Çap

31 - Dövlət xalqın zövqünü gəlişdirər

   Dövlət

 xalqın zövqünü gəlişdirər

Muğamat xalqımın zövqünü pozur

   Alışqanlıq bu cinayətə dözür

627

Xalq öncə xalq mahnısından güç alar

Çənlibeldə aşıq havası çalar

Üzeyir təkin yaratmağa dalar

Muğamat uyuşduruçu sənətdır

Uyuşduruçu dinə qol-qanaddır

Cəhli qoruyan yaşadan inatdır

628

Xalqa Rəşid sağlamoğlu lazımdır

Bülbül səsli qoç Koroğlu lazımdır

Fidan təkin səsi buğlu lazımdır

Muğamatçının səsi vəhşi səsdir

1400 il uyuşdurdunuz, bəsdir.

629     *- döviz ~ yabancı ölkə parası

Muğamatdan Türk xalq mahnısını al

Ərəbistandan gəldiyi kökə sal

Dərvişi yaşatmaz tar, kaman, qoval

Qoyma din xalq mahnısını qullana

Dövizlər Ərəbistana yollana

630

Muğamat musiqisi mərsiyədir

İşqalçı Erəblərdən irsiyədir

Üzeyiri oyadan Rusyadır

Opera xalq mahnısından bəslənər

Mərsiyə uyuşdurar ki, pislənər

631

Nə çıxar Füzulunun qəzəlindən?

Dinçi edən şeirin ən gözəlindən?

Hizbullah yetişdirən saz əlindən?

Sinfoni, balet, opera lazımdır

Geriçiliyə son vermək arzımdır

 

Qadın azadlığı Rusyadan yağdı

Qadın özgürlüyündən ... balet doğdu*

 

*- Araz antitürk Rusyanın silahlandırdığı antitürk Fars

    şovenizminin bugünkü islamçı qolunun baltasının sapına

    dönüşmüş irticaçı cahil nardaranlının bağrını çatlatma!

 

- Türk soylu Rus mafyasının Azərbaycanda yaratdığı işsizlik

  ilə yoxsulluq səbəbindən, baltasına sap etmək üçün pul

  paylayan antitürk Fars şovenizminin islamçıqoluna satılmış

  Nardaran cahili ilə ona bənzər Türkün bugünkü milli düşmənləri

  işqalçı Erməni ilə işqalçı Farsı dəstəkləyən antitrürk Rusya ilə

  antitrürk Fars şovenizminin o cümlədən bugünkü islamçı qoludur.

 

İslam istər ki, kölə, kölə qala,

İstəməz istiqlal haqqını ala.

 

“Sülhə gəlin, yoxsa dünya məhv olar”;    (Rubabə Muradqızı)

O Türk ki, muğamatçıdan dərs alar,

... Qarabağı düşmən əlində qalar.  <<<

Səbir aşılayan muğamatı göm!

(Barış aşılayan muğamatı göm!)

Asılı qılan dinin ağzını yum!

(Nağdı nisyə edənin ağzını yum!)

(“İnşaallah” deyənin ağzını yum!)        

632

Xalq mahnısı ... xalqın sözünü deyər

Qidalanan öz yeməyini yeyər

Yaradıb-gəlişdirən xalqı öyər

Muğamat dini mahnıya yükləyər  <

Feodalizmin sazını kökləyər

 

Rusa Lenin və leninistlər, çinliyə Mao və maoistlər,

Türkə Füzulu müəllim ilə muğamatçı müəllimlər

yol göstərirlər.  (ha ha ha ha ha)  (Sən də gül!)

633        (devingən ~ hərəkətli)

Çünkü Türkün də ənayısı vardır

Cəhlə tapınan qənarısı vardır

Mərsiyə adlı “sənaye”si vardır *      (Muğamat)

(Muğamat adlı “sənaye”si vardır)    (ha ha ha)

Kökü Məkkədədir, başı Bakıda

Ki xalqını uyuşdura ... Makıda

Devingənlik bulunmaz tiryakıda

 

*- “İslam adam qayırma məktəbidir.”

      (Köləçilərə kölə yetişdirən)ayətullah Xomeyni

634

Muğamat durdurar dinamik ruhu

Qoymaz gücə dönüşə xalqın ahı

Yaşadar xalqı uyuşduran ... şahı

(Yaşadar xalqa dərd çəkdirən şahı)

Dinamik musiqi lazımdır bizə

Ki qulluq edə inqilabçı sözə.

20.04.2008