Çap

111 - Laiklik dövləti sekular etməz.

Laiklik dövləti sekular etməz.

(Dövləti kim sekular edəcək?)    (Şəhid verən aydınmı?)

 (Milləti kim sekular edəcək?)    (Şəhid verən aydınmı?)

1374

Laik ol ki, dövlətdən ayır dini,

Sekular ol ki, fikrin ola yeni,     (Kültür devrimi yap!)

YOXSA yuyula bilməz kirli beyni;

Qur laik və sekular dövlətini,

Ki çağdaşlaşdıra Türk millətini.

1375

Hər dövlətin ideolojusu var,

(~ Hər dövlətin qırmızı xətləri var,)   (Özəl mülkiyyət, ...)

Geriçinin məhsulu olar ... “davar”,*      (< manqurt)

Çağdaş geriçiliyi ... kənddən qovar;   (kültür devrimi)

Laiklik dövləti bağımsız edər,         (1)

Sekular dövlət çağdaş yolu gedər.   (2)

 

   *- Müsəlmana yer versən, başmaqlarını da

yerləşdirər. Min dördyüz illik təcrübəmiz

gələcək nəsillərimizə də yetər.

1376

İki yoldan birini seçməliyik,

Ya pis ölçüylə ölçüb biçməliyik,

Ya da çağdaşlığa ... and içməliyik;

Nala-mıxa vuranı vurmalıyıq,

Çağdaşlaşdıran dövlət qurmalıyıq.

Laik-sekular dövlət qurmalıyıq.

1377

Laiklik dövləti sekular etməz,

Geriçi, xalqımın yolunu getməz,

Çağdaşlaşmayan hədəfinə yetməz;     <<<

Geriçi dövlət beyni daşlaşdırar,  (qəlbi)

Sekular dövlət də çağdaşlaşdırar.

     (kültür devrimi yapar.)

1387

Kütlə yetişdirər ancaq ... badımcam,

Dövlət yetişdirər ... bilimsəl insan,

(Dövlət yetişdirər haqsevər insan,)

(Dövlət yetişdirər yurdsevər insan,)

(Dövlət yetişdirər mübarız insan,)

YOXSA inkişaf etməz ... Azərbaycan;

Xalqın vergisindən bəslənən dövlət,

(Milli sərvətlərdən bəslənən dövlət,)

Çörək verəninə etməz xəyanət.

(Milli inkişafa etməz xəyanət.)

19.06.2012