Çap

107 - Təzad dinc savaş yoluyla çözülməz

Təzad dinc savaş yoluyla çözülməz

1199

BMT istər zərurət sezilə

Təhlükə doğuran təzad çözülə

Milli savaşların kökü qazılar

Neçə ölkəli ölkədə sülh olmaz

Çünkü milli çəlişkilər son bulmaz

1200    *- Düşmən silahsızlandırar.

Sülh ancaq bağımsız ölkəyə siğar

Neçə ölkəli ölkə sülhü boğar

Təzaddı çözən savaşdan sülh doğar    (Cənab BMT)

Necəki ilanın başı əzilər

Hər təzadd da silah ilə çözülər*

1201    **- İstiqlalı gecikdirər.

Haqlının haqqını öldürən terror

Ölüdən pul qazanır kürür-kürür

Bilir ki, baş qaldıracakdır qurur

Bu səbəbdən qururunu da burur*

Terror ancaq intiqama baş əyər

Dinç savaş düşmənin dərdinə dəyər**

 

*- Qururunu bururlar ki, milli hərəkəti silahlı qolundan

    yoxsun edib, və o cümlədən “qandan qorxan” Erməni-

    lərin önündə dizə çökdürüb, və Türkün milli düşməni

    olan Fars şovenizminin Türk soylu manqurtların (mol-

    la Həsənilərin) manqurt “qoşun”larından asılı etsinlər

    ki, qafilədən geri qalacağının bədəlini Əhməd Obalılar

    yox, bəlkə Azərbaycanın geri qalmış inkişafı ödəsin.

1202

İntiqamın yaratdığı təhlükə

İstər ki, terrorun belini bükə

Ki bağımsız ola bilə hər ölkə

Təzadd sülh yoluyla çözülə bilməz

Zalımın zülmünə dözülə bilməz

1203      (Haqq verilməz, alınar.)

Dinc savaş təhlükə yarada bilməz

Düşmənin gününü qaralda bilməz

Çözüm yollarını arada bilməz

Təhlükəli yerdə təzadd çözülər*

Yıpradıcı dinc savaşdan bezilər**

 

  *- Aydın ancaq doğru yolu göstərər,        (Sən borcunu ödə!)

      Alınmayan haqqı düşmən basdırar.      (Öldürüb-gömər.)

 

**- Uzanan dinc savaş moral öldürər.

1204

Dinc savaş kütləsəlləşmək üçündür

Təhlükə bölgəsəlləşmək üçündür

Əmniyyət kürəsəlləşmək üçündür

Çünkü terrorun dalında Rusya var

Silahlandıran Rusyanı da qovar.

 

Kürəsəlləşmək üçün bölgəsəlləşdirən

(qütbləşdirən) təhlükəni, yəni təhlükə

doğuran milli təzaddları çözməlidirlər.

28.01.2010