Çap

2 - Araz qan ağlar!

 Araz qan ağlar!

1

Arazizm doğuldu ki, boşluq dola,

Milli dərdlərimizə çarə bula,

Hər okuru siyası lider ola.  (İstanbul şivəsi)

Şumda şıllaq atan Baltacı Araz,

Hər sözü deyibdir həm öz, həm də az.

 

Sən təkin mən də yazdım ki, oxusun,

Doğru bulduğu planı toxusun.

2

Kim Türkün vahid canını böldürüb?

Kim Türkün milli şüurun öldürüb?

Kim yadı öz saqqalına güldürüb?

Oyan, Türkün şanlı tarixi oyan!

Bax gör kimdir bizi bugünə qoyan?

3

Hansı sinf satdırdı Azərbaycanı?

Səksən il çapıldı ləlı mərcanı,

Silkəsən toz qalxmaz ki, çıxar canı.

Farsistan çapdı milli sərvətini,

Dövlətsiz Türk qorudu ovrətini.

4   (Alıcıdan öncə satıcı vardır.)

Tacir sinfi milli haqları satdı,

Fars milləti aldı zibilə atdı,   (çöplüyə)

Türkün adı yurdu varlığı batdı.

Milli haqları alan çalıb-çapar,

Satqınını qovan istiqlal tapar.

5      (... Türkə “Türk xər” deyər.)

Fars milləti satqına böcək deyər

“Böcək məhsulun zibilini yeyər”

Araz  tikanlı gərçəyə baş əyər

Ay milli haqlarını Farsa satan!

İki yüz illik tarixindən utan!

6       *- Moral öldürmək üçün

Fars Türkün əlindən qələmi alıb

Milli qazancını ağlını çalıb

Türk də təcrübə qazanmağa dalıb

Fars sevinir ki, Türkü dərdə salıb

Həm də qaxınc edir ki, geri qalıb*

7

Satqın Türk dilini tarixdən silir

Farsca danışmağı iftixar bilir

Əfqanlı Türkün saqqalına gülür

Fars Türkə köləçi gözüylə baxır

Qeyrətli Türkləri yandırır yaxır

8

Mədəniyyət elin sanki balıdır

Baxışı, anlayışı, kamalıdır

Qeyrət dərsi verən dədə malıdır

Yasaq olsa mədəniyyətin dili

Bükülər o millətin xalqın beli

 

Fars şəhərlərindəki futbol istadiyomlarında seyrçi

Türklər bağıraraq deyirlər: “Türk dilində mədrəsə.”,

seyrçi Farslar isə bağıraraq birlikdə deyirlər:

“Eşşək Türk, eşşək Türk niyəbə anqırmırsan?”

9

Vətən bənzər insanın bədəninə

Bayraq milli paltarı kəfəninə

Dövlət düşməndən qoruyan məninə

Şərəfli millətin bayrağı olar

Pay verilməz bütöv torpağı olar

10

Azərbaycan ölkədi, bölgə deyil

Farsistanın saldığı kölgə deyil

Yiyəsi Türk xalqıdı, özgə deyil

İşqaldan qurtulsa sömürgə deyil

İran adlı millət yoxdur İranda

Ki höküm sürdürə Azərbaycanda

11

Yurdumu qarət edən, dərdə salan

Vergilər şəklində milli bac alan

İnkişafının önündə sədd olan

Sinfi təzad deyil, milli təzaddır

Şovenist Farsdır, imperialist yaddır

12

İşləyən çıxardar çörəyi daşdan

Dövlət vergi alar aldığı maaşdan

Yaxud qanını soran vətəndaşdan

Alınan vergi olur milli gəlir

Milli bac verməyən ölkə dirçəlir.

13

Azərbaycanda ən böyük iş verən

Fars dövlətidir ki, düşünməz xeyrən

Çalıb-çapmaq üçün əl qoyub yerən

Farsistanda yatırır Fars dövləti

İş gücündənqazandığı sərvəti

14

Türk qılınc gücü ilə çox iş gördü

Dünyanın yarısına höküm sürdü

Mollalar yuxlatdılar beyni durdu

Avrupa maşın ilə top qayırdı

Turanı muntaj etməyə çağırdı

(Turanı təslim olmağa çağırdı)

15

Marksizmə görə sinfi savaşın

Budur ilk addımı ki, vətəndaşın

Vətənində qayıra bilə maşın

İnkişaf maşın qayırmaqla başlar

Bağbanı kim olur olsun yoldaşlar

16

Marksizmə görə proletaria

Yeni bir bölümdür doğmuş sərmaya

Ki maşın qayıralar fabrikaya

Bu səbəbdən proletersiz ölkə

Montaj etdirənə olar sömürgə

17

Azərbaycanın sənaye sistəmi

Teknolojusunun növü, biçimi

Nə istixrac edəcək kölə kimi

Nələr montaj edəcək kölə kimi

Nələr əkib-biçəcək kölə kimi

Rusya iqtisadından asılıdır

Çünkü traktoru da Rus malıdır

18

Buxarest sevməsə Tərbizi boşar

Traktor verməsə Tərbiz nə qoşar?

Küveytə getməsə işsiz dolaşar

Proletariası olmayan ölkə

Satılar ki, qanını sora özgə

19

Traktor montaj edən fabrikası

Doğa bilməz ola övlad anası

Yıprandıqcaolar dəmir parası

Ana fabrikanın övladı olar

Montaj etdirən qol-qanadı olar

nkişaf etməyə hər zadı olar

20    (Ağalıq ilə sərmayə satılmaz.)

Malı sərmayə fabrika şəklində

Satılmaz yaşaya rəqib əlində

Özgə malımilli olmaz əslində

Ucuz işçi işlədər sömürgədə

Qazancını yatırmaz yad ölkədə

21

Dəyərsizdir yerin altındakı zər

Hər şey tükətdiyi iş gücü qədər

Bazarda özünə qazanar dəyər

İşçinin qazancı qalsa ölkədə

İstər milli inkişafı tükədə

22

Geri qalmış ölkənin xalqı ağlar

Dövlətləşdirən rejimə bel bağlar

Damlalardan böyük sərmayə sağlar

Damlalar sel olsa maşın qayırar

(El gücü birləşsə silahqayırar)

Yurdunu yad sürüsündən ayırar

23

Ölkənin qazancı qalsa özündə

İnkişaf arzusu qalmaz gözündə

İstiqlal aldıqdan sonra dur sözündə

Vergi al, maşın qayır, fabrika qur

Çin təkin öz ayağın üstündə dur

24

Dövləti olmayan millət dul olar

Yaxılan milli şüuru kül olar

Xalqı sömürgəçilərə qul olar

Çapılan qazancı öz ölkəsində

Yatırılmaz yaşaya kölgəsində

25

Başımıza qoydular bir belə börk:

Kommunist adlandı milli kölə Türk

Dedilər ki, millətçi Türklərdən ürk

Türkü xain yetişdirdilər dəyyuslar

Kommunist qılıflı şovenist Farslar*

 

       *- İnternasyonal “əntər” etdi Türkü,

Ki daşına nasyonal Farsın yükü.    (Rusun)

26

Lenin “qansaydı” milli əsarəti

Deyərdi hər elin olsun dövləti

Milli düşmənlərə qarşı qüdrəti

O zaman kommunist qılıflıFarslar

Leninin adını çəkməzdi dostlar

27

Marksizmin adı ilə pox yeyən

Kommunist paltarı əyninə geyən

İstiqlalçı xalqa geriçi deyən

(1) Sömürgəçi millətin köpəyidir

(2) Satqın tacir sinfinin tüfəyidir

28

Kommunizmin qaşığıyla p... yeyən

Ədalət donunu əyninə geyən

Kommunistin vətəni olmaz deyən

Tərəfsiz qalmaz ki, milli savaşda

İlhaqçı oturdar yuxarı başda

29

Azərbaycan mənim də vətənimdir

Soyulan sərvəti mənim dərimdir

Qanımı soranın qanı mənimdir

Gərəkirsə o qanı tökün için

Milli sömürüyə son vermək üçün

30

Xalqımın çox azdı milli şüuru

Şüursuz yerdəki su olmaz duru

Ovlanıb-tutulsa yoxdur qusuru

Biliklənmiş olsa azad olacaq

Yoxsa bundan da pis günə qalacaq

31

Elin doxsan faizini qul edən

Ucuz aldığı qədər yoxsul edən

Yoxsulluq oduna yaxıb kül edən

Bir faiz qansoran burjuvazıdır

(Hansı pişəvər dəllaldan razıdır?)

