Göstər:
1 - “Otay-butay vətəndir”
2 - Araz qan ağlar!
3 - Boğaram federalist düşsə əlimə
4 - Federalist doktor deyil, sancıdır
5 - İşqala bais olan dərdə salmaz.
6 - Kim millidir, kim yalançı?
7 - Niyə federalizm? Niyə istiqlal?
8 - Bıçaq sümüyə dayanıb
9 - Çapılan millətə qeyrət lazımdır
10 - Qeyrət öldürmək ən böuük zülümdür
11 - Siyası Farslardən Türk də iyrənər
12 - AZƏRBAYCAN müstəqil olmalıdır
13 - Türkə vahid Azərbaycan vətəndi
14 - İstiqlal üçün savaşmaq hünərdir
15 - Vədələrə inansan federalist ol!
16 - Federal adlı qurum irançıdır
17 - Hər kəs istər yurdu müstəqil ola
18 - Binövrəni Nizami əyri qoydu
19 - Mən də məktəbdə məktəbdən iyrəndim
20 - Yazıma yer ver ki, sansordan keçsin
21 - “Azadtribun” saytına təşəkkür məktubu
22 - Güneyli liderlər geriçidilər
23 - “Otur” barışcıl metodun içinə!
24 - Lənət olsun satqın əkib-doğana!
25 - Siyasət mollanı ixrac eylədi,
26 - Türk qələbə çalmağa hazırlanır
27 - “Şəms” saytı Oyanıb-bilməlidir
28 - AZƏRBAYCAN!
29 - Elinə borcunu ver!
30 - Güc birlikdən doğar
31 - Azərbaycan, qurtaracağız səni
32 - Türk-dünyasından da qovulmalıdır
33 - Ay bazar əhli nə yatmısan oyan!
34 - Tacir sinfi satıb Azərbaycanı
35 - Vətəni qurtarın özünüz üçün
36 - Ay mənim canından keçən əskərim!
37 - Nə yazıq Farsa qulluq edən Türkə!
38 - Tanıda bildimmi federalist kimdir?
39 - Çöhrəqanlı niyə aldanır-azır?
40 - Çöhrəqanlı nifaq toxumu əkir
41 - Çöhrəqanlı gizlətməyə çalışır
42 - İki bayraqlı millət ola bilməz
43 - “Gamoh” parti deyildir ki, cəbhədir,
44 - “Gamoh” otayımızı dinə satır
45 - “Gamoh” nə əkibdir ki, xalqı biçə?
46 - Utan ay Mahmıdəli Çöhrəqanlı!
47 - Bölünməz millətimin bayrağı var
48 - “Gamoh”un zülümündən hər kəs doyub
49 - Arazizm bayraq sorununu çözüb
50 - Böyük bəy nəyin bahasına pozur?
51 - “Bütövləşmək” realisti şüardır
52 - Utan Azərbaycanımın ... yazarı
53 - Gecikmək lazımdır işqalçı üçün
54 - Geriçi xalqım deyil ki, millətdir
55 -Türkə Atatürk təkin lider gərək
56 - “Günü günə sat!” siyasəti satar
57 - Siyası şüur iqtisaddan doğar,
58 - Siyasətə xət verən iqtisaddır
59 - Feodalizmə qulluq etmək mandır
60 - Ay qoca, qartal Tərbizim, baş qaldır!
61 - Ermənistan qovmadımı Türkləri?
62 - Araz bir il tənqid etməyəcəkdir
63 - Yurdsevər Türk qurban verməz qeyrinə
64 - Əmanıların qanı yerdə qalmaz.
65 - Abbasa bəy lisanıya təbrik və başsağlığı gerek
66 - Rusya Düşmənlikdan başqa nə etdi?
67 - Öz ay-ulduzunuzu “edin” qara!
68 - Deyirəm həm türkçü, həm də ırkçı ol!
69 - Deyirlər Güntay ağlını itirib
70 - Ay Qarabağa xəyanet edən Türk!
71 - Qənirə xanım (Paşayeva) gərçəkləri danır!
72 - Rusya ayırmaq istər Qarabağı
73 - Türkün düşməni Türkə “yazqı” yazır
74 - Elçibəyin taxtından en aşağı!
75 - Nağılda Türk qadını “qəhbə” olur!
76 - Ziya bəy istər o film yayılmaya
77 - Ələmi paniranizmin quludur
78 - “Nə sağçıyam nə solçu, millətçiyəm millətçi.”
79 - Bakı “Ver yesin, ört yatsın.” ürətir
80 - Federalist Türkün vətəni İrandır
81 - Başçisiz kütləni düşmən yönəldər
82 - Fars qiyaminda Türkün yeri yoxdur
83 - Yetər artıq, manqurtluğuna son ver!
84 - Federalist Türk üçün dil behanədir
85 - Şovenist milli şüara yer verməz
86 - Milli ideoloju birləşdirər
87 - Ordumuzu göndərin pambıq əkə
88 - İç düşmən dış düşmənə qulluq edər
89 - İlhamı deviren qurtarar yurdu
90 - Bəxtiyar gəl gör nə edir “şah”ımız?
91 - Görəsən Güntay bəyi kim sapdırdı?
