Çap

Azərbaycanı istiqlal qurtarar (Özət)

Azərbaycanı istiqlal qurtarar

“Otay-butay vətəndir” adlı kitabımdan çıxartılmış bu özət yazı federalistləri və sözdə doğruluq və şəffaflıqdan yana olan yalançı federalistləri də tanıdmaq üçün düzənləndi.

Suçu özgədə yox, özündə ara
Bula bilmsən öz dərdinə çara
Miniş verməyəni minməzlər bala
“Dəymə-düşər” olsan bu işi boşla.

Hər çalınan saza qardaş oynama!
Hər bir əridici qazanda qaynama!
Hər baqqalın saqqızını çeynəmə!
Çünkü yanlış fikir ürədənlər var
Həm də milli gücü çürüdənlər var.

Aydın kəsim toplumun motorudur
Xalqını xəstə edən qoturudur
Qotur yazarı, qotur aktorudur.
Aydının da qoturu ölçüb-biçər
Həm də bulağın gözündən su içər.

İdeoloju bəlli edər haqqı,   <<<
Verilməz haqlar birləşdirər xalqı,
Çünkü oynada bilməz başqa çalqı;
İdeoloju hədəfi bəlirdər,*               (yasama)
Siyasət ölmüş haqları dirildər.   (uyqulama)
(Hər hədəf  ilə qanunun qırmızı xəttləri olar.)

Bilim araşdırıb-bulmaq üçündür
Bulduqlarından dərs almaq üçündür
Bilikli savaşa dalmaq üçündür.
Araz bilikli savaşa dalıbdır
Bulduqlarından düzgün dərs alıbdır.

Araz qullana bilibdir bilimi
Bulduqları oyadıbdır elimi
Həm də zəginləşdiribdir dilimi.
Bilimdir ki, açıbdır düyünləri
Bənzətmə rəzil edib çirkinləri.

Arazizm tam bilimsəl bir məktəbdir
Bağımsızlığa düşünsəl səbəbdir
(Uyqarlaşmağa fikirsəl səbəbdir)
Uyqulayanı bilimsəl qəzəbdir.*
Ən çətin problemləri çözübdür
Cahil insan ona dodaq büzübdür.**

  *- sinfi və milli kin.
**- İfşa etdiyi qondarma … “alim”lər.

Mən sənə hər sözün düzünü dedim
Nə türdən olduğu gözümü dedim
Kimə qulluq edən özümü dedim.
Mən həm irqçi, həm millətçi oğluyam
Demokratizə edən sol qoluyam.

  (İrq = ırk = soy)
Mən çapıldığım üçün yurdsevərəm
Rus ayısevərdi, mən qurdsevərəm
Qarşılıqlı olaraq ... kürdsevərəm.
Milli düşmənlərimin düşmanıyam
Milli istiqlalımın qurbanıyam.
Deyirlər irqçi olmayan ağlayar
Soy qırımı ürəkləri dağlayar
İntiqanını almayan dığlayar.
Deyirəm dağlayanı sən də dağla
Daşnaq Erməninin əl-qolun bağla.

Deyirlər soyunu unut arama
Pis günlərində dərdinə yarama
O da çarə eyləməyə yarama.
Deyirəm Türkün dostu yalnız Türkdür,
Bu sözü deyən ATATÜRK böyükdür.

Deyirlər Türkün gücü birlikdədir
Türk birliyindən doğan dirlikdədir
Türkçülük qanunu yürürlükdədir.
Deyirəm Türk gərək Türkə düşünə
Türk birliyi gəlməz Farsın işinə.

*- Niyə Ərəb birliyini qutlayır,
Türklərə gəlincə tərs yumurtlayır?

Xalqımın çox azdı milli şüuru
Şüursuz yerdəki su olmaz duru
Ovlanıb-tutulsa yoxdur qusuru
Biliklənmiş olsa azad olacaq.
Yoxsa bundan da pis günə qalacaq.

Doktorlar qurumu xəstəxanada
Siyası önçülər politikada
Tale təyin edərlər hər bir zada.
Elin təmsilcisi amaclandırar
Kütlə amacları sonuclandırar.
Kütlənin guyruğu yox ki, başı ol!

Lenin Türkə dedi öyrən kəklikdən,
Əl çək yurdsevərlik ilə türklükdən,
“Sosializm” yaxşıdı milli birlikdən.
Fəhlə qılıflıya çaldırdı sazı
Rus soylu sömürgəçi burjuvazı.
(Rus kökənli bürokrat burjuvazı)

Dövləti olmayan millət dul olar
Yaxılan milli şüuru kül olar
Xalqı sömürgəçilərə qul olar.
Çapılan qazancı öz ölkəsində
Yatırılmaz yaşaya kölgəsində.

Tacir sinfi milli haqları satdı,*
Fars milləti aldı zibilə atdı,   (çöplüyə)

Türkün adı yurdu varlığı batdı.
Milli haqları alan çalıb-çapar,
Satqınını qovan istiqlal tapar.