Kim tacir hökumətindən razıdır?

32

Ağlamayan uşağa süd verməzlər

Söndürülmüş lampaya xod verməzlər

Yurdsevər olmayana yurd verməzlər

Mən ki, yurdsevərəm Azərbaycanım

Niyə bölünüb mənim vahid canım?

 

(Otay ilə butay vahid bir candır)

(Adı odlar yurdu Azərbaycandır)

33

Əsdi tarix boyu Türkün bayrağı

Qacar dövründə uduzdu torpağı

Bu gün işqal olunub Qarabağı

Çünkü qoymur millətin sağ cinahı

Qayıraq Çin təkin milli silahı*

34

Türk savaş meydanlarında böyüdü

Şərəfli yaşamaq oldu öyüdü

Çünkü Qacarlar dövründə uyudu

Bu bəlalar gəldi sənin başına

Oyansan dev çıxa bilməz qarşına

35

Gülüstan güldürdü, xalqım ağladı

Türkmənçay ürəyini dağladı

Çardan sonra Lenin topa bağladı

Viyitnam bütövlüyünü sağladı

Qaldı Azərbaycanı bölmüş duvar

Ki məğlub Türk şahına çəkdirdi çar

36

Lenin ağlatdı sosializm adıyla

Çünkü aldatdı sinfi “azadı”yla

Çarlığı dadızdırdı tam dadıyla

Rusya bazarı olmağın adını

“Sosializm” qoydu çapa hər zadını

37    (1907-də)

Bolşevik devrimindən on il qabaq

Aldı Türk şahlığından Türk soylu xalq

Federalizm ilə məşrutiyyətə haqq

Çünkü Fars milləti hakim qılındı

Türkün ana yasasından silindi

38

Türk soylu məşrutiyətin hədəfi

Haqq verdi qurtula Farsın şərəfi

Türk imperiasına çalmaya dəfi

Millətlər parlamentosu qurula

Şahlıq edəndən də hesab sorula

39          Deməyin demədilər.

Biz Qacar şahlığına qələbə çaldıq

Millətlərə federal haqqı aldıq

Çünkü ayrılmadıq İranda qaldıq

Satqın məclisin əliylə İngiliz

Farsı hakim etdi, məğlub olduq biz

40            *- Sağçı satar.

Tərbiz savaşdı on bir ay boyunca

Çörək tapılmayanda yedi yonca

Qəhrəmanlıq göstərmədilər onca

Aldı millətlərə federal haqqı

Millətin sağ cinahı satdı xalqı.*

(Türk soylu tacir sinfi satdı xalqı.)

41

Arxasız qalan Qacar çökdü bala

Türk milləti bölündü sağa sola

Sağı getdi Tehranda bazar bula

Satdı milli haqlarımızı pula

Qul olduq öz qapımızdakı qula

Ki qoymur Azərbaycan azad ola

42

Lenin Türkə dedi öyrən kəklikdən,

Əl çək yurdsevərlik ilə türklükdən,

“Sosializm” yaxşıdı milli birlikdən.

Fəhlə qılıflıya çaldırdı sazı

Rus soylu sömürgəçi burjuvazı

(Rus kökənli bürokrat burjuvazı)

43

Lenin istiqlalçıya “tanıdı” haqq

Ayrıldı iskandinavyalı xalq

Otay da Rusyadan ayrıldı, ancaq

    İki yaşlı milli istiqlalını

    Çökdürdü hakim qıla Rus alını

 

    Qovuşa bilmədi otayla butay,

    Yaşadı gülüstan ilə türkmənçay.

 

    Kaşki Türk də sarı saçlı olardı,*

    Lenin istiqlal “verib” qurtulardı.

    *- Fin milləti təkin

44

Yetmiş il Azərbaycanı çapmış Rus,

Bu gün özəlləşdirir ala ulus,

Dövlətdən himayə ummaya nüfus.

    Qərb özəlləşdirdi, Rus milləti yox,

    Forması dəyişdi, mahiyəti yox.

    (Ayrıca açıqlanmalıdır.)

45         (ürətmək ~ qayırmaq)

Feodalizmi gömmək yaxşı işdi

Rusya təkin Çin kökündən dəyişdi

Türk soylu millətlərə nə yetişdi?

    Lenin öldü, xətti-məşyi ölmədi

    Rusya güldü, Azərbaycan gülmədi

   

    Özünə maşın qayıra bilmədi

    (Özünə silah ürətə bilmədi)

 

    (Bir az rifah verdi yurdunu çapa,)

    (Gəlişdirmədi ki, istiqlal tapa.)

46       *- xətti-hərəkət

Diri Lenindən Türkə yetişən pay

Milli əsarət oldu ki, quzey tay

Aldana, fəsx olmaya türkmənçay

    Xətti-məşyindən də yetişmədi pay*

    Stalin Türkə dedi yerində say

    Rus Türkə maşın satsın, Türk ona çay

                                             buğday

47

Rus istəməz ki, Türk maşın qayıra

Öz “güc”üylə bəy durmağa çağıra

İqtisadını Rusyadan ayıra

    Azərbaycan Rusya bazarı olsa

    Montajçı edər qulluq edə Rusa

48

Min doqquz yüz qırx beşinci ildə

Torpaq inqilabını bizim el də

(Qadın inqilabını bizim el də)

Həyata keçirdi gərçək şəkildə

    Həm də Azərbaycanı etdi azad

    Çökdürdü Türkü silahlandıran yad

49

İranda Stalin, Çerçil, Rozvelt də

Fabrik qurmaq istəyirdilər neftdə

Çünkü iş gücü bahaydı sovyetdə

    İrandan neft imtiyazı alan Rus

    Azərbaycanlını çökdürdü dəyyus

50

Çar yasaq etmədi Türkün dilini

Qanını sordu, bükmədi belini

Lenin öldürdü istiqlal meylini

Stalin Türkə silah verdi “müftə”

    Satdı torpaq inqilabını neftə

    Satdı milli inqilabını neftə

51

Leninizm ilə mənim işim yoxdur

Çünkü dərkim təcrübəm daha çoxdur

Leninizm manqurtun yediyi poxdur

    Milli zülüm zülümün soydaşıdır

    Kommunist hər cür zülümə qarşıdır

52

Min doqquz yüz yetmiş səkkizdən bəri

Milli qurtuluş üçün “çaldı tarı”

“İstiqlal-azadı” oldu şüarı

    Bu şüara görə Azərbaycanım

    İrandan ayrılmalıydı Zənganım

53

İslamdan öncəki Fars yedi yatdı

Sonrakı Ərəb batağına batdı

Türk məşrutə, Fars məşruə yaratdı

    İngiliz plan qurdu, Fars yürütdü

    Türk istiqlal əkdirdi, Fars qurutdu

54           (illət ~ səbəb ~ nədən)

“Üstün” soylu Əfqan xaşxaş əkdirir   (1)

Dinçi Fars ağlın belini bükdürür        (2)

Hakim qalmaq üçün tiryak çəkdirir    (3)

    Zərər edən Türk yapıcı millətdi

    Türkü Farsdan ayıran bu illətdi

55

Milli Türk istiqlal üçün savaşdı

İşqalçı Fars gördü ki, işi yaşdı

Talağ haqqı verməyənə yanaşdı

    İlhaqçı Farsı təmsil edən molla

    Qoymur Türk eli yurdu azad ola

56     (*- 21 Azərin şahı təkin)

Ərəb işqal etdi bac aldı yedi

Kölə yetişdirdi, qurtardım dedi

Arifə “a” desən anlayar “z”edi

Kim bizə sevdirdi milli düşmanı?

