Çap

18 - Gəlişməyə demokrası lazımdır.

      Gəlişməyə

demokrası lazımdır.

384

İslam cəhli anmaq üçün lazımdır

Tanrını ruh sanmaq üçün lazımdır

Cisimini danmaq üçün lazımdır

Gəlişməyə demokrası lazımdır

385       *- O cümlədən Galilələri

İslam elm öldürmək üçün lazımdır

Alimi yıldırmaq üçün lazımdır*

Öküzü güldürmək üçün lazımdır

Gəlişməyə demokrası lazımdır

 

Qurandaki savadsız Allaha görə,

Guya yer kürəsini “öküz” daşıyır.

386

İslam gop əyirmək üçün lazımdır

“Seyyid”i ayırmaq üçün lazımdır*

Müqəddəs qayırmaq üçün lazımdır

Gəlişməyə demokrası lazımdır

 

*- Ərəb soylu Qüreyş qəbiləsinin hərbçi qalıntıları.

387

İslam zəhərləmək üçün lazımdır

Cəhli sehirləmək üçün lazımdır

Xalqı yəhərləmək üçün lazımdır

Gəlişməyə demokrası lazımdır

388

İslam yazqı yazmaq üçün lazımdır

Ağlın kökün qazmaq üçün lazımdır

Qanununu pozmaq üçün lazımdır

Gəlişməyə demokrası lazımdır

389          *- “Allahoəkbər”

İslam səğir etmək üçün lazımdır*

Xalqı təhqir etmək üçün lazımdır

Ağlı əsir etmək üçün lazımdır

Gəlişməyə demokrası lazımdır

390

İslam haqqın danmaq üçün lazımdır

Sənin haqın yanmaq üçün lazımdır

“Allah”ı haqq sanmaq üçün lazımdır

Gəlişməyə demokrası lazımdır

391        İstibdad = Öz başınalıq

İslam fitva vermək üçün lazımdır

Fərdi dona girmək üçün lazımdır

İstibdada irmək üçün lazımdır

Gəlişməyə demokrası lazımdır

392      *- Surə 4, ayə 34.

İslam qızı döymək üçün lazımdır*

Erkəkə baş əymək üçün lazımdır

Erkəkləri öymək üçün lazımdır

Gəlişməyə demokrası lazımdır

393     Evli erkəkə kim fahişə olar?

İslam əyyaş erkək üçün lazımdır

Kürsəkdəki “köpək” üçün lazımdır*

Neçə “damlı” bir “dik” üçün lazımdır

Gəlişməyə demokrası lazımdır

394

İslam dərd çəkdirmək üçün lazımdır

“Tarla”nı əkdirmək üçün lazımdır

Uşaqsız köçdürmək üçün lazımdır

Gəlişməyə demokrası lazımdır

395      ... Surə 20, ayə 131

İslam pay aldırmaq üçün lazımdır

Əməyi çaldırmaq üçün lazımdır

Saraylar saldırmaq üçün lazımdır

Gəlişməyə demokrası lazımdır

396

İslam geri qalmaq üçün lazımdır

Özgə malı almaq üçün lazımdır

... Komprador olmaq üçün lazımdır

Gəlişməyə demokrası lazımdır

397

İslam tacir sinfi üçün lazımdır

Dərəbəyin kefi üçün lazımdır

Geriçi hədəfi üçün lazımdır

Gəlişməyə demokrası lazımdır

398    *- Surə 3, ayə 19,85,151, 175.

İslam qoyun etmək üçün lazımdır*

Pisliklərə yetmək üçün lazımdır

Oyadanı ... didmək üçün lazımdır

Gəlişməyə demokrası lazımdır

399          Surə 3, ayə 85.

İslam düşünməmək üçün lazımdır

Dərddən eşinməmək üçün lazımdır

Dindən daşınmamaq üçün lazımdır

Gəlişməyə demokrası lazımdı

400        *- Surə 6, ayə 115, 15

İslam dəyişməmək üçün lazımdır*

Yəni gəlişməmək üçün lazımdır

Çağa irişməmək üçün lazımdır

Gəlişməyə demokrası lazımdır.

26.09.2005