Çap

86 - Dinin kökünü bu gün qazmalıyıq.

 Dinin kökünü

      bu gün qazmalıyıq

1149    *- 478-ci bəndə baxınız!

Mahatma Qandı işə yaramadı,

Tanrısını quranda aramadı,

Bu səbəbdən sonuca varamadı.

Tanrını antiqadın quranda bul,*  <

(Tanrını antiinsan quranda bul,)

Eşşək axtarma ki, əldən gedər çul.

1150

İnsanı insan edən düzlüyüdür

Düzlük hər bir insanın özlüyüdür

Mənlik nitəliyinin ... gözlüyüdür

Mənlik insanlığının dilmancıdır  <

Yoxsa özgənindir ki, yabancıdır

1151

İnsanlığı çürüdən sərmayədir  <

Sərmayə üçün sömürü qayədir

Yazdırdığı ... antiqadın ayədir

Zalımın insanlığı çürüyübdür

İnsanlığının dili quruyubdur

1152         *- 1945 Azərin 21-i

Pis mənlik sərmayənin mənliyidir

Sömürüçü qayənin mənliyidir

Antiqadın ayənin mənliyidir

Manqurtun mənliyi özgə mənlikdir  <

Mənliyinin yası ona şənlikdir*

 

Dinin kökünü bu gün qazmalıyıq.

1153

Mənlik öldürərlər ki, manqurt ola  <

Mənlik öldürən üçün robot ola

İstəməzlər ki, dədə Qurqud ola

Manqurt öz haqları ilə yad olar

Çünkü mənliyi başqa şəkil bular

1154

Müsəlman qadının mənliyi ölüb  <

Çünkü antiqadın şəklini bulub

Tapdanmış haqları ilə yad olub

Özünə qayıdan ölü xortlayar

Antiqadın ayələri odlayar

1155

Hər kəs istər ki, özü təkin ola

Tapdanmış haqlarını geri ala

Düşməninə qarşı savaşa dala

Heç bir insanın özü dinçi deyil  <

Çünkü kölə olmağa etməz meyil

1156

Hər bir özlüyün bəlli mənliyi var

Mənlik işqalçını evindən qovar     <

(Mənlik cəhaləti beynindən qovar)

Din mənlik öldürər ki, edə davar  <

Hər özlüyü öz mənliyi qoruyar

Mənliyi öldükdən sonra çürüyər

1157

Mənlik öldürərlər ki, yönəldələr  <

Qatilin saqqızını çeynədələr

Arazın ürəyini göynədələr

Dinçi qadın özünə tor toxuyar

Antiqadın ayələri oxuyar

1158

Bizim Məhəmmədəmin Rəsulzadə,

Dedi “Türkcə quran yetsin imdada,”*

“On iki oğul, bir qızda var fayda.”;**

Rəsulzadə antiqadın erkəkdi

Milli-demokratlar ondan əl çəkdi

 

    * - “Din və millət” – “Dirilik jurnalı”, nömrə 7,

         16 dekabr 1914 Məhəmmədəmin Rəsulzadə

 

  ** - “Tarix və millət” – “Dirilik jurnalı”, nömrə 8,

        1 yanvar 1915 Məhəmmədəmin Rəsulzadə

 

1159

Bizim mirzə Fətəli ilə Cəlil

Dinin mollasını etdilər zəlil

Dinə toxunmadılar ola zayil

Din yazqı haqqını verər özqəyə   <<<

Ki Rus yazqı yaza Türkə, Ləzgiyə

1160

Antişəriətçi Cəlil dinçiydi

Dinçi olduğu üçün leninçiydi

Sömürgəçi Leninin qılıncıydı   <

Dinçi deyər ki. “Ad mənim, yar sənin”

“Atacağın sümük mənim, kar sənin”

 

     (Bugünkü Federalçıları da içərir)

1161

İşqalçı Leninin ... atəşı söndü

Federalizmi qızıl boşqabda sundu

Türk dilində təhsil haqqı verdi, cibini yondu

Təcrübəsiz Cəlili qınamayın

Sınanmış federalizmi sınamayın!

1162         *- Bütpərəstliyə son!

Məhəmmədəminin səhvinə göz yum!

Təcrübə qazanmış Elçibəydən um!

İslamı reklam edən səhvini göm!*

Dinə satma çağdaş hədəfimizi:  <

Milli-mədəni inkişafımızı.

