Çap

89 - 91 Araz Güntayın üzünü qaşıdı,

Araz Güntayın üzünü qaşıdı,

  Altından pislik çıxardı, üşüdü.

   “Kətənkələrə ölüm!” istəyən

Güntay bəy Gəncalpa qıssa bir cavab:

1196

Güntayı yönəldən İbrahimlərdir

Öləcək kərtənkələlər kimlərdir?

Ki mənim təkin canlı cisimlərdir

Güntay da işarədən qanmalıdır

Özünü antiqadın sanmalıdır

Hər gün on yeddi kəz utanmalıdır

1197

Diyaloq istəyər ki, güləşdirə.

Monoloqçu istəməz ələşdirə,

İstəyər ki, qanına bələşdirə.     (faşistlər təkin)

Araz Güntayın üzünü qaşıdı,

Altından pislik çıxardı, üşüdü.

1198     *- Çıxa bilən varsa buyursun!    (Mən ölmədən)

Elmin beyninə qurşun sıxmaq olmaz         (öncə.)

Bilimsəl öyrətini yıxmaq olmaz

Arazizmin önünə çıxmaq olmaz*

Doxsan beş faizdən yana arazizm

Pilo deyil ki, yeyə dinsəl nazizm

(Ölü deyil ki, gömə dinsəl nazizm)

1199

Arazizm oyadacaqdır xalqını

Aldıracaqdır verilməz haqqını

Güntay Gəncalp ititməsin çaqqını,

Haqq versin dinini öldürən kinə

Ölüm haqdır, ancaq faşiti dinə

1200

Arazın düşməni vəhşı Allahdır

Yəni tacir ilə ayətullahdır

Manqurt etdiyi cahil hizbullahdır

Arazın dostu bilikli qadındır

İnsan haqlarından yana aydındır.

10.03.2010

 

“Başqalarının yanlışlıqlarını arayıb yarqılamaq bizim

görəvimiz deyildir.(Yəni ölünü öz halına buraxın! – Araz)

Biz bütün gücümüzü öz davranışlarımızı yarqılamağa

yönəltməklə sorumluyuq.

Yapdığımız kiçik yanlışlıqlardan dolayı olsa da, yaxın-

larımızın ələşdirilərinə nə dözə bilmiriksə, başqalarını

yarqılama haqqına sahib deyilik.

Başqalarının yanlışlıqlarını görürüksə, ələşdirmək üçün

öncə izn almalıyıq.

Ancaq onun yanlışlığını başqalarına söyləməyə haqqı-

mız yoxdur.

Başqalarından onun yanlışlıqlarının düzəldilməsi üçün

yardımçı olmasını istəməməliyik.” Mahatma Qandı

(Tərcümə edən: Güntay Gəncalp)

 

      90 - Kərtənkələlərə ölüm! , Güntay Gəncalp

    Kərtənkələ öldürmənin hükmü nədir ?

“Kərtənkələ öldürmək savabdir. Bir vuruşla öldürənin 100,

iki vuruşla öldürənin 50 savabı var.

Çünkü İbrahim peyqəmbər atəşdə yaxılanda kərtənkələlər a-

təşi piləyirmişlər ki, daha da gur yansın”!!! (Hədisi-“şərif”)

 

Dinimiz bir canavar yapdı bizi, bir canavar

Buluban öldürəlim, hər nə qədər canlı ki, var

Yoxsa min türlü mələklər bizi röyada boğar

Var “cihad” əmri ki, bitmiş işi kərtənkələnin

Vuralım sərtcə, tökülsün dişi kərtənkələnin

 

Biz savab bəkləyirik Tanrı qatından da savab

Mənəvi haldı bu, əsla ona denməz ki kabab

Əhli-İslama gəlib böyləcə bir yaxşı cavab

Öldürülsün də beşi, yüz beşi kərtənkələnin

Öncə erkəkləri, sonra dişi kərtənkələnin.

 

Xabi-qəflətdə yatan ümməti-islam oyanın!

Səf çəkib vəhdət içində duruşub bir dayanın!

