Çap

1 - Ön söz

     Ön söz

Haqqını bil ki, qulluq et özünə,

Yoxsa “ovlan” ki, kababçı qazana.

Bu əsər yazıldı tənqid edəsən,

Yoxsa göstərdiyi yolu gedəsən

 

Hörmətli insansevər soydaşlarım!

İnsansevərliyin borcudur ki, bu əsəri yaya.

“Çörək daşdan çıxdı”, “bişirildi”, “tikə tutuldu” və çap

olmaq üçün əbədi və dəyişməz son şəklini buldu.

Umaram ki, siz insansevər soydaşlarım da sunduğum

bu əsərin basılması ilə yayılmasına insansevərlik borcu

olaraq yardımçı olacaqsınız. Sağ olun! Minnətdaram.

“Uyqarlaş!” adlı bu kitabın çap haqqı sərbəstdir.

Baltacı Araz                            15.12.2011

 

Davamız haqq və hüquq davasıdır:

Haqq nədir? Haqlı kimdir? Bilməliyik,

Verilməz haqqımızı almalıyıq.

Haqqını bil ki, qulluq et özünə,

Yoxsa “ovlan” ki, kababçı qazana.

 

İslam dini tam siyası bir dindir,    (> Yasallaşmamış öyüdlə-)

Təslim etmək istədiyi qadındır,     (rindən yox ki, yasallaşmış)

(İslam dininin qurbanı qadındır,)  (yazqı yazdıran ayələrindən)

Yoxsul ilə, işçi ilə, aydındır,                               (söz gedir.)

İrticanın dini islam dinidir,

İrticanı gömən xalqın kinidir.    (İrtica şairi kini pisləyər.)

 

Bu əsər özgürlüyün silahıdır,

Kullanılmasa kimin günahıdır?

Ön söz

1     *- Həm də dünya çapında.

Araz yazılmamış əsəri yazıb,*

Siyası islamın kökünü qazıb,

Zəhərləyən dinin başını əzib,

(“Kərtənkələ” öldürən Güntay qızıb.**)

Araz ədalətin yolunu gedib,

Faşisti məktəbləri ifşa edib.

     **- Bu haqda kitabın 361-363-cü səhifələrinə baxınız!

2

Araz Güntay Gəncalp təkin çıldırmaz,

Araz elmi saqqalına güldürməz,

Araz cahil qatilini öldürməz,

Araz qatil edən dini öldürər,

Çünkü beyinlərdən cəhli sildirər.

 

Araz olmasaydı susdurardılar,

Demokratlara qan qusdurardılar. 

3            *- “Axtaran tapar.”

Dindən yana yazılacaq hər yazı,

Aradacaq əzilmişə Arazı,

Görə din haqda nə deyibdir qazı,

Çünkü Araz gərəkəni yazıbdır,*

İslam dininin kökünü qazıbdır.

 

Arazın kitabı girsə rəfinə,

Nə gərək var Arazın qılıfına?

4

Arazizmin hər bəndi bir örnəkdir

Arayanı dığırlanan çölməkdir

Dığırlanmayanın yeri gölməkdir

Arazizmin hər bəndi bir açardir

Açarlı olmağa hər kəs naçardır

5

Demokrası köləni sərbəst edər

Özgür sinf, öz sinfi yolunu gedər

Özgürlüyün sonucu olmaz hədər

Köləçi toplumun bəyi, xanıdır

Köləçinin dini islam dinidir

6

İslam meyili cisimdən ayırdı

Cisimsiz meyildən “Allah” qayırdı

Qanunlarına uymağa çağırdı

“Allah” köləçinin sinfi ağlıdır

Cisimsiz Allah cəhlin nağılıdır

7

Müsəlman quldur, kölədir Allaha

Allahı təmsil edən zillullaha

Müqəllid olduğu ... ayətullaha

Müsəlman insanın ən alçağıdır

Çünkü köləçinin oyuncağıdır

 

Təhqirə layiqdir könüllü kölə,

Kölə qalacaqsa yaxşıdır ölə.

8            *- Surə 9, ayə 111.

Oyuncaq təkin ortaya atılma!

İçiboş pay verən dinə satılma!*

Heç bir geriçi savaşa qatılma!

Hər dinin qurbanı məzlum bölümdür,

Payı dindən zülüm ilə ölümdür.   <

9      *- Diqqət!

Ağıllandıran elm zalı deyildir

Din toplumun ortaq malı deyildir*

Dil ilə yurd təkin balı deyildir

Laik dövlət ortaq malı qoruyar

Siyasətdən qovulan din çürüyər

10

İnsan haqlarının qatili dindir  <

Terorun məhsulu sinifsəl kindir*

Bilikli kinin gücü birə mindir

Çünkü terorizmin zərəri çoxdur

Laik dövlətdə dinin yeri yoxdur

 

       *- Cürət-in qaynağı nifrətdir, kindir,   (Unutmayın!)

Bilikli kin-in gücü birə mindir.

11

Öncə verilməz haqlarını tanı

Sonra coşdur haqqını alan qanı

Haqq yolunda verərlər şirin canı

Verilməz haqqın üçün savaşa dal

Ölməsən öldür ki, öz haqqını al

12    *- kitabın 398-ci səhifəsinə  baxınız!

