Çap

115 - Ay “namərd” Ziya bəy Sədroləşrafi!

Ay “namərd” Ziya bəy Sədroləşrafi!

        (27.02.2010 Günaz Tv)

Torpaqdan pay verilməz.

Böyük səhvə yol verilməz.

Ağsaqqala bac verilməz.

Ağıl yaşda olmaz, başda olar, satılmaz başda.

“Eşşəyi minərlər, alçağını uşaq da minər.”

1251

Taktik hədəfindən asılı olar

Hədəfinə çatdıran yolu bular

Dostun zərərli qanadını yolar

Yoxsa zərərli dost kütləni bölər

Bölünmüş kütlənin birliyi ölər

1252

Zərərli dost düşmənə qulluq edər

Kütləsi düşmənin yolunu gedər

Xəyanət edər öz kütləsi qədər

Düşmənin görə bilmədiyi işi

Zərərli dostlar görərlər “A kişi!”

1253

Düşmən sapdırdığını sapdırıbdır

Zərərli dos da bir az qapdırıbdır

Çünkü o da atını çapdırıbdır       (Günaz Tv-də)

Zərərli dos da antitürk olubdur

Türkün düşmənlərini dost bulubdur

1254

Ay Ziya Sədroləşrafiye “namərd”

Azərbaycana Kürdistan deyən Kürd

Düşmən deyilsə niyə çəkdirir dərd

Kürd Farsa deyir geri çək ordunu

Ki mən işqal edim Türkün yurdunu

1255

Kim deyir Ziya bəy “boyu bəstə”dir?

Ziya bəy xain deyilsə xəstədir

İşqalçı Kürd Ziya bəyin dostudur

Ziya bəyin düşməni Ankaradır

Çünkü Tərbizin ümidi yaradır

1256

Fars Türkün dörd qıyamını basdırıb

Türkü dar ağaclarından asdırıb

Kölə etdiyi Türkə qan qusdurub

Ziya bəyin ürəyi Farsa yanır

Bakını Ankaranı düşmən sanır

Qurtarıcı Türk-ordusunu danır

1257     *- Ölüm-dirim savaşı.

Ziya bəy istəyir Türkü təkləyə

Türkü Türkün düşməninə əkləyə

İranı Türkün belinə yükləyə

Hədəfi tarixi zərurət doğar*

Yolundan sapan taktikini boğar.

 

    *- Ziya bəy deyir: “Məmim hədəfimi siyası intixabım

(seçimim, tərcihim) bəlirdər.

1257-2   (xəyalçı ~ idealist)

Urətim güclərinin gəlişməsi,

Gəlişdirən formaya irişməsi,

Mülkiyyət formasının dəyişməsi,  (milli mülkiyyət)

Siyası devrimi zərurət qılar,

İdealistin saqqalına gülər.

 

*- Köhə şəklin içinə sığmayacaq həddə gəlişmiş olan ilgili

    ürətim güclərinin gərəkdirdiyi milli inqilab sömürgəçi

    biçim almış mülkiyyət şəklini (haqqını) milliləşdirər.

    Sosyalisti inqilab isə ... toplumsallaşdırar.

1258  (İzin vermə donunu dəyişdirə!)  (Don başq, fikir başqa.)

Ay yurdsevər azərbaycanlı ayıl!

Ziya bəy üçün otay vətən deyil*

Onu manqut edib irançı meyil

Ziya bəy deyir buraxın otayı

Acıyın ki, niyə dərd olmuş payı

 

     *-Bölünməz millətin milli mülkiyyət haqqı bölünməzdir.

1259     *- Siyası meylinə görə.     (tu!)

Ziya bəy otayı yurdu bilməyir*

Bu səbəbdən göz yaşını silməyir

Dərdinə yandığı üçün gülməyir

Ziya bəyin ancaq ürəyi yanır

Otayın vətən olduğunu danır*

1260     *- Pişəvərinin elçilərini

Ziya bəy təkləmək istəyir Türkü

Deyir Xoy “toyuq”dur, Ankara “tülkü”

Ankara öldütdürdü üç böyükü*

Ziya bəy bir səhvini alır ələ

Ki antitürk damğası vura elə

1261

Ziya bəy deyir otaya inanma

Pişəvərinin qatilini anma

Otuz min inəyi yeyəni danma

Ziya bəy rusçudan nə bəkləyiri?

Niyə xalqın belinə yükləyiri?

1262

Xəritə deyir ki, Kürd işqalçıdır

İşqalçını daşıyan aşqalçıdır*

Kim o qurultay üçün məşəlçidir**

Məşəlçisi Ziya “Sədrolumum”dur   (ha ha ha)

Üyəsi federal-demokrat qurumdur.

 

    *- Farca aşqalçı, türkcə zibilçi.

  **- İranın federalçı millətlərinin qurultayı.

01.03.2010