Çap

6 - Kim millidir, kim yalançı?

Kim millidir, kim yalançı?

275

Sənaye yurdu mekanizə edər

Toplumları proleterizə edər

Qaydaları demokratizə edər

Milli öz ayağı üstündə durar

Maşın qayıra bilən fabrik qurar

276

Farsistanın “sənayeləşmə”sini

Mədəniyyətinin “gəlişmə”sini

Yaşayış tərzinin “dəyişmə”sini

Sömürqəçi hökuməti sağlayır

Türkün gəlişmə yolunu bağlayır

277    Utanmaq da yaxşı şeydir.

Sənayesiz millət savadsız olar

İstedadı çiçəklənmız ki, solar

Farsa layiq olmayan işi bular

Belə bir “Azərbaycan” məhsuluna

“Xər” deyən Fars gərək təhqir oluna

278

Milli olmaq hər xalqın istəkidir

Millətçi hökuməti dəstəkidir

Xalqı dəstəksiz edən üstəkidir

Aşağıdan düzdür, üstən əyridir

Aldadan azdıran özgə xeyridir

279

Milli çapdırmaz yurdun qazancını

Çünkü yurduna soxmaz yabancını

Həm də ifşa eyləyər yalançını

Çapılan yurdun sərmayəsi olmaz

Özgənin qazancı qurbətdə qalmaz

280

Özgənin rüşvəti imtiyaz alar

Milli əxlaqiyyatı dərdə salar

Yerləşdikdən sonra çapmağa dalar

Yadlara çapmaq haqqı verən dövlət

Çapqınçıların dövlətidir, millət!

281

Özgənin sərmayəsi yurdu çapar

Rüşvət ilə yasallaşdıran tapar

Şüursuz millətin övladı sapar

Sapdıran özgənin sərmayəsidir

Çalıb-çapmaq özgənin qayəsidir

282

İşsizliyi belə də çözmək olar

İş verənölkəyə getsə iş bular

Qazancı iş verənölkədə qalar

Niyə iş verən sərmayə göndərir?

İşsizləri qapısından döndərir?

“Axtaran tapar,”

Aldanan sapar

283     (taban = zəmin)

İmperialistlərə aid sənayi   (sənaye)

(Ana fabrikaadlanansənayi)

İstəməz heç yerdə qurula tayı

Tabanlılara verər montaj payı

Özgə qoymaz yerli inkişaf edə

Milli inkişafın yolunu gedə

(Avrupanın getdiyi yolu gedə)

24.07.2004