Çap

30 - Quranı təbliğ edən şairə vay!

Quranı təbliğ edən şairə vay!

Cəhlin kökünü qazırlar dünyada,

Sən hələ cəhlə tapındır Konyada.

        (3: 19+85)

 

Öncə tanımadığın ilə tanış!

Tanıdıqdan sonra haqqında danış!

(10: 39) ~ (Surə 10, ayə 39.)

 

Quranın ədaləti şah üçündür

Sömürüçüdəki tamah üçündür

Ölüm cəzası da “cərrah” üçündür   (tənqidçi)

Dava hürlüq ilə rifah üçündür

Əzilmış zümrə oluşub qadından

Koloni millətlər ilə budundan:

Yoxsul ilə, işçi ilə, aydından

 

Lütfən bu ayələri də oxuyun!

Yoxsa gölmək suyu təkin qoxuyun!   (Örnək: Surə 4: ayə 82)

(4: 82), (10: 38), (21: 23+25+112), (6: 115), (18: 27), (2: 223+

228+282+247), (3: 14+15), (4: 3+11+12+34), (33: 37), (16: 71),

(43: 32), (23: 6), (4: 25), (24: 31), (33: 53), (65: 6), (7: 128),

(16: 75),  (17: 21), (20: 131), (43: 32), (3: 19+23), (4: 76),

(9: 5+111), (5: 33), ...

523

Quran bölünübdür neçə bölümə

Ya yalan, ya cəhl yedirir elimə

Yaxud da haqq qazandırır zülümə

Quranı yazdıran qayələrdilər

Zalımlardan yana ayələrdilər

524

Quranın Allahı sevməz darqını,

Mülkiyyət ilə ağalıq haqqını,

Zalıma verib ki, əzə xalqını.

Quranın pisliyi ayəsindədir,

Ayəsindəki pis qayəsindədir.

525  *- Sözümü sübut edən ayələr.

Allah quranda deyər ki, müslim ol!

Yazdığım yazqılarına təslim ol!

Qadınlara qarşı mənim mislim ol!

Qadına heç bir haqq vermədən qullan!

Evində işlət, yatağında hallan!

(3: 14+19+85), (4: 65+125), (2: 223)*

526

Quranı öyrənib-bildikdən sonra

On dörd il Peyqəmbər olduqdan sonra

Əlli dörd yaşına dolduqdan sonra

Səkkiz yaşlı Ayşəyə göz tikdi

Müsəlmanlığın ... toxumunu əkdi

 

Ətcə qız uşaqlarımızdan əl çəkın!

(4: 3)  (15: 87)

527   *- Mal alınar, satılar.

Quranı anlayıb-qanan Mövlana

Peyqəmbər aşiqi edər ovlana

Doqquz yaşlı qız almağa yollana

Mövlana müsəlman edər ki, bala!

Əlli dörd yaşlı doqquz yaşlı ala.*

(4: 82), (10: 37+38), (21: 112), (33: 36)

528

Quranı bağrına basan Füzulu

Müsəlman edər ki, sevə rəsulu

Yaşada Peyqəmbər qoyan üsulu

Sözə baxmayan arvadını döyə

Özü arvada qarşı hər pox yeyə

(2: 223), (3: 14), (4: 3+14), (33: 37)

529

Quranı sevib-sevdirən Nizamı

Müsəlman edər artıra cəzamı

İki qızım qədər sevəm Rizamı

Öləndə islamın donuna girəm

Qıza bir, oğlana iki pay verəm

(21: 112), (4: 11+12+176), (2: 282), (33: 36)  (6: 55)

530

Quranı reklam edən şairə vay!

Deyər Allah deməyib ki, qanun qoy,

Deyib diktatorun qanununa uy!

Yəni dörd arvad al, arvadını döy!

Xalqı oyadanın gözlərini oy!

(3: 23), (4: 13), (5: 48), (6: 46), (15: 94), (21: 112)

531

Quranı qəbul edən vicdansızdır

Onun yolunu gedən vicdansızdır

Böylə kamına yetən vicdansızdır

Qurandan yana faşistin özüdür  <

(Müsəlman erkək faşistin özüdür)

Müsəlman qadın qoyundur, quzudur

532

Quran da deyər ki, məni bəyəndir!

Pisimi çıxardanları dayandır!

Öldürməsi üçün cəhli oyandır!

Görəsən kim quranı bəyəndirir?

Kim də öldürən cəhli oyandırır?

(4: 74+84), (9: 5+28+29+111+112), (6: 55)

533

Quran vəsilədir qorxutmaq üçün

Qorxudan sözləri oxutmaq üçün

Qorxudan fəlsəfə toxutmaq üçün

Quranı bəyəndirən ... Füzuludur

Füzulusuz dünyanın rəzilidir

 

Zəhəri bardağın yardımı ilə yox, dadlı yeməyim

yardımı ilə içirən bugünkü Füzululara lənət!