92 - Heç bir xalqın sağçı kəsimi olmaz
93 - İstiqlalı gərəkdirən nədənlər
94 - Şəhryar ancaq bir faiz Türk idi
95 - Türk aydını hələ də ayılmayıb
96 - Çingiz Can verdi Azərbaycanına
97 - Farsın demokrasısı Fars üçündür
98 - Talaq haqqı istəməyən vəhşidir
99 - Gömülmüş haqları silah dirildər
100 - Bakı Qarabağıma qəbir qazır
101 - Bağımsız edən dil deyil ki, puldur
102 - İstiqlal qurtarar Türk millətini
103 - Türkə Türkün tarixini öyrədin!
104 - Fars soylu təşkilat Türk düşmənidir,
105 - Alqışlayıram “GAİP”ın yolunu
106 - İntiqam almaq hər xalqın haqqıdır
107 - Təzad dinc savaş yoluyla çözülməz
108 - Siyası savaşı örgüt yürüdər
109 - Tehran Türkü Farsın yolunu gedir
110 - Türkü satan Türkün ağsaqqalıdır
111 - Xeyirsiz ölkədən vazkeçər özgə
112 - Budur milli faşistlərin planı
113 - May qiyamı Çöhrəqanlını atdı
114 - Daşnak Erməni Hitleri diriltdi
115 - Ay “namərd” Ziya bəy Sədroləşrafi!
116 - Heç bir dil yurdunu qurtara bilməz
117 - Namusu əllərdə qalan əylənməz
118 - Rus mafyası Qarabağı qurtarmaz
119 - Rütbəyə satılır Türkün vətəni!
120 - Qarabağ üçün hər kəs baş qaldırar
121 - Rus mafyasının yalanına uyma!
122 - Fars düşünür boyalı istibdada
123 - Yaşıl hərəkətin gərçək amacı
124 - Pişəvəri dövrü çoxdan sovuşub
125 - Tehran Bakıya başqa yol aradır,
126 - İki Fars soylu Rus mafyası vardır
127 - Qarabağ istər ki, ordu bölünə
128 - Satqınları ayda yox, yerdə ara!
129 - Bağımsızlıq fəda olmaz etnikə
130 - Yazqısını Rusya yazan Türkə sor!
131 - Ma-şa-allah bizim güney bölümə!
132 - Vətən mənimdir əgər, qurtarmıram, əl çəkin!
133 - Yurduma öncə Qarabağ lazımdır
134 - Bayrağımız yüz metrə alçalıbdır
135 - Azərbaycana dəstəkçi lazımdır
136 - Zəngəzuru satanları unutduq!
137 - İqtidara sözünü küçədə de!
138 - Göyçəli qarqış edir atamıza
139 - Yurdumuzu ancaq birlik qurtarar
140 - Arazın qələmi intihar etdi
141 - Arazın hər yazısı bir açardır
142 - Ay Bakı, bükmə güneyin belini!
143 - Abbas bəy Səttarxan təkin liderdir
144 - Rəzil edin ordunu ordu günü!
145 - Qurumlarımız yerində sayırlar!
146 - Xalqı istiqlalçı edən Arazdı
147 - Əmniyyət” lazımdır “müftə neft” üçün
148 - Türk, Rus köləsi olub ki, uduza!
149 - Rus mafyasının yükü Rus yüküdür
150 - Qeyrətsizliyin qurbanı ... Laçındır
151 - “Biz”ə əmniyyət lazımdır, nə ... Laçın
152 - Azərbaycan Türkü, nədir cavabın? (1)
152 - Azərbaycan Türkü, nədir cavabın? (2)
152 - Azərbaycan Türkü, nədir cavabın? (3)
152 - Azərbaycan Türkü, nədir cavabın? (4-5)
153 -“Azəri” türklüyün antitezidir.
154 - Elçibəyin səhvindən öyrənəlim.
155 - Möcüzsüz xalq yolunu bula bilməz
156 - Dost da iç düşmənin yolunu gedir!
157 - Harda milli devrim zərurət tapar
158 - İstiqlal milli haqların tümüdür
159 - Rus mafyasından Qarabağ bəkləmə
160 - Milli dövlət xalqın yolunu gedər
161 - Milli şüur milli dövlət qurdurar
162 - Türk partıları yerində sayırlar
163 - Budur istiqlalın təməl hədəfi
164 - Proletersiz aydın da devrim yapar
165 - Namus və haqq bölünməz şeylərdirlər
166 - Mənim də yurdum bütövləşməlidir
167 - Leninin məhsulu yerində sayır
168 - Mehran deyir Dâvânı siz başlatdız
169 - Əsgərzadə istər irançı edə
170 - Arazizmi boykot edən “Günaz”dır
171 - Federal dövlətin yurdu yadındır
172 - Son söz
173 - 22 Mayı təbrik edirəm
174 - Ört-basdır edənin daş-çınqılı var
175 - Qonaqsevərliyə son verməliyik
176 - Haraya çatan yoxdur
177 - Ədalətsiz milli istiqlal çökər
178 - Türkçünün eşqi ...
179 - Azərbaycançılıq istiqlal savaşının ideolojusudur
180 - Rasist başqa, şovenist başqa.
181 - Dünyaya Azərbaycan pəncərəsindn baxalım
182 - Mən qələm borcumu ödədim yara.