınlıq payı alar, yeyər, yatar,

Sömürgəçinin harayına çatar,

(~İrançı Farsın harayına çatar,)

Bağımsız olmayan hər varlıq batar.