(3: 14), (4: 13+34+176), (5: 33), (7: 95+4+72+136)

(11: 82), (16: 26+75), (17: 21), (18: 74+ 80)

534

Quran deyər ki, zalım baş qaldırar

Verilməz haqqını geri aldırar

Hakim-düşmənini taxtdan saldırar

Zalım o rəiyyət ilə qadındır

Ki bilməzlər demokrası badındır

(Demokrası “qərb”iyə. - Xomeyni)

(2: 155), (7: 94+96), (16: 63), (18: 29)

535

Quran insana istiqlal verməyib

Çünkü o haqqı feodal verməyib

Quranı yazdıran dəllal verməyib

Quranca dəllal qanun qoymalıdır

Ərbabına pay verən uymalıdır

 

(İslamın məhsulu dərəbəylikdir)

 

(2: 247), (12: 40), (16: 71+75), (21: 23)

536

Quran deyib ki, sevsəniz bu yolu,

Verin köləçinin verdiyi pulu,

Qurtarın tacirin satdığı qulu.

Quran vacib qılmayıbdır kişiyə

Ki son verə köləçilik peşəyə

(2: 177+ 223), (3: 14), (16: 75)

537

Quranı insanlıq düşməni yazıb

Çünkü qanun vermək haqqını pozub

Yəni özgürlüyün kökünü qazıb

Quranı oxuyan vicdan oyanar

Təslim olduğu dönəmdən utanar

538

Quran haqq verməyib qanun qoymağa

Tənqid haqqını möhtərəm saymağa

Diktatorların ... gözünü oymağa

(Sansorçuların gözünü oymağa)

Quran düşündürən hissi öldürər

Qoyun edər, saqqalına güldürər

(6: 115), (7: 136), (18: 1+27), (20: 52), (21: 23)

539

Quran meyli cisimindən ayırdı

Cisimsiz meyildən Allah qayırdı

Qanunlarına uymağa çağırdı

Allah tacirin sinfi ağılıdır

Cisimsiz Allah cəhlin nağılıdır

 

(4: 153), (6: 158)

Sorsan ki, Tanrının Tanrısı kimdir?

Hüceyrə ürətən deyər cisimdir

540

Quran zülümü əbədiləşdirib  <

Yazı şəklində ədəbiləşdirib

Hər bir sahədə ərəbiləşdirib

Türkün kitabını Türk yazmalıdır,

Türk yazmayan yazqını pozmalıdır.

 

(2: 13), (16:103), (5: 3), (8: 31), (11: 1),

(12: 40), (18: 1), (20: 52)

541

Quran geriçi sinfin kitabıdır

Geriçi sinf Turanın ərbabıdır

Çəkdirdiyi dərd ilə əzabıdır

Türk şərqin demokrat bayraqçısıdır

İnkişaf etdirən Türk irqçısıdır

 

(2: 155), (7: 94), (8: 31), (14: 32)

(16: 75), (17: 12)

542

Quran qadını erkəkə qul edib

Qadını kölə edənə mal edib

Dəyərinin ölçüsünü pul edib

Haqq üstə ədavət etməyən qadın

Haqlıdır ki,müsəlman qoya adın

 

(Süd pulu alan ata qızı satar,)

(Satılan qızına köləlik çatar.)

(2: 223+282), (3: 14), (4: 3+11+34+176)

543

Quran elmin üzünü görməyibdir

Bilimsəl fikir önə sürməyibdir

Məntiqə uyğun plan qurmayıbdır

İtən yox idi ki, ayaqda qalıb

Min dörd yüz il xalqımı dərdə salıb

 

(7: 58), (10: 67), (15: 16-27), (16: 75), (17: 12+66)

(21: 32+81), (22: 65), (42: 33), (67: 5), (18: 1)

544

Quran deyər: “Yaradıcı öldürər,”

(Yaradıcı-anaları güldürər.)

“Həm də dirildər, cənnətə doldurar.”

Quranın məntiqi məntiqsizlikdir

Dörd arvad haqqını verən hizlikdir

(65: 12), (11: 7), (16: 70), (18: 8), (9: 111)

545

Quranı qəbul etdirən qorxudur

(Qorxu cəhlin yedirdiyi poxudur)

Cəhənnəmə inandıran yuxudur

Qorxu olan yerdə özgürlük olmaz   <<<

Azad olmayan doğru yolu bulmaz

(2: 155)  (3: 85)  (4: 65) (7: 94+130+135+136)

546

Quran deyər “Allah deyən doğrudur.”

Qadın haqlarını çalan oğrudur

Düzü əyridən ayıran ağlıdır

On səkkiz yaşlı insanın ağlı var

Yoxsa ağlını da çalan oğru var

(11: 1), (18: 1), (3: 7)

547

Quranın sunduğu rejim şahlıqdır

Şahı diktator edən allahlıqdır

Allahlığı içləmək cərrahlıqdır

Allah deyər ki, “aş”ım yoğurtludur

Yesən də, yeməsən də haqqın budur.