Allah quranda xalqa “yazqı” yazıb

Məzlumun hansı sorununu çözüb?

Zalımın hansı qanununu pozub?

Allah antiqadın, antiinsandır*

Antiqadının kitabı qurandır   <

 

Allahı yenidən qayırmaq olmaz

... Nisa surəsindən ayırmaq olmaz

13

Quran azadlıqları edib yasak

Qıza oğlan qədər verməyibdir hak

İnanmasan, ... nisa surəsinə bak

Budur siyası islamın anlamı

Ki dəyişməyə cahilin inamı

 

Müsəlman ölkədə kitap oxunmaz

          Ölümündən qorxan dinə toxunmaz

 

(Haqqını istəmə ki, öldürərəm.)

(Belə də iş olar?)

14

Dinə hörmət, cəhlə hörmət etməkdir

Geriçiliyin dadına getməkdir

Feodalizmin yolunu getməkdir

Hər kəsin təbliğ və tənqid haqqı var

Yaxşıya hörmət edərlər, pisi xar

15

İnqilaba İslam damğası vuran

Geriçi idarə sistəmi quran     (“İlahi rejim”)

Cəhli yetişdirən, ağılı buran

Məni məcbur etdi İslama qarşı

Başladam ... ideolojik savaşı

 

Din dövlətin dışında qalmalıdır

Təbliğ və tənqid haqqı almalıdır

16

Avrupada din Vatikana getdi

Sənaye devrimi məqsədə yetdi

Bizi islam dini geriçi etdi

Avrupalı . . . teknoloju ürətir

Montajçı Türk ona dəmir əridir

 

Müqəllid ürətməz ki, montaj edər  <

Ayətullahının yolunu gedər

(Montaj etdirənin yolunu gedər)

17

Molla durmadan dini reklam edir

Aldananazdıranın yolunu gedir

Din ürətən sinf muradına yetir

Biz dini buraxmışıq öz halına  <

Ki “qiyamətin şeypuru” çalına

 

İslami qanunlar pozulmalıdır

İnsani qanunlar yazılmalıdır

18

Bilikləndirməzlər ki “bəy” duralar

Coşdurarlar ki, rəqibi vuralar

İstənilən hökuməti quralar

Ağıllandırmazlar ki, cahil qala

Haqqını verməyənə təbil çala

İnqilabçı xalqın canına sala

19

Ovçu da ovçu olduğunu danar

Duyğu hər yardım edəni dost sanar

Ovlandıqdan sonra közünə yanar

Cahil duyğu tanımaz dost-düşmanı

Ağıldır cahil duyğunun dərmanı

(Açarlı olmağa hər kəs naçardı.)

20

Ağıl anlar ... siyası iqtisaddan

İnsanları savaşdıran təzaddan

Hansı sinifdən yana qol-qanaddan

Ağıl dərman içdirər ki, sağala

Duyğu aldanar ovlayan noğula

21

Duyğu tanıyar gözükən sifəti

Bildirər pisliyə qarşı nifrəti

Sevər pisliyi gizlədən “iffət”i

Duyğu don dəyişdirəni tanımaz  <

Ağılsız olduğu üçün sınamaz

22

Cahil duyğu hər tərəfə əsdirər

Cahil duyğu dostu dostdan küsdürər

Cahil duyğuya ağıl yol göstərər

Coşduran yox, ağıllandıran deyər

Hər kəs ağlının çörəyini yeyər

23

İqtisad toplumu qatlara bölər

Fəlsəfə səbəbi bulmağa dalar

Hər sinfin gedəcəyi yolu bular

(Çəlişkiləri çözən yolu bular)

(Sinfi təzaddı çözən yolu bular)   (Milli təzaddı ...)

(Gərəkli devrimin yolunu bular)

İqtisad dostu düşməndən ayırar

Fəlsəfədən sinfi silah qayırar*

      *- Araz düşmənin bağrını çatlatma!

24

Arazın şeiri beyni gəlişdirər

Çünkü düşündürməyə çalışdırar

İdeolojusunu dəyişdirər   <<<

Əlbəttə haqq verilməz ki, alınar

Haqq aldıran ağıl hakim qılınar

 

Dərdinə çarə qıl, nalə dığladar

Düşməni güldürər, dostu ağladar

25

Bu əsərdə özləşdirən özün var

Dünyanı görə biləcək gözün var

Haqsız sözə qarşı haqlı sözün var

İçəriyi devrimçi şeir ölməz

Ağıllanmayan xalqın üzü gülməz

 

Mən məlhəm düzəltdim dərdli xalqıma

Alıb-işlətməsə məni qarğıma

26

“Uyqarlaş” şeirimə qarşı əfəndi

Dolaylı danışsan, yazsan da indi

Çürüdə bilməsən həta bir bəndi

Mən yazdım, sən də yaz, bilən biləcək

Görək kimin saqqalına güləcək?

 

Tanı bunları O tayda, butayda

İş işdən keçdikdən sonra nə fayda?

 

“Keçi can hayındadır, piy axtarma!”

Yaxşısını yaz, yaxşı şey axtarma!