Çap

78 - “Nə sağçıyam nə solçu, millətçiyəm millətçi.”

“Nə sağçıyam nə solçu, millətçiyəm millətçi.”

  Ya sağçısan ya solçu,

  Yaşasın istiqlalçı. - Araz

972

Federalist Türk reform peşində gəzər

Düzənin dəlik-deşiyini gözər

Milli haqq satanın dərdini çözər

Federalist Türk istiqlal düşmanıdır

Həm də düşmənlərinin yamanıdır

 

Dış düşmən budaqdır, iç düşmən kökü

Türkdən başqa kimsə yenmədi Türkü

973

Sağçı məzlum xalqın dərdini çözməz

Axan düzənin tərs yönündə üzməz

Milli inkişafın peşində gəzməz

Sağçı irticanın yolunu gedər

(Sağçı kompradorun yolunu gedər)

Məzlumu zalıma “top əti” edər

974            *- Mahiyyət olaraq.

“Sağçı-solçu deyiləm” deyən çoxdur

Halbuki böylə sinf dünyada yoxdur*

Arazın hər sözü zəhərli oxdur

Bu şüar nələrə taban yaradır?

Hansı sinfin meydanını daraldır?**

 

  **- Cavab: Yurdsevər milli burjuvazının.

       “Qanmaza qandırmaq olmaz.”

975          *- Satqın deyilsən.

Sanma ki, nə sağçısan, nə də solçu

Öyrən gör kim səni edibdir yolçu

Qoyma ölçüb-biçdirə köhnə ölçü

Millətçi olsan demək ki, solçusan*

Yoxsa palanlamaq üçün çulçusan

976   *- Sağçının ərbabı tacir sinfidir.

Millət burjuvadır, xalq onun qulu

Millətin həm sağı var, həm də solu

Eyni deyil sağ ilə solun yolu

Sağ satar ki, dəllallıq haqqı ala*

Alınan istiqlalı dərdə sala

977

Sağa istiqlalçı lazımdır sata*

Türkü özgənin naxırına qata         (1)

Yabancı sərmayələr kama çata     (2)

Solçu öz ayağı üstündə durar

Öz gücüylə özünə fabrik qurar

 

*- “... Bizim Azərbaycandan xaricdə yaşayan 20 milyonluq

    bizim əlimizdə böyük silahdır ta fedralizmə əl tapmağa

    onların gücündən faydalanaq.

    Həqiqət budur ki onların çoxu asimilə olublar. Onlardaha

    çox hazırdılar ta Azərbaycana fedral haqqını versinlər ta

    Azərbaycan İrandan ayrılmasın.

    Biz həmin gücdən faydalanaraq bir tərəfdən istiqlal istə

    yini bir çomaq kimi saxlayıb və fedral sistəmi bir həviç

    kimi masaya qoymalıyıq.

    Yəni (Farsistanın Türk soylu kompradorlarına deməliyik

  - Araz artırdı) ya bu həviç ilə razılaşın, ya bir ayağa qalx-

    mış öz soydaşınız olan millət ilə birlikdə istiqlal istəyir

    üz-üzə durun! ...”   Aydın Təbrizi

978

Ay işçi, ay əkinçi, ay pişəvər

Sərmayə milli olmuş olsa əyər

Ölkəmizdə yatırılar “ək dəyər”

Yabancı sərmayə girsə ölkəyə

Yazqı haqqıda verilər özgəyə

Milli sərmayə qovular kölgəyə

İnanma yalanlayıcı tülküyə

979

Əlbəttə solda bölünüb ikiyə

Biri bağlıdır Tərbizə, Bakıya

O biri qulluq edir yad ölkəyə

Solun həm düzü, həm də xaini var

Düzü “xayin” adlandıran olar xar

980

Millətçi millətin sol kəsimidir

Milli-demokrat onun isimidir

Arazizm sol kəsimin nəsimidir

Hər xalq millətin solundan yanadır

Çünkü satqınlıq ilə biganədir*

 

    *- Sağçı kəsimdən yana xalq cahildir.

        (Sağçı kəsim yapdırmaz ki, çapdırar.)

981   *- Devriçi fikir, metod, ...

Türk millətinin sağı geriçidir

Solu xalqına ağıl vericidir

Geriçiyə qarşı iləriçidir

Demokrat sərbəst edər ki, ürətə*

Geriçi istər maniə törədə      (boykot, iftira, ...)

982

Sağ deyər mən demokrası vermərəm

Demokrası üçün sinə gərmərəm

Yoxsa əktiyim toxumu dərmərəm

Xalqı “sağçı” edən tacir sinfidir

O sinfin qazancı ilə kefidir

983   *- Məndil təkin qullanmağa.

Sağçı lazımdır* ... istiqlal almağa

İstiqlaldan sonra taxtdan salmağa

Milli sənaye qurmağa dalmağa

Sağ milli haqq satar ki, cibi dola**

Həm də “Ad mənim, yar özgənin” ola.

 

  **- Sağçı deyər ki, “Ad mənim, yar sənin,”

“Atacağın sümük mənim, kar sənin.”

 

Sağlam millətçilərimizin önündə baş əyirəm

ve onları bağrıma basıram. Baltacı Araz

30.05.2009

 

“Biz Azərbaycan Türklərinə, Türk Azərbaycanımız “demok-

rası”dan, “dem qırası”ndan (Baltacı Arazın demokrası dava-

sından. –Araz), başqa “kırası”lardan çox-çox üstündür!

... tarix boyu şillələnmışık. İndi nə yaxçı ki, özümüzünküsün-

dən şillələnək.” 10.11.2010 Əliriza Fərşi (Xumeyni millisi)

 

Dinçi geriçi sinfə lider seçər,      (Xumeyniləri)

Geriçi sinfin lideri ... qan içər.