(2: 107+247), (12: 40), (3: 19), (4:176)

 

Dərəbəylik kültüründə tənqidə yer yoxdur:

Monoloqçu istəməz ələşdirə

İstəyər ki, qanına bələşdirə

548

Quran Allahı gizlədən pərdədir

Xalqı aldadan içiboş vədədir

Verilməz haqqı almayan gedədir

Dilənçilik eyibdirsə dilənmə

Zalımların qəlbirində ələnmə

(3: 26), (4: 153), (6: 158)

549

Quran əl qoydurar özgə malına

Həm arıya, həm də onun balına

Yazıq bal ürətənlərin halına

İnanma Allahın bu yalanına

Qoyma əl qoya xalqın planına

(16: 68+69)

550

Quran xalqın gözünə yalan deyir,

Yalana inanan cəhli baş əyir,

Baş əyənin haqqını ərbab yeyir.

Quran deyər gəl təslim ol ki, sağ qal!

Yoxsa zəlzələçidən cəzanı al!

(Yoxsa qasırqaçıdan cəzanı al!)

(18: 54), (2: 208), (3: 19+85), (21: 81),

(33: 36), (7: 4+72+135+136), (6: 55),

(9: 5+29+111)

551

Quran özgə gücü ilə “bəy” durur

Həm əl qoyur, həm də damğasın vurur

Qasırqadan qorxana duzaq qurur

Ölümdən qorxudur ki, təslim edə  <

Ki “Dünya böylə gəlib, böylə gedə.”

(16: 68+69+80+81), (17: 66), (21: 81)

 

552   Doğa yaradıb meşə heyvanını.

Quran doğanı öz varlığı sanır

Paltarın Tanrısı-fəhləni danır

İşçi düşməni işarədən qanır

Tanrı tacir sinfidir ki, işləməz

İşçi deyər: “İşləməyən dişləməz.”

(16: 80+81), (20: 130+131+132)

553

Quran deyər düşündürmə özünə

Qardaşı qədər haqq vermə qızına*

Təslim olmasa ... asid səp üzünə

Həm də faşist Hitler təkin yandır yax

Öylə qorxud ki, deyə bilməyə yox

(2: 152), (14: 16), (18: 29)

 

*- Ölkədəki özəl sərvətlər ilə sərmayələrdən qadın

     sinifinə yetişəcək paya da düşünməliyik.

     Çünkü heç bir yoxsul sinif, zəngin sinif ilə yarışa

     bilməz.

554

Quran deyər ki, kirli su içirin

Bu iş üçün “cəhənnəm”ə köçürün.

Görüm qapısı bağlana məscidin

Məsciddə molla deyər sal yadına

Kirli su içir tutuqlu qadına

(14: 16), (18: 29)

555

Quran müslim olana vədə verər

Təslim olanın meyvəsini dərər

Artıq danışsa vururar yerə sərər

Quran öldürmək haqqı verib fərdə

Həm də xəbərsiz Musa olan yerdə

(Demokrası çarə bulub bu dərdə.)

(9: 111), (18: 74+80)

556

Quran deyər ki, istərəm zəlzələ

Qasırqa ilə verələr əl-ələ

Salalar qorxu yaradan vəlvələ

Küfr ilə açıqlayam ... zəlzələni

Yoxsa düşünən çözər məsələni

557

Quran bilir ki, kim bağ peşındədir

Gözü özgə arvadın döşündədir

Günahlar qup-quru dağ-daşındadır

Quranın vədəsi Türk üçün deyil

Bağlı turanlı bağa salmaz meyil

(9: 72), (13: 35), (18: 31)

558

Quran deyər ki, Allaha təslim ol!

Allahın qanunlarını doğru bul!

Yoxsa fırtına çıxarar, bunu bil!

Qasırqa Allahın sözünə baxsa,

Arazlara qarşı gələrdi rəqsə.

559

Quran deyər məni öz dilimdə yay

Dişi istəməsə erkək qədər pay

“Cənnət”dəki bağında axdırım çay

Budur quranın ana düşüncəsi

Sözün həm sonrası, həm də öncəsi

(12: 2), (13: 37), (14: 4), (16: 103), (20: 113)

560

Quran deyər ki, qanunlarıma uy

Düzəliş verənin gözlərini oy

İbtal edənin ömürünə son qoy

Meşə yaşamını toplumda yaşad

Geriçiqal ki, Allahın ola şad   <<<

(4: 13), (6: 15), (7: 72+136)

(9: 37), (18: 27), (21: 23)

561

Quran deyər ki, sat şirin canını

Allahdan al “əbədi məkan”ını  (ha ha ha)

(Allahdan al “bağ”ını, “bostan”ını)

“Cənnət” üçün tök düşmənin qanını

Bu gün də Azərbaycanını satır

Federal şəklində İrana qatır

 

(9: 111+5+29+123), (4: 89), (5: 33+38)

(8: 12+39), (33: 61), (47: 4)

562

Quranın Allahı tam diktatordu

Bulaq başından su içən qoturdu.

