Çap

57 - Uyqar toplum uyqar deputat seçər.

    Uyqar toplum

uyqar deputat seçər.

893

İki tür politikaçı adam var

Biri cəhl yedirər ki,edə davar

Obiri cəhli beyinlərdən qovar

Xalqı uyudana rütbə verərlər

Oyadanı vurubyerə sərərlər

894         *- Cənab Günaz Tv

Rütbə üçün xalqımı azdırmayın

Dinçilik təndirini qızdırmayın*

Dinin xeyrinə yazqı yazdırmayın

İnqilab etmək üçün kin lazımdır  <

Kin söndürmək üçündə din lazımdır*

 

       *- Cürətin qaynağı nifrətdir, kindir,  <

          Bilikli kinin gücü ... birə mindir.

895

Peyqəmbər dedi “La ikrahe fiddin”

Həmdə qeyrimüslimə bəslədi kin

Müslim etmək üçün öldürdü min-min  <

(Uhud, bədr, xəndəkdən duymusuz yəqin)

Lideri oldu bizim ... Elçibəyin

İslamın Peyqəmbəri qatil idi

Diktatorlara görə “adil” idi

(Geriçiliyə görə“adil” idi.)

 

     (Surə 9: ayə 5 və 111.), (Surə 5: ayə 33.)

896

Atatürk dini siyasətdən qovar

Siyası islamın burnunu ovar

Bu səbəbdən Türk Atatürkü sevər

Atatürk solçuydu, Peyqəmbər sağçı

Solu sağ göstərən Elçibəy yağçı   (yaltaq)

897   *- Qurandan yana faşistin özüdür.

Yetərincə ayə vardır quranda   (... məsuliyyətli yanaş!)

Ki qadını kölə edə cahanda

İnsan-ağlını yaşada zindanda

Qurandan yana Türk aydın sayılmaz*

İfşa olunmasa xalqım ayılmaz

898

Allahı tanıdan ancaq qurandır

Allah antiqadın, antiinsandır   <

Allahı özündə daşımaq mandır*

Qurandaki Allahı ayədə bul

Geriçi ayələri beynindən sil

Özün olmaq üçün dərdə çarə qıl

899

*- Quran kirli ayələrdən oluşub

Kölə edən qayələrdən oluşub

Cəhl ilə hikayələrdən oluşub

Quranın qayəsi kölə etməkdir  <

Köləçilərin yolunu getməkdir

900

Burxma sözcüklər ilə oynaya

Özündə əritmək üçün qaynaya

Ədaləti saqqız kimi çiynəyə

Quranı sevdirən antiqadındır   <

Bu söz aydan arı, gündən aydındır

“Topəti” etməyə son!

Düzənin hakim siniflərindən hansısı pisdi?

Niyə pisdi?

Dərdin dərmanı nədir?

Öyrədin ki,bilməyənlər bilsinlər.

901

Aldanma gəlişi gözəl sözlərə

Ki əyrini bənzədərlər düzlərə

Acımazlar ...doqquz yaşlı qızlara

Pisi pisin ölçüsü ilə ölçmə  <

Kirli ayəli qurana and içmə

902            (geriçi ~ irticaçı)

Quran yazdırıldı ki,yol göstərə

Təslim olmayanlara qanqusdura

“Cəhənnəm” qorxusu ilə susdura

Qurana uyan ... qızı kölə edər

Geriçi-erkəkin yolunu gedər  <

903

Qardaş uyqarlaşsa bacı qurtular

Haqqını yeyənin qarnı yırtılar

Geriyə qaytaran qapı örtülər

Uyqar toplum uyqar deputat seçər

Arazın arzusu həyata geçər

904

Mən istərəm ki,iləriçi olam

Geriçi deyiləm törəçi olam

Hərcayi deyiləm kürəçi olam*

Mən dəyişib-gəlişməkdən yanayam

Həmdə manqurtluq ilə biganəyəm

 

      *- Mən ancaq öz gülümün aşiqiyəm,

         Turan adlı elimin aşiqiyəm.    (Milli məsələdə)

905

Məni insansevər edən tinimdir

Tinimin məhsulu sinfi dinimdir

Dinimin bombası sinfi kinimdir

Kinimi bilikləndirən beynimdir

Sinfi kin söndürən Allah ərbabdır

Quran sömürüdən yana kitabdır

906  *- Çünkü sınağa hazır deyillər.

Mən başlatdığım işimi bitirdim

Bildiklərimi xalqıma yetirdim

Nə yazıq ki,güvənimi itirdim*

Mən yazdım ki,boşluğun yeri dola

Uyqarlaşmaq üçün yararlı ola.

23.07.2009