Çap

122 - Fars düşünür boyalı istibdada

Fars düşünür boyalı istibdada.                               

1307

Farsın aydın kəsimi antitürkdü

Antitürk Fars Türkün belini bükdü

Firqəçi Türklərin qanını tökdü

Azərbaycanı sömürgə edən Fars

İstəməz ki, Türk xalqı ola xilas

1308    *- Sömürgəçiliyin hədəfi.

Fars düşünür şovenisti xeyrinə

Əl qoyduğu Türk xalqının yerinə

Çapdığı Turanın ... alın tərinə

Fars Türkü manqurt edir ki, qullana

Var-dövləti Farsistana yollana* <<

1309

Fars düşünür milli iqtisadına

Əl qoyduğu tarlanın övladına

Ki istiqlal verməyə “arvad”ına

Dava pul üçündür, dil üçün deyil

Dil yaradmaz talaq haqqına meyil  <<<

 

Türk soylu federalistlər deyirlər:

 

Qoy öz dilində mələsin, sən də sağ!

Yoxsa əlindən çıxar meyvəli bağ.  <<<

1310

Fars düşünür ki, Türkü manqurt edə,

Ki manqurt Türk, Farsın yolunu gedə;

Talaq haqqı istəyən-Türkü ... didə.

Mədəni haqq xalqı bağımsız etməz,

Yad ordusu yadın dadına yetməz.

1311

Fars düşünür sömürgəçi qalmağa

Turanın sərvətlərini çalmağa

Çapdığı Turanı ... dərdə salmağa

Kommunist qılıflı Fars da faşistdir

Çünkü müstəmləkəçi qalmaq istir    (istəyir)

1312

Fars düşünür boyalı istibdada

Ki talaq haqqı verməyə “arvad”a*

Aldanma Farsın daşıdığı ada

Xomeynizmdən yana “kommusnit” Fars

Deyir Musəvini rənglə xalqa bas

 

*- Şovenist yerinə rasist qullanalım deyən öyrənib-bilməlidir:

    Rasist (soydaşsevər) başqa köçmən etniki yurdundan qovar.

    Şovenist sömürgəsinin milli talaq (İstiqlal) haqqını öldürər.

 

1313   **- Rusya və Çin gəzəgənlərinə

Fars deyər ki, “Demokrası qərbiyə”

İmamın xəttindən yana şərqiyə*

“Şərq”ə** lazımdır islami tərbiyə***

(Farsa lazımdır faşisti tərbiyə)

İstibdad üçün***** istibdadı devir******

“Kommunist” Fars təkin haqqa üz çevir

Çünkü Rusya da istibdadı sevir.

 

    *- O cümlədən hizbe “tudə”, “fedai”, ...

 ***- İslam istər ki, kölə, kölə qala  (talaq haqqının qatili.)

         İstəməz ... istiqlal haqqını ala

         (Budur qurandakı islam dininin fəlsəfəsi.)

 

****- “...”, “Ya Hüseyn, mir Hüseyn!”

*****- 1979-dakı təkin.      03.06.2010