    Haqq verdi qəsb edə Azərbaycanı

    Öldürə ... Babək kimi qəhrəmanı

 

    Axtaran tapar, ağılsız sapar,

    aldadan çapar, qudurğan qapar,

    qiyamət (inqilab) qopar.

57    Bu günə qədərheç deyən oldumu?   (13.05.2011)

Rusya gördü Tərbizli bəndi qırdı

İraq ilə İranı savaşdırdı

Rus silahı almağa yanaşdırdı.

    İraq etdi İranı Rus bazarı,*

    Ki Ummana yapışdıra Xəzəri.

    (F16 yerinə Mig otura)

58          (Heç deyən oldumu?)

Səkkiz il savaşdırdı Ayətullah

Tükənə şah dövründən qalmış silah

Rusyadan silah ala hakim cinah

    Hədəfə çatınca bitdi o savaş

    Rus sömürgələriylə oldu yoldaş

59

“İstiqlal-azadı”dan Türkün payı

Ölüm oldu qurtarmaya butayı

Qurtardı “Şəttulərəb” adlı çayı

(Tərbizin aşura qoşunu qurtardı)

    Türk Farsın xeyrinə qana boyandı

    Çünkü başı daşa dəydi oyandı

60

Min doqquz yüz doxsanın yanvarında

Ulu Məmmədəminin diyarında

Xalqımın qanı coşdu damarında

    Qanıyla yazdı ki, bayraq qaldırın

    Sömürgəçi Rusu taxtdan saldırın

61

Azərbaycan qovdu Rus ordusunu

Ki qurtarmış ola öz namusunu

Yaşadmaya soydaşın dəyyusunu

    Erməni əliylə işqal edən Rus

    Silahsız Azərbaycana dedi sus

62

Yurdsevərliyin odu sönsün deyə

Bütövçü lider taxtdan ensin deyə   (Elçibəy)

Qovulmuş Rus ordusu dönsün deyə

Erməni əliylə Rusya qan tökür

    Rusqulu Heydər Rusa edir şükür  (Əliyev)

    İlhaqçı Fars da Rusa edir şukur

63        (İnsaf da yaxşı şeydir.)

Erməni xalqı yox, bəlkə daşnağı

Oldu Rus millətinin qolçomağı

Qovdu bir milyon silahsız qoçağı

    Yüz neçə min Erməni yaşamaqda

    Bir milyon qaçqına aid torpaqda

64

Yüz neçə min alçaq köçmən Erməni

Öldürdü minlər yerli dirənəni

Aldı bir milyon qaçqından vətəni

    Ermənistan da qovmuşdu Türkləri

    Qovar Türk də Erməni köpəkləri

65

Dünya bankasının sunduğu əldə  (1994)

Min doqquz yüz doxsan dördüncü ildə

Yazdı dağlıq Qarabağ adlı “çöl”də

    Yüz səksən min şəhərlidir, köyludur

    Üçdə ikisi Erməni soyludur

66       (İnsaf da yaxşı şeydir)

Bir milyon Türk qaçıbdır ölkəsindən

Həm dağlıq, həm də aran bölgəsindən

Yurdunun işqal olmuş tikəsindən

    Yüz yirmi min Erməni “başdan sovub”

    Bir milyon Türkü Türk yurdundan qovub!

67  *- Şəhid M. T. Zehtabı unutulmazdır

Əskərim qur sən də milli ordunu

Qurtar işqalçı əlindən yurdunu

Ödə Azərbaycanına borcunu

    Yediyin çörək sənə halal olsun

    Qalan Babək qalası təkin dolsun*

68

Sinf təyin edər hər şeyə qədər

Hər siyası bir sinfi təmsil edər

Təmsil etdiyinin yolunu gedər

    Tacir höküm sürdürsə güllər solar

    Vəziri şahı Heydərtəkin olar  (Əliyev)

69

Tacirin satqınlıq istedadı var

Tacirsevər siyası satıb-sovar

“Əl əli, əldə dönər üzü yuyar”

    Satqın Türk Arazı sərhəd tanıyır

    Çarın vurduğu yaramız qanıyır

70

Azərbaycanın bugünkü dövləti

Təmsil etməyir yurdsevər milləti

Yoxsa məhv etməz qırx milyon qeyrəti

    Silahlandırar qırx milyon qoçağı

    Qurtarar Tərbiz ilə Qarabağı

71

Azərbaycanda bu gün höküm sürən

Verdiyi sözün üstünə tüpürən

Qeyrət öldürən xətti-məşygötürən

    Rusqulu Heydər Əliyevdir bala

         Yuxladır ki, qasib yurdumda qala

772

Erməni Rus “güc”ü ilə bəy durur

Azərbaycanda köçmənistan qurur

Çünkü Türk milli qeyrətini burur

    Erməni Türk öldürür torpaq alır

    Fələkin çərxini heyrətə salır

73         Haqq verilməz, alınar.

Savaş işqalçının burnunu ovar

İşqalçını yurdumdan geri qovar

Savaş qurtarar, barış satar sovar

    İşqalçıya satılan barış istər

    Atəşkəsi qoruyan yarış istər   (əbədi atəşkəs)

74

Neçə min Erməninin var daşnağı

Bir milyon qaçqının yoxmu qoçağı?

Qova işqalçı Erməni alçağı

    Qurtara qəsb olunmuş Qarabağı

    Qarabağda göstər sarsılmaz əzmin

    Ki güvənə bilə … Ekbatan, Qəzvin

75

Çarın əkdiklərini Lenin dərdi

Stalin Türkü sibiriyə göndərdi

Otayın dörddə birini pay verdi

    Geri qalan bölümün dörddə biri

    Bugün işqal olunub, nədir sirri?

76

Dövlətdə qurtuluşa yoxdur meyil

Çünkü oluşduranı milli deyil

Düşmənə qarşı savaş başlatsa el

    Elə məğlubiyyət istər, bunu bil

    İnanma düşmənqulu soydaşına

    Günəş də dolanmaz yerin başına

77

Rusyanın silahı susdurdu bizi

Otayı aldı böldü ölkəmizi

Sonra basdırdı qəhrəman Tərbizi

Ki bağımsız Azərbaycan olmaya

Bütövləşdirməyə imkan bulmaya

 

78   (Dev ~ Türk, Sürəyya ~ qadın)

Rus Nizamının heykəlini dikdi

Çünkü özgələr üçün zəhmət çəkdi

Milli köləlik toxumunu əkdi       (lənət)

    Qadın ilə Türk düşməni Firdovsu*

    Çoxmaraxlandırdı şovenist Rusu

 

*- Bu Firdovsi-nin dünya baxışıdır:

    “Bir it yüz yaxşı qadından yaxşıdır.”

    “Torpağa gömülsə dev ili Sürəyya yaxşıdır,”

    “ Bu iki murdarı silib-atan dünya yaxşıdır.”

 

Çünkü antitürk Firdovsinin qondarma qəhrəmanlarının (Rüstəm,

Söhrab, Siyavuş, İsfəndyar, ...) qəhrəman doğan anaları (Sindoxt,

Rudabə, Mənijə, Kətayun, ...) iranlı (Şiraz-İsfəhan arası) deyildilər.