Xəstə etdiyi yerində oturdu:

Hər bir diktator monoloqçu olar

Söz dinləməz ki, dinlətləmyə dalar

563

Quran deyər Allaha şükür eylə

Kölə yetişdirənə zikir eylə

Övladını da ona nökər eylə

Qoy böylə gəlibdir böylə də gedə

Köləçinin dərdinə çarə edə

 

“İndi ki, vətən övladı xam deyil.”

564

Quran deyər ki, İblisə üz çevir

Çünkü istiqlalçı insanı sevir

Deyir təslim edən Allahı devir  <

Allah dinsizdir ki, təslim olmaya

Məsihi, kəlimi, müslim olmaya

565

Quran deyər ki, təslim olmalısan

Təslim olub, müsəlman qalmalısan

Yoxsa dara çəkilib ölməlisən   <<<

Quran demokrasının düşmanıdır

Həm də düşmənlərinin şişmanıdır

566

Quran seçki haqqı verməz müslimə

Quran içki haqqı verməz müslimə

Quran biçki haqqı verməz müslimə

Seçki, içki, biçki haqqından sonra

Nə qaldı ki, tələb edə Mənsura?  <

567        *- Koroğlunun ...

Quran deyər ki, mənliyindən ayrıl

Özünü düz bilmiş olsan da əyril

Allahın istədiyi kimi qayrıl    <<<

“Dilqanmaz”, “Tanrıtanımaz”dan həzər*

Müsəlman “dil qanan” qoyuna bənzər  <

Seçki haqqı yoxdur ki, verə nəzər

568

Quran deyər ki, mənliyinə son qoy

Ki qalmaya səni sən edən bir xuy

Manqurt ol ki, ananın gözünü oy

Mənliyinə göz yuman təslim olar  <

Özgənin oyuncağı müslim olar

569

Quran deyər ki, vazkeç özlüyündən

Həm də faydalanma öz gözlüyündən

Yaratdığı “Uyqarlaş” sözlüyündən

İçini boşalt ki, quran doldura  <

Könüllü qulluqçu edə quldura

570

Quran deyər mənim sözümdən çıxma

Özünü unut ki, Allahdan bıxma

Öylə təslim ol ki, canını sıxma  <

İslam təslim olanların dinidir

Sanmayın ki, “əbədi”dir, “yeni”dir

571

Quran deyər ki, ağıllı düşünər

Allah planlayar, insan eşinər

Başına kül tökmək üçün deşinər

İnsanın ağlı yoxdur ki, beyni var

Planlaya ... bilməyənin ... dini var  <

572

Quran bilməyir ki, bayatlaşıbdır

Demokrası Avrupadan aşıbdır

Oyatdığı Turanı dolaşıbdır

Quran desə bayatam yandırılmaz

Yandırılsa muzeye göndərilməz

Surə 17, ayə 88.

573

Quran bilməz insan haqları nədir  <

Çünkü insanlıq ilə biganədir

Haqlını öldütdürən divanədir

Davamız eşit hüquqlu olmaqdır

Dini, dövlətin taxtından salmaqdır

Tənqid ilə dərdə çarə qılmaqdır

574

Quran düşüncə özgürlüyü verməz

Yasaq düşüncə meyvəsini dərməz

İstəyi ilə arzusuna irməz

Fikir azad olsa dava qovzanar

Haqlı sinf ilə doğru yol qazanar

(Məzlum sinf ilə istiqlal qazanar)

575

Quran azadlığı verib Allaha

Həm də Musa nökəri ilə şaha

Şah da devredibdir ayətullaha

Quran diktatorun dadına yetər

Azadlıq düşmənini sərbəst edər  <

576

Quran böylə azadlıq verib fərdə

Ki əməldə onu imtihan edə

Təslim olmayan “cəhənnəm”ə gedə

Qadına deyər ki, erkəkə qul ol

Yoxsa “cəhənnəm” oduna yan kül ol

 

O zaman quranın dediyi “La ikrahe fiydin” ayə-

yə qarşı o cümlədən Surə 9 ayə 5 ilə ayə 111, və

surə 5 ayə 33 nə üçündürlər?

Qurandakı Allahın çəlişkili ayələri ilə çəlişkili

kitablarının hansısına inanalım?

“Quran”ımı? “Tövrat”ımı? “İncil”imi?