1163

Xomeyni yalanlar ilə bəzəndi

Doxsan səkkiz faiz səsi qazandı  <<<

Bir faizin istəyinə özəndi

Dinçi geriçi sinfə lider seçər

Geriçi sinfin lideri ... qan içər

1164

Cəhldir ki, insanı dinçi etdi  <

İşqalçıdan yana leninçi etdi

Ağıl Finlandıyanı finçi etdi

İnsanlıq haqlının haqqını verər

Mənlik haqsızı vurar yerə sərər

1165

Din istər ki, köləsi kölə qala

Tarla təkin doğa ərinə bala

İstəməz istiqlal haqqını ala

Antiqadın erkək də quran yaza

İnsanlığın qanunlarını poza

1166

Dinsiz öz yazqısını özü yazar

Özgənin yazdığı yazqını pozar

Özgəni bəzəyən özü lüt gəzər

Dinin kökünü bu gün qazmalıyıq

Çünkü öz yazqımızı yazmalıyıq

1167

İstiqlalçı öz yazqısını yazar

Federalçı yazanı “mərkəz” pozar   (mərkəz ~ özgə)

Rəqib rəqibinin kökünü qazar

Yurdun taleyi ilə oynamayın!  <

(Xalqın taleyi ilə oynamayın!)

Düşmənin saqqızını çeynəməyin!*

 

*- Qızıl boşqabda sunulan federalizm.

1168

Azərbaycan Türkünün ölkəsi var

İrandan ayrılacaq bölgəsi var

Farsistanda dəstəkçi kölgəsi var

Bütöv Azərbaycandan yana bu güc

İranda qalmağı sayar böyük suç

1169         *- 12 dekabr 1946

Türk yuxlamışdı ki, haqqı yeyilib  <

Bütöv Azərbaycan üçün ayılıb

Bütövçü səsi Turana yayılıb

“Birlik”lazım deyil Türk ilə Farsa

Ki otuz min silahsız Türkü asa

Milli bayramını döndərə yasa*

1170

Türkə milli pul lazımdır tank ala

Ağır sənaye qurdurmağa dala

Asılılığın halvasını çala

Bu neçə ana haqq satılsa yada

O “milli hökumət” bənzər qavvada

1171

Türk BMT-nin üzvü olmalıdır

Öz dilində sazını çalmalıdır

Hayına hay verən dost bulmalıdır

Dış politika satılsa özgəyə

Qavvadlıq haqqı verilər ... Ləzgiyə

Qızma pisi pis göstərən güzgüyə

1172

Özgə özgəyə təhlükə yaradar  <

Rəqibinin meydanını daraldar

İnkişafının gününü qaraldar

Milli olmasa əmniyyət orqanı

... Qorxuya uğradar Azərbaycanı

1173

Təcrübəsiz, biliksiz qələm azar

Zir-zibilli kiloluq yazı yazar   <

Çör-çopü dışlayar dalğalı Xəzər

Arazizm həm zir-zibili dışlayar

Həm də xəstə üzərində işləyər.

    04.12.2010    Baltacı Araz

 

“Məzhəb və həqiqət” “Mən dünyanın bütün böyük dinlərində olan əsas hə-

qiqəti qəbul edirəm. Onların hamısının Tanrı tərəfindən göndərildiyinə inanıram.

...Qqanunun özü həm də qanun yazanın özüdür və o da tanrıdır. Biz qanundan bir

şey bəkləyiriksə, bunun ən bəsit anlamı odur ki, biz qanunu tanıyıb ona uymağa

çalışırıq. ... Mənim görüşümdə Tanrı həqiqət və məhəbbətdir. Tanrı əxlaq və yax-

şılıqdır. Tanrı qorxmazlıqdır. Tanrı aydınlığın və yaşamın qaynağıdır. Ayrıca,

bunların ötəsindədir həm də. Tanrı vicdandır. Hətta inancsızlıq və məzhəbsizlik

də tanrıdır... Tanrı söz və ağıl sınırlarının dışındadır. Onun şəxsi vucuduna ehti-

yacı olanlar üçün özəl bir Tanrıdır. O, əsərlərin ən təmizi, ən arınmışıdır. O, yal-

nız Onun varlığına inananlar üçün vardır. Bütün insanlar üçün O, hər şeydir. O,

bizim içimizdə, eyni zamanda bizdən üstündür. Bizim ötəmizdədir. Tanrı əzab

çəkmək deməkdir. O, dözümlü həm də vəhmlidir... Onunla ilgili cəhalətin bir an-

lamı yoxdur. Son dərəcə bağışlayandır. Çünkü sürəkli bizə tövbə qapısını açıq

qoymuşdur. O, dünyanın tanıdığı ən böyük demokratdır. Çünkü O, bizi özgür

yaratmışdır. Yaxşılıq və kötülük seçimində O, bizi sərbəst buraxmışdır. O, ən

böyük zalımdır. Bizi öz iradəmizdə özgür buraxsa da çox dar bir meydan önümüzə

açmışdır. Yalnız Onun sevinci üçün işlər görməmizə olanaq sağlamışdır. ...

Mənim gerçək ağam və yönləndiricim olan Tanrı ilə həmsəfər olmağa qərar ver-

dim. O çox qısqanc bir ağadır və kimsəni öz mülkünə şərik etməz. Bu üzdən də

hər kəs boş əllərlə, təslim ruhla və arınmış niyətlə Onun hüzuruna getməlidir”

Mahatma Qandı   (Tərcümə edən Güntay Gəncalp)