*- Alıcıdan öncə satıcı vardır.

Türk soylu tacir satdı Türkü Farsa
Satqın deputat göndərdi məclisə
İranda qalmaq üçün qoya yasa.
(Milli haqq satmaq üçün qoya yasa)
Türk soylu tacir istər ki, Türk sapa
İranın bazarlarına əl tapa.

Hərcayi sərmayələr milli deyil   (Ticarı sərmayələr)
Yatırılacaq yeri bəlli deyil
Dərdi milli dərdlərin həlli deyil
Çox bazarlı ölkə ona vətəndir
Milli haqları satan iç düşməndir.  <

Satqın tacir bazar üçün düşünür.
Xalqı isə dərd əlində eşinir
İşsizlikdən Farsistana daşınır.
Fars dövləti Azərbaycanı əmir
Türk taciri bağımsızlıq istəmir.

İstiqlala gərəkən güc oyanıb
Sömürgəçinin önündə dayanıb
Sinə gərəni qanına boyanıb.
Tacir sinfi böyük bazar istəyir
Umman üçün Türkə Xəzər istəyir.

Hər millət burjuvazıdan oluşub
Zalı təkin qansormağa alışıb
Sömürdüyünün canına darışıb.
Böyük burjuvazı tacir sinfidir
Koloni edən o sinfin kefidir.

Xalq sömürülür ki, sərmayə ola
Sömürülmüş qanı yurdunda qala
Milli inkişafına çarə qıla
Kiçik burjuvazı çapdırmaz yurdu
Bağımsız edər ki, qoruya ordu.

Sağlam millət milli burjuvazıdır
Milli inkişafı ondan razıdır
Razılaşan özü gərçək qazıdır.
Feodal yapılı millət satılar
Milli düşmənin səfinə qatılar.

Tacirin satqınlıq istedadı var
Tacirsevər siyası satıb-sovar
“Əl əli, əldə dönər üzü yuyar”
Satqın Türk Arazı sərhəd tanıyır
Çarın vurduğu yaramız qanıyır.

Butaylı Tacir sevməyir otayı
Çünkü Farsdan alır satqınlıq payı
Butayın hayı gedib qalıb vayı.
Geriçi duvaqlar tapır çölməyə
Taylarımız bütövləşə bilməyə.

Qeyrətsiz millət cibinə düşünər
Yurdunu satdığı yurda daşınar
Çapıldığı yurdu dərddən eşinər.
Qeyrətsiz millətin yurdu çapılar
Qeyrətləndirməyə çarə tapılar.

 “Axdaran tapar”

Geyrətsiz millətə eşşək deyərlər     “Türk xər”
Eşşəkin milli haqqını yeyərlər
Tarix yaradan xalqını öyərlər.     (Qeyrətli Türklər)
Türk xalqı tanımayır millətini
Eşşək adlandığının illətini.          (səbəbini)

Həm yurdumu satır, kölə eyləyir,
Həm də öldürtdürür sayğı diləyir!
Türk soylu topdançı yolundan “sapır”.
Üç faiz vergi üçün girev yapır
Deməyir Azərbaycanı kim çapır?*
Səksən il çapdırıb Azərbaycanı
Üç faiz itirəndə çıxır canı.

Qurtarın vətəni özünüz üçün
Tacir üçün yox ki, satdırır bu gün
Ki yarın da tuta başqa toy-düyün.
Bundan sonra bu haqda yazmalıyıq
Tacir yazdıranları pozmalıyıq.*

İdeolojumuz millətçilikdir
Hədəfimiz milli dövlətçilikdir
Asılı olmaq rəzalətçilikdir.
Federalizm özgədən asılı edər
İstiqlal öz tutduğu yolu gedər.

Devrinçi öz yazqısını yazandır
Reformist öz qəbirini qazandır
İçiboş vədə peşində gəzəndir.
Devrinçi Türklər istiqlalçıdılar
Reformist Türklər federalçıdıla.

Azərbaycanın heç bir şəhərində
Həm başkəndində, həm də Əhərində
Firma yoxdur fabrika təhərində.
Bu həddə cinayət edən Fars ilə
Hansı qeyrətli Türk verər əl-ələ?

Onda ki istiqlal meydana girər
Sömürgəçi federal haqqı verər
Ki kar baxımından etməyə zərər;
Hər siyasətin yarısı gizlidir,
Gizləri kəşf edən açıq gözlüdür.

Fars federalist edər ki, ayrılmaya
Bütövləşdirən körpü qayrılmaya
Şovenist Farsın beli qırılmaya.
Federalist bütövlük sözündən qorxar
Qeyrətinin boynunu yerə soxar.

Federalizm tacirin sinfi yoludur
Tacir sinfi satqınlığın koludur
Satdıran bazarın geni boludur.
(Federalist milli satqının gülüdür)
Federalist də istiqlalçı olacaq
O zaman ki, ərbabı qovulacaq.

