Çap

115 - Demokrasıya bildir!

     Dedim:

Lütfən demokrasıya bildi

Mən sənə, sən də mənə öyrəd dedi

Dedim arif  “A”dan anlayar “zed”i

 

Dedi Türkün ağlı Ərəb ağlıdır

Dedim cəhlindən ürəyim dağlıdır

 

Dedi kim Babəkimizi doğradı?

Dedim kim başına vurdu ağladı?

 

Dedi molla bizi müsəlman etdi

Dedim ağıl aldı, cəhl satdı, getdi

 

Dedi molla hər nə desə doğrudur

Dedim bəlkə doğru deyil, əyridir

 

Dedi mollanın tənqid haqqı vardır

Dedim o haqdan yoxsun xalq “davar”dır

 

Dedi molla ölçər, mən də biçərəm

Dedim mən şərab düzəldib içərəm

 

Dedi quranı anlamaq “çətin”dir

Dedim anlaşılmayan şey çöpündür

 

Dedi quranın dili Türkün deyil

Dedim oxuyub-qanmaq üçün deyil

 

Dedi mən qurandan heç anlamaram

Dedim mən biliksizi danlamaram

 

Dedi quran yaxşı an ayasadır

Dedim köhnə Ərəb üçün xasadır

 

Dedi Allah gərək yol təyin etsin

Dedim hər sinf ağlını ayin etsin

 

Dedi Allah ən ağıllı qazıdır

Dedim Allah bayat burjuvazıdır

 

Dedi aşağılamağın həddi var

Dedim hər sinfin görüşü, xətti var

 

Dedi müslim Allahının quludur   (təsilm olmuş)

Dedim kölə edən insan oğludur

 

Dedi insan doğuşdan müsəlmandır

Dedim bir növ materialist heyvandır

 

Dedi heyvanların da Allahı var

Dedim rəiyyətin ancaq şahı var

 

Dedi Allah yoxsa yaradan kimdir?

Dedim doğanın Tanrısı cisimdir

 

Dedi kim bu maddəni canlandırıb?

Dedim hüceyrə ürətən qandırıb

 

Dedi Allah ruhdu, yaxud ağıldır

Dedim cəhlin söylədiyi nağıldır

 

Dedi elmin dediyinə inanma

Dedim gözükməz yoxları var sanma

 

Dedi Allah məni dardan qurtardı

Dedim bəxti yar olan bəxtiyardı

 

Dedi xoş gün görən yoxdur bu yerdə

Dedim Allah yoxdur ki, yardım edə

 

Dedi Allah sərbəst edib sınaya

Dedim yoxdur ki, daş edə qınaya

 

Dedi Allah sınamaqdan yorulmur

Dedim bizim səbir tasımız dolmur

 

Dedi Allah zalımı daş edərdi

Dedim onda ki, yalan yedirərdi

 

Dedi Allah bilərəkdən öldürür

Dedim elm mikrobu qatil bildirir

 

Dedi qatil anaları ağladar

Dedim həm ağladar, həm də dığladar

 

Dedi Allah dərd ilə dərman verib

Dedim öküz nağılı sona irib

 

Dedi biz zərrəyik, Allah əkbərdi

Dedim ağıl baxımından əsğərdi

 

Dedi lənət pisə, rəhmət yaxşıya

Dedim ruh xatirədir ki, daşıya

 

Dedi ruhun ağıl şəkli Allahdır

Dedim tacirdir ki, kölgəsi şahdır

 

Dedi ruhun fəhlə şəkli “mələk”dir

Dedim çiynində qurduğu kələkdir

 

Dedi ruhun erkək şəkli “qılman”dır

Dedim dörd arvad alan müsəlmandır

 

Dedi ruhun od şəkli “cəhənnəm”dir

Dedim yanan yoxsul ilə Sənəmdir

 

Dedi ruhun yaylaq şəkli “cənnət”dir

Dedim cənnət edən vardır, zinətdir

 

Dedi Allah ruhdur, kölgəsi şahdır

Dedim tacirinki ... ayətullahdır

 

Dedi “o” dünya ruhun toplamıdır

Dedim içiboş malın reklamıdır

 

Dedi bu dünya maddə dünyasıdır

Dedim davamız qanun davasıdır

 

Dedi sən bambaşqa ölçüb-biçirsən

Dedim sən də qılı tükdən seçirsən

 

Dedi Allah altda deyil, üstədir

Dedim cahilin məntiqi xəstədir

 

Dedi “cənnət”də yemək içmək boldur

Dedim ruh yeməz ki, bu nə qövldür?

 

Dedi “cənnət”də bol-bol huri vardır

Dedim özünü otaran davardır

 

Dedi “cənnət”dəki, işləməz, yeyər

Dedim ərbaba pay aldıran deyər

 

Dedi “cənnət”də çoxlu axar çay var

Dedim çaysız Ərəbistanda yay var

 

Dedi Allah deyib yerə əl qoyma

Dedim qan sorduran qanuna uyma

 

Dedi Allah deyib ərbaba pay ver

Dedim əkinçinindir əkdiyi yer

 

Dedi Allah qulu rəiyyət edib

Dedim pisdən boşanıb, pisə gedib

 

Dedi qansoran ərbab məscid tikir

Dedim kölə yetişdirir, kef çəkir

 

Dedi varlı yoxsula biganədir

Dedim hər kəs öz sinfindən yanadı

 

Dedi tacir malımı ucuz alır

Dedim ucuz aldığı qədər çalır

 

Dedi ağıllı çarə bulmalıdır

Dedim hər sinf siyası olmalıdır

 

Dedi haqdan yana insan dinçidir

Dedim yerə əl qoyan əkinçidir

 

Dedi dörd arvad  dəyər bir kişiyə

Dedim Allah zülüm edər dişiyə

 

Dedi arvad qazı olsa göz oyar

Dedim müslim öz arvadını döyər

 

Dedi nüfusun yarısı arvaddır

Dedim arvad qul olmağa azaddır

 

Dedi talaq haqqı olan qul edər

Dedim qul olmasa, Allah kül edər

 

Dedi Allah arvada haqq verməyib

Dedim arvad muradına irməyib

 

Dedi Allah arvadı tarla sanıb

Dedim dinçi olmaq eyibdir, eyib

 

Dedi Allah deyib dinsizi öldür

Dedim lütfən demokrasıya bildir

 

Dedi alimlər niyə dinçidilər?*

Dedim “A” dedim məndən incidilər

 

*- Doğada alim, toplumda geriçi

 

Dedi qoyma islam don dəyişdirə

Dedim yel deyil ki, yön dəyişdirə.

 

Don dəyişdirə bilər, yön dəyişdirə bilməz

Çünkü:

Mahiyyət dəyişməz, şübhən olmasın.

18.01.2005