Çap

73 - Din insan haqlarının düşmənidir.

       Din

insan haqlarının düşmənidir.

1017        (Utanmaq da yaxşı şeydir.)

Türk düşüncə baxımından ümmətdir,

Onu aldadıb-azdıran “cənnət”dir,

Geriçi edən din ilə sünnətdir,

Çağın haqqı var ki, Türkü qınaya,

Onu millət yox ki, ümmət tanıya.

 

(Onu Türk yox ki, müsəlman tanıya.)

      (Utanmaq da yaxşı şeydir.)

1018

      1- Ya dini, ya insan haqlarını seç!

Dini seçsən düşünməməyə and iç!

Yəni yazqı yazdıran haqqından keç!

Din insan haqlarının düşmənidir.

1019

      2- Din deyər sənin yazqın yazılıdır,

Yazqı yazdıran haqqın pozuludur,

Üsyançının məzarı qazılıdır,

Din insan haqlarının düşmənidir.

1020

      3- Din deyər ya köləsən, yaxud ağa

Ağa layiqdır malik ola bağa

Otardığı qoyunlarını sağa

Din insan haqlarının düşmənidir

1021

      4- Din haqq verməz ki, insan yazqı yaza

Haqq verər ki, yanmaq istəsə aza

Yoxsa zülm edə … qadın ilə qıza

Din insan haqlarının düşmənidir

1022   G. bəy Gəncalp təkin

      5- Ağıl, geriçi idəni öldürər   (düşüncəni)

Dinsiz, içiboş Xudanı öldürər

Din, dini tənqid edəni öldürər     (insanı)

Din insan haqlarının düşmənidir

1023

      6- Dini seçsən, cəhlə inanmalısan

Sömürülmək üçü sınanmalısan

Haqqını istəsən qınanmalısan

Din insan haqlarının düşmənidir

1024

      7- Dini seçsən, sinfin təkin düşünmə

Çəkdirilən dərd əlində eşinmə

Başqa ideolojuya daşınma

Din insan haqlarının düşmənidir

1025

      8- Dini seçsən, ya qara gör, ya ağ gör

Məzarlığı “cənnət”, ölünü “sağ” gör (ruh ...)

Qurana qarşı tənqidləri lağ gör

Din insan haqlarının düşmənidir

1026  *- Farsistandakı Kəhrizək zindanı

      9- Dini seçsən, qocasını göm yerə,

Təcavüz et qeyri müslim əsirə,

Kəhrizək* zindanındakı “pesər”ə.**

Din insan haqlarının düşmənidir.

 

**- farcada pesər, türkcədə oğlan

1027

     10- Dini seçsən, kənizə təcavüz et

İnsanlığı fədaye qərayiz et

Quran təkin təcavüzü caiz et

Din insan haqlarının düşmənidir

1028

     11- Dini seçsən, quranın yolunu get

İki ərli qadını daş qalaq et

Dört arvadlı erkəkin dadına yet

Din insan haqlarının düşmənidir

1029

    12- Dini seçsən, acıma ətçə qıza

Haqq ver əlli dört yaşlı erkək hizə

Ki doqquz yaşlı qızı edə məzə    (Ayşə)

Din insan haqlarının düşmənidir

1030

    13- Dini seçsən, qızı bənzət ceyrana

Ki quran da bənzədibdir heyvana

Deyib qulluq etməlidir “insan”a

Din insan haqlarının düşmənidir

1031

    14- Dini seçsən, qadını bürü çula

Ki gövdəsinin dikləri düz ola

Dört arvadlı erkək siqə də bula

Din insan haqlarının düşmənidir

1032

    15- Dini seçsən, qoyma qadın qurtula

Başına gərək ki, çadra örtülə

Çadra örtməsə qarını yırtıla

Din insan haqlarının düşmənidir

1033

    16- Dini seçsən, quranın yolunu get

Qadını talaq haqqından yoxsun et

Sömürgəçılər təkin arzuna yet

Din insan haqlarının düşmənidir

1034

    17- Dini seçsən, qızın dadına yetmə

Haqqı yeyilənləri qazı etmə

Yəni “kafir”lərin yolunu getmə

Din insan haqlarının düşmənidir

1035

    18- Dini seçsən, yerində saymağa dal

Dəyişməz quranın tütəyini çal

Ərinə tarla ol ki, uşaqsız qal

Din insan haqlarının düşmənidir

1036

    19- Dini seçsən, geriçidən yana ol

Antiqadın yetişdirən ana ol   (vah, vah)

Özün də özün ilə biganə ol

Din insan haqlarının düşmənidir

1037

    20- Dini seçsən, qoy səni ərin döysün

O qədər döysün ki, döyməkdən doysun

Quranın ayəsinə boyun qoysun.