 

“Qızboğan: ... ancaq təbiət bizi bir az daha gözəl yaratmış. Za-

hir gözəlligimizin yanında. Hətta gözəl gızların da gözəllikləri

sönük görünmüşdür. Bu üzdən bizə qızboğan demişlər.”

Qırmızı balıq – 09.10.2009 Güntay Gəncalp

79

Azərbaycan bütövləşməsin deyə

Otayı Rusya, butayı Fars yeyə

Problem yaradırlar qara geyə

    Qonaqsevər olma, sorsan ki, niyə?

    Çünkü köçmənləri edirlər “yiyə”!

80

Kommunist zülümə qarşı savaşar

Zülümsüz dünya qurmaq üçün yaşar

Önündəki dağları bir-bir aşar

    Qurtuluşun önündə duran zülüm

    Bu gün milli zülümlərdilər gülüm

81

Hansı çağa dək ki, milli qarət var

İşqalçı böldürücü cəsarət var

Qafil millətə milli əsarət var

    Ancaq o millət, o xalq bəxtəvərdi

    Ki həm millətçidi, həm yurdsevərdi

82

Ondaki yurdsevərliyə başladım

Otayın həsrəti ilə yaşadım

Ağladım, sızladım, döndüm oxşadım

    Öldürər bu ayrılıq dərdi məni

    Bağrına basmasa sevən sevəni

83

Milli inqilabımızın hədəfi

Yalnız bu deyil bəlli ola səfi

Öz dilində oxuya, çala dəfi

    Hədəfimiz vahid ölkə qurmaqdır

    Ayrı düşmüş xalqı qovuşdurmaqdır

84      *- Stratejisi irançılıqdı

Biz savaşmasaydıq istiqlal üçün

Vahid Azərbaycan, vahid al üçün

Milli ideoloju, moral üçün

    İrançi Türk taktik deyişdirməzdi*

    Federalizm üçün “sinə gərməzdi”

 

    İlhaqçıdan alınan federativ haqq,

    Lazım olduğu zaman olar yasaq.

85

Federalizm istəyən Türk irançıdır

Azərbaycançı deyil, yalançıdır

Türkmənçayçıdır, gülistançıdır

    İranda höküm sürən çar soyunun

    Oyuncusudur, irançı oyunun

86

Budur irançılığın öz anlamı

Ki qalam ilhaqçı Farsın qulamı

Qurtara bilməyəm öz el-obamı

    Həm də inkar edəm Azərbaycanı

    Ki üç yerə bölünüb vahid canı

87

Türk soylu irançıya görə otay

Qurbət eldir, qonşu ölkədir, ey vay!

Ələhvazı qorumaq borcdur, haray!

    “Qəhbə, cında, g.v. hər yerdə var”*

    Milli qavvad milli haqq satar sovar

 

    *- Bu misra atamız Möcüzdəndir

88

Sinf təyin edər hər şeyə qədər

Hər siyası bir sinfi temsil edər

Təmsil etdiyinin yolunu gedər

    Satqın siyasının sinfi satqındır

    Satılan haqq yaradıcı xalqındır

89          *- “Axtaran tapar.”

Hər sinfi toplumun sağı solu var

Necə hər çiçəyin ayrı kolu var

Hər bir sinfin də bambaşqa yolu var

    Hansısinfin Türkə göstərdiyi yol,

    Türk xalqını edib fars soyluya qul?*

90           *- illət ~ səbəb

Hər şeyin içindədir öz illəti*

Satdırar xalqını satqın milləti

Satqının olmaz ki, milli qeyrəti

    Millətin satqını kompradordur

    Solu yurdsevərdir, ağıldan kordur

91

Yazqı yazdırana deyərlər illət

Ağacı içindən qurd yeyər millət

Sağçı kəsimdə olmaz milli qeyrət

    Tacir öz yurduna edər xəyanət

    İmtiyaz alsa ki, edə ticarət

92

El gücü sərmayələrdə toplanıb

Çünkü fərdin meyli ilə qaplanıb

Satqın tacir sinfi üçün saplanıb

    İstiqlal istəməz imtiyaz ala

    Çox qazanmaq üçün İranda qala

 

    Satqın sinfi buraxsan öz halına,

    Yanarsan el-obanın əhvalına.

93

Türk soylu tacir istər çox qazana

Çox qazanmaq üçün dilini dana

Farsa milli bac verən yurdu yana

    Səksən il çapdırdı Azərbaycanı

    Silkəsən toz qalxmaz ki, çıxar canı

94

Tacir milli haqları da mal sanar

Satdırar,ticarət haqqı qazanar

Çapılan xalqı yurdu odda yanar

    Tacirsiz ölkə etməz yada qulluq

    Çapılmayan ölkədə yaşar bolluq

95

Çapılan ölkədə tacir şah olar

Xalqın payı nalə ilə ah olar

İstiqlalın məhsulu rifah olar

    Sərmayə qulluq edər öz elinə

    Keçsə milli dövlətininəlinə

96

Tacir imperializmə olsa dəllal,

Deyər imperialistlərdən ucuz al!

İflas ol, inkişaf etmə , geri gal!

    Dövlət tacir olsa, tacir də fəhlə,

    Son verər yoxsulluğa, fəsada, cəhlə.

97

İnkişaf etdirər hər sinfin solu

Ticarı sərmayənin olma qulu

Milli inkişafında olmaz rolu

    Tacirin əlində toplansa manat

    Nə elm inkişaf edər, nə də sanat   (İstanbul şivəsi)

98

Heç bir baqal deməz yoğurdum turşdu

Ev yıxan deməz bayquş yaxşı quşdu

Satqın deməz ki, satqındı, naxoşdu

    1- Yurdu müstəmləkə xalqın milləti

    2- Ölkəsi bölünmüş xalqın milləti

    3- Maşın qayırmayan xalqın milləti

    Satqındır ki, qullanmayır qeyrəti

99

Lənət olsun bizə yazqı yazana

Milli haqq satar ki, bazar qazana

Milli köləliyin ömrü uzana

    Qırx milyon qoçağı olan bir millət

    Satqın olmasa bölünməz məmləkət

    (Satqın olmasa çapılmaz məmləkət)

100

Çin xalqı anladı nədi azadı

Çünkü dövlətləşdirdi iqtisadı

“Sosializm” adlandı formanın adı

Ürətə bildi gərəkən hər zadı

    Biz tacir sinfinin yolunu getdik

    Ölkəmizi xarici bazar etdik

 

    *- Ateist inanmaz heç bir Allaha,

    Yazqısını yazdırmaz heç bir “şah”a.

    (Ateistin siyası anlamı.)

