Çap

28 - AZƏRBAYCAN!

   AZƏRBAYCAN!

469

Varlığımız ölməkdədir

Dünya bizə gülməkdədir

Düşmən aşı çölməkdədir

Azərbaycan! Azərbaycan!

470

Fars Türklərə heyvan deyir

Həyalı Türk söyüş yeyir

Haçana dək edək səbir

Azərbayca! Azərbaycan!

471

Garabağı düşmən aldı

Namusumuz əldə qaldı

Arazları dərdə saldı

Azərbaycan! Azərbaycan!

472

Çörək demə, “nan” deyirlər

Ana dilin dan deyirlər

Qeyrətsiz ol yan deyirlər

Azərbaycan! Azərbaycan!

473

Ana dilim namusumdur

Gözəl-göyçək Tavusumdur

İrsiyyəmdir, varisimdir

Azərbaycan! Azərbaycan!

474

Biz qazandıq məşrutəni

Dəyişmədik xəritəni

Dərdə saldıq bu vətəni

Azərbaycan! Azərbaycan!

475

Türk övladı savadsızdır

Şəhərləri zavodsuzdur

Harayları imdadsızdır

Azərbaycan! Azərbaycan!

476

Fars İranda dövlət olub

Azərbaycan qarət olub

Farsa milli sərvət olub

Azərbaycan! Azərbaycan!

477

Fars dövləti vergi aldı

Farsistanda ... şəhər saldı

Mənim yurdum geri qaldı

Azərbaycan! Azərbaycan!

478

Bank daeldən alır faiz

Faydalana bilmir ... Tərbiz

Ki olmaya sənayemiz

Azərbaycan! Azərbaycan!

479

Türk məhsulu ... şukulatdır

Fars montajçı bir dövlətdir

Savaşdıran bu illətdir

Azərbaycan! Azərbaycan!

480

Satqın satıb, Fars alıbdır

Çalıb-çapıb qurd salıbdır

Ana yurdum çölqalıbdır

Azərbaycan! Azərbaycan!

481

Almaq olmur bir dəst fincan

Qarət olur Azərbaycan

Çapılacak nə vaxtacan?

Azərbaycan! Azərbaycan!

482

Fars xor baxıb Türk elinə

Zülüm edib Türk dilinə

Dağ qoyubdur Türk əlinə

Azərbaycan! Azərbaycan!

483

Fars yurdumu çalır-çapır

Alnıma da yapma yapır

Satılan yolundan sapır

Azərbaycan! Azərbaycan!

484

Vətənimi Rusya böldü

Yüz minlərcə babam öldü

Dost ağladı, düşmən güldü

Azərbaycan! Azərbaycan!

485

Rus böldü bərbad eyləyə

Düşmənləri şad eyləyə

Tayları da yad eyləyə

Azərbaycan! Azərbaycan!

486

Çar otayakəsdi kəbin

Qurtarmışdı Məmmədəmin

İşqal etdi faşist Lenin

Azərbaycan! Azərbaycan!

487

Otayda dil azad idi

Qadın haqları şad idi

Çapılan yurd bərbad idi

Azərbaycan! Azərbaycan!

488

Stalin də keçən həftə

Türkə silah verdi müftə

Devrimimi satdı neftə

Azərbaycan! Azərbaycan!

489

Otay-butay vahid candır

Gözü yaşlı bağrı qandır

Yaralanmış bir ceyrandır

Azərbaycan! Azərbaycan!

490

Haraylayır elim məni

Qurtar deyir dilim məni

Ağladırı telim məni

Azərbaycan! Azərbaycan!

491

Ağlama ay gözəl vətən

Qurban olsun sənə bu tən

Geyinərəm mən də kəfən

Azərbaycan! Azərbaycan!

492

Qurban olum istiqlala

Vahid elə, vahid ala

Araz gərək haqqın ala

Azərbaycan, Azərbaycan

Yaşa, yaşa Azərbaycan!

       16.06.2004