Satqın ortaq milli haqları satar      
Ölkənin qazancı paylanar batar
Satqına qazan dibi ancaq çatar.
Qoymaz təcrübə dönüşə bilikə
Ki düşək əldən ələ, eyni kökə.

Fars milləti Azərbaycanı çapır
Həm də Türkün alnına yapma yapır
“Çölmək dığırlanır duvağın tapır”.
Düşməni siz sevdirirsiniz xalqa
Ki hə deyə milli-mədəni haqqa.

Kim verər dış politikanı Farsa?  (1) * (*-Yazqı yazdıran haqq)
Kim satar orduyla bankanı Farsa?         (2) * və (3) *
Kim verər yatırım halkanı Farsa?          (4) *
Kim satar əmniyyət halkanı Farsa?       (5) * (Nə qaldı?)
Bu milli haqları özgəyə verən,   (Burulmuş-dil haqqı)
Milli düşmən deyilsə, nədir ərən?
Federalist milli haqlarımı satar,
İç düşmənimin harayına çatar.

Dövüzsüz millətə silah satmazlar
Ordusuz xalqın dadına çatmazlar
Bakansız xalqı həsaba qatmazlar.
Siyası haqqı verərlər qəyyuma
Ki milli-mədəni haqq verə qövma.

Mərkəzi banka lazımdır dövüzə
Ki ithal-ixrac sorununu çözə
Faizləri yatıra ölkəmizə.
Yaddan asılı olan mərki bank
Qoymaz pul basıla, yaxud ala tank.

BMT-yə görə qəyyum çobandı
Çobanın otardığı “gövm” qabandı
Yeri BMT deyil, biyabandı.
Çobanın haqqı var sağa, qınaya
Qoyuna qoyunluq haqqı tanıya.

Federalistin dış bakanlığı olmaz
Çünkü bağımsız xaqanlığı olmaz
BMT üçün orqanlığı olmaz.      (üyə olma durumu)
Qövmə milli-mədəni haqq verərlər
Çox danışsa vurub yerə sərərlər.

Federalistin mərkəz bankası olmaz
İthalat-ixracat damğası olmaz
... Ağır sənayidən faydası olmaz
Ağır sənayi mərkəzdə qurular*
Özgənin gəlişmə gücü burular.**
*- Rusyada qurulmadımı?
**- Turanda burulmadımı?

Federalistin milli ordusu olmaz
Silahsızın dərdinə çarə bulmaz
Qanı tökülməyən saralmaz solmaz
Qılınc gücüylə qanun uyqulanar*
Silahsız insan ancaq duyğulana
*- Haqq verilməz, silah ilə alınar.

Federalizmin içində otay yoxdur
Ağır sənaye qurmağa pay yoxdur
Mərkəzə qarşı güç* ilə hay** yoxdur.
Hər millətin mərkəzdə bir səsi var***
Satqın səs alanın pul kisəsi var.

*- Milli ordu
**- Dış işləri bakanlığının hayına verilən hay.
***- Yoxsa meşə qanununa uyacak az nüfuslu.

millətlərə … yazıqlar olsun!
Federal rejimdə fabrika qurmaq,
Federal bütövlüyünü qorumaq,
Xarici siyasətə damğa vurmaq.
Millətlərinə tale təyin etmək   özgə ~ mərkəz
Özgənin haqqıdır, vurmayın kitmək.    (düyün)

Meydanda uduzan yoluna salar,
Federal məclisdə savaşa dalar.

İqtisadı gücü qədər pay alar
Hər ölkədə yatırılmış sərmaya
Bütcəni oranlı böldürər paya.
Ki çox çoxala, az yerində saya
Rəqabət qoymaz insaf qanun qoya.

Neçə ölkəli federal ölkədə
Yoxsul millətlər qalarlar kölgədə

Kirəci rolu oynarlar bölgədə.
Ölkələrində nə var qullanarlar
Kirayələr mərkəzə yollanarlar.

Federalizmə görə mərkəz iyədir
Yoxsul millətin ölkəsi pəyədir
Mal-davar otarmaq üçün üyədir.
Yiyə üyənin göz yaşını silməz
Ayrılmasa sənayeləşə bilməz.

Hər millət federalizmə bir üyədir
Varlı millət bir növ iti tiyədir
Yoxsul millət kəsiləcək düyədir.
Güclü gücsüzə hökumət eyləyər
Özünə “yağar”, özgəyə “çiləyər”.

Federalizm deyər: “Tapan tapanındır”
“Milli Köləlik haqqı sapanındır”
“Yiyəsi ağılsız mal çobanındır”
“Çünkü bu dünya çalıb-çapanındır”

“Farsın çapdığı Farsa halal olsun”
“Çapılmış soyun saqqalına gülsün”

Federalizm deyər: “tapan tapanındır”;
Farsistandakılar Farsistanındır
Manufaktorlar Azərbaycanındır.
Gərəkməz hər şey hər ölkədə ola
Yetər ki, mal satıla, boşluq dola.

