Çap

61 - Ermənistan qovmadımı Türkləri?

Ermənistan qovmadımı Türkləri?

   “THE AZERBAIJANI TURKS

   Power and identiy under Russien

   Rule AUDREYL- ALTSTADT”

 

Yuxarıda adı çəkilən kitabın otuz birinci səhi-

fəsində yazılmış ki, Rusya imperiasının 1897-

ci ildəki rəsmi nüfus sayısına görə İrəvanın

Rus soylu nüfusu:         3.313 ( %2.4 ),

Erməni soylu nüfusu:  55.141 ( %40.6 ),

Türk soylu nüfusu:     77.441 ( %57 ) imiş.

848

Ermənistan qovmadımı Türkləri?

Daşıtmadımı belində yükləri?

Alçaltmadımı yerli böyükləri?

Əlli beş faiz İrəvan Türkünü,

Kim İrəvandan kəsibdir kökünü?

 

Bir milyondan çox Qarabağ Türkünü

Kim Qarabağdan kəsibdir kökünü?

 

Kim ayırıb Göyçəni, Zəngəzuru?

Ki qazıla Naxcıvanın da goru.

 

Düşmən ilə düşmən təkin davranın!

Gərəkirsə Babək təkin doğranın!

848

Min doqquz yüz doxsan dörddəki bilik

Demiş qarabağda vardır iki ırk     (irq)

Yüz yirmi min Erməni, bir milyom Türk

Araz deyər gərəkirsə qovula

Azınlığın burnu gərək ovula

849

Xocalıda soyumu qıran elə

Haqq verilməz Şuşada qala bilə

Hər gün düşmənin oyununa gələ

Erməni yurdumu tərk etməlidir

Yoxsa kökü kəsilib bitməlidir

850

Rusya-Ermənistan yolu kəsilir

Ermənistan orta küpə basılır

Uğraşdırıcı-barışdan asılır

İrəvan sayılsa Türkün vətəni

Şuşa yaşadar Erməni köçməni

851

Azərbaycanda bugünkü iqtidar

Seçə bilməz özünə başqa mədar

Baş verər, giz verməz öldürsə də dar

Rusyaya “qarşı” çıxışı oyundur

(+ Şuşa haqqda “can atdığı” oyundur)

       1- İfşa etməyən siyası qoyundur

       2- Qoyun deyilsə demək ki, xaindir.

24.09.2008