Kirli kərtənkələnin həm o yanın, həm bu yanın

Quşadın, fikri dağılsın, düşü kərtənkələnin    (Surə 8,)

Təslim olmazsa, sökülsün döşü kərtənkələnin  (ayə 12)

 

Ələ almaq gərəkir yaxşıca bir saplı yaba

İncəlikdən çıxaraq olmalıyıq türlü qaba

Minərək at və qatır, bəlkə traktor, araba

Yekə daşlarla əzilsin başı kərtənkələnin

Göstərilsin də sürünsün ləşi kərtənkələnin

 

Bu savaşda ulu Tanrı, kömək ol qullarına

Yardım et, qüvvə gətir qullarının qollarına

Ver qolaylıq bu mücahidlərinin yollarına

Sel olub axsa əgər göz yaşı kərtənkələnin

Var cihad əmri bitibdir işi kərtənkələnin.

02. 03.2010    Güntay Gəncalp       səhifə 363

 

                       91- Ateist olma cəsarəti

                              Güntay Gencalp

• Şərqin qaranlıq din kültürü içində ateist olmaq cəsarətdir,

qəhrəmanlıqdır.


• Feodalizmin, sərmayənin, din qurumlarının birər istibdad

allahları olduğu bir dönəmdə, allahların, tarixi savaşla və

qanla doldurduqları bir gerçəklik ortamında ateist olmaq

bütün bu qorxunc tarix və onun dəyərlərinə qarşı çıxaraq

insan haqlarını savunmaqdır.


• Ateist olmaq insanı allahların əsarətindən qurtarmaqdır.

Sadəcə əski yunan tarixində allahlar sinirlənib insanları

cəzalandırmamışlar. Bütn dinlər insanı qorxudan allahlar

uydurmuşdur. Ateist olmaq qorxulardan qurtularaq özgür-

cə və qorxusuz yaşaya bilmə düşlənimidir.


• Tarixdə olumlu və insancıl olanların çoxu atesitlərin ürü-

nüdür. Ateistlər olmasaydı tarix kəndi içində burxulub

qalar, heç bir irəliləmə olmazdı.


• Ateist olmaq dinlə özdeşləşmiş bütün dəyərləri və tarixi,

düşüncə planında yarqılama yetisidir.


• Ateist olmaq sürükli iç hüzursuzluq və sürəkli arayış de-

məkdir. Ateistləri aşağılayanlar sürülərdir.


• ”Allah öldü”kdən sonra insanın önündə əngəl qalmamışdır.


• Ateist bireysəl(fərdi) kimliyini tarixə və sürülərə buraxmaz.

Kəndi yazqısından nə törələri, nə dini, nə də Allahı sorumlu

bilər. Tarixdəki bütün savaşların və cinayətlərin içində uy-

durulmuş allahların izini görmək çox asandır.

Bu tarixə qarşı çıxmaq böyük cəsarət və bilgi gərəkdirir.

• İnsan tarixin, tarix dinlərin əsarətində olmuşdur. İnsan

özgülüyünü savunmaq üçün bu tarixi devirmək gərəkir.


• Ateist olmaq Allaha qul olmağa qarşı savaşımdır. İnsan heç

bir şəkildə qul olamaz. Qullara ehtiyacı olan Allahı düşüncə-

lərdən devirmək və insanı özgürlüyünə qovuşdurmaq gərəkir.

• Şərqin qaranlığında və din vurmuş kültüründə özgür atesitlər

hümanizmin öncüləri. Şərqin qaranlıq din kültürü durduqca

heç bir zaman insan özgürlüyünə qovuşamayacaq.


• Ateist olmaq birey haqlarını törələrə, dinə, qaranlıqlara fəda

etməməkdir. Ateist olmaq humanist olmaqdır. Allah var isə,

onun yeri sosial ilişkilərin içi deyil, uzayların boşluğudur.


• Ateist olmaq toplumu din tacirlərinin əlindən qurtarmaq an-

lamındadır.


• Ateist olmaq namusunu, inancını sərmayə olaraq bəlirləyən

sərmayə allahlarına, dini təkəlində tutan axundizmə qarşı

tarix, düşüncə və duyqu planında müxalifətdə durmaqdır.


• Ateist olmaq özgür və vicdanlı olmaqdır.

          30.09.2010    Güntay Gencalp