(Sömürgəyə lazım olan sənayi)
(Farsistanda qurulubdur ənayi)
(Qoymazlar Turanda qurula tayı)
(Azərbaycan ayrılsa olmaz hədər)
(Sənayesi olar Farsistan qədər)

Federalizm ordusuz dövlətlər qurar
Baş qaldıran dövləti mərkəz vurar
Güclü millət gücsüz milləti burar.
Milli güc milli sərvətlərdə yatıb
Çapılmış xalqın milli gücü batıb.

Federalizmdən güclü çox pay alar
Güclü millət gücsüzü dərdə salar
Baş qaldıranın halvasını çalar.
Millətin gücü sərmayəsindədir
Sərmayəninki də qayəsindədir.

Hər kəs odu öz qabağına deşər
Hər dalda üstün olmağa əlləşər
Çox millətli məclisdə dava düşər.
İqtisadı güclü millət zor deyər
Közü alışdıran kötəyin yeyər.

Barışmazın barışcil həlli olmaz

Çalacağı havalar bəlli olmaz

Yaddan asılı məclis milli olmaz  <

Federalizm sömürgəçinin yoludur

Federalist satqın tacirin quludur

 

Federalizm qurtarmaz mülkiyyəti

Bağımsız etməz koloni milləti

Qurtarar öncəki hakimiyyəti

Millətlərin dilini azad edər

Yiyəlik payları mərkəzə gedər

 

Neçə millətli federal ölkədə

Ortaq olmayan dil qalar kölgədə

Ortaq dil əridər qeyri özgədə

Çoxunluq ortaq dildə təhsil alar

Çünkü hər ölkəyə getsə iş bular

 

 (Xəstələnmiş dillərdən vazkeçilər)

 (Yayqınlaşmış dil ortaq dil seçilər)

 (Hakimin xeyrinə ölçüb-biçilər)

 (Muxtariyyətçinin qanı içilər)

 (Fars Türkə pislikdən başqa nə etdi?)

 (Ki Türk ilhaqçının yolunu getdi!)

 (Ki federalizmin yolunu getdir!)

 

Dil haqqı milli-mədəni bir haqdır

Siyası milli haqq milli talaqdır   <

Yurdunu qurtaran bilikli xalqdır

Qoruyan milli orduyla silahdır

Bilikləndirməmək böyük günahdır

 

Bağımsız yurdun dili azad olar

Talanmadığı üçün abad olar

Yurdsevər milləti, xalqı şad olar

Heç bir dil yurdunu qurtara bilməz

Qoyun çobanını otara bilməz.

 

Federalizm (1) rejimlərin cahilidir

 (2) Çağdaşlıq baxımından batilidir

 (3) Həm də bağımsızlığın qatilidir

Federalizm deyər ki, bölücü öldür

Qatil edən cəhlin seçdiyi yoldur

 

Ən yaxşı federalizm Rusyada idi

İstiqlalçı Türkün canına qıydı

Milli inkişafı yerində saydı

Türkə federalizmdən yetişən pay

Musiqi oldu ki, vaxtı edə zay

 

Federalizmi otay sınamadımı?

Yetmiş il boyunca qınamadımı?

Ayrılanda “burnu” qanamadımı?

Geriçi millətlərin federalizmi

Qoymaz gərçəkləşə istiqlal əzmi

 

İlhaqçı görsə kəsinləşir xətər

Don dəyişdirər ki, etməyə zərər

Federalçı olar ki, içməyə zəhər

Zəhər içirən istiqlalçı olsa

Yenilməz ki, qırx-əlli il də susa

 

Federal İrana düşünən ... Farsdır

İstiqlaçı üçün federalizm pisdir

Çünkü federalizmdən payı ... yasdır

Federalizm bölücü Türkü asdırar

Federalçı Türkün əliylə basdırar

Qanuna uymayana qan qusdurar

 

Farsı federalçı edən şey xeyridir

Məzlumla zalımın yolu ayrıdır

Düşmənsevər Türkün yolu əyridir

Fars şərəfsiz olub Turanı çapa

Türk şərəfsiz olub otaydan qopa

Türk şərəfsiz olub yolundan sapa

 

Fars düşünür ki, Türkü manqurt edə,

Ki manqurt Türk, Farsın yolunu gedə;

Talaq haqqı istəyən-Türkü ... didə.

Mədəni haqq xalqı bağımsız etməz,

Yad ordusu yadın dadına yetməz.

