Çap

181 - Dünyaya Azərbaycan pəncərəsindn baxalım

                     Dünyaya Azərbaycan pəncərəsindn baxalım.

                                (Qaranlığı gömmək üçün günəş təkin şaxalım!)

                            Azərbaycançılıq ilə irançılıq iki ayrı və barışmaz hədəfləri içərən

                            qavramlardırlar:

                       1- Azərbaycançılığın hədəfi Azərbaycanın istiqlalı ilə bütövləşməsidir.

                       2- İrançılığın hədəfi bölünməz yerli Türk millətinin ana yurdu olan

                           Azərbaycanı qurduracağı neçə ölkəli federal İranın tərkib hissəsi kimi

                           asılı qılmaq və istiqlalçı və bütövçü Türk millətini federal İranın mər-

                           kəzi dövlətini oluşduracaq özgə millətlərin quyruğu etməkdır.

                           Yəni sömürgəçiliyin aldadıcı ikinci forması olan federalizmin yardı-

                          mı ilə həm bölünməz Türk millətinin milli varlığı sayılan yurdunun

                          və yurdunun stratejik milli sərvətlərinin (mərkəzin iyələnəcəyi maddı

                          və insanı gücünün) yazqısını, həm də iqtisadi-siyasi-kültürəl baxı-

                          mından milli inkişafının yazqısını federal İranın mərkəzi dövlətini

                          oluşduracaq özgə millətlər (mərkəzə hakim Fars milləti ilə mərkəz-

                          dən asılı özgə millətlər) yazsınlar. Yəni bugünkü neçə ölkəli İranda

                          yerli azərbaycanlı federalist Türk irançıdır, azərbaycançı deyildir və

                          federalist qalacağı sürəcə də azərbaycançı ola bilməz.

                      3- Azərbaycançı (istiqlalçı və bütövçü) olan yerli Azərbayan Türkü ilə

                          Azərbaycana köçmüş qeyri Türk etniklər özlərini azərbaycanlı tanıd-

                          arlar və tanıdmalıdırlar. Necə ki, farsistançı yeri Fars ilə Farsistana

                          köçmuş qeri Fars etniklər (məsələn dil haqqı istəyən İsfəhan Türkləri

                          ilə otonomi istəyən qaşqay Türkləri) özlərini Farsistanlı və Farsista-

                          nının qaşqayistanlısı tanıyarlar və tanımalıdırlar.

                      4- Bugünkü neçə ölkəli İrana federalizm istəyən “Güney” Azərbaycanın

                          yerli Türkləri istəklərinə sadiq qaldıqları sürəcə azərbaycanlı və azə-

                          baycançı yox, bəlkə paniranist anlamında iranlı və İran azərbaycanlısı

                          sayılarlar və qurduqları o cümlədən qələm əncüməni də “İran azərbay-

                          canının qələm əncüməni” adlanar və  adlanmalıdır. Yoxsa çəlişkili dü-

                          şünmək ilə “həm axırdan, həm torbadan yeməyə” yol verilməz.

                      5- Türk dilini öldürmək istəyən şovenist Fars millətinin dövlətinə dolay-

                          lı olaraq qulluq etmək üçün əsərlərini farsca yazmış o cümlədən Bəra-

                          həni kimi Türk soylu yol göstəricinin keçmişdə etdiyi günahlarını an-

                          caq istiqlalçı və bütövçü ola biləcək istəkləri ilə əməlləri yuya bilərlər.

                       - “Güney Azərbaycan qələm əncünəni”nin üyəsi olan bugünkü federalist

                          Dr. Bərahəninin qaldırdığı bayraq azərbaycançılıq bayrağı yox, bəlkə

                          irançılıq bayrağıdır, o bayraqdan sorsan deyər:

                          Deyər dil haqqını ver ki sapmasın(Yəni reform et ki devrim yapmasın),

                          Çapdığın yurdu İrandan qopmasın.        09.10.2011