Çap

94 - Boykot olmuş Arazın suçu nədir?

Boykot olmuş Arazın suçu nədir?
      Arazın hər yazısı bir açardır,
   Açarlı olmağa hər kəs naçardır.

1219

Boykot olmuş Arazın suçu nədir?

Ədalətin, insafın borcu nədir?

Milli və demokratik ölçü nədir?

Lütfən yetişin Arazın dadına!

Haqq verməyin haqların cəlladına  <<<

1220

Araz istiqlal istəyir yurduna

Araz azadlıq istəyir buduna

Ki quran yazqı yazmaya ... qadına

Ya öyrətmək üçün tənqid et məni  <<<

Ya məndən öyrən ki, qurtar ... vətəni

1221

Mən yazmasaydın təhqir olacaqdım

Həm də özümü suçlu bulacaqdım

Özümü incitməyə dalacaqdım

Çünkü mən özümü qurtarmış oldum

Sizə qurtuluşun yolunu buldum

1222

Sən tənqid yerinə boykot edirsən  <<<

Diyaloq prisibini didirsən

Monoloqçunun yolunu gedirsən   <<<

(Diktatorların yolunu gedirsən)

Deyirsən mənim “aş”ım yoğurtludur

Yesən də, yeməsən də haqqın budur

 

*- Sorunumuz fərdi sorun deyil, millisinfi problemdir.

1223

Sən deyirsən “Tanrı Türkü qorusun”

Yəni qurandakı qadın çürüsün

Cəhl ilə zülüm ölkəni bürüsün

Quranı oxu ki, cəhlə satılma   <<<

Öyrənmədən siyasətə qatılma

1224

Nə öyrədirsən, nə də öyrənirsən

Nə də allahlığından iyrənirsən

Çünkü cəhlin xeyrinə dirənirsən

Deyirsən burax məni öz halıma

Cəhlimi yedirim cahil xalqıma

1225

Araz haqdan yana fikir yürüdüb

Faşisti düşüncələri çürüdüb

... Antiqadın ayələri bəlirdib

Araz yazdı ki, sən də öyrənəsən

Cəhlsevər edənlərdən iyrənəsən

1226

Oyadan vardır ki, xalqım oyanır

Düşmənlərinin önündə dayanır

Gərəkirsə al qanına boyanır

Düşmən istər ki, xalq yerində saya

Qoymaz oyadıcı yazını yaya

1227

Varlığın qatili boykotçu olar,   <<<

Boykotçu da öz cəzasını bular;

Üzü qaralıq daş kömürə qalar.

Qalanını ikinci Araz yazsın,

Doğurmadan öncəyə qədər dözsün.

   02.03.2011

 

Millətlər ilə sinifləri ölüm-dirim savaşlarına itən iqtisadı,

siyası, sosyal, kültürəl mənfəətlərininhədəflərini kəşf edib,

bəlirdən milli və sinfi ideolojilər gərəkən bütün davranış-

lara da yön (istiqamət) verərlər.

Hər dövlətin bəsbəlli milli və sinfi ideolojiləri, və o milli

və sinfi ideolojilərin də o cümlədən bəlirtdikləri bəsbəlli

siyasi hədəfləri ilə qırmızı xətləri olar.

Necə ki örnək olaraq nala-mıxa vuran irticaçı və ideoloji

düşməni olan Güntay bəy Gəncalpın ideolojisi deyir:

 

“... Bir din var, bir də din tarixi.

... Aydınlanmanın əsas vəzifələrindən biri də bundan i-

barətdir. Yəni tənqid edilən şey dinin müqəddəs dəyərləri

deyil, dini qurum və quruluşlardır, dini institotlardır.”

12.01.2009 Güntay Gəncalp

 

Ancaq ideoloju birləşdirər,

Hər sinfi öz yerində yerləşdirər.   Baltacı Araz