 

Fars düşünür milli iqtisadına

Əl qoyduğu tarlanın övladına

Ki istiqlal verməyə “arvad”ına

Dava pul üçündür, dil üçün deyil

Dil yaradmaz talaq haqqına meyil  <<<

 

Fars millətini təmsil edən qurum

Qeyri Farsa deyər gəl səni burum

Genə Fars mərkəzli bir rejim qurum  <

Qapıdan girsən pəncərədən qovum

Öz əlin ilə öz burnunu ovum

 

Hər kəs öz milli xeyrinə düşünür

Azərbaycanlı qeyrinə düşünür

Oyunlarının seyrinə düşünür

     Çünkü gah nala, gah da mıxa döyür

     Butayı federalizm yolunda qoyur

 

Federalçı bu sonuca varmalıdır

Yoxsul millət davar otarmalıdır

Yoxsa öz yurdunu qurtarmalıdır

İnanmayan otayımızdan sorsun

Maşın qayıra bilmir fabrik qursun

 

Kim istər keçmişindən dərs almaya?

Yəni federalizmi taxtdan salmaya?

İstiqlal üçün savaşa dalmaya?

Rusyanın yetmiş il çapdığı otay,

Öz gücü ilə əkə bilməyir ... çay.

 

Otayda təhsil dili azad idi

Türk dilində oxuyan el şad idi

Sömürülən milli iqtisad idi

Otayı dil yox, iqtisad ayırdı  <

Qazancını qorumağa çağırdı

 

Federalist deyir: Qoy öz dilində mələsin, sən də sağ!

Yoxsa əlindən çıxar meyvəli bağ.

 

Siyasətin anası iqtisaddır

İqtisadı bağımsız xalq azaddır

Bağımsız xalqın ölkəsi abaddır

Milli iqtisad bağımsızlıq istər

Bağımsız edən yolu xalqa göstər!

 

Biz savaşmasaydıq istiqlal üçün

Vahid Azərbaycan, vahid al üçün

Milli ideoloju, moral üçün

İrançi Türk taktik deyişdirməzdi

                                    

 

 (Hədəfi irançılıq, taktiki federalizm)

 

Federalizm aldadıcı bir oyundur,

Özgıdın asılı millət qoyundur.

 

Dünya federalizmin kökünü qazır

Satqın federalizmin xeyrinə yazır

Bəlkə satqın deyil, aldanır azır

Öz əliylə özünə qəbir qazır;

Federal haqq içiboş milli haqdır

Ad mənim, yar özgəninki olmaqdır

Tacir sinfinə imtiyaz almaqdır

 

Federalist istər ki, İranda qala

Yazqısına özgədən onay ala

Özgə onaylayan tütəyi çala

Federalist üçün Tərbiz Tehranındır

 “İran-Azərbaycanı” İranındır

 

 (Ha ha ha! Sən də gül!)

 

Federalizm istəyən Türk irançıdır

Azərbaycançı deyil, yalançıdır

Türkmənçayçıdır, gülistançıdır

İranda höküm sürən çar soyunun

Oyuncusudur, irançı oyunun

 

Bütöv İran istəyən irançıdır

İrançı Türk otaya yabancıdır

İstiqlalçı Türk azərbaycançıdır

Federalizm irançı Türkün yoludur

Federalist paniranistin guludur

 

Budur irançılığın öz anlamı

Ki qalam ilhaqçı Farsın qulamı

Qurtara bilməyəm öz el-obamı

Həm də inkar edəm Azərbaycanı

Ki üç yerə bölünüb vahid canı

 

Federalist, satqın Türkü təmsil edər

O Türkü ki, Farsın yolunu gedər

Farsın yolunu getməyəni didər    (zamanında)

Satqın Türk, Türkün satqın taciridir

Satdığı Türk, Farsın “müstəcir”idir

 

Satqın problemi kökündən çözməz

Ağası sevməyən yazqını yazmaz

Ağasının getdiyi yoldan azmaz

Satqın ağası verən haqqı alar

Çünkü reform devrimi geri salar

 

Federalist bağımlılığı pisləməz

İqtisadi bağımsızlıq istəməz

Yəni bağımsız olmağa səsləməz:*

Qövmə verilən haqq millətə yetməz

Dil haqqı ölkəni bağımsız etməz

Yad ordusu Ayərbaycandan getməz.

 

Dərdin kökünü gizlədən xəstədir

Sözüm dil haqqı istəyən dostadır

Davamız milli iqtisad üstədir

İstiqlal milli iqtisad üçündür

Bağımlı edən federalist çirkindir

 

Federalist, Türkün gədə-güdəsidir

Talaq haqqı verməyən xudasıdır

Alacağı haqq “cənnət” vədəsidir

Hər millətin gədəsı güdəsi var

Talaq haqqı istəyən deməz yalvar

 

Yalvarıb yaxarmaq Türkə ölümdür

Qeyrət öldürmək ən böyük zülümdür

Zalıma qarşı savaşan elimdir

Türkü Türk edən türkçü qeyrətidir

Qeyrətindən doğan cəsarətidir

 

Türk soylu tacir necə soydaşdı ki?

Deyir “qurbət el”dir Naxçivan Bakı,

Fars millətinin də “yurdu"dur Makı.

Özgəni namusunauna ortaq edən,  (dəyyus)

Qovulmalıdır ki, qurtula vətən.

 

İrançı Türk federalist olub ki,

İrandan ayrıla bilməyə Makı,

Bütövləşməyə Tərbiz ilə Bakı.