(2: 120), (3: 19), (5: 3), (20: 13), (11: 1), (6: 115)

(4: 14), (17: 33), ... (25: 1), (... “yazıq” dünya!)

577

Quran həm içiboş “cəhənnəm” qurub

(Cəhli inanan cürətləri burub)

Həm də Allahın əli ilə vurub

Allahın əli fitvaçı molladı

Ki öldürdü, “cəhənnəm”ə yolladı

(Ki öldürdü, məzarlığa yolladı)

578

Quran hər “suç”a iki cəza verər

Həm fitvaçısı vurar yerə sərər

Həm də “cəhənnəm”i  dadına irər

“Cəhənnəm” varsa fitvaya nə gərək?

Sorğunun cavabına necə irək?

  18: 27), (21: 23)

579

Quran öldütdürər ki, təslim edə

Haqqımı verməyən sinf kama yetə

Demokrası qoymaz haqq əldən gedə

Demokrat istər ki, haqqı qoruya

Məsuliyyətli yanaşa soruya

580

Quran deyər ki, insan ağılsızdır

Quran yazıb sunmağa nağılsızdır

“Cənnət”siz, “cəhənnəm”siz, “noğul”suzdur

İnsan dörd arvad almağa hax verməz

İntiqamçı Züleyxaya ox verməz.*

 

*- Yusifə aşıq olan evli Züleyxadan söz gedir.

(Yusifə aşıq olan qəhbə Züleyxadan söz gedir.)

 

Qəhbənin oynaşına qoşma qoşan şairə vay!

Çünkü qazanılmış əxlaq dərslərini edər zay.

 

Pisi pis göstərən güzgü neyləsin?

 

*- Doğrudur:

   İnsan qadın düşməninə haqq verməz.

   İnsan ayrı seçkiliyə haqq verməz.

   İnsan cəhli sevdirənə haqq verməz.

   İnsan faşisti fikirə haqq verməz.

   İnsan təslim edən dinə haqq verməz.

   İnsan allahlıq edənə haqq verməz.

   İnsan köləçi edənə haqq verməz.

   İnsan qul yetişdirənə haqq verməz.

   İnsan çağ dışı rejimə haqq verməz.

   İnsan Musa nökərinə haqq verməz.

   İnsan geriçi liderə haqq verməz.

   İnsan yalançı liderə haqq verməz.

   İnsan ağıl azdırana haqq verməz.

   İnsan əl qoyan haqsıza haqq verməz.

   İnsan sorğulanmazlara haqq verməz.

   İnsan cavabsız qoyana haqq verməz.

   İnsan donbaldıb-minənə haqq verməz.

   İnsan tənqid düşməninə haqq verməz.

   İnsan heç bir sansorçuya haqq verməz.

   İnsan heç bir diktatora haqq verməz.

   İnsan antidemokrata haqq verməz.

   İnsan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

581

Quran deyər ki, oyatma uyuya

Qoyma daş sala qazdığım quyuya

Demokrat olma ki, dava böyüyə

Mənuçehr bəy Əzizi də aldanıb

Baltacı Arazı yıxıcı sanıb

582

Quran bilir ki, Cəlillər doğacaq

Qurana qarşı tənqidlər yağacaq

Səs boğanların səsini boğacaq

Yüz il dözün deyən yüz ildən sonra

Deyər arzunuzu aparın gora

 

(“Qalan işə qar yağar”)

583

Quran bilir ki, necə izah edə

Necə cisimdən ayıra şah edə

“İnşaallah”la ömrü təbah edə

“İnşaallah”dır ki, işi durdurar   <

İş görənin qeyrətini burdurar

584

Quran bilir ki, kimin sözün deyir

Ərbabdan sorsan deyər: “Düzün deyir,

Həm də sözlərimizin özün deyir.”

Hansı qadın istəməz azad ola?

“İnşaallah” istər ki, kölə qala

585

Quran istər ki, “inşaallah” yağa

Qoyun inşa edə ki, çoban sağa

“İnşaallah”a qarşı səsi boğa.

“İnşaallah” kölə edib qadını

İnşa etməz ki, görə azadını

586

Quran istər ki, ağa ağa qala

Köləsinin iş gücündən pay ala

İnşa etdiyi kölə razı sala.

Əzizi bəy də deyir ki, kölə qal

Demokrası alma ki, istiqlal al

“İnşaallah” qanını etməz halal

587

Quran demiş Allah nə inşa edər.

Hər kəs öz sinfinin yolunu gedər

Yoxsa əməklərini edər hədər

Tariximizin Əzizi bəyləri

Qoymazlar dənizə axa çayları

“İnşaallah” ki, çox ola  payları.

