Çap

101 - Dindən yana şair uyutdu xalqı.

Dindən yana şair uyutdu xalqı.

 (Şəhryarın şeri uyutdu xalqı,)

(Farslaşdırdı ki, gömə milli haqqı.)

1307

Hər Allahın Allahı olmalıdır,

Bu sorğuya elm cavab bulmalıdır,

Elm arayıb-bulmağa dalmalıdır,

Qurandakı Allah insan oğludur,

Quran geriçi toplumun ağlıdır.

1308

Doğanın Tanrısını elm bulacaq,

(Məncə hərəkətli maddə olacaq,)

Çünkü elm cəhli kökündən yolacaq,

Sorsan ki, “Allahın Allahı kimdır?”

Bugünkü elm də deyər naməlumdur.

1309

Burax doğanı yaradan Allahı!

Bax gör kimdir quranın cahil şahı?

Nədir qurandakı şahın tamahı?

Quranın şahı köləçi erkəkdir,

Rəıyyətin qanını soran bəydir.

İnsan haqlarının düşməni bəydir.

1310

Mənim davam qurandakı Allahdır,

İnsan haqlarını yeyən tamahdır,

Qurandakı Allah diktator şahdır,

Cəhlin ədəbiyyatını qullanma!

Yoxun peşində gəzməyə yollanma!

1311

Dinçi şair aşiq edər Allaha,

Satqın yazar aşiq edər Allaha,

O Allaha ki, haqq veribdir şaha,

Ki quranı yedirə hizbollaha,

Hizbollah gərçəkləşdirə quranı,

İşiq ola qaranlığın qurbanı;   (qaranlıqsevər)

      1- Aydın ola diktatorun qurbanı.

Ədalət ola zülümün qurbanı;

      2- Qadın ola erkək sinfin qurbanı,*

      3- Ana ola erkəkliyin qurbanı,

      4- Bacı ola qardaşının qurbanı,

      5- Kəniz ola hiz bəyinin qurbanı.

Kölə ola köləçinin qurbanı;

      6- Türkcə ola Fars dilinin qurbanı,

      7- Türk ola şovenist Farsın qurbanı,

      8- Turan ola Farsistanın qurbanı.  (Nə qaldı?)

 

*- “Bundan sonra sinfi şüarlar yox, yalniz milli şüarlar

     veriləcəkdir.” Deyənlər istəməzlər ki, “El gücü sel gücü” ola.

1312      (Ay yazar, ay şair!)

Milli və sinfi haqların dışında,

Nə sorun var ki, gəzilə peşində?   <<<

Nə istək var ki, gəzilə peşində?    <<<

Nə bulunar geriçinin aşında?

(Nə bulunar ... Şəhryarın aşında?)

Geriçi aşına k ö l ə l i k salar,

Çünkü quranın zurnasını çalar.

 

Güntay bəy Gəncalp Fars irticasının şairi olan Şəms Tebrizini

milli şair kimi dəyərləndirib. Çünkü Şəms Təbrizi neçə beyt

şeirində Təbrizin adını çəkibdir.           (Ha ha ha)

 

Farsca yazılmış əsər Fars malıdır,

Kimin malı edən onun dilidir    (şerin)

1313

Geriçi qul yetişdirər Allaha,

Ki qulluq edə (1-) xana, bəyə, şaha,

2- Antiqadın ayədəki tamaha,

3- Antiinsan ayədəki tamaha,

4- Türkü asimilə edən tamaha,

5- Turanı sömürgə edən tamaha;

Ölüm olsun o şairin adına,    (o yazarın)

Ki yetmədi xalqının fəryadına,

Yardım etdi türkcənin cəlladına;

      1- Demək ki, xəyanət etdi ... qadına,

Həm də xalqını oyadan aydına.

      2- Demək ki, xəyanət etdi buduna,

Ki milli düşməni soxa yurduna.

1314

Düz yazıyla şeir, musiqi, oyun,

Ya oyadarlar ki, olmaya qoyun,

Ya uyudarlar ki, bükülə boyun,

Şəhryarın şeri uyutdu xalqı,*

      1- Ki bilməyə nədir insanı haqqı,

      2- Ki bilməyə nədir ulusal haqqı,

      3- Ki gömülə sinfi və milli haqqı.

 

*- İnanmasanız o cümlədən Azərbaycanımızın güney bölümünün

torpağı ilə insanını on milyard ton duzun zərərlərinə uğratmaq üçün

susuzluğun oduna yandırılmaqda olan Urmu gölümüz ilə 1946-da

yandırılmış qalax-qalax türkçə kitablarımız ilə o kitablarımızın

alovlarında yandırılmış öyrətmənlərimizdən sorunuz!

1315

Şəhryar oxumuşdu ayələri,

Bilirdi nədir dinin qayələri,   <<<

Cəhlindən doğmadı himayələri;

Xain Şəhryarı cahil sanmayın!

      1- Antiqadın olduğunu danmayın!

      2- Antiinsan olduğunu danmayın!

      3- Antimilli olduğunu danmayın!

 

Əsməyin irançı Türkün badına,    (Paniranist Türk)

Ki fəxr edər Şəhryarın adına!   (Oyan qardaş, oyan!)

10.09.2011