İstiqlal uğrunda savaşan eldir

Türkçü ilə turançı edən ... dildir

 

Otay ayrıldı butaya qovuşa

Ayrılığın ömrü çox tez sovuşa

Ki öz xalqı özü ilə yovuşa      (qaynayıb-qarışa)

Satqın, düşmənin sazına oynayar

Özgələşdirən qazanda qaynayar

 (İrançının qazanında qaynayar)

 

Türkü satan Türkün ağsaqqalıdır   (Liderlər)

Torpaq ağası ilə “baqqal”ıdır         (Tacir sinifi)

Həm də beynini yuyan naqqalıdır  (Aydınlar)

Yuyulan beyini satarlar yada

Ki satqin hər nazı niməti dada.

 

Bugünkü federalistin yarını var

İstiqlalçı Türk ilə sorunu var

Adam ətindən doymaz qarını var

Bugünkü federalist qatil olacaq*

Çünkü istiqlal savaşa dalacaq

 

Federalizm problemi çözə bilməz

Çözülməyən dərdə xalq dözə bilməz

İstiqlal haqqından əl üzə bilməz

Gəlin bu başda probemi çözək!

Yirmi Yanvarı tank altında əzək!

Yirmi səkkiz Mayın peşində gəzək!

 

Gəlin Türk öldürən yolu seçməyin!

Cəhlin ölçüsüylə ölçüb-biçməyin!

Asılı edən yola and içməyin!

Gəlin keçmişdən ibrət dərsi alaq,

Aşımıza bağımsızlığı salaq.

 

Ay qoca, qartal Tərbizim, başa sal!

Xalqı bilikləndirən savaşa dal!

Azərbaycan istiqlalını al!

İstiqlalı olan ölkə çapılmaz,

Çapılan ölkədə iş də tapılmaz.

 

Elimin aydını aydın deyildir

Ürətilmiş bilik Türkün deyildir

İstiqlaçılıq ona din deyildir

İstiqlalçılıq Türkün dini olsa

Talaq haqqını verməz Farsa Rusa

 

Farsistan istər Turanı sömürə

Türkü Farsa satan sümük gəmirə

Son qoyulmalıdır böylə ömürə

Farsistan Türkü üçün dil lazımdır

Azərbaycana istiqlal lazımdır

 

Bağımsızlıq fəda olmaz etnikə*

Stratejimiz satılmaz taktikə

Bağımsızlıq lazımdır yerli Türkə

Köçmən Türk etnikinə dil lazımdır

Arxasında bağımsız el lazımdır**

 

*- Farsistan Türkünə.  **- Müstəqil Azərbaycan.

 

Federalist Türk üçün dil bəhanədir  (yemdir)

Çünkü türkçülük ilə biganədir

Sanma ki, federalist Türk divanədir,

Dil bəhanədir ki, xalqı ovlaya*   <<<

Göndərə irançi edən mövlaya

 

Bağımsızlığın içində dil də var

Yazqısını özü yazan el də var

Bütövləşəcək Xoy ilə Mil də var

Əlbəttə “Haqq verilməz ki, alınar.”*

Yoxsa haqqın da halvası çalınar

 

*- Federalizm verilər, istiqlal alınar.

 

İstiqlalın içində doğma el var

Bütövləşəcək vətən ilə ... dil var

Milli iqtisad ilə milli pul var

İstiqlal qurtarar Türk millətini

Ki bütövləşdirə məmləkətini

 

Milli dövlətini qura bilən Türk

Deyər irançı edən Türklərdən ürk

(Deyər düşmənsevər edən Türkdən hürk)

Taylara bölmüş orta duvarı sök

Özgəni at ki, özün ilə birləş

Öz xalqın, öz sinfin içində yerləş

 

Taylarımız bir-birinin özüdür

Bütövləşmək ürəyinin sözüdür

Ürək yandırmayan qoyun-quzudur

Bütövləşməyən hər varlıq dağılar

Bütövlüyün düşmənidir yağılar

 

Federalist Türk düşünməz ... Borçalıya,

Bənzədər İranı bütöv xalıya,*

Köləlik edər işqalçı zalıya;

Federalist Türk irançının quludur,

Getdiyi yol işqalçının yoludur.

 

 (İnanmasan otaydan sor!)

 

Ziya bəy otayı yurdu bilməyir    (meylinə gürə)

Bu səbəbdən göz yaşını silməyir

Dərdinə yandığı üçün gülməyir

Ziya bəyin ancaq ürəyi yanır  (Sədroləşrafi)

Otayın vətən olduğunu danır

 

Müftə qanın var isə durma, büyür!

Yoxsa qılıncını qınından siyir!

Bağımsızlıq üçün düşməni devir!

Birləşdir ki, gücümüzü artıraq,

Birlikdə ölək, birlikdə qurtulaq.

