Çap

44 - “Gamoh” otayımızı dinə satır

“Gamoh”otayımızı dinə satır.

691

Atatürk avrupa yolunu getdi

İnsan haqlarını da azad etdi

Haqq və hüquq davası “son”a yetdi

Maşın yapdırmadı millət əlləşə

Ki öz gücü ilə sənayeləşə

692

Atatürk qovdu dini siyasətdən

Qurtardı dövləti dinsəl fəsaddan

Qurtarmadı gerici iqtisaddan

Yağışdan qurtuldu damcıya düşdü

Montajçı etdilər sancıya düşdü.

693          *- 1412-ci bəndə baxın!

“Gamoh”un dərdi müsəlmanlaşmaqdır

Demokrası ilə yamanlaşmaqdır

Nisa surəsiylə dərmanlaşmaqdır

“Gamoh” deyir otay qalmaz firəngi

Artsa bayrağındakı yaşıl rəngi*

694            *- Diqqət!

“Gamoh” el-obasını dinə satır

Yaşıl rəng üzündən bayraqlar artır

Milli düşmənlərin dadına çatır

Deyir butay otaydan çox türkləşib

Bu səbəbdən bayrağı az gökləşib*

695            *- Diqqət!

“Gamoh” deyir dağı aşdıqdan sonra

Türkləşib, müsəlmanlaşdıqdan sonra*

Qanımız qaynayıb-daşdıqdan sonra

Bütövləşmək haqqda millət düşünər

(Tikilən torbada yonca daşınar.)

696

Türkü nə birləşdirər? Nə ayırar?

Hansısı ayıran bayraq qayırar?

Kimin xeyrinə bölməyə çağırar?

Çaldıran yaramız hələ qanıyır

Baltacı Araz düşməni tanıyır

697

Din həm xalqımızı geriçi edib

Həm də Çaldıranda it təkin didib

Bugün millətimi bölməyə gedib

“Atasına lənət!” din çıxardanın

Dərdə salıb suçları çoxaldanın

698

Geriçi arxanı görər önü yox

Geriçi don dəyişdirər yönü yox

Geriçinin gələcəyi sonu yox

Kapitalizm dinsiz yerdə gəlişər

Ən sonunda kommunizmə irişər*.

 

    *- Çünkü Ürətim güclərinin gəlişməsi, mülkiyyət

şəklinin yeniləşməsini gərəkdirər.

17.11.2006