101

Tacir sinfi milli haqları satdı

Tərsini söylədi xalqı aldatdı

İnanan xalq başını atdı yatdı

    Oyandı gördü zülüm ərşə çatıb

    Tacir sinfi qazanıb, ölkə batıb

102

Satqın ortaq milli haqları satar

Ölkənin qazancı paylanar batar

Satqına qazan dibi ancaq çatar

    Qoymaz təcrübə dönüşə bilikə

    Ki düşək əldən ələ, eyni kökə

103

Sağçı hakim edər taciri bəyi

Solçunun yurduna yanar ürəyi

Kökündən dəyişdirər hər bir şeyi

    Xalqı sağçı edən tacir sinfidir

    O sinfin qazancı ilə kefidir

104

Sərmayəsi təhsil olan bürokrat

Olsa tacir sinfinə sürücu, “at”

“Haqq” qazanar ki, seçilə deputat

“Haqq” qazanar ki, rüşvət ala qat-qat

    Sata xalqın milli haqqını yada

    Ki özü hər nazı neməti dada

105

Fars deyir imperializmə satılım

Onun sömürdüyü qədər batırım

Tərbizi çapım Tehranda yatırım

    Fars nələr etdiyini yaxşı bilir

    İrançi Türkün saqqalına gülür

    (Federalist Türkün saqqalına gülür)

106

Bugünkü İranın yarı nüfusu

Türk kökənlidir ki, yoxdur ordusu

Qurtarıb-qoruya milli namusu

    Türkün də olsaydı milli dövləti

    Azərbaycanda qalardı sərvəti

    Pozulmazdı dili mədəniyyəti

107   *- Milyard dolar 

Babəkin yurdunda höküm sürən yad

Fars dövlətidir ki, alır maliyat       (vergi)

Çapır mədənlərini edir bərbad

(... Süngün mədənindən on yeddi milyard)*

    Farsistanı edir İranda abad

    Qalanıyla dövlətə alır silah

    Farsa zərərli şeyi edir günah

108

Doxsan faiz dövlətə aid ... bina

Nazirlik, dəmiryolu, xəstəxana

Üniversitə, otuban, kərxana ...  (fabrika)

    İranın Farsistanında qurulub,

    Çünkü Fars dövləti naxırçı olub

109

Səttar istiqlal üçün əlləşsəydi

Türk ilə Fars yurdunu bölüşsəydi

Farsistan öz gücüylə gəlişsəydi

    Farsistan Əfqanistanın tayıydı

    Dirçəlmək Azərbaycanın payıydı

110

Kim deyir çinli “cəhənnəm”ə getdi?*

Milli inqilabı məqsədə yetdi

Yurdunu çapdırmadı, “cənnət” etdi

    Yurdunu “cənnət” edən “məlakə”dir

    “Cəhənnəm” xaraba qalmış ölkədir

    *- Sağcı deyir

111

Fars Türkün milli dərisini soyur

Etiraz edənin gözünü oyur

Başına fars məclisində börk qoyur

Çünkü satqın Türkü vəkil seçdirir

Türkə qarşı qanun ölçüb-biçdirir

112

Bir qıran istə aldığın maaşdan

Az qalar çatlaya bağrın təlaşdan

Hələ yardım gözlərsən vətəndaşdan

Niyə göz yumursan milyonlara ki?

Hər gün milli bac alırlar zorakı

113

Azərbaycanlının milli gəliri

Gedir Tehranda qat-qat əskiliri

Dönüşdə bütçə şəklində gəliri

Dörddə üç hissəsi milli bac olur  (vergilərin)

Farsistanın dərdinə ilac olur

114         *- O cümlədən ...

İqtisadın çərxi durmur dolanır

Milli gəlirlər Tehrana yollanır

Üç hissəsini Farsistan qullanır        (vergilərin)

(Süngünün misi Kirmana yollanır)

(Mis gəlirini* Farsistan qullanır)

İstibdad lazımdı bac almaq üçün

Azərbaycan İranda qalmaq üçün

115

Azərbaycan quldu, Farsistan iyə

Qul gərək iyəsi üçün işləyə

Dörddə üç pay alan ərbabı yeyə

Bu səbəbdəndir ki, Azərbaycana

Çərəkdarlıq payı yetişir cana

116

Gömrüklü malların üçdə birini

Azərbaycan tükədir ki, xeyrini

Özü görə, abad edə yerini

Azərbaycan gömrük vergisi verir

Fars dövləti Farsistana yedirir

117

Türk xalqının verdiyi faiz vergi

Kəddə “oraq” olsa, şəhərdə “kərki”

Mekanizə olar, güclənər ... dərki

Yurdundakı banka verdiyi faiz

Borc verilməyir ki,qullana ... Tərbiz

Ki gəlişməyə milli sanayimiz

118

Türkləri Fars dövləti köçmən edir

Türk işsizlikdən Farsistana gedir

“Türk xər” üstə bir-birini didir

Ərki sökdürür dəyir mescid qayır

Yazıq Azərbaycan yerində sayır

119

Xəstələnmiş dillərdən vazkeçilər

Yayqınlaşmış dil ortaq dil seçilər

Hakimin xeyrinə ölçüb-biçilər

(Muxtariyyətçinin qanı içilər)

Fars Türkə pislikdən başqa nə etdi?

Ki Türk ilhaqçının yolunu getdi!

(Ki federalizmin yolunu getdir!)

120

Fars istər Türk unuda öz dilini

Millətçi eyləməyə Türk elini

Fars da Türkün bükə milli belini

Yoxsa Farsistana milli bac verməz

Ədəbiyyatını zənginləşdirməz

121

Fars desə ədəbiyyatım güclüdür*

Doxsan faizini Türkə borcludur

Türkə təşəkkür etməsə suçludur

Türk Farsın yediyi poxu yemədi

Türkə “xər” deyən Farsa “xər” demədi

Bəlkə xəstə Farsa sağlıq dilədi

 

     *- Teknoloji çağında çağdaş teknoloji

lazımdır, əfyon rolu oynayan uyuşdu-

rucu ədəbiyyat yox.

 

Fars milləti çox gəriçi millətdi,

Farsi qərəçi edən bu illətdi.

çingənə

122

Türk min il Farsa hökumət eylədi

Soyuna dost təkin hörmət eylədi

Mədəniyyətinə xitmət eylədi

Səksən ildən bəri Fars höküm sürür

Bax gör Türkə qarşı nə işlər görür?

123            (Saxla  yetimi, ... )

Türk Farsa mədəniyyət yaradıbdır

Cəhlinin meydanını daraldıbdır

Fars da Türkün gününü qaraldıbdır

Fars Türkə “xər” deyir qeyrəti bura

Yurdunu çapmaq üçün höküm sürə

Türk gərək Farsın üzünə tüpürə

124           (kar ~ qazanc)

Karın məhsulu dünya baxışıdır

Türkə pis olan şey Farsa yaxşıdır

Vəhşi Kuruş deyər: “Çingiz vəhşidir

Şah İsmail pisdi, şah Abbas ulu.”.

(Çünkü Fars ilə də paylaşdı rolu)

125        (Kimi dost sanırsıznız?)

Fars Türkü təhqir etməkdən yorulmur

Təhqir etməsə şarj olmayır dolmur

Ən gözəl yeməyi yeməli olmur

Ata “Türk xər” toxumu əkdirir      (tu!)

İnanan oğlu Türkə dərd çəkdirir

126

Fars da qondarma Türk tarixi yazır

Karsız etmək üçün şəhdini süzür

Mumunu yandırır, canını üzür

Dilini qoymayır inkişaf edə

Həm də xəstə edir aradan gedə

127

Şovenist Fars Türkləri edir xəstə

Deyir qazma sapına deyin dəstə

Qoşana bəstəkar, mahnıya bəstə

Həm də Türkü bənzədir dilənçiyə

Farsları əyləndirən iyrənciyə

 

Ərəb tələbə deyir, Türk öyrənci,

İtəni tap, yarad, olma dilənçi.

128    *- Varlığı mənlik qoruyar.

Fars istər ki, Türkün mənliyi ölə*

Deyə Fars “üstün”dür ki, edib kölə

İstedadsızın yurdu olar tövlə

Tacir satqın olmasa Fars “xər” deməz

Türklərin haqqında böylə pox yeməz.