 

Hər nəsil bir səfər inqilab edər

Başarılı olmasa olar hədər

Başqa nəsil onun yolunu gedər

Qurban olacaqsan ol istiqlala

Federalizmin qurbanı olma bala

 

Savaşın hədəfi federalizm olsa

Müqəddəs sayılmalıdır ulusa

Alçağı təcavüz edər namusa     Sözünün üstündə dur!

Əkib-doğanın borcu böyütməkdir

Tutduğu yolu sapmadan getməkdir

 

Satqın Türk deyir İranda qalalım

Ordudan yoxsun “milli haqq” alalım

Əhdə vəfa edib yola salalım

Əhdi “pozan” nəsil yetişdirəlim

 (~ İstiqlal almağı gecikdirəlim).

 

Federal ordu bölücü qorumaz

Mərkəzdəki dövlətdən hesab sormaz

Naxırçı(-milləti -dövləti) vurmaz

Bölücü istəsə istiqlal ala

Savaşmalıdır ki, qələbə çala

 

Milli gəlir ölkədə qalmaq üçün

Qoruyucu ordusu olmaq üçün

Qarabağı qurtarıb almaq üçün

Azərbaycana istiqlal gərəkir

Federalist köləlik toxumu əkir

 

Həm otay, həm butay Azərbaycandır

İkiyə bölünmüş vahid bir candır

Fars həm biganədir, həm də düşmandır

Federalist öz elinə üz çevirər

Bacarsa istiqlalçını devirər  <

 

Azərbaycan ayrılıb dövlət qursa

Minlər fabrika qurdurar ulusa

Necə ki, Farsistan qurdurur Farsa

Xalqımız şad olar, yurdumuz abad

Bütövləşsə Qarabağ olar azad

 

Türkün həm fikir, həm də qol gücü var

İnkişaf etdirməyə bol gücü var

Demokratizə edən sol gücü var

Azərbaycan ayrılsa “cənnət” olar

İranda qalsa gündən günə solar

 

Otay milli istiqlalımı aldı

Butay sevincindən qol-qanad çaldı

Bütövləşmək üçün savaşa daldı

Otay-butay şaqqalanmış bədəndir

Türkə bütöv Azərbaycan vətəndir

 

Farsın dadına çatmaq hünər deyil

Talaq haqqını satmaq hünər deyil

Böyük günaha batmaq hünər deyil

Federalizmi ifşa etmək hünərdir

Milli istiqlala yetmək hünərdir

 

Hər savaşın bəlli bir hədəfi var

Hər hədəfin də bəlli bir səfi var

Hər səfin də sağçı-solçu teyfi var

Federalistin yeri düşmən səfidir  <

Düşməni gücləndirmək hədəfidir

 

Kim istər ki, yurdu sömürgə qala?

Bütövləşməyə, iki ölkə qala?

Biri müstəqil, biri bölgə qala?

Hər kəs istər yurdu bağımsız ola

Federalist qoymaz dərdə çarə bula

 

Kim istər ki, vətənpərvər olmaya?

Milli dərdlərinə çarə bulmaya?

Həm xalqı, həm də yurdu qurtulmaya?

Federalist istər ki, sömürgə qala

Ərbabına ticarət haqqı ala   <<<

 

Kim istər ki, özünə qəbir qaza?

Yazdığını sevməyən özgə poza?

Yazqısını milli düşməni yaza?

Federalist sınanmışları sınayar

Təcrübədən öyrənəni qınayar

 

Kim istər ki, gələcəkdə qınana?

Pisin yaxşı olduğuna inana?

Pisə yaxşı olmaq üçün sınana?

Federalist “qurtarar” bütöv İranı

Ki Farsistan çapa Azərbaycanı

 

Kim istər ki, haramı halal edə?

Çapqınçı Fars millətinə mal edə?

Halallaşdırmaq üçün federal edə?

Federalist çapılmış mala göz yumar

Tacirə imtiyaz almağa cumar

 

Kim istər ki, öz yurdunu çapdıra?

Çapılmaq üçün yolundan sapdıra?

İstiqlalı federalizmə qapdıra?

Federalist istər ki, İranda qala,

İradə yox, idarə haqqı ala,

Budur Federalistin hədəfi bala.

 

Kim istər ki, iradəsiz yaşıya?

Federalizm qəşovu ilə qaşıya?

Özgənin iradəsini daşıya?

Federalist istər ki, xaltası ola

Özgələrə yemək salçası ola

 

Kim istər ki, güclü ilə yarışa?

Haqqını almadan öncə barışa?

Özünü qoyub, özgəyə qarışa?

Federalist bilir çapılmış batıbdır

Milli güc sərmayələrdə yatıbdır

 

Kim istər ki, milli ağlını sata?

Özünü özgə naxırına qata?

Çapılan milli iqtisadı bata?

Federalist istər ki, düşmən şad ola

Milli yazgısını yazan yad ola

 

Kim istər ki, muradına yetməyə?

Yurdunu bağımsız ölkə etməyə?

Yəmənin getdiyi yolu getməyə?

