Çap

17 - Hər kəs istər yurdu müstəqil ola

 Hər kəsistər yurdu müstəqil ola.

373

Tacir sinfi karın yüzdə biriylə

Milli şüur göndərə bilər elə

(Milli ordu qurdura bilər elə)

Şüurlu xalq düşməni salar yola

Tacirin xeyri böyük bazardadır

(Satdırıb-aldığı imtiyazdadır)

Ucları Umman ilə xəzərdədir

374

Federalizm tacirin sinfi yoludur

Tacir sinfi satqınlığın koludur

(Satdıran bazarın geni boludur)

Federalist milli satqının gülüdür

Federalist də istiqlalçı olacaq

O zaman ki, ərbabı qovulacaq

375

Federalizm ordusuz dövlətlər qurar

Baş qaldıran dövləti mərkəz vurar

Güclü millət gücsüz milləti burar

Milli güc milli sərvətlərdə yatıb

Çapılmış xalqın milli gücü batıb

376

Kim istər keçmişindən dərs almaya?

Yəni federalizmi taxtdan salmaya?

İstiqlal üçün savaşa dalmaya?

Rusyanın yetmiş il çapdığı otay,

Öz gücü ilə əkə bilməyir ... çay.

377

Kim istər ki, yurdu sömürgə qala?

Bütövləşməyə, iki ölkə qala?

Biri müstəqil, biri bölgə qala?

Hər kəs istər yurdu bağımsız ola

Federalist qoymaz dərdə çarə bula

378

Kim istər ki, vətənpərvər olmaya?

Milli dərdlərinə çarə bulmaya?

Həm xalqı, həm də yurdu qurtulmaya?

Federalist istər ki, sömürgə qala

Ərbabına ticarət haqqı ala

379

Kim istər ki, özünə qəbir qaza?

Yazdığını sevməyən özgə poza?

Yazqısını milli düşməni yaza?

Federalist sınanmışları sınayar

Təcrübədən öyrənəni qınayar

380

Kim istər ki, gələcəkdə qınana?

Pisin yaxşı olduğuna inana?

Pisə yaxşı olmaq üçün sınana?

Federalist “qurtarar” bütöv İranı

Ki Farsistan çapa Azərbaycanı

381

Kim istər ki, haramı halal edə?

Çapqınçı Fars millətinə mal edə?

Halallaşdırmaq üçün federal edə?

Federalist çapılmış mala göz yumar

Tacirə imtiyaz almağa cumar

382

Kim istər ki, öz yurdunu çapdıra?

Çapılmaq üçün yolundan sapdıra?

İstiqlalı federalizmə qapdıra?

Federalist istər ki, İranda qala,

İradə yox,idarə haqqı ala,

Budur Federalistin hədəfi bala.

383

Kim istər ki, iradəsiz yaşıya?

Federalizm qəşovu ilə qaşıya?

Özgənin iradəsini daşıya?

Federalist istər ki, xaltası ola

Özgələrə yemək salçası ola

384

Kim istər ki, güclü ilə yarışa?

Haqqını almadan öncə barışa?

Özünü qoyub, özgəyə qarışa?

Federalist bilir çapılmış batıbdır

Milli güc sərmayələrdə yatıbdır

385

Kim istər ki, fabrikası olmaya?

Bulaqları öz gölünə dolmaya?

İşsizlik dərdinə çarə bulmaya?

Federalist bilir payına nə düşər

Hər kəs odu öz qabağına deşər

386

Kim istər ki, milli ağlını sata?

Özünü özgə naxırına qata?

Çapılan milli iqtisadı bata?

Federalist istər ki, düşmən şad ola

Milli yazgısını yazan yad ola

387

Kim istər ki, muradına yetməyə?

Yurdunu bağımsız ölkə etməyə?

Yəmənin getdiyi yolu getməyə?

Federalist istər ki, düşmən şad ola

Taylarımız bir-birinə yad ola

388       *- qeyrət ~ aktiv mənlik

Kim istərki çətinliklərdən qorxa?

Qoruyucu qeyrəti yoxa çıxa?*

Öz əliylə başını dərdə soxa?

Federalist qandan qorxudar yıldırar

Düşməni devirməz, hakim qıldırar

389

Kim istər ki, Arazı boykot edə?

Milli düşmənlərin yolunu gedə?

Düşmən təkin verə içiboş vədə?

Federalist istər ki, xalqı uyuda

Özünü görər qazdığı quyuda.

19.05.2005