Çap

153 -“Azəri” türklüyün antitezidir.

“Azəri” türklüyün antitezidir.

1528

Obalı bəyin tanıdığı “Mənuş”,

Baltacı Araz təkin verməz miniş,

Nala-mıxa vuran sayılmaz tay-tuş;

“Azəri” türklüyün antitezidir,

“Azəri”dən yana kimin bezidir?

1529

Şamanizm Türk soylunun dini idi,

Zədüşçü Türkün dini yeni idi,

İslamdan sonrakı Türk sünni idi,

(Türkü Türkdən ayıran dini idi,)*

Zərdüşün yurdu Azərbaycan idi,

Türk dininə tapınan İran idi.

 

Ogünkü İran “Şirazdan İsfahana qədər idi”, və İrana köçmüş

Farslar yerli Türkləri zərdüşçü görmüş və “azəri”Türkü adlan-

dırmışdırlar. Ənuşirəvanın atası Qubad savaş açmış Türklərin

xeyrinə ilk kəz zərdüş dinini dövlət dini olaraq qəbul etmişdir.

 

(Az, Azər ~ od), (azəri ~ zərdüşçü), (Zərdüş ~ Azərdaş. >

yoldaş təkin), (Avesta ~ اوستا~ usta  > u ~ او), (usta ~ üstə

~ memar~rəhbər~kılavuz), (Azərbaycan ~ Azər-bəy-can),

(Zərdüşün yurdu Azərbaycan idi.), (Nə fəqət islamdan ön-

(cə, bəlkə Fars tayfararı İrana köçmədən öncə Azərbaycan-

dakı yerli Türkün dini “azəri” idi və “az” Türkü adlanırdı.)

 

Bugünkü hakim siniflərə aid manqurt edən islam dininin

xeyrinə “azəri” və “az” sözcüyünün anlamını təhrif etməyin!

1530

Türkü “Azəri” adlandıran “Leyli”,

İranda qalmağa yönəldir meyli,

Ki xəyanət edə türklüyə xeyli,

Obalı bəy göz yumur “Azəri”yə,*

Türkçünü satır irançı “Pəri”yə.

1531

Obalı Tv-də böylə qonuşdu:     (13.04.2012)

“Mehran Baharlının adı Mənuşdu”,

“Mafyasının neçə üzvü tanışdı”;

Obalı türkçünü tanıtdı Farsa,

Ki Fars da Mehranı sürgündə ... asa.

1532

Obalı bəy, sən kimi kökləyirsən?   (paniranistləri)

Niyə suçlarına suç əkləyirsən?    (federalistləri)

Sən Mehrandan daha nə bəkləyirsən?

Sən niyə türkçü Mənuşu döyürsən,

Paniranist Ziya bəyi öyürsən?

1533

Güvən qazana bilməyən Obalı,

Başqasında aramasın vəbalı,

Ondan ürkər ... boykot olmuş ...qubalı;

Obalı gah nala, gah mıxa vurur,

Boykot etdiyi sözləri də ... burur.

1534

Azəriçinin kökü İrandadır,*

Gərçək türkçünün kökü Turandadır,

Bu iki varlıq bu gün meydandadır;

Firudin Ağasıoğlunun cəhli,

Caydırıb Obalı təkin naəhli.

 

      *- Odlar yurdu Azərbaycanın, zərdüşçü

(= azəri) Türkünün dininə tapınan İran.

 

Firdovsuya görə ogünkü İran,

Şirazdan isfahana qədər idi.

14.04.2012