Çap

46 - Deyirlər geriçi milli sayılmaz.

              Deyirlər

    geriçi milli sayılmaz

*- Çox sinfli toplumlarda nitəlikləri fərqli olan sinflərin

    sunduqları millətçilər də nitəlik baxımından fərqlidirlər:

  - Antidemokrat ümmətçi (şeyx Məhəmməd Xiyabani, ...).

  - İrticaçı millətçi (Alparslan Türkeş, Əbulfəzl Elçibəy,

    “Din və millət” məqalənin yazıçısı Məmmədəmin Rəsulzadə).

  - Sosyal-demokrat millətçi (Atatürk, Ecevit, ...).

  - Kommunist millətçi (Pişəvəri, ...).

 

Kommunist millətçilərə görə, işçi sinfi öz gücü ilə silah

qayıra bilmədiyi sürəcə, sosyalisti devrimini gərçəkləş-

dirə bilməz.

İşçi sinfi, sosyalisti devrimini gərçəkləşdirə bilməsi

üçün, o devriminə taban (zəmin) yaradacaq milli-

demokratik devrimini gərçəkləşdirməlidir.

780

Deyirlər milli bambaşqa bir şeydir

Aldım, içdim, gördüm mən içən meydir

Dildir, yurddur, soyumdan qalan neydir

Deyirəm dil, torpaq, soy ortaq maldır

Davamız çağın göstərdiyi yoldur

781

Deyirlər davamız ortaq mal deyil

Milli etmiş torpaq ilə dil deyil

Milli sərmayələr ilə pul deyil

Deyirəm davamız demokrasıdır

Demokrası birligin çarəsidir

782

Deyirlər ruh canlıdan ayrılmazdır

Demokrası millidən ayrılmazdır

Cünun eşqi Leylidən ayrılmazdır

Deyirəm yurdu qurtaran qurtular

Antidemokratın qarnı yırtılar

783

Deyirlər məllak ilə tacir sinfi

Sağçıya çaldırarlar dinçi dəfi

Ki ayrıla sağ ilə solun səfi

Deyirəm sol dinin yolunu getməz

Qadın islam dinini rəsmi etməz

784            *- Düyün açıldımı?

Deyirlər xalqın çoxu müsəlmandır

Uyqarlaşdıranlar ilə yamandır

Bu səbəbdən “Yetər ona dərmandır”

Deyirəm hər sinfin aydını vardır*

Aydın güstərən yol həm də hamardır

785        *- Düyün açıldımı?

Deyirlər millinin iki qolu var

Sinf olaraq həm sağı, həm solu var

Demokrat sağ-solun eyni yolu var

Deyirəm tacir antidemokratdır  <

Dini antiinsan, antiarvaddır*

786       *- Düyün açıldımı?

Deyirlər geriçi milli sayılmaz

Qadını qurtulmayan el ayılmaz

İnkişaf etdirən bilim yayılmaz

Deyirəm geriçi yapdırmaz, alar

Geri qalmış ölkə sömürgə olar.*

27.01.2009