Çap

79 - Arazın suçu ancaq suçsuzluqdur.

Arazın suçu ancaq suçsuzluqdur.

   Arazı tənqid edən hələ yoxdur
   Boykot edən irticaçı Türk çoxdur

1094

Kim baltacı Arazı boykot edir?

Kim iç düşmənin harayına yetir?

Kim Azərbaycanın yolunu gedir?

Haqlı ilə haqsız tanınmalıdır

Haqlı yox ki, haqsız qınanmalıdır

1095        *- Bu günə qədər.

Arazın yazısından başqa yazı*

Dinə toxunmağa olmadı razı

Demədi kimdi satqın burjuvazı

Ancaq Araz dedi satqın suçlanar

Yoxsa satqından yana güc güclənər

Mənliyini dinə satan heçlənər

1096

Arazizm kökləndirdi fikirləri

İfşa etdi federalist nökərləri

Din aşılayan “Əbubəkir”ləri

Bu üç özəllik Araza aiddir

Yazısı ilə tarixi şahiddir

1097

İki min dördün ikinci ayından

Bəslənirsiniz Arazın “pay”ından

Ki axır “Azadtribun” çayından

Ki axır “Solgünaz”ımın çayından

Ay duzbilməz boykotçu siyası Türk

Arazdan bəslənib oldunuz “böyük”

Yoxsa cəhlə daşıyacaqdınız yük

1098

Arazizm bilimsəl fikir yürüdüb

Zərurətin istəyini bəlirtib

Oxucusunun beynində əritib

Arazizm durumları dəyişdirib  <

İstiqlalçı fikiri gəlişdirib

1099

Arazizm maddi-fəlsəfi məktəbdir

Məhsulu bağımsız qılan tələbdir

Yəni devrimə düşünsəl səbəbdir  <<<

Arazizm marksizmi gəlişdirdi*

Çünkü feodalizmi ələşdirdi

      + sömürgəçiliyi

 

     *- Nə fəqət hər şey ortadadır, bəlkə şumda şıllaq

ata bilən Arazın yazılarının içində Arazın ya-

zılmış yazılarına edilə biləcək tənqidlərin də

cavabları verilibdir. “Axdaran tapar”

 

1100     *- İyrənci sağçıların əlindən.

Arazizm göstərdi Türkün yolunu

Qurtardı töhmət əlindən solunu*  <

Gücləndirdi istiqlalçı qolunu

Araz sübut etdi ki, bu dünyada

Gərçək solçu satmaz xalqını yada

Gərçək solçu satmaz yurdunu yada

1101

Nə Marks, nə faşist Lenin, nə də Mao

Araz qədər yıxa bilmədi tabu

Bu fərqi anlaya bilməz ki, yabı  <<<

Lakin onlar təkin bu Araz əmi

Teorizə etdi özəl devrimi*   

 

      *- Milli-demokratik devrimi

1102

Rusyanı gəlişdirən Lenin oldu

Mao Çinə qurtuluş yolu buldu

Arazsız Türkün saqqalına güldü  <<<

Türkün Arazı əlbətə geç doğdu

Boykotçu Türk onun səsini boğdu

1103

Lenini öz xalqı basdı bağrına

Dedi “Qurban olum sənin ağrına!”

“Devrim üçün baş əyərək çağırına.”

Leninizm feodalizmi çökdürdü

Rus sömürgələrinə dərd çəkdirdi

1104

Milli düşmənlərə açılsa düyün

Arazizmi ödülləndirmək üçün

Əl çəkərlər Azərbaycandan bu gün

Yoxsa arazizmə silahlanan Türk

Öylə dərs verəcək ki, gurlaya gök

1105

Arazı öz arazizmi öyübdür

Araz çoxdan öyülməkdən doyubdur

Çünkü uşaqlığına son qoyubdur

Arazizm qurtuluşun silahıdır

Silahlanmasa, kimin günahıdır?

1106

Dərdlilərilə dərdli qayğılanar

Boykotçunun hər türü qarğılanar

Cəzalandırmaq üçün yarqılanar

Arazın suçu ancaq suçsuzluqdur

Çünkü səhvi doğuran gücsüzlüqdür.

 

Ya tənqid edin, ya da boykota son verin.

Yoxsa “Qış gedər, üzü qaralıq kömürə

qalar”.

12.02.2010