Çap

3 - “Yaxşı islam” pisliyin memarıdır

   “Yaxşı islam”

pisliyin memarıdır

Hər kəsin təbliğ və tənqid haqqı var,

Yaxşıya hörmət edərlər, pisi xar.

235       *- Qurandakı islam

İslamın pisliyi quranda yatıb.

İslama “yaxşı” deyən xalqı satıb,

Bağışlana bilməz günaha batıb.

“Yaxşı islam”ı ifşa etmək üçün,*

Açılmalıdır vurulduğu düyün.

236         *- Surə 24, ayə 31

Pis islamı molla gərçəkləşdirir

Çağın qorxusundan göyçəkləşdirir  <

Çadralı qadını ləçəkləşdirir

“Yaxşı islam” sökdürərdi qarnını*

Göstərsəydi arvadının burnunu

    (Surə 33, ayə 53+59)

237

“Yaxşı islam” ... nisa surəsindədir

İbtal ola bilməz ayəsindədir  <<<

Ayələrindəki qayəsindədir

Pis islam ayə ibtal etməkdədir

Yəni xalqın yolunu “getməkdədir”

238        *- Surə 24, ayə 2.

“Yaxşı islam” daşladardı qadını

Lakin dörd arvad almağın adını

Savab qoymuşdu ki, dadsın dadını

Pis islam istəyir başqa yol gedə

“Daş qalaq” qanununu ibtal edə

239

“Yaxşı islam” cəhl ilə izah etdi

Hər yerdə var dedi, “merac”a getdi

Hansı yeddinci qatda şaha yetdi?

Pis islam haqlı “sayır” Qaliləni

Öküzlə anladmayır zəlzələni

240

“Yaxşı islam” çağından ilham alıb

Min dörd yüz il bu gündən geri qalıb

Geri qaldığı qədər dərdə salıb   <<<

Pis islam harda ki, yolundan azır

Geriçiliyin qəbirini qazır

241     *- (4: 34+11+3), (2: 228+282)

“Yaxşı islam” deyər Allah erkəkdir

Yənierkəkin rütbəsi yüksəkdir*

Qadını ortaq etməmiş ki, təkdir

Pis islam qadını “vəkil” seçdirir

İslam qanunlarına and içdirir

(Erkək qanunlarına ana içdirir.)

242

“Yaxşı islam” qadını edib kölə

Anladmaq çox çətindir başqa elə

Görmək lazımdır ki, anlaya bilə

Pis islam “yaxşı islam”ı qoruyur

Həm də zir-zibillərini kürüyür

243    *- Riza imamın bir saatlıq fahişələri.

Pis islam deyir ki, dörd arvad alın

Yetməsə Məşhədə getməyə dalın

Hər gün bir siqənın evində qalın*

Pis islamı Möcüz ifşa edibdir

Araz Möcüzün yolunu gedibdir

244      *- (7: 4+72), (10: 73), .......

“Yaxşı islam” quranda yazılıbdır

Qanun qoymağın kökü qazılıbdır

Sərbəst düşünmək haqqını pozulubdur

“Yaxşı islam” haqq verməyib insana

Ki islamın hüdudlarını dana*

245   *- (5: 33), (9: 5), (3: 35)

“Yaxşı islam”ın məntiqi qılıncdı*

Uhud ilə xəndək savaşı açdı

Müslim olmayanın qanını içdi*

“Yaxşı islam” Babəkimi doğradı

Doğradı ki, qələbəyə uğradı

246

İslam haqq verməsə molla neyləsin?

Aldanan boşuna yardım diləsin

Yoxsa islam dinini tərk eyləsin

Demə islam “yaxşı”dı, molla pisdi

Mollanı pis edən islam nəcisdi.   (murdardı)

20.11.2006