Din insan haqlarının düşmənidir

1038            (alan ~ sahə)

    21- Dini seçsən, dinin tütəyini çal

Erkəkə iki, özünəbir pay al

İqtisadı alanda da gücsüz qal   (toplumda)

Din insan haqlarının düşmənidir

1039

    22- Dini seçsən, gərək manqurt olasan,

Erkək sinfi üçün robot olasan.

(Sən gərək “Lat”, yaxud “Mənat” olasan.)

Din insan haqlarının düşmənidir

1040

    23- Dini seçsən, qanunsuzluğa yol ver

Musa təkin manqurta sərbəst rol ver

Qeyri müsəlman öldürənə qol ver   (dəstək)

Din insan haqlarının düşmənidir

1041

    24- Dini seçsən, gərək qatil olasan

Ölüm fitvasını doğru bulasan

Babəkimi dilim-dilim böləsən

Din insan haqlarının düşmənidir

1042

    25- Dini seçsən, cinayət etməlisən

Çünkü cəhlin yolunu getməlisən

Galiləni it təkin ditməlisən*

Din insan haqlarının düşmənidir

*- Qurandakı ayələrə görə

1043              (doğa ~ təbiət)

    26- Dini seçsən, bilimdən dönməlisən

Cəhlin seviyəsinə enməlisən

Doğanın maşınını minməlisən  (~ Eşşək)

Din insan haqlarının düşmənidir

1044

    27- Dini seçsən, bil ki, “Allah” tapılmaz

Onsuz quranda düzəliş yapılmaz

Antiinsan dinə insan qapılmaz

Din insan haqlarının düşmənidir

1045        (nitəlik ~ mahiyyət)

    28- Quranın dışında hər şey gəlişir

Gəlişdikcə nitəliyi dəyişir

Quran əngəl təkin işə qarışır

Din insan haqlarının düşmənidir

1046

    29- Din ticari sərmayənin yoludur*

Tacir millətin geriçi qoludur

Sənayeləşdirən qolu soludur

Din milli inkişafın düşmənidir

 

      *- Siyası təmsilçisi əmmaməli molla da ola bilər,

kıravatlı molla da, quyruqlu “sekular” da.

1047

    30- Tacir feodal düzənin şefidir

Burjuvazının geriçi teyfidir

Geriçi edən dinidir, ürfüdür

Din milli inkişafın düşmənidir

1048

    31- Tacir sinfi qoymaz inanc dəyişə

Bu səbəbdən qoymaz toplum gəlişə,

Cəhlini yox ki, elmini bölüşə

Din milli inkişafın düşmənidir

1049

    32- Tacir sinfi özgələrdən mal alar

Öz kapitalizmini dərdə salar

Çünkü elm cəhlin halvasını çalar

Din milli inkişafın düşmənidir

1050

    33- Tacirin dini müqəllid eyidər

Montajçılara müvəllid eyidər  (İşçi, mühəndis)

Devrimə qarşı mücahid eyidər

Din milli inkişafın düşmənidir

1051

    34- Tacirin dini antiqadın dindir

Çünkü sərmayənin çoxu bəyindir

Həm də yön verən geriçi beyindir

Din milli inkişafın düşmənidir

1052        *- Qanunsuzluq

    35- Tacirin dini cahil yetişdirər

Alim öldürən qatil yetişdirər

Öz başına Əzrail yetişdirər*

Din milli inkişafın düşmənidir

 

    *- Qurandakı Musanın qulluqçusundan söz

gedir ki, bu gün də şahidiyik. O cümlədən

Güntay Gəncalpın “Kərtənkələlərə ölüm!
(Kərtənkələ öldürmənin kökü nədir?)

adlı şeirindəki Güntay bəy Gəncalp.

 

İnsanlığı, insan haqlarını, demokrası ilkələrini

öyrənməliyik, savunmalıyıq.

1053

    36- Tacirin dini elmin düşmanıdır

Həm də düşmənlərinin yamanıdır

Cahil toplum çağımızın manıdır

Din milli inkişafın düşmənidir

1054

    37- Tacirin dinini Avrupa qovdu

Qanun qoyuculuq burnunu ovdu

Sekular taciri xalqı da sevdi

Din milli inkişafın düşmənidir.

08.12.2009