Çap

19 - Mən də məktəbdə məktəbdən iyrəndim

Mən də məktəbdə

məktəbdən iyrəndim.

398

Mən də məktəbdə məktəbdən iyrəndim

Çünkü məktəbdə köləlik öyrəndim

Azadlığımın dalıca süründüm

Məni də məktəbdə “manqurt”etdilər

Milli sərvətimi çapıb-getdilər

399

Məktəbdə dedilər türkcə “əxi”di

Türk adını çəkməyin ki, “xoxu”du

Zindandan qorxan Türk farsca oxudu

Qeyrət öldürən işqalçı Fars üçün

Türk əliylə qazdı Türklüyün kökün

400

Məktəbin ilk dərsi qavvadlıq oldu

“Ər”ə qulluq edən “arvadlıq” oldu

Əlimdən alınan azadlıq oldu

Məktəbdə öyrətdilər ki, satılam

Yəni kökümü qazana qatılam

401

Məktəbdə deyildi ki, dil araçdır

Halbuki qeyrət ürətən “ağac”dır

Qeyrət öldürənin payı xiracdır

Yurdumun sərvətini çapmaq üçün

Qeyrət ürətmək haqqı yoxdur Türkün

402

Dedilər “haqq verilməz ki, alınar.”

Dedim bağımsız olmayan çalınar,

Ordusuz dövləti taxtan salınar.

Dedi yurdsevər yox ki, hərcayi ol

Farsistan gəlişə, Turan qala çöl

403    Ağacı öz içindəki qurd yeyər

Türk soylu tacir satdı Türkü Farsa

Satqın deputat göndərdi məclisə

İranda qalmaq üçün qoya yasa

(Milli haqq satmaq üçün qoya yasa)

Türk soylu tacir istər ki, Türk sapa

İranın bazarlarına əl tapa.

   03.01.2006