Çap

7 - Niyə federalizm? Niyə istiqlal?

Niyə federalizm? Niyə istiqlal?

284

Savaşlar malik olmaq savaşıdır

Yiyəlik haqqı almaq savaşıdır

Dövlət əliylə çalmaq savaşıdır

Sömürünü qolaylaşdırmaq üçün

Dil ilə kültür öldürürlər bu gün

285

Federalizm qurtarmaz mülkiyyəti

Bağımsız etməz koloni milləti

Qurtarar öncəki hakimiyyəti

Millətlərin dilini azad edər

Yiyəlik payları mərkəzə gedər

286           özgə ~ mərkəz

Federal rejimdə fabrika qurmaq,

Federal bütövlüyünü qorumaq,

Xarici siyasətə damğa vurmaq,

Millətlərinə tale təyin etmək

Özgənin haqqıdır, vurmayın kitmək   (düyün)

287

Federalizm deyər: “Tapan tapanındır”

“Milli Köləlik haqqı sapanındır”

“Yiyəsi ağılsız mal çobanındır”

“Çünkü bu dünya çalıb-çapanındır”

“Farsın çapdığı Farsa halal olsun”

“Çapılmış soyun saqqalına gülsün”

288

Hər millət federalizmə bir üyədir

Varlı millət bir növ iti tiyədir

Yoxsul millət kəsiləcək düyədir

Güclü gücsüzə hökumət eyləyər

Özünə “yağar”, özgəyə “çiləyər”

289

Neçə ölkəli federal ölkədə

Yoxsul millətlər qalarlar kölgədə

Kirəci rolu oynarlar bölgədə

Ölkələrində nə var qullanarlar

Kirayələr mərkəzə yollanarlar

290

Federalizmə görə mərkəz iyədir

Yoxsul millətin ölkəsi pəyədir

Mal-davar otarmaq üçün üyədir

Yiyə üyənin göz yaşını silməz

Ayrılmasa sənayeləşə bilməz

291

Federalçı bu sonuca varmalıdır

Yoxsul millət davar otarmalıdır

Yoxsa öz yurdunu qurtarmalıdır

İnanmayan otayımızdan sorsun

Maşın qayıra bilmir fabrik qursun

292

Federalçı istiqlalçı olmalıdır

İstiqlal savaşına dalmalıdır

“Zor”dan zorla haqqını almalıdır

Öncə haqlı olduğunu sübut et

Ölməsən öldür ki, öz haqqına yet.

16.10.2004