Çap

34 - Böyük bəy nəyin bahasına pozur?

 Böyük bəy

nəyin bahasına pozur?

649

Böyük bəy də azqınlar təkin azır

Çünkü milli bayrağımızı pozur

Ağ yerinə qara ay-ulduz düzür

Fars şovenizminin görünməz əli

Böyük Rəsuloğlunu edib dəli

(Ki “simgə” adıyla bölələr eli)

650

Baybak saytını qurduran yönəldən,

Bayraq pozan “ayı”ları oynadan,

Bütövlüyün ürəyini göynədən,

Fars şovenizminin gizli əldir,

İnanmayan ağılsızdır, dəlidir.

651

Böyük bəy eski nəsildən qalmadı

O nəsildən ki, haqqını almadı

Çünkü səbəbi bulmağa dalmadı  <

Böyük bəy kimsəyə bir şey öyrətməz

Detaylı olaraq fikir yürütməz

652

Böyük bəy dini siyasətə qatır

Çünkü Tanrının harayına çatır

“İnsan haqları”nı Tanrıya satır  <

Deyir “Tanrıdır ki, Türkü qoruyur”*

Halbuki ... müsəlman qadın çürüyür

 

        Böyük bəy Rəsuloğlunun söz etdiyi Allah bügünə qədər

        Toplumun hakim və sömürüçü siniflərini oluşduran tacirin,

        məllakın və antiqadın erkəyin xeyrinə qurandakı antiinsan

        və antiqadın ayələri yazdıran Allahdır. Hüquq baxımından

        “İki eşşəyin arpasını bölə bilən” Böyük bəy Rəsuloğlunun

        “Tanrı Türkü qorusun!” şüarı neçə anlam daşımaqdadır:

    1- Böyük bəy Rəsuloğlu da qurandakı Allah təkin ancaq Türk

        soylu antiinsan tacir ilə məllakın və antiqadın erkəyin qur-

        tuluşuna düşünür.

    2- Böyük bəy Rəsuloğlu ağıl azdırıcı olduğu üçün nə fəqət

        Türk insanının ərkək ilə qadından oluşduğu haqda söz aç-

        mayır, bəlkə Allahın antiqadın olduğuna da toxunmayır.

        Yəni ağıl azdıran Böyük bəy Rəsuloğlu bəlli etməyir ki,

        qurandakı Allah əl sürülməz antiqadın ayələri ilə nə fəqət

        qadını çürütmək üçün qadın haqlarından yoxsun edibdir,

        bəlkə eşit hüquqluluq üçün baş qaldıran qadını ölümə

        məhkum edibdir ki, qadını kölə edən erkəklərin köləçiliq

        “haq”ları qorunmuş olsun.

    3- “Tanrı Türkü qorusun!” şüarını verən Böyük bəy Rəsulöğlu

         Azərbaycanımızın qurtuluşunun və milli inkişafının zərəri-

         nəantiinsan və antiqadındır ki, Türk qadınının düşünsəl və

         qol gücü sərbəst olmasın.

    4- “Tanrı Türkü qorusun!” şüarını verən Böyük bəy Rəsulöğlu

         gərçək anlamında milli-demokratik devrimimizin zərərinə

         ağıl azdırır ki, heç bir dəyişmə ilə gəlişmə olmasın.

    5- “Tanrı Türkü qorusun!” şüarını verən Böyük bəy Rəsulöğlu

         quranın antiinsan və antiqadın ayələrində “haq”ları qoru-

         nanların xeyrinə Baltacı Arazın tənqidlərinə başmağı qədər

         dəyər verməyir və saymayır ki, inadçılıqdan başqa heç bir

         şey öyrənilməsin.    (Arazın hər yazısı bir açardır / ...)

 

653       *- Utanmaq da yaxşı şeydir.

Böyük bəy tanrısından əl çəkməyir*

Geriçiliyin belini bükməyir

Azadlığın toxumunu əkməyir

Rəsuloğlunun tanrısı vəhşidir

Qurbanı kölə etdiyi ... dişidir       

654       *- Səhifə 398-ə baxınız.

Böyük bəyin tanrısı yazqı yazıb

İnsan yazdıran qanunları pozub

Aldanan insan 1400 il dözüb

Tanrı antiinsan, antiqadındır

Qurandan sorsan deyər ki, aydındır

 

655    *- (7: 4+72+130), (9:29+5), (5: 33).

Böyük bəy insan haqqından danışır

Sonucda tanrısı işə qarışır    <<<

Dinləyən qadın od tutub-alışır

Böyük bəyin ulu tanrısı deyər

Quranı ibtal edən “kötək” yeyər*

656

Böyük bəy qadından utanmalıdır

O böyük adından utanmalıdır

“Firəngi” modundan utanmalıdır

Böyük bəyə söylə qurtulmaz madam,

Hakim olsa Tanrı, Peyqəmbər, İmam,

İnsan haqlarının düşməni islam.

657   (Ümmətçilik millətçiliyin düşmənidir.)

Böyük bəyin tanrısı dəri soyur

Milli-demokratın gözünü oyur

Çünkü nisa surəsi qanun qoyur

Böyük bəyin dərdi rütbə dərdidir

Sanmayın ki, xalqı ilə yurdudur

 

Dinə hörmət cəhlə hörmət etməkdir

Feodalizmin yolunu getməkdir

658

Araz qondarma lideri tanıdar

O lideri ki, xəttini unudar

Məşyi ilə də xalqımı yanıldar

Böyük bəy həm milli bayrağı pozur

Həm də antiqadın peşində gəzir

659

Araz vazkeçməz yaxdığı çıraqdan

Çöhrəqanlı bəy qondarma bayraqdan

Böyük bəy cəhli qoruyan yaraqdan

Bu iş böylə gəlib, böylə gedəcək

Hər kəs öz sinfinə qulluq edəcək

 

Müsəlmana yer versən başmaqların da yerləşdirər.

 

Ya kölə olar ki, darğası ola,

Ya kölə edər ki, ağası ola.

660

Arazizm Türkün bilik zirvəsidir

Dözümlə olğunlaşan heyvasıdır

Milli-demokratların meyvəsidir

Arazizmi anlaya bilməyən Türk

Yaraşmaz ki, adını qoya böyük.

30.07.2008

“... Siz (dolaylı olaraq Baltacı Arazdan söz gedir. Araz)

məmin üçün bir düşüncəsiniz. Siz gedəcəksiniz, amma

düşüncənizin etkisi qalacaqdır. ... biri var ki, müsəlman-

ların peyqəmbəri kimin düşüncəsi min illərcə yaşayar. ...

biri də var ki, xaincəsinə hazırladığı düşüncələri min il-

lərcə millətləri bədbaxt edər.” Baybak saytının sözçüsü

08.07.2008