Çap

27 - Niyə “Gaip” üyə toplaya bilmir?

    Niyə

“Gaip” üyə toplaya bilmir?

Gəl öz sinfi-milli sazına oyna!

Yoxsa güc toplaya bilməsən dayna

 

Arazizmə silahlanmış güclər, o cümlədən bugünkü

“Gayip” mahiyyətində qurumlara sığa bilməzlər ki, qatıla

bilələr. Ona görə, kim dəyişməlidir? Kim kimin seviyəsinə

yüksəlməlidir? Elçibəy bilmədi, “Gayip” bilməlidir ki,

Tarix geriyə dönməz / ağlın işığı sönməz – Baltacı Araz

485

“Gaip” bilir ki, güc qazana bilmir

Çünkü qıssa fikri uzana bilmir

Daş altında qalıb, qovzana bilmir

Baltacı Arazın şeirin oxuyan

Tora düşməz ovlaya tor toxuyan

486

Baltacı Araz haqda susmuş “Gaip”*

Qazanıbdır özünə çoxlu ayıb

Hansı sansorçunu xalqımız sayıb?

Müxalif düşüncəyə yer verməyən

Güvəndirə bilməz qazana güvən  <

487

Araz öldürülsə də şeiri qalar

Oxucusunun beynində kök salar

Verilməz haqlarını geri alar

Tüpürər sansorçuların üzünə

Yalançı demokratların sözünə

(Qoymaz yalan deyə xalqın üzünə)

488            (Surə 3, Ayə 20.)

“Gaip” iş başına gəlmədən öncə

Qoymur yayıla müxalif düşüncə*

Kim qatılar böylə geriçi gücə

Olmaya “Gaip” xalqı eşşək sanır?

Niyə geriçi olduğunu danır?

(Niyə sansorçu olduğunu danır? )

(Niyə boykotçu olduğunu danır?)

 

      *- Din deyər mənim “aş”ım yoğurtludur

Yesən də, yeməsən də haqqın budur.

 

489     *- Çöhrəqalı və bənzərləri.

“Gaip” istiqlalçıdır Araz təkin

“Gaip” demokrat deyil qurnaz* təkin

Ki qışa son qoya bilə yaz təkin

“Gaip” islamı ölkədən danışır**

Yəni geriçi qüvvəyə dönüşür

 

**- “Gaip” niyə kütlənin əkmədiyi irticaçı toxumu

       əkir? Olmaya kökü başqa yerdədir?

       Səbəbini bilsək, nə olar?

 

490        **- Dava qanun davasıdır.

“Gayip” anlamayır demokrasıdan*

Çünkü öyrənib sansorçu parsıdan

Qadın haqqını verməyən asıdan

Azərbaycan islam ölkəsi qalsa

İslam nə verər qadın ilə nasa?**  (nas ~ xalq)

 

     *- Türk demokratdır, “mücahid/irticaçı” deyildir.

491

Askırıb deyirlər “... səlle əla mohammad ...”

Öskürüb deyirlər “... səlle əla mohammad ...”

Ossurub deyirlər “... və ale mohamməd*

Görəsən Avrupada da böylədi?

Yoxsa dörd yüz il öncə tərk eylədi?

 

(Həm də otuz il təcrübədən sonra)

(Qanmaza qandırmaq olmaz, Mənsura!)

 

Ay ziyalı “öyrətmən”lər!

Yetər artıq, xalqı orta barmağınıza səriməyin!

Təhqir ilə təhmiqə (ağıl azdırmağa) son verin!

Yoxsa tanıtmalıyıq ki, Azərbaycanımızı, Türk milləti ilə

Türk xalqının milli və mədəni inkişafını bu qaragünə qo-

yanların siyası başçıları sözdə “azərbaycançı”yam, “mil-

lətçi”yəm, “demokrat”am deyənlər ilə bənzərləri olublar.

