Çap

124 - Pişəvəri dövrü çoxdan sovuşub

Pişəvəri dövrü çoxdan sovuşub.                          

1318   *- Arazizmin açdığı savaş ...

Pişəvəri dövrü çoxdan sovuşub

Bütövçü güc bir-birinə qovuşub

Çaldığı qələbə üçün dövüşüb*

Arazizm bütövçü Türkün yoludur

Düşünsəl devriminin məhsuludur

1319    *- İdeoloju birləşdirər.

Arazizm Türkün cəhlini devirdi

Devrimçi Türk cəhlinə üz çevirdi

Çünkü cəhli yox, ağılı sevirdi

Arazizminə silahlanmış öncü      (İs. şivəsi)

Deyər tək qal ay siyasətdə dinci

Önçüləri birləşdirər bilinci*

1320    *- Gələcək bizimdir.

Önçü Türk hər şeyi ölçüb-biçəcək

Ən sonunda arazizmi seçəcək

Seçəcəyi yoluna and içəcək

Xalq ağıllanır ki, düz yolu seçə*

Pis partıdan yaxşı partıya köçə

1321   *-Əmək boşa çıxmaz.

O zaman ki, zehinlər durulacaq

Düşmənlərindən hesab sorulacaq

Arazizmin partısı qurulacaq*

Başqa partılar yerində sayacaq

Cəhl aşılamaq istəyən cayacaq

1322     (Milli-demokratik m.)

Arazizm ideolojik məktəbdir

Düşməni şovenizm ilə məzhəbdir

(Şovenist Fars ilə dinçi Ərəbdir)

Şovenizm milli kölə edər çapa

Din qoymaz gəlişə ola avrupa

 

     *- Heç bir məktəbin əskikliyi olmaz.

1323

Arazizm haqlını haqlı göstərər

Tənqid ilə dost-düşməni susdurar

Haqlının düşməninə qan qusdurar

O haqlılardan biri də Arazdır

Arazın haqqını yeyən ... “Günaz”dır

1324    “Bu meydanda təkəm gəl, gəl!”

Sən düşünmədin ki, gələ yuxuna

Mən teorizə etdim ki, oxuna

Duğru bulduğun planım toxuna

Sən də arazizmin partısını qur

Yoxsa boykotçuların yanında dur

İç düşmənin xeyrinə özünü bur!   (Cənab ...!)

1325

İdeolojik birliyə yetmədən

Arazın getdiyi yolu getmədən

Çəlişki çözən sar-savaş bitmədən

Devrimçi teorudan yoxsun partı

Bacara bilməz kəsə ... şumda şərti

1326

Borcunu verdiyim yavrum haqqında,

Devrimə yol açan dövrüm haqqında,

Milli-demokratik devrim haqqında,

Yazılacaq söz qalmadı ki, yazam,*

Qanmaza, qandırmaq olmaz ki, qızam.

 

    *- “Axdaran tapar”

 

Arazizmin yetişdirdiyi nəsil,

Boykotçuları edəcəkdir rəzil.

07.12.2010