Federalist istər ki, düşmən şad ola

Taylarımız bir-birinə yad ola

 

Kim istərki çətinliklərdən qorxa?

Qoruyucu qeyrəti yoxa çıxa?*

Öz əliylə başını dərdə soxa?

Federalist qandan qorxudar yıldırar

Düşməni devirməz, hakim qıldırar

 

Kim istər ki, Arazı boykot edə?

Milli düşmənlərin yolunu gedə?

Düşmən təkin verə içiboş vədə?

Federalist istər ki, xalqı uyuda

Özünü görər qazdığı quyuda.

 

Özünə gəl ki, manqurta yol göstər

Ki özgədən asılı olmaq istər

Üz vermə ki, istəyə bilə astar

Federalistin manqurtluğu gizlidir

Gizlərini gizlədən min üzlüdür

 

 (O cümlədən Ziya bəy Səroləşrafi)

 

Özünə gəl ki, bağımsız olasan

Asılı edəni yanlış bulasan

Manqurtçuluğu kökündən yolasan

İstiqlalın məhsulu ədalətdir

Azadlıq ilə sərbəst qəzavətdir

 

Özünə gəl ki, soyuna bel bağla

Doğranmış Babəkin halına ağla

Qatilin ürəyini sən də dağla

Türk nəsilini Türk soylu qoruyub

Soyuna üz çevirən Türk çürüyüb

 

Özünə gəl ki, özgələri tanı

Eyni olsaydı millətlərin qanı   <<<

İşqal etməzdilər Azərbaycanı

Türkü birləşdirən tökülən qandır

Tökülmüş qanın məhsulu Turandır

 

Özünə gəl ki, öz dilini qoru

Yaradan yaşadan elini qoru

Bağındakı əkdiyi gülü qoru

Namuslu olmağı Farsdan öyrənin

Farsın işqalçılığından iyrənin

 

Özünə gəl ki, öz tütəyini çal

İdarə haqqı yox ki, istiqlal al

Ancaq istiqlal üçün savaşa dal

Ərəbə Farsa yox ki, Türkə yaraş

Babək təkin istiqlal üçün savaş

 

Özünə gəl ki, öz dərdinə yara   

Düşmənsevər Türk təkin vurma yara

Biganə olma otaydakı yara

Yar yolunda hər kəs canından keçər

Canına yox ki, yarına and içər

 

Özünə gəl ki, Bakın ağlamaya

Tərbizə qovuşa ki, dığlamaya

Dığladan satqına bel bağlamaya

Heydər Əliyev Xoya biganədir

Dedi bütövləşməsi əfsanədir

 

Özünə gəl ki, unutma özünü

Otaydakı yolda qalan gözünü

Gərçəkləşdir Elçibəyin sözünü

Sən bölmədin ki, düşmən böldü yurdu

Ki bütövləşdirə xalqın bozqurdu

 

Köləliyin kökünü qazmalıyıq
Özgə yazan yazqını pozmalıyıq
Yazqımızı özümüz yazmalıyıq
Özgəyə umud olan şamsız qalar
Yetmiş ildən sonra haqqını alarş
 

Başını kəklik təkin gömmə qara
Satqınları ayda yox, yerdə ara
Satqını bənzətmə səhvli yara  <<<
Bugünkü satqınları bu gün tanıt
Yoxsa öyrətmən olduğunu unut!

 

          20.01.2012     Baltacı Araz

     _______________________________________

 

“Mən bir federalistəm.”: (Sanki federalizm dadlı bir meyvədir.)
 
Kim verər dış politikanı Farsa?   (1)* 
(*- Yazqı yazdıran haqqı)
Kim satar orduyla bankanı Farsa?      (2)* və (3)*
Kim verər yatırım halkanı Farsa?       (4)*
Kim satar əmniyyət halkanı Farsa       (5)* (>>> Nə qaldı ki?)

Burulmuş-dil haqqı qurtarmaz yurdu,

Bölücü öldürər federal ordu.    (İnanmasan Çeçənistandan sor!)

*- Bu milli haqları özgəyə satan,  (Stratejik haqları)

 (Dəyyusdan başqa nə sayılar Matan?)  (matan ~ gözəl)

Milli düşmən deyilsə, nədir Matan?  (Satqının buynuzu olmaz.)
 

3- Xarici siyasət, pul siyasəti, Makro iqtisadi planlaşdırma, xarici təcavüzə qarşı mudafiə siyasəti[ və millətin repressiiasi ...  Çeçenistan. Araz], ətraf muhit siyasəti ... [ və təhlükəsizlik və senzur. Araz ] məsuliyyət sahisəsində iranin federal hükuməti [ yani, fars millətinin dövlət hökuməti, Araz] olacaq. ... "beləlik lə, bu xalqlara qarşı zorakılıq oarsa, onun güclü hissəsindən, fars dövlət hökumətindən gələ bilər. Üstün gücə malikdir, əksinə degil"   Yunis Şamil