129      (məlul ~ nəticə ~ sonuc)

Farsistan iyədi, Azərbaycan qul

Milli bac illətdi, istibdad məılul

İstibdad qazanır Farsistana pul

Bu nədənlə Fars istibdaddan doymur

Demokrasını içəriyə qoymur

130

Şovenist Fars otuz min Türk öldürdü

Leninist Fars şənlik etdi güldürdü

Kimdən yana olduğunu bildirdi

Qanlı Azər üçün şənlik etdi Fars

Çünkü Türk xalqına oldu milli yas

131

Leninist Fars da deyir Türk elinə

Məni qəyyum elə minim belinə

Atamdan sonra haqq verim dilinə

Türk deyir bizə istiqlal lazımdır

Milli şüur ilə moral lazımdır

132

Fars Türkün namusuna əyri baxıb

Dövləti türkcəni çöplüyəatıb

Mədəniyyətini yandırıb yaxıb

Türk Farsdan gərək ki, intiqam ala

Qoymaya qisas qiyamətə qala

133          *- ... Farsa, Rusa

Türk hökumət edibdir çox ulusa*

Məğlub olsa da top qayıran Rusa

Yaraşarmı köləlik edə Farsa?

Lənət olsun Urusa İngilizə

Qərəçi Farsı hakim etdi bizə

134

Çünkü top qayırmadıq kölə olduq

Qanımız axdıqca saralıb-solduq

Çarəsizlikdən “saçımızı yolduq”

Otayı çar aldı verdi Urusa

Butayı tacir sinfi satdı Farsa

Fars təcavüz etdi milli namusa

135   *- Vətənsiz, internasyonalist

Fars Türkün milli gəlirini çalır

Farsistanda çağdaş şəhərlər salır

Türk də “hərcayi”* olmaqdan dad alır

Fars milli xəyri üçün bilə-bilə

Türkü kölə edib, yurdunu tövlə

136

Azərbaycana istiqlal lazımdır

Sübut edəcək nədən bu yazımdır

Mahnılarda söylənən “Araz”ımdır

Federalizm içiboş milli haqdır

Tacir sinfinə imtiyaz almaqdır

137

Xain ovlamaq üçün duzaq qurar

Qandırmaq üçün nala-mıxa vurar

Ovladıqdan sonra qullanar burar

Naxırçısız Federalizm yürüməz

Naxırçı olmayan soyu qorumaz

138

Fars bizə “Türk xər” dedi yetmədi

Səksən il bac aldı yedi yetmədi

“A” dedik, anladı “zed”i yetmədi

İndi də bu təhər Türkü pisləyir;

“Türk faşistdir ki, istiqlal istəyir”!

 

(Faşit Lenin də böylə deyirdi.)

139

Gərəkəndə qeyrətli Türk dedilər

Türk şahının belini bük dediler

Şah olduqdan sora “eşşək” dedilər

Dos sandığın Fars Türkə “eşşək” deyir

Səhvinin kötəyini ... yurdun yeyir

140

Qaşısan “kommunist” Farsın üzüü

Altından faşist çıxar ki, özünü

Gizlədə bilməz aldada gözünü

Rədd edər milli istiqlal sözünü,

Deyər qurd yaranıb yeyə quzunu.

141

Dedim qəzvinlinin milli gəliri

Axır Yəzdə ki, hər gün dirçəliri

Bu haqsızlıq ürəyimi dəliri

Dedi “hərcayi” düşünməz ki, Türkə

Bölünməz “işçi birləşdirən” ölkə

(Bölünər işçi  köç etdirən ölkə.)

142

İstiqlalçı xalqın ağzını tikən

Milli qeyrətin də belini bükən

Farsdır ki, istəməz qurtula ölkən

“Dünyanın işçiləri birləşsinlər”

Deməz ki bir ölkədə yerləşsinlər

Deyər zülümə qarşı birləşsinlər.

143               (Yalançıya lənət!)

Şovenist Fars gözəl bəzənmək üçün

İlhaqçı ömürü uzanmaq üçün

Yurduna milli bac qazanmaq üçün

Deyir ilhaqçılığın da hədəfi

Budur ki bölünməyə “işçi sinfi”

144

Proletersiz İranda Fars balası

Geyir cürbəcür “kommunist” libası

Vətənsiz yetişdirir ki, atası

Sömürgələrdən ala bığ parası

Ki gəlişə Kərəc Kirman arası

 

Hər bir işçi proleter sayılmaz,

Maddəsiz yerdə düşüncə yayılmaz.

145

Farsın Türkə verəcəyi əzabdır

“Sosializm”i imkansız inqilabdır

(Proletersiz ölkələrdə sərabdır)

Çapılmağı unutduran şərabdır

Fars desə savaşın “sosializm” üçün

Uğraşdırar zay ola milli gücün

 

Türk öncə yurdunu qurtarmalıdır,

Çünkü itib-batan beytülmalıdır.

146

Leninist Fars istər dərdi sağala;

İmperialistlərdən haqqını ala

Öz milləti müstəmləkəçi qala

Fars niyə faşist olduğunu danır?!

Faşistliyini “kommunistlik” sanır?!

 

Milli zülüm zülümün soydaşıdır,

Kommunist hər cür zülümə qarşıdır.

147

Farslar eşşək olna  nalistərlər

Nallıya nal çəkdirən al istərlər

Fələstinliyə “istiqlal” istərlər

Etməzlər o haqqı bunlara tələb

Olsalar Kürd,Gilək,Türk,Bəluç,Ərəb

148

Fars Türkə deyir ki, milli kölə qal

Özünü unut, özgəyə təbil çal

Fələstin xalqına “istə” istiqlal

Fars niyə faşit olduğunu danır?

Olmaya Türk xalqını “eşşək” sanır?

149

Şirazı Tehrandan ayırsa duvar

Fars bölücüləri yurdundan qovar

Millihaqlara görədə haqqı var

Fars niyə Türkə ohaqqıtanımaz?

Bakını Tərbizdən ayırsa “Araz“

150  (Biganə Fars təkin Türklərə baxma!)

Fars olsa soydaşsevər, vətənpərəst

Boynuna şal salıb edərlər sərməst

Vətənsız Farsa deyərlər ki, “xər”əst

Türk desə vətənim Azərbaycandır

Fars deyər bu pantürkistdir, ajandır.

 

Niyə ərəb birliyini qutlayır,

Türklərə gəlincə tərs yumurtlayır?!

151    (Sömürgəçinin dünya baxışı:)

Fars deyir mən boşuna düşünmərəm

Milli haqqın turşuna düşünmərəm

Qəfəsdəki quşuna düşünmərəm

Haqq aldıran qurşuna düşünmərəm

Millətimin xeyrinə düşünərəm

Əl qoyduğu yerinə düşünərən

152

Türk savaşır milli haqqını ala

Fars savaşır genə işqalçı qala

Türkü pasivləşdirən dərdə sala

Reformist olur qazandıra ömür

İşqalçılığına ki, höküm sürür

153

Fars deyir mənim soyum “üstün” soydu

Sordum dedilər: “Qız evində toydu”

“Keçəl də adını Saçəli qoydu”

Mənə nə kim üstün, yaxud alçaqdır?

“Öz yazqını özün yaz” milli haqdır

Bu haqqa görə ağalıq yasaqdır

154

Şovenist Fars çalışır üstün ola

Türkü bənzədə iradəsiz qula

Ki qurtuluş əzmi sarsıla, sola

Fars deməz keçən min ildə böyləydi:

Fars soylu Türk soylulara köləydi

155        (Alçaqlar sərbəstilər.)

