Çap

36 - Ay mənim canından keçən əskərim!

Ay mənim canından keçən əskərim!

    (Qənim kəsirlər özünü özünə,)

    (Ki sömürünün ömürü uzana.)

598

Ay mənim canından keçən əskərim

El-obasına and içən əskərim

Babəkın yolunu seçən əskərim

Ən müqəddəs iki şey var dünyada

Yurd ilə eldir ki, satılmaz yada

599

Ay mənim zülümdən bıxmış əskərim

Cəhlinin evini yıxmış əskərim

Düşmənin önünə çıxmış əskərim

Əskər bilməlidir ki, haqq verilməz

Silahlanmadan meydana girilməz

600

Ay mənim aldanıb-azmış əskərim

Öz elinə gəbir qazmış əskərim

Yazqısını qənim yazmış əskərim

Əskər bilməlidir ki, manqurt nədir

Hansı dövlət əskəri manqurt edir?

601

Ay mənim yuxuya dalmış əskərim

Əhvazda qələbə çalmış əskərim

Öz yurdu sömürgə qalmış əskərim

Əskər öz yurdunu qorumalıdır

Milli düşmənini taramalıdır

602

Ay mənim beyni yuyulmuş əskərim

Vətəninə əl qoyulmuş əskərim

Hər gün dərisi soyulmuş əskərim

Əskər qatılmalıdır siyasətə

Ki manqurt olmaya zalım dövlətə

Ki manqurt olmaya satqın dövlətə

603

Ay mənim dadıma yetən əskərim

Yandıran daşnağı ütən əskərim

Erməni qarnını yırtan əskərim

Əskər milli düşmənini öldürər

Ki düşmən olduğunu el bildirər

604

Ay mənim intiqam alan əskərim

Düşmənə qələbə çalan əskərim

İşqalçını yola salan əskərim

Əskər istər ki, butayı ayıra

Otay ilə bütöv ölkə qayıra

605

Ay mənim başı bəlalı əskərim

Milli düşmənin “halalı” əskərim

Satqının satdığı malı əskərım

Əskər haqq verməz ki, manqurt edələr

Silahlandırana robot edələr

606

Ay mənim elinə bağlı əskərim

Düşməndən ürəyi dağlı əskərim

Silahlı savaşın ağlı əskərim

Əskər bilir ki, el haqdan yanadır,

Haqqı doğuran yaşadan anadır.

607

Ay mənim ordumu quran əskərim

Düşmənlərdən hesab soran əskərim

Vuranı durmadan vuran əskərim

Əskər xalqın gözündael oğludur

El uğrunda savaşan ... koroğludur

608

Ay mənim ümid verici əskərim

Sinfi düşməni geriçi əskərim

Qala bilməsən seyirci əskərim

Əskər çağının gözü ilə baxar

Geriçi sinfin dövlətini yıxar

609

Ay mənim demokrat ruhlu əskərim

Rejimi diktator şahlı əskərim

Yaşamı ah ilə vahlı əskərim

Əskər aldanmamalıdır dövlətə

O dövlətə ki, uğradar zillətə.

610

Ay mənim kövrək ürəkli əskərim

İnsancıl arzı-diləkli əskərim

Silahlı, güclü, bilikli əskərim

Əskər istəməz ki, xalq korluq çəkə

Pul üçün övladı göz yaşı tökə

611

Ay mənim yoxsulluq çəkmiş əskərim

Pul üçün göz yaşı tökmüş əskərim

Keçmiş yaşamından bıxmış əskərim

Əskər istər ki, yoxsulluq sovuşa

Sərvət yaradan rifaha qovuşa

612

Ay mənim zülümə qarşı əskərim

Görürsən cib kəsir çarşı əskərim

Artırmayırlar maaşı əskərim

Əskər dəstək verər haqlı ulusa

Cib kəsən bazarı yandırsayaxsa

613

Ay mənim qonşusu işsiz əskərim

Süfrəsi toyuqsuz-aşsız əskərim

Kürsüsü-peçi atəşsiz əskərim

Əskər istər tənbəllikdən qaçına

Dövlət xərci ilə işsiz keçinə

614

Ay mənim təhsil etməmiş yurdərim

Biliyurduna getməmiş yurdərim

Bəlkə də kama yetməmiş yurdərim

Yurdərin haqqı var ki, yazqı yaza

Haqqını verməyən qanunu poza

615

Ay mənim yoxsul kökənli əskərim

Əli-qolu ip-örkənli əskərim

Sözü-diləyi tikanlı əskərim

Əskərin xətti-məşyi olmalıdır

Doğru yolu arayıb-bulmalıdır

616

Ay mənim haqq tərəfdarı əskərim

Pisi pisləyən göftarı əskərim

Dövüşcü edən rəftarı əskərim

Əskər istər ki, diktatorluq çökə

Dirənən zorbanın qanını tökə

617

Ay mənim eşitliksevərəskərim

Eşitsizlik edər davar əskərim

Bireyin eşit haqqı var əskərim

Əskər bilməlidir ki, illət nədir?

Ədalət varsa bu fəlakət nədir?

618

Ay mənim qəmli-laylalı əskərim

Eşit hüquqlu leylalı əskərim

Ay-ulduz təkin aylalı əskərim

Əskər istər ki, qadın hür yaşıya

Çadra yerinə qəmzə daşıya

619

Ay mənim hüriyyətsevər əskərim

Sözləri dürr ilə cövhər əskərim

ATATÜRK yolçusu lider əskərim

Əskər bilməlidir ki, kim haqlıdır

Haqsevər edən insancıl ağlıdır

620

Ay mənim çörək qazanan əskərim

“Əli harama uzanan” əskərim

Pis buyuruğa özənən əskərim

İnsafmı qarın doyuran aş üçün,

Sixasan haqlının beyninə qurşun?!

29.10.2006