06.12.2007

588

Quran bilir ki, nədən asılıdır

Hansı sinfi savaşın məhsuludur

Hansı sinfi yaşamın üsuludur

Hər kəs öz sinfinin yolunu gedər

Yoxsa sinfi düşmənə qulluq edər

589

Quran bilir ki, kim ondan yanadır

Düşməni haqsız-hüquqsuz anadır

Boşanan ananın halı fənadır

Qazı olmaq haqqı olmayan qadın

Qoyun adlanmasa nə qoysun adın?

 

590   *- Devrimini yapmağa qərarlıdır.

Quran bilir ki, kimə yararlıdır

Quranın düşməni kəlibərlidir

Məktəbini qurmağa qərarlıdır*

Məktəb qurulubdur, cəraid vardır

Həm eyni, həm zehni şərait vardır

591

Quran bilir ki, kimləri azdıra

Hansı yazısını kimə yazdıra  <

Öz əliylə qəbirini qazdıra

Sanma ki, geriçi məqsədə irər

“Dinsizin əlindən imansız gələr”

592

Quran bilir ki, necə duzaq qura

Ərbabın xeyrinə xalqımı bura

İblisi şeytan adlandıra vura

Əzizi bəy də bu fikri yürüdür

Hakim sinfin qazanında əridir  <

593

Quran bilir ki, ifşa olunacaq

İfşaçı məktəb inşa olunacaq

Öz sinfinə milişa olunacaq

Əzizi bəy sinfini satır bugün

Geriçi sinfi milli etmək üçün.

(Satqın taciri milli etmək üçün)

 

Millət oluşubdur burjuvazıdan,

Solu millidir sorsanız qazıdan.

Solu demokratdır sorsan qazıdan.

594

Quran bilməz gecə-gündüz işini

Cəhl ilə izah edər dağ-daşını

Kölə yetişdirər xalqa dişini

Əzizi bəy də deyir yolunda öl!

Geriçi kültürümüzü hakim qıl!

(10: 67), (15: 16), (17: 12), (21: 32), (22: 65)

595

Quran görməmiş elm ilə tekniki,

Fabrika qurdura bilən etniki,

Maşın alıb pişirsə də əkməki.

Əzizi bəyin də mədəniyyəti

Yaşadar geriçi ürfü, adəti

 

Söhrab Tahir də sevər ki, nənəsi

Yaşmaq tuta ki, görməyə nəvəsi

(GünAz Tv-dəki çıxışından alındı)

 

Rütbə üçün yarışanlar,

sevmədiklərini,

sevdirməyə çalışarlar.

Tanı bu yaltaqları!

596

Quran istər ki, kölə arvad ola

Ki erkək ilə köləçi şad ola

İblis istər ki, kölə azad ola  <

Əzizi istərki, qadın qul qala

Antiqadın sinfə istiqlal ala

597               *- Surə 4, ayə 1.

Quran deyər ki, Adam yaranıbdır

Qabırqasından Həvva türənibdir*

Asılı olduğunu öyrənibdir

Əzizi bəy də qurandan yanadır

İnsan haqları ilə biganədir

  (Fərdi istiqlal ilə biganədir)

598

Quran deməz ki, Allah divanədir

Deyər ki, İblisin işi fənadır

Çünkü insan haqlarından yanadır  <

Əzizi bəy də İblislərdən qorxur

Milli-demokratlara lənət oxur

599

Quran deyər ki məni yasallaşdır*

Ana yasanın başında əyləşdir

Düşmənlərimi qanına bələşdir    <<<

Əzizi bəy də deyir ki, “donbalt min”

Milli ruhun çəkirdəyi dindir, din.

Çəkirdəksiz əkilə bilməz əkin.

 

(20: 52), (5: 48), (3: 23), (12: 40), (18: 1+27)

(4: 3+11+13+34+176), (7: 96), (9: 5+111), (5: 33)

 

Hər millətin dəyişməz dili, yurdu və kapıtalistçi an-

lamında gəlişməkdə olan milli iqtisadı ilə milli iqti-

sadın doğurduğu və qulluqçusu olan milli kültürü var.

İqtisadı ilə iqtisadının doğurduğu qulluqçu kültürü

dərəbəyçilik nitəliyində olan yerli etnik millət deyil,

ümmətdir. Necə ki NizamıFüzulu təkin şairlərin

də şeirləri millətçi yox, bəlkə ümmətçi şeirlərdirlər.

 

Mənuçehr bəy Əzizi deyir:

“Genəl olaraq ... hər millətin ortaq ruhu bu element-

lərin birliyindən oluşubdur: əxlaq, kültür, dil, gələnək-

görənək, öz nitəliyindən qaynaqlanan dinsəl inam, ...”

 

Mənuçehr bəy Əzizi bilməlidir ki, oxulsuz kəndimiz

var, vəlakin islam dini şəklində feodalizmin ideoloju-

sunu reklam edən məscidsiz, mollasız kəndimiz yoxdur.