Türk düşmənlərini boğar bu kin də

Ki niyə Türk höküm sürdürdü Çində

Xotəndən Balkana, Rusyadan Hində

Bir millətdi neçə dövlətli Türklər

Bunu öyrətməlidilər böyüklər

156

Farsı Türkə üstün qılan silahdır

Silahsızın payı nalədir ahdır

Zalıma baş əymək böyük günahdır

Haqq verilməz alınar silah ilə

Silah al, səbəbini izah eylə

157

Qurd ilə qoyun bacı-qardaş olmaz

Əzən ilə əzilən yoldaş olmaz

Haqlı haqqına  yetsə savaş olmaz

Savaşın səbəbi işqalçı Farsdır

Uzadan Farsa silah satan Rusdur

158

Silah qayıran yox, alan ölkədə

Qonşu savaşı baş verər tükədə

Anlaşılsa savaş olmaz bölgədə

Silah alan qayıran üçün hürər

İşçinin xeyrini işverən görər

159

Türkün düşmənləri şovenist Farsdır

İranın bütövlüyündən yana ... Rusdur

Türk soylu irançı, rusçu dəyyusdur

Çünkü İranda Rusya höküm sürür

Bütöv qalmasını xeyirli görür

 

Kəsilər kölgəsizdən himayələr,

Qovular yatırdığı sərmayələr.

160

İstiqlal xalqımın milli haqqıdır

Əskəri doğub-böyüdən xalqıdır

Çəkəcəyi qarşılıqlı qayqıdır

Atadan sonra övlad üz çövürər

Milli düşməni qorumaz, devirər

161

Fars ordusunun gücü Türk oğludur

Düşmənə qulluq etdiyi doğrudur

Ağlını çalan, azdıran oğrudur

Ata baş qaldırsa haqqını ala

Oğul “Ana əmcəyi kəsməz” bala

162

Sən yurdsevər anadan doğulmusan

Yurdunu qoruyan məslək bulmusan

Çünkü Babək kimi əskər olmusan

Sən elin milli ürəyi qanısan

Milli düşmənlərini də tanısan

163

Alar qardaş qardaşın qadasını

Zalım sarmaz məzlumun yarasını

Düşmən ağladar dostun anasını

Firqənin anasını ağladan Fars

Dost deyil, düşməndi ya əyühənnas

164

İlhaqçı Farsa qulluq etsən qardaş

(İranda qalmaq üçün etsən təlaş)

“Kommunist” qılıflı Fars deyər yoldaş

Yuxarı başda oturdarlar səni

Ki çalıb-çapalar bizim vətəni

165    (Utanmaqda yaxşı şeydir.)

Yaxşılıq yaxşıdır yaxşı adama

Pisə yox ki, “eşşək” deyə atama

(Farsa yox ki, “eşşək” deyə atama)

“Lənət” olsun mənim dədə-babama

Ki məniFars ilə qonşu eylədi

Pisə yaxşı olmağımı dilədi

 

Kaşki sərhədlərdə boşluq olardı,

Farsla Türk qonşuluğu son bulardı.

166

Barışsevər milləttəcavüz etməz,

“Eşşək” gözü ilə baxmaz, incitməz,

Səksən illik zülümü guya yetməz,

Hazırlanır istiqlalçı öldürə,

Özünü Çingiz soyluya güldürə.

167

Fars nə istəyir Türklərin canından?

Yandırıb-yaxmış Azərbaycanından?

Yetməzmi yüz il bəsləndi qanından?

İlhaqçı Fars alsa Türkün canını

Qisas qurtarar Azərbaycanını

168

Biz savaşda birə yüz öldürərik

Qatilin saqqalına güldürərik

Türkün nə olduğunu bildirərik

Farsa de əl çəksin Azərbaycandan

Qan ilə qurtaran Türk doymaz qandan

169

Güləşçi yıxar, yaxud da yıxılar

Qorxağın mənliyi yoxa çıxılar

Qoyunlar təkin sağılar qırxılar

Türk qoyun deyil qala milli kölə

Qalacaqsa kölə, yaxşıdır ölə  <

170

Türkün Farsa deyəcək ən son sözü

Budur ki, alovlandırmasın közü

Yoxsa oduna yanar Farsın özü

Gəlsin çəkdirək sərhədlərdə duvar

Bölüşək dövlətə aid hər nə var

Yoxsa Türk də qanı qan ilə yuyar

171

Canım qurban sənə Azərbaycanım

Olmasa milleti təkin düşmanım

Qurban olsun Fars soylu xalqa canım

Düşmənim işqalçı Fars millətidir

Yurdumda höküm sürən dövlətidir

172                (giz ~ sirr)

Dünyaxalqları bacı-qardaşdılar

İşqalçılara qarşı yoldaşdılar

Bu gizi bilməyənlər savaşdılar

Ulusal qurtuluş savaşı haqdır

Haqlıya qarşı savaşmaq yasaqdır

173    *- Yəni Fars ilə Əfqana tay olsun.

Heç xalq istəməz üzvü dəyyus olsun

Türkləri sevməyən getsin Fars olsun*

Olduğu kimlik ona namus olsun

Kim olursan ol ancaq namuslu ol

Namuslu kimsəni edə bilməz qul

174            *- Əngəl, Baraj

Çar zamanında çara əbd oldular

Sonra Lenin təkin mürtəd oldular;

İstiqlalın önündə sədd* oldular

Bugün Farsın donu, tumanıdılar

Vahid Azərbaycan düşmanıdılar

175

Rus  bizi böldü bərbad etmək üçün

Böldüyü tayları yad etmək üçün

Milli düşmənləri şad etmək üçün

Oynama milli düşmənin sazına

Özünə gəl ki, çatasan arzına

176

İlhaqın silahı Lenindi, dindi

İşqalçıdan haqqını alan “gen“di    (~ qan)

Türkü Farsdan ayıran milli kindi

Çünkü işqalçılar milli dosdular

Erməni Türk öldürəndə susdular

177      (azər = atəş)(yoldaş, qarındaş, azərdaş)

Nəsil fani deyil, ömür ötəndi

Dəyişməz soy ilə eldi, vətəndi

“Azəri” oda tapınmış dədəndi

Sən bu gün müsəlmansan, yoxsa dinsiz

Nə olursan ol ancaq olma insiz

 

(Köçmən Farslar yerli Türklərdən sonra “azəri” olmuşlar.

“azəri” qavramını islam dininin xeyrinə yorumlamayın!),

(Zərdüşt ~ Azərdaş), (Avesta ~  اوستا= üstə, usta, kılavuz)

     او س ت ا    >      اوستا

Avesta   <   U  s  t  a

178

Millətçi öz ana dilində yazar

Milli olmayan qanunları pozar

Qoymaz yurdu ola özgəyə bazar

Bal-bal demək ilə ağız dadlanmaz

Hər istiqlal da istiqlal adlanmaz

179

Milli xainin gözünü oymasan

Satqın sinfin malına əl qoymasan

Dirənənin dərisini soymasan

Tacir başqa millətə ərə gedər*

Aldığın istiqlalı edər hədər**

(El gücü sərmayədə toplanıbdır.)

 

       *- Köləlik anlamında arvadlığa son!

 

      **- Tacir milli haqları da mal sanar,

Satdırsa ticarət haqqı qazanar.

180

Otay milli istiqlalımı aldı

Domuzdan çəkilən tük Türkə qaldı

Yoxsulluq çəkdirən sinf dərdə saldı

Tacir istər xalqın qeyrəti ölə

Sata imtiyaz ala, ... deyə, gülə

181     (Tanı iç düşməni!)

Butayı tacir sinfi satdı Farsa

Ki bir gün də yediklərini qusa

Vəlakin bax bu həyasız dəyyusa*

Həm öz yurdunu sömürgə* eyləyir,

(Həm Türkü satdırır kölə eyləyir,)

Həm də öldütdürür sayqı diləyir!

 

       *- Ədəbsiz o sinfdir ki, satqındır.

Dəyyusu tanıtmaq sənin haqqındır.

182           (Gülmə, ağla!)

… Xoyun çöl qalmasının bahasına

Türkcənin ölməsinin bahasına

Namussuz olmasının bahasına

Ən gözəl varlıqlar yaradır bu gün

Yapıcı Türk yıxıcı bu Fars üçün

183

Türk Türkə türkçə öyrədir oxudur

Fars Türküm deyən Türkləri qorxudur

İnkişafını durdurur qoxudur

Türkün dostu Türkdür ki, yada satmaz

“Ətini yesə, sümüyünü atmaz”

184

Türk soylu tacir necə soydaşdı ki?

