Çap

110 - Türkü satan Türkün ağsaqqalıdır

Türkü satanTürkün ağsaqqalıdır.

1218    (Ağacı öz içindəki qurd yeyər.)

Niyə Türk bölgənin futbol topudur?

Düşməninin baltasının sapıdır?

İşqalçı düşmənə açıx qapıdır?

Türkün xalqını yurdunu kim satır?

Niyə özgələrin başına atır?*

1219

Hər maddə öz ruhu ilə eynidir*

Hər dini ürətən onun beynidir

Niyə Türkün dini Ərəb dinidir?

Leyli-Məcnunun Üzeyiri təkin

Araz da dinçilərdən bəkləyir kin

 

*- Doğadakı ruhun xaliqi maddənin içindəki hərəkətdir.

    Hərəkətin maddəyə verdiyi bəlli bir düzənin doğurduyu

    formanın adı ruhdur.

    Hərəkətin nəticəsində canlanmış düzən pozuqluğa uğra-

    dığı zaman canlılığını itirər, yəni hərəkətli maddəsi yoxa

    çıxmaz, bəlkə ruhu yoxa çıxar: maddə ölməz, ruh ölər.

   -Toplumdakı ruh həm fərdi, həm sinfi, həm milli varlıq-

    ların mülkiyyəti ilə mənfəətlərini qoruyan aktiv (hərə-

    kətli) mənliklərdirlər.

    (Qondarma filozofların yedirdiklərini gəvşəməyin!)

1220

Anitürk Firdovsi Türkü alçaltdı

Fasca yazan Türk farcanı ucaltdı

Niyə Türk Farsın harayına çatdı?

Arazizmə dəyər verməz “bipedər”

Satqın Şəhryarın dırnağı qədər

1221

Fars Türkün yurdunu edib viranə

Türkü öz yurdunda edib biganə

Niyə Türk düşünür bütöv İranə

İrançı Türkü ifşa edən Türkü

Boykot edirlər ki, sevinə tülkü

1222

Rus həm Türkün yurdunu çapdı “getdi“

Köçmən Ermənini işqalçı etdi

Niyə Türk Rusyanın dadına yetdi?

Satqın milli düşmənini dost sanar

Quruların oduna yaş da yanar

1223

Türkü satan Türkün ağsaqqalıdır   (Liderlər)

Torpaq ağası ilə “baqqal”ıdır         (Tacir sinifi)

Həm də beynini yuyan naqqalıdır  (Aydınlar)

Yuyulan beyini satarlar yada

Ki satqin hər nazı niməti dada.

 

(Bizi bu günə qoyanları tanı!)

08.02.2010

“Günəş” soydaşımızın yazdığı 239 səhifəlik

“Güney Azərbaycan iqtisadı istemarına baxış”

adlı çox dəyərli bir təhqiqi əsəri də yaymayan

Azərbaycanın güneyinə aid saytları necə də-

yərləndirməliyik?        Baltacı Araz