Çap

92 - İnancı onaylayan maddəsidir,

İnancı onaylayan maddəsidir,

(Sanma ki, cahillərin iddəsidir.)

 

1201       *- iddə = sayı

Sən on beş ayaqlı qoyuna inan!

Kədxudanın göksəl tayına inan!

Cənnətdəki axar çayına inan!

İnancı onaylayan maddəsidir,

Sanma ki, cahillərin iddəsidir.*

1202

Xəyal kökənli on ayaqlı davar

Ancaq cahilə görə sayılar “var”

Yoxa inanan cəhli ağıl qovar

Xəyalın hər ürününə inanma  <

Materialist ola bil ki, qınanma

1203

Xəyal fikir ürətməyə çağırar

Maddiləşmiş fikir inanc doğurar

İnkar edənin üstünə bağırar

Maddiləşə bilməyən içiboşdur  <

Satıcı deməz ki, yoğurdum turşdur

1204

Memarın xəyalından doğan plan

Gərçəkləşə bilər ki, görə insan

Maddiləşə bilən hər şeyə inan

Cahilin xəyalından doğan Allah

Maddiləşə bilməz ki, inana ... şah

1205

Gəlişi gözəl hər söz göyçək deyil

Boşuna ağarmış tük birçək deyil

Xəyalın hər ürünü gərçək deyil

Allahın Tanrısı cahil xəyaldır  <

Quran yazdıran Tanrı feodaldır

1206

Dinsəl inanc, inanc sayıla bilməz

Xalqı oyadmasan ayıla bilməz

Boykot olmuş fikir yayıla bilməz

Kişisəl inanca göz yummalıyıq

Zərərli inacları gömməliyik

1207

Cəhlindən doğan Tanrı sənin olsun

Cəhlin göstərdiyi yol dinin olsun

Qazmaqda olan quyun dərin olsun

(Dibində özünü görərsən.)

Haqqın yoxdur mənə yazqı yazasan

Mənim yazdığım yazqımı pozasan

1208

Beyinlər bilimə bürünməlidir

Cəhalətin ləşi sürünməlidir

Azınlığın haqqı qorunmalıdır

Çünkü din hizbullah toxumu əkir

Laik və sekular dövlət gərəkir.

10.02.2011