Çap

37 - Nə yazıq Farsa qulluq edən Türkə!

Nə yazıq Farsa qulluq edən Türkə!

621

Nə yazıq Fars dilində danışana

Bit təkin canımıza darışana

Düşmənsevərlər ilə yarışana

Nə yazıq Farsa qulluq edən Türkə

Kəsilən budaq ziyan verməz kökə

622

Nə yazıq Fars gözü ilə baxana

Satılar Türk varlığını yaxana

Dönər düşməni qoruyan qalxana

Bilməz ki, Fars kültürü xəstə edər

Şovenisti baltaya dəstə edər

623

Nə yazıq Fars dilində şeir qoşana

Ovladsız qalar istəsə boşana

Bəlkə böcək deyələr ki üşənə

Qulluq etmə Fars təkin duz bilməzə

Ki həm təhqir edə, həm də ki, məzə

624

Nə yazıq Fars təkin namərd adama

Ki xəyanət etdi hər dörd qiyama

Ölüm olsun şovenisti mərama

Aldanma Fars təkin tülkü sifətə

Yoxsa yetişə bilməsən hədəfə

625

Nə yazıq Fars ölçüsüylə ölçənə

Dil düşmənini ortaq dil seçənə

Qatili üçün canından keçənə

İnanma düşmən ilə yaşıyana

Pulunu Farsistana daşıyana

626

Nə yazıq Fars kültürünü yayana

İstər ki, piçaq sümüyə dayana

Təhqir edən Fars qanına boyana

İzin vermə Fars təkin qudurğana

Ki Türkün mədəniyyətini dana

627

Nə yazıq Fars tarixi oxuyana

Tarixsiz Farsa tarix toxuyana

Çürük tarixi təkin qoxuyana*

Yol vermə Fars təkin təhrif edənə

Farsın göstərdiyi yolu gedənə

 

*- Farsların iki qəbiləsi üst-üstə altı yüz il

    hüdudunda Azərbaycana saldırmışlar,

    Azərbaycanı işqal etmişlər, vəlakin hö-

    kumət edə bilməmişlər ki xirac ala bi-

    lələr. Ona görə farsların o tarixlərinin

    adı saldırı tarixi adlanmalıdır.

628

Nə yazıq Fars kültürünə uyana

Küçə adını ... Firdovsu qoyana

Ki xəyanət edər Türkə, bayana

Yol vermə Fars təkin çamır atana

Elə ifşa et ki, bəlkə utana

629         qolçaq ~ oyuncaq

Nə yazıq Farsın gölündə üzənə

Türkçə danışana dodaq büzənə

Ki qulluq edər şovenist düzənə

Aldanma Fars təkin alçaq adama

Yəni alçaq Farsa qolçaq adama

630

Nə yazıq Fars ilə dostluq qurana

Ortaq dil adıyla Türkü burana

Hərcayi Türk soylu təkin yorana

Aldanma Fars təkin faşist olana

Dilini danar ki, “hakim” qılına*

 

*- Koloni millətlərə mənsub olan alçaqları

    “lider” seçərlər ki, o qondarma “lider”lər

    də (pərdə arxasındakı örqütlənmiş Fars

    mafyasının, Rus mafyasının gücü ilə) on-

    ları “lider” seçmiş milli düşmənlərin si-

    yasətlərini yürütsünlər.

    Reklam gücü ilə təzəkdən konfet düzəldərlər.

631

Nə yazıq Fars ölkəsində doğana

Köçmən Türkün türklüyünü boğana

Ki evdə də “piyaz” deyər soğana

İnanma Fars qızıyla evlənənə

Yəni farslaşmaq üçün ovlanana

632

Nə yazıq Fars ilə qonşu olana

Ki hər gördüyündə goylu bulana

Yoxsa gərəkər ki, ayrı dolana

Qoşulma Fars təkin vəhşi adama

Ki qənim kəsə Türk ilə madama

633

Nə yazıq Fars təkin kor ilə kara

Ki otuz min Türkü çəkdilər dara

İstiqlalsız sağala bilməz yara

Aldanma Fars təkin qanmaz adama

Ürəyi dərdliyə yanmaz adama

634

Niyə bu tikan canımdan çıxmayır?

İyrənci Farslardan xalqım bıxmayır?

(Şovenist Farslardan xalqım bıxmayır?)

Ev yıxan Farsın evini yıxmayır?

Butay müstəqil olsa qış sovuşar

Düşmənin böldüyü taylar qovuşar

18.09.2006