Göstər:
1 - Ön söz
2 - Uyqarlaş!
3 - “Yaxşı islam” pisliyin memarıdır
4 - Davamız demokrası davasıdı
5 - Lənət olsun xəstə etiqadlara
6 - Ayə ibtal edən dinçi sayılmaz.
7 - Meyvəsiz ruhun ağılı xəstədir
8 - Əskərim! Bürokratım! Deputatım!
9 - Feodalizmə son!
10 - Görəsən hansı lider hizbullahdır?
11 - Çöhrəqanlı ağıllanmaq istəmir.
12 - Din haqq verməmişsə molla neyləsin?
13 - Oyan Azərbaycanım, gec qalıbsan.
14 - Mollanın təsili faydalı deyil.
15 - Molla qardaş insaf da yaxşı şeydir
16 - Sizə yaraşsa da, Türkə yaraşmaz
17 - Siyasətdə dinçi Türk Fars malıdır.
18 - Gəlişməyə demokrası lazımdır.
19 - Davamız qayda-qanun davasıdır.
20 - Sən dedin: “Mən məşruə istəmirəm.”
21 - Çağdaş Türk demokrası aşiqidir.
22 - Dövlətin forması nə olmalıdı?
23 - Toplum malik olsa kim zərər edər?
24 - İdeolojunun rolu nədir? ömürü nə qədərdir?
25 - Pişəvəri milli-kommunist idi.
26 - Dostu tənqid edərlər, Düşməni xar.
27 - Niyə “Gaip” üyə toplaya bilmir?
28 - “Gaip” özünə sansor haqqı verib!
29 - “Gaip” da deyir ki, hizbullah qalın!
30 - Quranı təbliğ edən şairə vay!
31 - Dövlət xalqın zövqünü gəlişdirər
32 - Dinsəl inamı köləçi qullanar.
33 - Hər sinfin proqramı olmalıdır.
34 - Böyük bəy nəyin bahasına pozur?
35 - İnsanlıq solçuluğun ölçüsüdür.
36 - Deyirəm teorizə et devrimi!
37 - Hər sinfin bambaşqa fəlsəfəsi var
38 - Güntay bəy sən də sinfin təkin düşün!
39 - Deyirəm çamır atmağa son verin!
40 - Arazın şeirində nələr yatıbdır?
41 - Deyirlər maddə ölməz ki, ruh ölər.
42 - Deyirəm gəlin özümüz olalım!
43 - Deyirlər filozof baş əyməz cəhlə.
44 - Deyirəm inanma hər siyasıya!
45 - Deyirlər leninist kommunist deyil.
46 - Deyirlər geriçi milli sayılmaz.
47 - Deyirəm ki, cisimsiz Allah yoxdur.
48 - Deyirəm laik dövlət dinsiz olar.
49 - Deyirəm oyadmasan, gec qalarsan.
50 - Deyirəm Araz xaricəli deyil,
51 - Deyirəm çeynənilən şey atılar.
52 - Boykot olunur Arazın əsəri!
53 - Deyirəm hər diktatorluq pis deyil.
54 - Ay Bakının qondarma “alim”ləri!
55 - Təbrizli Şəms adil deyil ay bacı.
56 - “Aydın”ı geriçi xalqıma yazıq!
57 - Uyqar toplum uyqar deputat seçər.
58 - Fəxrəddin bəy Salim xalqı sapdırır.
59 - Maddi düşünməyən xalqı çaparlar.
60 - Deyirlər sayqı duy manqurt edənə!
61 - Sosializm insanlığın məktəbidir.
62 - İnsanlıq insanı sağlam yaşadar.
63 - Qurandan yana faşistin özüdür.
64 - Qadın dinçi hərəkətə qatılmaz.
65 - İdeoloju öyrəti tümüdür.
66 - Biz hələ sosializmə düşünmürük.
67 - Müftə qanınız var isə buyurun!
68 - Sakıncalı (təhlükəli) geri düşüncəlidir.
69 - Utanmaz deyir: quran “el səsidir”!
70 - Güntay bəy Gəncalpı mən çox sevirm.
71 - Qadın baş qaldırsa dünya silkənər.
72 - Sağçı Türk də xalqın haqqını yeyir.
73 - Din insan haqlarının düşmənidir.
74 - Amsterdam bildirisinə söylə!
75 - Avrupanı sol sənayeləşdirdi.
76 - Salim bəy içiboş təbilə döyür!
77 - Quran Allahın günahnaməsidir.
78 - Öyüdlər tarixə gömülməlidir.
79 - Arazın suçu ancaq suçsuzluqdur.
80 - Qadın olmasaydı quran doğmazdı.
81 - Ay anam, bacım, sən də özünə gəl!
82 - Güntay meşə bəyinin heyranıdır!
83 - Hansı məktəbin haqqı var yönəldə?
84 - Burjuva-məllak milli sinf deyildir.
85 - Devrimi el gücü gərçəkləşdirər.
86 - Dinin kökünü bu gün qazmalıyıq.
87 - Yazar sinfi dərdini yazmalıdır.
88 - Bu qədər boykotçu harda tapılar?
89 - 91 Araz Güntayın üzünü qaşıdı,
92 - İnancı onaylayan maddəsidir,
93 - Araz ifşa etdi yüzlərcə gizi.
94 - Boykot olmuş Arazın suçu nədir?
95 - İlahi rejimindən pisi yoxdur.
96 - Söz tüfəngin ağzından çıxmalıdır.
97 - İqtidara sözünü küçədə de!
98 - Dış siyasət iç siyasetdən doğar.
99 - Mədəniliyin ölçüsü qadındır.
100 - Qurandan yana istiqlalçı deyil.
101 - Dindən yana şair uyutdu xalqı.
102 -Satqın Türk Farsı Türkə edibdir şah.
103 - Bugünkü xəbis “lider”ləri tanı!
104 - Rafiq Tağını öldürtdürən islam dinini .....
105 - Rafiq Tağı deyər ağlama qızım!
106 - Cahili ələşdirməsən oyanmaz.
107 - Siyasət mülkiyyət şəklindən doğar
108 - Sekularizm yem deyil ki, dərmandır.
109 - Dinsiz dövlət dərdlərin dərmanıdır.
110 - Ağıl öldürən qatilləri tanıt!
111 - Laiklik dövləti sekular etməz.
112 - Çingiz deyir Türk müsəlman qalacaq.
113 - SON SÖZ
114 - Biz əsil müsəlmanıq.
115 - Demokrasıya bildir!
116 - İstiqlal qurtarmalıdır qadını.
117 - Mollanı sanki sayan vardı bu gün!
118 -Tənqidçi bilir ki, nə etməlidir.
119 - Elə yatmayın ki, altdan su çıxa
120 - Gəlin bu vəhşiliyə son qoyalım!
121 - Makyavelizmin şivələri ilə qurandakı
122 - Antiqadın Tanrını tanıyalım.