Çap

164 - Proletersiz aydın da devrim yapar

Proletersiz aydın da

    devrim yapar.

    (Əsnafın görə biləməyəcəyi işi)

          (aydın kəsimi görməlidir.)

1619

(Aydın kəsim teknoloji ürətər,)   (Proletersiz aydın)

(Ürətici siyasəti yürütər,)               (< yönəltər)

(Maşın ürətən kəsimi törətər;)

(Əmperyalzm devrimə ... silah satmaz,)*

(... Maşın ürətməyən sinf kama çatmaz.)**

 

      *- (Heç bir varlıq zibilliyə atılmaz,)

(Ağalıq ilə sərmayə satılmaz.)

    **- (Əmperyalizmi milli qiyam qovar,)

(Devrimə taban yaradana yalvar.)  (Halva-halva demə!)

(Proleter yaradan aydına yalvar.)    <<<

1620

Azərbaycan iki qat sömürgədir,

Həm Farsistana sömürgə bölgədir,

Həm də Farsın satdığı bir ölkədir;

Farsın sərmayəsi yoxdur yatıra,   (mali sərmayə)

Ürətə bilməyən bənzər qatıra.

1621

Fars Türkü yada satır ki, pay ala,

Pay almaq üçün sömürgəçi qala,           <<<

Paysız Azərbaycanı dərdə sala;

Montaj və mədən ferması yadındır,

Farsın satdığı ... Türk soylu budundur.

1622

Özgə gücü ilə bəy duran bu Fars,

Çapır Azərbaycanı əyyohənnas,

Qoymayır Azərbaycan ola xılas.

Manqurt Türk savaşdan qorxudur xalqı,

Ki ala bilməyə verilməz haqqı.

1623

Yurdumun bugünkü güney bölümü,

Yerində sayır ki, dada ölümü,

Çünki Fars artırır milli zülümü;           <<<

Farsa pay verən yad ... yurdumu çapır,

Pay alan Fars devrimçi Türkü qapır.

1624

Öncə örgütlə igit ... bozqurdunu,

Ki qura bilə yurdsevər ordunu,

Ayıra İranda qalmış yurdunu;  (İstiqlalın birinci aşaması)

Qopsa İrandan otayın yarısı,

İki kəz soyulmaz Türkün dərisi.

1625

Bürokratların qurdurduğu dövlət,

(Aydın kəsimin qurdurduğu dövlət,)

Deyər teknoloji və maşın ürət,

Yoxsa sömürgə qalar bu məmləkət;

Yarı feodal-yarı sömürgə Çin,      > (1949)

Öz ayağı üstündə durub bu gün.

1626

İnanma rəqiblərinin sözünə,

Çin teknoloji ürətir özünə,

(Dünyanı sömürgə edir özünə,)   (üçüncü dünyanı)

Batır sömürgəçilərin gözünə;

Manufakturcu qalsan, sömürgə ol!

Yoxsa bağımsız edən yolunu bul!  (Axtaran tapar.)

1627

Gərçəyi tanıtan doğru isimdir,

Proleter maşın ürətən kəsimdir,

Proleterdən Türkün payı nəsimdir;

Proletersiz aydın da devrim yapar,

Teknoloji ürətənə əl tapar.

(Çin təkin proleterə əl tapar.)            <<<

1628

    Türk istəsə manufakturçu qala,

    Asılı edən yad malını ala,     (tükətim və ürətim aracı)

1- Ucuz iş gücü sata ki, pay ala,     (idarəçilik payı)

2- Yurdu ilə özünü dərdə sala,

O zamanidarəçilik payı al!  (Bugünkü quzeyimiz təkin)

Montaj etdirənlərə montajçı qal!

(Sömürgə edənlərə montajçı qal!)

1629

Muntaj fabrika satılmaz, verilər,       (< Diqqət!)

Asılı malın meyvəsi dərilər,

Ferma verənin yurdunda sərilər;      (< yatırılar)

İrandan qopsa yurdumun güneyi,

Ferma veriləcək ola hər “şeyi”.     (< Diqqət!)

1630

Yurdumun güneyindəki mədənlər,

Fermalar qurduracaqlar, fidanlar,

Ferma quracaq maşın ürətənlər;          <<<

Maşın ürətə bilməyən kor güney,

Çapılacaqdır ki, iş bula birey.       (< Diqqət!)

1631

Fabrika şəklindəki sərmayələr,

Yazdıracaqlar dövlətə ayələr,    (asılı edən qanunlar)

Sonra gərçəkləşəcək bu qayələr;

Azərbaycanda da Farsistan qədər,

Ferma qurulacaq ki, ... edə hədər.   (< qazancları)

24.05.2012