Çap

26 - Dostu tənqid edərlər, Düşməni xar.

    Dostu tənqid edərlər,

         Düşməni xar.

Hər devrimə gərəkdiyi təkin, milli inqilaba da

çağdaş lider, çağdaş ideolog lazımdır.

475       Bu günün yarını var.

Elçibəy peyqəmbərləri aradır

Dinçiliyə fikri taban yaradır        (taban ~ zəmin)

Çağdaş dünyanın qanını qaraldır

İrticanın saqqızını çeynəmə!

... Qadının yazqısı ilə oynama!

 

Liderlər bilirlər ki:

Taktik stratejisindən asılı olmalıdır.

          Nəticə səbəbinin məhsuludur.

 

476    Ayə ibtal edən dinçi sayılmaz.

Nə qədər ki, Elçibəy bütövçüdür

O qədər də Araz Elçibəyçidir*

Nə yazıq ki, Elçibəy də dinçidir

Diçi quran göstərən yolu gedər   <<<

Qadın ilə rəiyyəti qul edər

Baş qaldıran qulu it təkin didər**

 

*- Son aylarda yayılan Elçibəyin kasetlərindən bəlli oldu.

 

**- O cümlədən surə 9, ayə 5:

Haram aylar (onlara möhlət verilmiş zülhiccə, mə-

hərrəm, səfər və rəbiüləvvəl ayları) çıxınca müşrik-

ləri harada görsəniz, öldürün, yaxalayıb əsir alın,

həbs (mühasirə) edin və bütün yollarını-keçidlərini

tutun. Lakin əgər tövbə etsələr, namaz qılıb zəkat

versələr, onları sərbəst buraxın (işiniz olmasın). ...

 

(Yəni, çalıb-çapmaq üçün iradə öldür, asimilə et! - Araz)

 

477    *- Əzilənlərin lideri deyil.

Elçibəyin savadı çağdaş deyil

Elçibəy çağdaş ilə yoldaş deyil

Elçibəy bacısına qardaş deyil*

Elçibəy bütöv azərbaycançıdır

Qadın düşməni təkin yalançıdır

(Yəni peyqəmbər təkin yalançıdır(

478    Tanrının Tanrısı kimdir?

Bəxtiyar Allahı öyən şer yazdı

Çirkini bəzədi, özü lüt gəzdi

Çünkü ərbabın hovuzunda üzdü

Allahı yenidən qayırmaq olmaz

... Nisa surəsindən ayırmaq olmaz*

 

       *- Geriçini buraxsan öz halına

 Yanarsan əl-obanın əhvalına

479

Bəxtiyar Allahı adil tanıtdı

Demək ki, nisa sinfini yanıltdı

(Qadın ilə rəiyyəti yanıltdı)

Olmaya ... Ayişələri ... unutdu

Ki doqquz yaşlı gərdəkdə mələyə

Möcüzlərin gözündən yaş ələyə*

 

      *- Möcüzün “Gəlin” adlı şeirinə baxınız!

 

Allah acımaz doqquz yaşlı qıza,

Araz haqlıdır Bəxtiyara qıza.

480

Tanrı qotur keçinin lap özüdür

Su içdiyi yer bulağın gözüdür

Xəstə etdiyi qoyundur, quzudur

Allah yazqı haqqı verməyib bizə

Qadını qul edib erkəkə, hizə

Ki baş qaldıranı yedirə közə

481    *- Bəxtiyar müəlim təkin.

İslam dini əxlaqiyyatı pozar

Dörd arvad haqqı olan erkək azar

Qardaş qədər pay almayan qız qızar

Tənqid haqqı olmayan pisi bəzər*

Ayrı seçkilikdən insanlıq bezər**

Qadın yazqı yazsa quranı pozar   <<<

İslamın quranı ana yasadır

Qurbanı rəiyyət ilə nisadır

 

*- Surə 17, ayə 21. Surə 43, ayə 32. Surə 16, ayə 71.

    Feodalizmin anayasası olan Quran, qadın ilə

    rəiyyətə yox, bəlkə kəndxanı ilə bazarxanına

    (bəzirgana) müqəddəsdir.

 

482    *- Aydın oyadar, uyutmaz.

İslam Azərbaycanı işqal etdi

Müslim etdiyi qadını qul etdi

(Tümrüs qızını erkəkə qul etdi)

Qul olmayanıyandırdı kül etdi  <

Geriçi yoldan geri qayıdarlar

Azdırılmış kütləni ayıdarlar*

483.

Bəxtiyar sevdirir zalım Allahı*

Ki haqlı çıxara molla Pənahı

Molla Pənahdan yana hizbollahı

“Yerdə qala” məzlum qadının ahı

Sağlam baş zalım önündə əyilməz**

Yaxşıya pis, pisə yaxşı deyilməz

“Həm axırdan, həm torbadan yeyilməz”

 

      *- Hər bir sözün siyası anlamı var,

O anlamı kəşf edə bilməz davar.

 

    **- Uşaq anasından “xəstə” doğular,    (xəstə ~ heyvan)

Çəkdiyi zəhmətlər qədər sağalar.

 

Dərəbəylik kültüründən arınmamış Bəxtiyar müəllim!

27.11.2007 tarixində “İctimai” adlı Televiziyon kanal-

ından yapıcı tənqidimə, yıxıcı cavabınızı dinlədiqdən

sonra, sizin yerinizə mən utandım. ...

Bəxtiyar müəllim, “Ağıl yaşda olmaz, başda olar.”. Araz

 

484

Araz bütövçülərin yolçusudur

Burjuvazı sinfinin solçusudur

Azərbaycan xalqının ölçüsüdür*

Hər kəsin yaxşı-pis özəlliyi var**

Dostu ələşdirərlər, düşməni xar.

 

      *- İnanmasan, tarix ilə teorudan sor!

    **- Elə ona görədir ki,

Araz “vətən” şeirinə can vəqf edib,

Bəxtiyar müəllimə ithaf edib.     

22.08.2007