Deyir “qurbət el”dir Naxçivan Bakı,

Fars millətinin də “yurdu"dur Makı.

Özgəni namusuna ortaq edən,  (dəyyus)

Qovulmalıdır ki, qurtula vətən.

185

Bütövləşməyə qarşı sərmayələr

Qovulmasa gərçəkləşməz qayələr

Kölgəsizdən kəsilər himayələr

Vahid Azərbaycan keçməz suçundan

Yararlandırmaz ucuz iş gücündən

 

Sökdürün düşmənquran firmaları,

Malını almayın olmasın karı. (qazanc)

186

(İrançı, rusçu) Türklər and içiblər

Düşmənə qulluq etməyi seçiblər

Milli mənfəətlərindən keçiblər

Davaları rütbə pul qoparmaqdır

Sömürgəçiyə “davar” otarmaqdır

Kompradora “davar” otarmaqdır

 

Bu nədənlə xalqıma verməz şüur,

Çünkü satqın sinf ona plan qurur.

187

Hədəfimiz İrandan ayrılmaqdır

Engəlləyənin başı yarılmaqdır

Ortaq düşmənə qarşı sarılmaqdır

Düşmənin ölçüsüylə ölçüb-biçən

Qurtula bilməz ola qədər seçən

188

Fars suyu bulandırır balıq tuta

“Qumarbaz” edir ki, ağlını uda

Türk ilə Kürd birliyini quruda

Şovenist Farslara nifaq lazımdır

Türk ilə Kürdə ittifaq lazımdır

189

Özünə istədiyi milli haqqı

Hər elə istər Azərbaycan xalqı

Qayqısını çəkər, göstərər sayqı

Bu nədənlə bulandırmaz, duruldar

Önündəki bataqları qurudar

190

Dözümü tükənən xalqım dövüşər

Dövüşləri inqilaba dönüşər

Düşmənin əlindən bayrağı düşər

Biliksiz xalqın duyğuları sönər

Sonuclandırmadan geriyə dönər

(Devrimə devrimçi teori gərək)

 

Devrimin bombası nifrətdi, kindi

(Cürətin qaynağı nifrədi, kindi)

Bilikli kinin gücü birə mindi

 

Devrimə gərəkən sinfi və milli nifrət

ilə kini öldürənləri tanıyın!

191

Milli istiqlalına yetmək üçün

İnkişafın yolunu getmək üçün

Məzlum xalqını azad etmək üçün

Öz ayağın üstündə durmalısan

Müstəqil, vahid ölkə qurmalısan

(Bağımsız, bütöv ölkəqurmalısan)

192     (Solçu milli olar)

Sənayiçi solçu burjuvazıdır

Təkəlçi olmaq sonuncu fazıdır

Milli inkişafı ondan razıdır

Köləlik məluldu, satqınlıq illət

Satıla bilməz sanayiçi millət

 

Mahiyyət dəyişməz şübhən olmasın,

Öylə ifşa et ki, çarə bulmasın.

193

Azərbaycan mənim milli qalamdır

Ortadakı duvar milli yaramdır

Arazın nəğməsi milli havamdır

Arazın arzusu mənim Saramdır

Vahid Azərbaycan mənim davamdır

 

Vətən eşqiylə çırpınsa ürəyi,

Bütöv Azərbaycan olar diləyin.

194         Deməyin demədilər.

Dünya federalizmin kökünü qazır

Satqın federalizmin xeyrinə yazır

Bəlkə satqın deyil, aldanır azır

Federal haqq içiboş milli haqdır

(Xalqı aldadan ordusuz bayraqdır)

Ad mənim, yar özgəninki olmaqdır

Tacir sinfinə imtiyaz almaqdır

195

Öncə haqlı olduğunu sübut et

Haqlı isən göstərdiyi yolu get

Ölməsən öldür ki, öz haqqına yet

Öldürmək üçün silahlandıran bul

Fərq etməz sağçı ola yoxud da sol

 

Haqq verilməz alınar silah ilə,

Silah al, səbəbini izah eylə.

196

Türk Farsdan milli haqqını istədi

Fars dedi: “Dava verməmək üstədi”

“Köləsini azad edən xəstədi”

Haqq verilməz alınar silah ilə

Silahı çomaq olan qalar kölə

197      (Dava soy davasıdır.)

Türkə Fars millətinin alçaqları

Vermədi milli-mədəni haqları

Öz dilində oxuya uşaqları

Yüz qırx min Erməniyə verdiyi haqq

Otuz milyon Türkə edibdir yasaq

 

Futbol istadyumlarında Türk deyır: “Türk dilində mədrəsə.”

Fars deyir: “Eşşək Türk! Eşşək Türk! Niyə bə anqırmırsan!”

(Bu da şovenist Fars dövlətinin yetişdirdiyi antitürk Fars xalqı.)

198

Fars da dinsəlləşdirdi sömürünü

Ki uzada işqalın ömürünü

Həm yandıra, həmyaxa kömürünü

Saçı döndərir ki, girə beyinə

Çünkü manqurt yad olar hər şeyinə

199

Səttarxan səhv etdi qaldıq bu günə

Mao milli istiqlal aldı Çinə

İmperatorluğunu qurdu genə

Başqa dona girməyin xərci yoxdur

Yurdu abad etmeyin dərdi çoxdur

200

Çöhrəganlının dediyinə görə

Türk istəməyir Türkü azad görə

Farsın köpəyi olacaq ki, hürə

İranın bütövlüyündən yanadır

Bütöv Azerbaycana biganədir

“Nə mutlu Türküm” deyən Türkü satmaz

“Ətini yesə, sümüyünü atmaz”

201

Olmaz ki, Rus Türkün gözünü oya

Həm öldürə, həm yurduna əl qoya

Həm də işqal etdirə başqa soya

Türkün Torpaqları qurtulmalıdır

Rus rəqibi dəstəkçi bulmalıdır

202     (Qisas qiyamətə qalmaz)

Daşnaq Erməni Türkün düşmanıdır

Erməni qanı Türkün dərmanıdır

Erməni öldürməyin zamanıdır

Bu höküm ədalətin fərmanıdır

Azərbaycanlı gərək kəfən geyə

İbrət dərsi verə bu Erməniyə

203

Kaşki xalqım özü ölçüb-biçərdi

Təcrübəkanallarından keçərdi

Yəməni qurtaran yoluseçərdi

O zaman gərək qalmazdı Araza

Qanının bahasına kitab yaza

204

Araz istər xalqını mutlu görə

Düşünüş təməlini düzgün hörə

Kirli zehinləri silə süpürə

Bu savaşın hədəfi azadlıqdır

Məhsulu mutluluqdur abadlıqdır

205

Tayını yaz bəyənmə bu kitabı

Teorizə eylə bu inqilabı

Ki buluna sorğuların cavabı

Teorizə olmuş olsa inqilab

İnqilab edənləri etməz kabab

 

Haqq sözə qarşı çıxan tərs yol gedər

Hər sözüylə özünü ifşa edər

206

Arazın yazdığı bu milli əsər

Əssə milli cəhlin kökünü kəsər

Yerində sağlam milli şüur əkər

Arazın əktiyi bu milli şüur

Göyərər, aydınladar, edər cəsur

207    *- Sınanılmış sınanılmaz

Farsistan istəməz İran bölünə

Çünkü milli baclar axır gölünə

Yatırılır Farsistanın çölünə

İlhaqçı fars millətinin məhsulu

Faşistdır həm sağı, həm də ki, solu.*

2000