492

“Gaip”in sözcüsü ancaq danışır

Danışdıqca xalq onunla tanışır

Mirzə Cəlilin əhvalı qarışır

Mirzə Cəlil münacata başlayır

“Gaip”in sözcüsü onu daşlayır

493   *- İrançı və irticaçı Xiyabani

Mirzə Cəlil deyir demokrat olun!

“Gaip” deyir olduğuz təkin qalın!

Dəyişməmək üçün savaşa dalın!

Cəlili yox, Xiyabanini dinlə,*

Bugünkü Cəlilin fikrini önlə.

 

“Köhnə hamam, köhnə tas*

Ya Mohəmməd, ya Abbas
 

Ya rəbbi, ya ilahi

Səni millətin ahi
 

Qilma rəva zülməti*

Sən qurtar bu milləti
 

Böyük bu şeytan ilə

Sən özün divan elə”

         Saleh İldirim

 

  *- Bu haqda, Cəlil Məhəmmədquluzadənin “Danabaş kəndi-

      nin əhvalatları” adlı əsərini oxumaqla birlikdə seyr edin!

**- Saleh bəy İldırım bilməlidir ki, heç bir satqın sinf satdığı

      geri qaytarmaz. İnanmasanız təcrübə ilə gələcəkdən sorsun.

494

“Gaip” deyir keçmişə dəvam edin!

Ata-babamızın yolunu gedin:

Yoxsa qurtulmuş olar çağdaş qadın.

Çinli deyir keçmişimizdən qopun!

Qurtarıcı yollar axtarın tapın!

495      Ölüləri ölülərə buraxın!

“Gaip” deyir çinli naxələf çıxdı

Çünkü feodal atasından bıxdı

Feodal rejimi kökündən yıxdı

Türk naxələf deyil yolundan dönə

Ölüləri diriltməliyik genə.*

 

      *- Bütövçü Elçibəyin yolunu get!

          İrticaçı olduğunu ifşa et!

496

“Gaip” Şəhryarın şerini yayır,*

Çünkü deməmiş yeni tarix qayır,

Gələcəyini keçmişindən ayır.

“Gaip” Arazın şeirini oxumaz

Axar su gölməkdə qalmaz qoxumaz

 

*- Davamız hələlik siyası anlamında haqq və hüquq

    davasıdır.

    Yəni zövqləri həlləndirmək ilə “əxlaqiyyat”

    davası deyildir.

    Türk dilinin qatili olan Fars dilində şeirini yazan

    Şəhryardan ancaq əxlaqsızlıq öyrənmək olar.

    Elə ona görə də xalqımızı boşuna uğraşdırmayın!

497

“Gaip” Arazın ölümünü güdür

Adı çəkilməsin deyə qan udur

Çünkü şeiri zehinləri duruldur

Arazı gələcək ələşdirsə də

Hələ tənqidçisi yoxdur ərsədə

498

Ay Türk soylunun siyası aydını

Sevmiş olsan xalqın ilə qadını

Yay Arazın şeiri ilə adını

Öncə sərbəstcə biliklənməlidir

Sonra seçkiyə sürüklənməlidir

499

Arazın nəyi, harası pisdi ki,

Sevməyə bilə Tərbiz ilə Bakı

Sevməsə də taciri, xanı, bəyi

Neçə faiz xandı, bəydi, tacirdi?

Ki “Gaip” da Araza üz çevirdi

500

“Gaip” gərçək üzünü gizlədibdir

Gizli olduğu üçün izlədibdir

Araz təkin şairi sızladıbdır

“Gaip”in saytı özəl sayt deyil

Ki Araza bəsləyə mənfi meyil

501

“Gaip”i buraxmayın öz halına

Palanlayıb minmiş olsa dalına

İnqilab gərəkər taxtdan salına

Arazdan qorxan demokrat deyildir

“Gaip” demokrat təşkilat deyildir.

 

Arazizmə silahlanmış soydaşım,

Geriçi partıya sığmaz, qardaşım!

15.11.2007