Çap

113 - May qiyamı Çöhrəqanlını atdı

May qiyamı Çöhrəqanlını atdı.

 

Nala-mıxa döydükləri üçün Azərbaycanımızın taleyi ilə oy-

nayan “Gamoh”un Çöhrəqanlısı ilə törəmələri bu günə dək

liderbayraq ilə dil haqqından başqa, nə istədiklərini bə-

lirtməmişlər ki, don dəyişdirə bilsinlər. Tülküləri tanıyın!

1235

Teoru siyasətçiyə yollanar

Siyasətçi rəqibini kullanar

Gah yanaşı gedər, gah da sollayar

İdeolojik savaşı yürütən

Sübut edər ki, kim dostu? kim düşmən?

1236

İdeoloqsuz siyasətçi cayar

Caydırıcı düşüncələri yayar

Tanındıkdan sonra yerində sayar

Allah umuduna qalan gül solar

Çöhrəganlılar təkin rəzil olar

1237

May qiyamı Çöhrəqanlını atdı

Allahlıq edəni Allaha satdı

Azərbaycanın harayına çatdı

Dedi hər partı öz yolunu gedər

Milli məclis milləti təmsil edər

1238

May qiyamı dedi mən nəfəsliyəm

Tək səsli deyiləm ki, çox səsliyəm

Pluralist qalmağa həvəsliyəm

Hər partı öz kütləsindən səs alar

Özü üçün öz tütəyini çalar

1239

Çöhrəqanlı dövrü çoxdan sovuşub

Çünkü kütlə sağlığına qovuşub

(Çünkü kütlə öz ağlına qovuşub)

Gömdüyü dönəmə qarşı ... dövuşub

Çöhrəqanlı lider olsun özünə

Öz bayrağını soxsun öz gözünə

 

- “Mən güney Azərbaycanın milli hərəkatının lideriyəm, mə-

   nim bayrağım güney Azərbaycanın bayrağıdır.” Çöhrəqanlı

 

- “Azərbaycan (milli hərəkəti) mənim təşkilatımdır.” Ələmi

 

- Azərbaycanın milli-demokratik hərəkətinin neçə milyonluq

  devrimçi kütləsini, hakim Fars millətini təmsil edən irticaçı

  və şovenist rejimin reformist cinahının içində əritmək üçün,

  əridiləcək kütlənin başçılarını moral qırıqlığına uğratmaq ü-

  çün, “yaşıl” hərəkət şəklində oyun oynamalıyıq. H. Musəvi

 

- Bizim milli hərəkətimizin başçıları evdə oturmaq şərti ilə

  milli hərəkətimizin kütləsi ayaqlansın, hərəkətə keçsin.

  Çünki... Musəvinin on bir maddəli bildirisində olan on bir

  istəyi də bizim istəklərimizin bir bölümüdür. Əhməd Obalı

 

- İbrət üçün deməliyəm, o dönəmdə teori baxımından Baltacı

  Araz olmasaydı, Musəvinin əritmə planı gərçəkləşə bilərdi.

1240

Çöhrəqanlı qurtaracak islamı

Ki islama kölə edə madamı

Qurandan asılı qıla adamı

Çöhrəqanlı öyrənci ola bilər

Yoxsa hər kəs xəstəyə şəfa dilər.

18.02.2010