600

Quran insan haqlarına qarşıdır  <

Allah faşist Hitlerin yoldaşıdır

Davamız demokrası savaşıdır

Əzizi bəy getsin öyrənsin gəlsin

Yoxsa bilimsəl yanıtlaya bilsin

601

Quran deyər ki, İblis anormaldır

Düşməni tacir ilə feodaldır

Bu səbəbdən sözləri sanki baldır  <

Əzizi bəy də Arazı qınayır

“Olmaya” yoxlamaq üçün sınayır?   (qaçaq yol)

(16: 63), (17: 53)

602

Quran deyər Allah taysız qazıdır

Allahın dediyi sözün düzüdür

Həyata keçirən qoyun-quzudur

Əzizi bəy də xalqa “yol” göstərir

Özündən başqasına qan qusdurur

 

603   “Əskər, mən sənə göstərərəm.”   (Məşhədi İ. ...)

Quran deyər ki, Allah ağsaqqaldır

Ağsaqqalı ələşdirən ... “çaqqal”dır*

Yoğurdum turşdur deməyən baqqaldır

Əzizi bəy də deyir qoy yanıldım

Dəyirmançını ağsaqqal tanıdım

 

   *- “Meşə çaqqalsız olmaz.”, “İt hürər, kərvan keçər.”

604

Quran deyər ki, Allah söz dinləməz

Allahın sözünə baxan inləməz

Çünkü cahil cəhlsevəri danlamaz

Əzizi bəy deyir hörmət et cəhlə  <

Yoxsa Terorist adlandırar “fəhlə”

605                  *- Surə 21, ayə 23.

Quran deyər ki, Allah sorğulanmaz*

Kölgəsi şahlar təkin yarğılanmaz  <

Kölə etdiyi üçün qarğılanmaz

Əzizi bəy də qorxudur Arazı

Ki yazmaya ələşdiriçi yazı

606

Quran deyər ki, öldür naxələfi

Bəyənməsə məşruəçi sələfi

“Çəksə məşrutə üçün telgrafı”

Əzizi bəy Səttarxanın adına,

Çatır feodal Abbasın dadına.

(Çatır islamist liderin dadına.)

 

Arazın atəşli tənqidinə uğramış “Gaip”in ekdiyi

“Ya Abbas, ya Abbas! ...” toxumunu suvarmak

istəyən Mənuçehr bəy Əzizi deyir ki:

“... necə ki, milli liderimiz Səttarxan demişdir:

Mən istərəm (“İran”daki) bütün millətlər həzrəti

Abbasın bayrağının altında birləşsinlər.”

 

Abbas istər ki, kölə kölə qala,  (Dininin fəlsəfəsi)

İstəməz Türk Farsdan haqqını ala. – B. Araz

607

Quran deyər ki, Allaha kölə ol

Körpü təkin qulluq eyləyin bol-bol

“Qiyamdan sonra bəlli olacaq yol”

Əzizi bəy də deyir öyrətməyin

Yol göstəriçi fikir ürətməyin

608

Quran da deməz ki, İblis nə deyir

Deməz ki, kim kimin haqqını yeyir  <

Bu işdən hacı Bijən edər xeyir

Əzizi bəy özü hacı Bijəndi

Çünkü hacı Bijən təkin lompəndi

609   *- Ədəbi ədəbsizlərdən öyrənin!

Quran bilir ki, ağlı uzadarlar

Tövratın da səhvini düzəldərlər

Səhvləri get-gedə azaldarlar

Əzizi bəyə söylə ki, gələcək

Bugünkü səhvlərdən dərs alacaq*

 

   *- Arazın hər yazısı bir örnəkdir.  (Gələcək nəsil üçün)

610

Quran deyər ki, Allah deyən düzdür

İnandıran “cəhənnəm”dəki közdür

Təslim olan o közdən qorxan ... qızdır

Əzizi bəy də deyir burax məni

Ölülər təkin batırım kəfəni

611

Quran deyər ki, Allah əsrarçıdır

Sirr bilməyən peyqəmbəri carçıdır

Genəl fikirləri satan çərçidir

Əzizi bəy də sunur genəl fikir

Bəlli dərdə bəlli dərman gərəkir.

 

Genəl düşüncə yorum qaynağıdır,

Pis yorumcu pis sinfin caynağıdır.

612

Quran deyər ki, əxlaq dərsi öyrən

Qanuna uymasan özündən iyrən

Haqsız istəklərinə qarşı dirən

Füzulu da deyir canını sıxma

Allahın cızdığı cızıqdan çıxma  <

613

Quran haqq verməz ki, qadın qurtula

Gözəsindən su içdirər qotura

Ki xəstə etdiyi taxta otura

Füzulunu da qotur xəstə etdi  <

Ki xəstə edənin yolunu getdi

614

Quran qoymaz ki, qadın azad ola

Dərəbəylik düzəni bərbad ola

Allahın düşməni İblis şad ola

Füzulu da bəyəndirir Allahı

Ki Allahın yolunu gedə ... şahı

615

Quran deyər ki, hər şey Tanrınındır

Tanrı cinsindən olan ərinindir

Doğmaq haqqı tarlası qarınındır

Füzulu yanmadı çıxa aydına

Erkək qədər haqq verilə qadına

(... Doğduğu uşaq verilə qadına)

 

“Sən yanmasan, bən yanmasam,”

“Nasıl çıkar karanlıqlar aydına?”

