Çap

97 - Farsın demokrasısı Fars üçündür

Farsın demokrasısı Fars üçündür.

1127

Rus sosyal ədalet vermişdi Türkə

Ki sömürgə qala Türk soylu ölkə

Sömürə bilməsə qanını tökə

Xalqım qanı ilə qurtardı yurdu

Nə yazıq ki, qurduğu dövlət burdu*

 

*- Dövlətin, partıların, politikaçıların, qondar-

    ma alimlərin tevcih və təriflərinə görə yox,

    doğurduqları sonuclar əsasında dəyərləndir-

    məliyik ki, güneydəki hərəkətimiz üçün də

    yararlı və ibrət dərsi olsun.

    Ordulu Farsistan siyasi dəyişikliyə uğrayan

    günlər, istiqlal bayrağı qaldıracaq güneyin

    hüdutlarını hansı ordu ilə qoruyacağız? Kim

    kimi qoruyucu gücdən yoxsun edibdir?

    İşqalçı qonşularımızı sözdə “trorist” tanıyan,

    əməldə Türkə qarşı silahlandıran dünya, ki-

    min xeyrinə torpaq itirən, soy qırımlarına uğ-

    radılan Azərbaycan Türkünü “dinc savaş” yo-

    luna sürükləyirlər? Nə etməliyik? Nə zaman?

1128

Fars nə sosyal ədalət verib Türkə

Nə də Azərbaycanı sayıb ölkə

Ki otuz min Türkün qanını tökə

Fars həm Türkün kimliyini öldürür

Həm də Azərbaycanını sömürür

1129      *- “Vəhşilik haqqı”

Fars Turanı öz tövləsi tanıyır

Türk insanını köləsi tanıyır

Qullanacağı gülləsi tanıyır    (“top əti”)

Fars istər ki, gülləsini qullana

Köləlik vergisi* ala pullana

1130

Türk Farsın milli köləsidir hələ

Bu səbəbdən adı düşməyir dilə

Haqq verilməz ki, alınar zor ilə

Qorxağın əlinə çaqqı verilməz

Çaqqısız kölənin haqqı verilməz

1131

Fars Farsa aid savaşı yürüdür

Qeyri Farsı öz içində əridir

Əritdiyi qeyri Farsı çürüdür

Türk ancaq Farsı ifşa etməlidir

Çingiz göstərən yolu getməlidir

1132

Farsın demokrasısı Fars üçündür

Diktatorluğu köləsi Türkündür

Amacım açılacaq bu düyündür:

Dosta dost olarlar, düşmənə düşman

Düşməndən dosluq umulmaz heç zaman.

02.01.2010