Çap

104 - Rafiq Tağını öldürtdürən islam dinini .....

Terrorist yetişdirən qurandakı siyasi Allahın

     siyasi islam dinini məhkum edirik.

 

Azadtribun sitəsinin yaydığı acı xəbərə görə noyabrın 19-unda

ateist yazıçımız Tağıyev Rafiq Nəzir oğlu fanatik dinçilər tərə

findən biçaqlanıbdır. ... Elə ona görə, o cümlədən düşüncə sər-

bəstliği ilə insan haqları naminə hörmətli Rafiq bəy Tağıya sui-

qəsd edən terroristlər ilə birlikdə, o terrorçulara dolaylı olaraq

terror haqqı qazandırmış Azərbaycanımızın milli-demokratik

hərəkətini yolundan sapdırmaq istəyən və qurandakı siyasi Al-

lahın “ədalət”ini bərpa etmək üçün “günahkar”ların siyasi cəza-

larını da bəlirtmiş ayələrin uyqulayıcıları olacaq siyasətdə din-

çi (hizbullah) kəsimini də qınayırıq.    21.11.2011 Baltacı Araz

 

Quranın 7-ci surəsi, 136-cı ayəsi:

Biz də ayələrimizi (antiqadın və antiinsan ayələrimizi – Araz) ya-

lan hesab edib onlardan qafil olduqları (onlara e'tinasız yanaşdıq-

ları) üçün (Fir'on əhlindən) intiqam alaraq onları dənizdə batırdıq.

 

Surə 8, ayə 12:

(Ya Peyğəmbərim!) Xatırla ki, o zaman Rəbbin mələklərə belə

vəhy edirdi: "Mən də sizinləyəm. Mö'minlərə qüvvət (mətanət)

verin. Mən kafirlərin ürəklərinə qorxu salacağam. Onların bo-

yunlarını vurun, bütün barmaqlarını (əl-ayaqlarını) doğrayın!"

 

Surə 9, ayə 111:

Allah, şübhəsiz ki, Allah yolunda vuruşub öldürən və öldürü-

lən mö'minlərin canlarını və mallarını Tövratda, İncildə və

Qur'anda haqq olaraq və'd edilmiş Cənnət müqabilində satın

almışdır. Allahdan daha çox əhdə vəfa edən kimdir? Etdiyiniz

sövdəyə görə sevinin. Bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)!

 

*- “Savadsız” Böyük Rəsuloğlular ilə İsa Qəmbərlər deyirlər:

"Tanrı türkü qorusun."   (Quyruğu qapı arasında qalana inanma! - Araz)

(Yəni o cümlədən Rafiq Tağının çağdaş tənqidlərindən .... - Araz)

 

 *-GAİP (Ümmətçi yetişdirəcək, yağışdan qurtarıb damcıya

uğradacaq Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi) deyir:

"... Şiələrin rəhbəri imam Hüseyn ... biz şiələrə yol göstərdi.

Əqidə və inanc yolunda öldü var, döndü yoxdur.... "

(Yəni, “GAİP” da deyir ki, hizbullah qalın! -Baltacı Araz)

 

Quranın on iki imamı yoxdur,   (Şeyx H. şah olmamışsa mənə nə?)

Ayətullah adlı qulamı yoxdur,   (Şah olsaydı nə verərdi zənənə?)

Hüccət- ilə şeyxulislamı yoxdur;        (Surə 14, ayə 4. >)

İmamsız Allahın dini islamdır,   (İslam Ərəblərə aid bir dindir.)

İslam dininin qurbanı ... madamdır.  <<<   Baltacı Araz

 

*-Mahmudəli Çöhrəqanlının Az. xalqına Müraciəti:

“... İslamı dəfələrlə qorumuş biz türklər inancımıza sadi-

qiq. İslam ümmətiyik, amma millət olaraq hürr yaşamaq

haqqımızı da kimsə əlimizdən ala bilməz...” GAMOH

(Ay savadsız “Gamoh”,ümmətçi millətçi ola bilməz. B. Araz)

 

*-Güntay Gəncalp deyir:Kərtənkələlərə ölüm!

Dinimiz bir canavar yapdı bizi, bir canavar

Buluban öldürəlim, hər nə qədər canlı ki, var

Yoxsa min türlü mələklər bizi röyada boğar

Var “cihad” əmri ki, bitmiş işi kərtənkələnin

Vuralım sərtcə, tökülsün dişi kərtənkələnin

 

Biz savab bəkləyirik Tanrı qatından da savab   Surə 3, ayə 15.

Mənəvi haldı bu, əsla ona denməz ki kabab     Surə 18, ayə 31.

Əhli-İslama gəlib böyləcə bir yaxşı cavab

Öldürülsün də beşi, yüz beşi kərtənkələnin

Öncə erkəkləri, sonra dişi kərtənkələnin.

 

Xabi-qəflətdə yatan ümməti-islam oyanın!

Səf çəkib vəhdət içində duruşub bir dayanın!

Kirli kərtənkələnin həm o yanın, həm bu yanın

Quşadın, fikri dağılsın, düşü kərtənkələnin  (ölüm fitvası verin!)

Təslim olmazsa, sökülsün döşü kərtənkələnin (öldütdürün!)

 

Ələ almaq gərəkir yaxşıca bir saplı yaba

İncəlikdən çıxaraq olmalıyıq türlü qaba

Minərək at və qatır, bəlkə traktor, araba

Yekə daşlarla əzilsin başı kərtənkələnin

Göstərilsin də sürünsün ləşi kərtənkələnin

 

Bu savaşda ulu Tanrı, kömək ol qullarına

Yardım et, qüvvə gətir qullarının qollarına

Ver qolaylıq bu mücahidlərinin yollarına

Sel olub axsa əgər göz yaşı kərtənkələnin

Var cihad əmri bitibdir işi kərtənkələnin.

02. 03.2010    Güntay Gəncalp

 

Görəsən Avrupada da böylədi?      Baltacı Araz

 

Qurandakı antiqadın və antiinsan Tanrıya

qafa tutanlar kimlərdılər?

 

Arazizm aldırtdıracaq kamını,

Rafiq Tağıların intiqamını.

 

Rus imperializminin oyuncağı olan Fars şovenizminin islamçı

qoluna yol göstərən ayətullahların fitvaları nəticəsində 19.11.

2011-də yeddi yerdən biçaqlanan və 23.11.2011-də vəfat edən

Rafiq Tağı şəhidimizin ürəyi dağlı ailəsinin və insan haqların-

dan yana insanların başı sağolsun! Antiinsani ideolojiləri gö-

məcək Arazizm şəhidlərimizin intiqamını alacaq. Yoxsa tökül-

müş qanlarımız da yerdə qalacaq.    27.11.2011 Baltacı Araz

 

Könüllü manqurt olan müsəlmandı,

Onu manqurt edən dinsəl imandı,

Cəhlin doğurduğu iman yamandı,

Qurandakı Tanrıya qafa tutan,

İnsan haqlarıdır, ay cahil utan!