Nazım Hikmət

616           *- (4: 25), (23: 6)

Quran deyər ki, haqq vermişəm hizə

Ki təcavüz edə qulluqçu qıza

İnsanlıq övladı olan kənizə*

Füzulu göz yumubdur təcavüzə

Yoxsa ürək yandırardı kənizə

617

Quran haqq verməz ki, xalq qanun qoya

Bəyəndirənləri çağırar “toya”

Qanun pozanın dərisini soya

Füzulu irticanın şairidir  <<<

Çağdaş Türkün şairi ... Sabiridir

 

   1- Füzulunu oxuyan təslim olar.  <

   2- İslam istər ki, kölə, kölə qala.

   3- Müsəlman manqurt gedən yolu gedər,

       Manqurt etdirən sinfə qulluq edər.

618           *- Surə 26 ayə 224

Quran deyər ki, qorunun şairdən*

Arazları yetişdirən ... Sabirdən,

Cəlil ilə Mücüz təkin “kafir”dən.

Araz insan haqlarından yanadır

Araza “kafir” deyən divanədir.

619

Quranı ibtal edən insanlıqdır   <

Haqsevər edən nədən insanlıqdır

Haqqın dadına yetən insanlıqdır

Haqq eşit hüquqluluqdan yanadır

Ayrı seçkilik ilə biganədir

620

Quran ibtal edən sinf qadındır

Yazqısını özü yazan aydındır   <

Yadın yazdırdığı yazqı yadındır

İslamist lider xalqın düşmanıdır

Düşməni tanıtmağın zamanıdır

621

Quranı ifşa edən haqsevərdir

Köləni azad edən bəxtəvərdir,

İşçidir, əkinçidir, pişəvərdir

Qadın düşməni bəy ilə tacirdir  <

Xalqı oyadan haqsevər ... şairdir

 

Məşhədi İbad: “Mən bir tacirəm, baxmaram bəyə.”

Ay naxələflər! Məşhədi İbadları, Rüstəm bəyləri ifşa

edən Üzeyirlərin quru adlarını yox ki, düşüncələri

ilə nitəliklərini də tanıdın ki, xələfləri sayıla biləsiniz.

622

Quranı ibtal edən çadra örtməz

Söhrab Tahir təkin fikir yürütməz

Qadının iradəsini çürütməz

Söhrab Tahir də sevər ki, nənəsi

Yaşmaq tuta ki, görməyə nəvəsi

 

“Budur aləme nisvan! Budur halə müsəlman!

Gərəkdir edə məhdud, öz övladını insan.

Sən amma, hələ qanma! İnanmırsan, inanma!

Fərəhlən əməlindən! Utanmırsan, utanma!”.

Atamız Mirzə Ələkbər Sabir

623

Quranı ibtal edən şərab içər

Öz ağlı ilə qanun ölçüb-biçər

Öz sinfinə xeyirli yolu seçər

Hər sinfözgə yazanı pozmalıdır

Öz yazqısını özü yazmalıdır

 

O cümlədən Mənuçehr bəy Əzizi cənabları!

İslam dini demokrasıya görə bütün sinflərin

ortaq inamları deyildir, ortaq inamları olsaydi,

laik(~ dinsiz) dövlət ilə siyasətdən qovulmazdı.

624    Dava qanun davasıdır.

Quran ədalət ilə biganədir  <

Quran ayrı seçkilikdən yanadır

Quranın qurbanı ... qızdır, anadır

Laik dövlət dini taxtdan saldırar

Dinin vermədiyi haqqı aldırar

625

Quranı ibtal edən gəlişməkdir

Gəlişməyin nədəni dəyişməkdir

Yazqı yazmaq haqqına irişməkdir

Fikir özgürlüyünə irişməkdir

İslamçı lider ayə ibtal etməz*

Yoxsa nəm-nişansız “cənnət”ə getməz

 

   *- Ayə ibtal edən dinçi sayılmaz

(3: 19+85), (18: 1+27), (6: 115), (21: 23)

626

Quranı oxuyan bağrım “çatladı”

Nə yaxşı ki, təhlükəni atladı

O qədər güldüm ki, qarnım “patladı”

İnsan haqlarından anlayan kimsə

Oxutmaz quranı ins ilə cinsə.

03.01.2008

Türk kültürü dindən arınmalıdır,

Bitləndirənlərdən qorunmalıdır.